ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,802
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 991 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,072 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 798 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,490 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 1,002 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,053 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,852 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
8,852 939-ปทรูปสิทธิ4 สระ รัสสะ ทีฆะ พยัญชนะ และนิคคหิต
9 มิถุนายน 2567
21
8,851 938-ปทรูปสิทธิ3 อักษร41ตัวกับฐาน6 กรณ์4 ปยตนะ4
9 มิถุนายน 2567
18
8,850 133-ภาวนา56 พระพุทธเจ้าประเสริฐและพระอรหันต์นิพพาน
7 มิถุนายน 2567
61
8,849 1277-ธรรมดาของพระโพธิสัตว์16ข้อ
6 มิถุนายน 2567
61
8,848 1276-อุปาทาน4สัญโญชน์10อนุสัย7โอฆะ4
6 มิถุนายน 2567
54
8,847 1275-โกสัมพิยสูตร2 ญาณ7อย่างมีเฉพาะพระอริยเจ้า
6 มิถุนายน 2567
42
8,846 937-ปทรูปสิทธิ2 สูตร1,2 อักษรในภาษาบาลี41ตัว
2 มิถุนายน 2567
21
8,845 936-ปทรูปสิทธิ1 แนะนำคัมภีร์และคันถารัมภะ
2 มิถุนายน 2567
13
8,844 2974-ธรรมพื้นฐาน และ ธรรมพระโสดาบัน
31 พฤษภาคม 2567
110
8,843 2973-ตอบปัญหาธรรม7 ยุวพุทธฯ.
31 พฤษภาคม 2567
65
8,842 2972-ตอบปัญหาธรรม6 ยุวพุทธฯ
30 พฤษภาคม 2567
70
8,841 2971-อริยสัจ4 ยุวพุทธฯ
30 พฤษภาคม 2567
54
8,840 2970-ตอบปัญหาธรรม5 ยุวพุทธฯ
30 พฤษภาคม 2567
68
8,839 2969-ตอบปัญหาธรรม4 ยุวพุทธฯ
29 พฤษภาคม 2567
43
8,838 2968-เห็น ขันธ์5 เกิด ดับ ยุวพุทธฯ
29 พฤษภาคม 2567
74
8,837 2967-ตอบปัญหาธรรม3 ยุวพุทธฯ
29 พฤษภาคม 2567
47
8,836 206-ธรรมปฏิบัติ153 วิธีทำใจให้อุเบกขา2
28 พฤษภาคม 2567
41
8,835 2966-การเจริญอริยมรรคในสติปัฏฐาน21หมวด
28 พฤษภาคม 2567
58
8,834 2965-ตอบปัญหาธรรม2 ยุวพุทธฯ
27 พฤษภาคม 2567
38
8,833 2964-ทางเอกคือสติปัฏฐาน ยุวพุทธฯ
27 พฤษภาคม 2567
37
8,832 2963-ตอบปัญหาธรรม1 ยุวพุทธฯ
26 พฤษภาคม 2567
50
8,831 2962-วิธีทำญาตปริญญาในขันธ์5 ยุวพุทธฯ
26 พฤษภาคม 2567
55
8,830 2961-วิธีฝึกประกอบสัมปชัญญะ4 ยุวพุทธฯ
26 พฤษภาคม 2567
39
8,829 1921-ตอบปัญหาธรรม รพ.สมุทรปราการ
26 พฤษภาคม 2567
26
8,828 1920-อุปสรรคของการเข้าถึงธรรม รพ.สมุทรปราการ
26 พฤษภาคม 2567
52
8,827 2960-หลักการและวิธีการทำกายคตาสติ ยุวพุทธฯ
25 พฤษภาคม 2567
37
8,826 2959-มรรคหัวหน้า และ มรรคประจำ ยุวพุทธฯ
25 พฤษภาคม 2567
42
8,825 353-มหาปทานสูตร2 ชีวประวัติพระพุทธเจ้า7พระองค์2
25 พฤษภาคม 2567
16
8,824 352-มหาปทานสูตร1 ชีวประวัติพระพุทธเจ้า7พระองค์1
25 พฤษภาคม 2567
20
8,823 1274-โกสัมพิยสูตร1 สาราณียธรรม6มีอริยทิฏฐิเป็นยอด
16 พฤษภาคม 2567
96
8,822 1273-จรณะ15 กับลำดับการปฏิบัติธรรม
16 พฤษภาคม 2567
99
8,821 1272-วีมังสกสูตร2 ศรัทธาที่มีเหตุเกิดจากโสดาปัตติมรรค
16 พฤษภาคม 2567
62
8,820 2958-มีศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปัญญา อาศรมมาตา
15 พฤษภาคม 2567
80
8,819 2957-ตอบปัญหาธรรม4 อาศรมมาตา
15 พฤษภาคม 2567
63
8,818 2956-กิจต่ออริยสัจ อาศรมมาตา
14 พฤษภาคม 2567
56
8,817 2955-ตอบปัญหาธรรม3 อาศรมมาตา
14 พฤษภาคม 2567
38
8,816 2954-วิธีกำหนดรู้ทุกข์ด้วยปริญญา3 อาศรมมาตา
14 พฤษภาคม 2567
80
8,815 2953-ความหมายของอริยสัจ อาศรมมาตา
13 พฤษภาคม 2567
40
8,814 2952-ตอบปัญหาธรรม2 อาศรมมาตา
13 พฤษภาคม 2567
42
8,813 2951-อาศัยมรรคองค์3ทำสติปัฏฐาน4 อาศรมมาตา
13 พฤษภาคม 2567
44
8,812 2950-สติปัฏฐาน4เพื่อการบรรลุธรรม อาศรมมาตา
12 พฤษภาคม 2567
66
8,811 2949-ตอบปัญหาธรรม1 อาศรมมาตา
12 พฤษภาคม 2567
50
8,810 2948-สัมปชัญญะ4; ความรู้เพื่อสติ สมาธิ วิปัสสนา
12 พฤษภาคม 2567
59
8,809 2947-กายคตาสติ; ความสำคัญ และ หลักปฏิบัติ
12 พฤษภาคม 2567
41
8,808 2946-ธรรมหมวดละ1และหมวดละ2เพื่อการปฏิบัติ
11 พฤษภาคม 2567
40
8,807 2945-หยั่งลงสู่อริยมรรค อาศรมมาตา
11 พฤษภาคม 2567
62
8,806 132-ภาวนา55 โสดาบันไม่ปกปิดความผิด และ พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเลิศ
3 พฤษภาคม 2567
105
8,805 1271-วีมังสกสูตร1 การตรวจสอบพระพุทธเจ้า6ประเด็น
2 พฤษภาคม 2567
58
8,804 1270-ปฏิสัมภิทาในธรรมจักกัปปวัตตนสูตร
2 พฤษภาคม 2567
76
8,803 1919-สัมมัตตะ10 สัมมาทิฏฐิหัวหน้า3 สิ่งเลิศ4 มรรคองค์8
28 เมษายน 2567
98
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8852 รายการ