ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,706
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 834 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 978 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 707 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,387 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 949 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 989 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,756 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
8,756 1258-มธุปิณฑิกสูตร4 เมื่อจักขุเป็นต้นมี ผัสสะเป็นต้นจึงมี
29 กุมภาพันธ์ 2567
3
8,755 1257-พระสวดบทอะไรในงานศพ
29 กุมภาพันธ์ 2567
3
8,754 1256-สังโยชน์เกิดโดยไม่มีเจตนาอย่างไร
29 กุมภาพันธ์ 2567
4
8,753 1255-มธุปิณฑิกสูตร3 เหตุให้ปปัญจสัญญาเกิดจนวัฏฏะยืดยาว
29 กุมภาพันธ์ 2567
6
8,752 921-อภิธานัปปทีปิกา4 ทิสาทิวรรค ศัพท์ไฟ แสงสว่าง ลม เป็นต้น
28 กุมภาพันธ์ 2567
2
8,751 203-ธรรมปฏิบัติ150 ปฏิบัติรักษาตน และ รักษาผู้อื่น
27 กุมภาพันธ์ 2567
31
8,750 920-ปรมัตถธรรม4 ตอนที่6 รูป28 และ นิพพาน
25 กุมภาพันธ์ 2567
28
8,749 347-ทีฆนขสูตร2 วิปัสสนาโดยรู้ธาตุ4และแยกเวทนา3
24 กุมภาพันธ์ 2567
31
8,748 346-ทีฆนขสูตร1 เมื่อเห็นโทษในตนการละทิฏฐิย่อมมีได้
24 กุมภาพันธ์ 2567
32
8,747 919-อภิธานัปปทีปิกา3 สัคคาทิวรรค กับ ทิสาทิวรรค
21 กุมภาพันธ์ 2567
13
8,746 918-ปรมัตถธรรม4 ตอนที่5 สัมปโยคนัย และ สังคหนัย
18 กุมภาพันธ์ 2567
37
8,745 917-บาลีมหาสติปัฏฐาน4 รูปแบบวิธีการขยายความนิทเทส21หมวด
17 กุมภาพันธ์ 2567
23
8,744 916-บาลีมหาสติปัฏฐาน3 บาลีอุทเทสของสติปัฏฐาน4
17 กุมภาพันธ์ 2567
19
8,743 1916-วิสุทธิ7 อบรมพระวิปัสสนาจารย์ฯ วัดหงส์รัตนารามฯ
16 กุมภาพันธ์ 2567
43
8,742 2944-ตอบปัญหาธรรม3 และโอวาทปิด ยุวพุทธฯ
17 กุมภาพันธ์ 2567
43
8,741 2943-ตอบปัญหาธรรม2 ยุวพุทธฯ
16 กุมภาพันธ์ 2567
37
8,740 2942-อริยสัจ4 ความหมายและสภาวะ ยุวพุทธฯ
16 กุมภาพันธ์ 2567
40
8,739 2941-ตอบปัญหาธรรม1 ยุวพุทธฯ
16 กุมภาพันธ์ 2567
32
8,738 2940-เจริญมัคคปัญญาด้วยสติปัฏฐาน ยุวพุทธฯ
16 กุมภาพันธ์ 2567
32
8,737 2939-กายคตาสติ18วิธี และ สัมปชัญญะ4 ยุวพุทธฯ
15 กุมภาพันธ์ 2567
28
8,736 2938-มรรคประจำและหลักของจิต ยุวพุทธฯ
15 กุมภาพันธ์ 2567
29
8,735 2937-ปฏิบัติธรรมตามหลักอริยมรรค ยุวพุทธฯ
15 กุมภาพันธ์ 2567
25
8,734 915-บาลีมหาสติปัฏฐานสูตร2 อุทเทสของมหาสติปัฏฐานสูตร
3 กุมภาพันธ์ 2567
98
8,733 914-บาลีมหาสติปัฏฐานสูตร1 นิทานของมหาสติปัฏฐานสูตร
3 กุมภาพันธ์ 2567
58
8,732 129-ภาวนา52 รัตนะ คือ อริยมรรค พระสงฆ์ และพระอรหันต์
2 กุมภาพันธ์ 2567
81
8,731 1254-มธุปิณฑิกสูตร2 ที่สุดของอนุสัย7 และ บาปอกุศลดับ
1 กุมภาพันธ์ 2567
81
8,730 1253-เนื้อหาย่อของจูฬ-มหาสีนาทสูตร
1 กุมภาพันธ์ 2567
42
8,729 1252-มธุปิณฑิกสูตร1 พระพุทธเจ้าไม่โต้แย้งกับชาวโลก
1 กุมภาพันธ์ 2567
51
8,728 913-อภิธานัปปทีปิกา2 พระพุทธเจ้า นิพพาน พระอรหันต์ สวรรค์ เทวดา
31 มกราคม 2567
45
8,727 321-มาณพ16 ตอนที่2(3) ปุณณกะ2 ใครช้ามชาติและชราได้
28 มกราคม 2567
93
8,726 320-มาณพ16 ตอนที่2(2) ปุณณกะ1 ชาวโลกบูชายัญเทวดาเพราะเหตุใด
28 มกราคม 2567
60
8,725 319-มาณพ16 ตอนที่2(1) ติสสเมตเตยยะ ใครเป็นผู้สันโดษในโลก
28 มกราคม 2567
47
8,724 912-ปรมัตถธรรม4 ตอนที่4(2) จำแนกเจตสิก52
28 มกราคม 2567
47
8,723 911-ปรมัตถธรรม4 ตอนที่4(1) โลกุตตรจิต และจำแนกจิต9แบบ
28 มกราคม 2567
34
8,722 345-อนุปทสูตร2 อนุปทธัมมวิปัสสนาของท่านพระสารีบุตร2
27 มกราคม 2567
39
8,721 344-อนุปทสูตร1 อนุปทธัมมวิปัสสนาของท่านพระสารีบุตร1
27 มกราค 2567
47
8,720 2936-อุบาสกรัตนะและสัมมาทิฏฐิ10ข้อ ภูพอเพียง
26 มกราคม 2567
97
8,719 2935-ความหมายและสภาวะอริยสัจ4 ภูพอเพียง
26 มกราคม 2567
90
8,718 2934-แจกแจงชีวิตคือขันธ์5 ภูพอเพียง
25 มกราคม 2567
119
8,717 2933-ตอบปัญหาธรรม ภูพอเพียง
25 มกราคม 2567
83
8,716 2932-สัมปชัญญะ4 และ วิธีฝึกปัญญา ภูพอเพียง
25 มกราคม 2567
66
8,715 2931-ฝึกจิตให้อยู่กับกายด้วยกายคตาสติ ภูพอเพียง
24 มกราคม 2567
56
8,714 2930-ความหมายและหลักปฏิบัติอริยมรรค ภูพอเพียง
24 มกราคม 2567
59
8,713 910-อภิธานัปปทีปิกา1 เริ่มคัมภีร์ พระพุทธเจ้า32นิพพาน46
24 มกราคม 2567
35
8,712 202-ธรรมปฏิบัติ149 ภาวนาเสมอด้วยดิน น้ำ ไฟ ลม อากาศ
23 มกราคม 2567
72
8,711 1915-คุณสมบัติของพระโสดาบัน ศูนย์ทันตกรรมปากน้ำ
21 มกราคม 2567
113
8,710 318-มาณพ16ตอนที่1(2) อชิตมาณวปัญหา2 พระอริยะเจ้าฉลาดในธรรมทั้งปวง
14 มกราคม 2567
81
8,709 317-มาณพ16ตอนที่1(1) อชิตมาณวปัญหา1 ทุกข์เป็นภัยใหญ่ของโลก
14 มกราคม 2567
74
8,708 909-ปรมัตถธรรม4 ตอนที่3 กามาวจรจิต รูปาวจรจิต อรูปาวจรจิต
14 มกราคม 2567
62
8,707 1251-สารีปุตตสูตร2 วิธีปฏิบัติเพื่อมีปัญญาเป็นพระอรหันต์
11 มกราคม 2567
114
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8756 รายการ