ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 6,926
หนังสือ 78
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 158

หนังสือล่าสุด

78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 214 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 728 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,381 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,154 ครั้ง)
74-อริยสัจภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 2,328 ครั้ง)
73-สูตรโสดาบัน เล่ม ๑ (เรียกดู : 2,782 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 10. บ้านจิตสบาย จำนวน 172 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
172 181-จตุธาตุววัตถาน1 อานิสงส์และการกำหนดธาตุแบบย่อ
25 ตุลาคม 2563
106
171 180-อาหาเรปฏิกูลสัญญา กำหนดหมายความน่าเกลียดในอาหาร
9 กุมภาพันธ์ 2563
415
170 179-สีลานุสสติ จาคานุสสติ เทวตานุสสติ และอุปสมานุสสติ
22 ธันวาคม 2562
417
169 178-สังฆานุสสติ วิธีเจริญสังฆานุสสติระลึกสังฆคุณ9บท
24 พฤศจิกายน 2562
528
168 177-ธัมมานุสสติ4 วิธีเจริญธัมมานุสสติระลึกธรรมคุณ6บท
27 ตุลาคม 2562
563
167 176-ธัมมานุสสติ3 บทว่า สวากขาโต ภควตา ธัมโม
29 กันยายน 2562
530
166 175-ธัมมานุสสติ2 ความสำคัญ คุณค่า และอานิสงส์2
28 กรกฎาคม 2562
621
165 174-ธัมมานุสสติ1 ความสำคัญ คุณค่า และอานิสงส์1
28 เมษายน 2562
690
164 173-พุทธานุสสติ14 พราหมณ์สรรเสริญคุณพระพุทธเจ้า29ข้อ
31 มีนาคม 2562
710
163 172-พุทธานุสสติ13 อุบาลีคหบดีเปล่งพุทธคุณ100บท
27 มกราคม 2562
702
162 171-พุทธานุสสติ12 อธิบายบทว่าตถาคต 8 ความหมาย
23 ธันวาคม 2561
912
161 170-พุทธานุสสติ11 พุทธคุณบทว่าพุทโธ, ภควา
25 พฤศจิกายน 2561
839
160 169-พุทธานุสสติ10 อนุตตโร ปุริสทัมมสารถิ, สัตถา เทวมนุสสานัง
28 ตุลาคม 2561
819
159 168-พุทธานุสสติ9 พุทธคุณบทว่าสุคโต, โลกวิทู
28 ตุลาคม 2561
793
158 167-พุทธานุสสติ8 บทว่าสัมมาสัมพุทโธ, วิชชาจรณสัมปันโน
30 กันยายน 2561
907
157 166-พุทธานุสสติ7 ระลึกพุทธคุณบทว่าอรหํ
30 กันยายน 2561
835
156 165-พุทธานุสสติ6 อานิสงส์10ประการในคัมภีร์วิสุทธิมรรค
12 สิงหาคม 2561
955
155 164-พุทธานุสสติ5 ได้วิบากที่เลิศและอมนุษย์ไม่ทำร้าย
12 สิงหาคม 2561
1034
154 163-พุทธานุสสติ4 ประโยชน์และอานิสงส์4
29 กรกฎาคม 2561
1017
153 162-พุทธานุสสติ3 ประโยชน์และอานิสงส์3
29 กรกฎาคม 2561
908
152 161-พุทธานุสสติ2 ประโยชน์และอานิสงส์2
24 มิถุนายน 2561
961
151 160-พุทธานุสสติ1 ประโยชน์และอานิสงส์1
24 มิถุนายน 2561
959
150 159-มรณสติ10 มุมมองเรื่องความตาย5แบบ
27 พฤษภาคม 2561
1093
149 158-มรณสติ9 ชีวิตน้อยเพราะดำรงอยู่น้อยและเกี่ยวข้องน้อย
27 พฤษภาคม 2561
1067
148 157-มรณสติ8 โดยมีอันตรายมากและเจริญมรณสติ8แบบ
22 เมษายน 2561
1068
147 156-มรณสติ7 โดยเปรียบเทียบกับผู้อื่นและไม่มีนิมิต
22 เมษายน 2561
1061
146 155-มรณสติ6 ความตายไม่อาจต้านทาน
25 มีนาคม 2561
1238
145 154-มรณสติ5 ชีวิตมีกำหนดระยะเวลา
25 มีนาคม 2561
1280
144 153-มรณสติ4 ชีวิตเป็นของน้อย
25 กุมภาพันธ์ 2561
1128
143 152-มรณสติ3 วิธีเจริญมรณสติ
25 กุมภาพันธ์ 2561
1047
142 151-มรณสติ2 คุณประโยชน์และอานิสงส์
14 มกราคม 2561
1177
141 150-มรณสติ1 ความเข้าใจเรื่องกรรมฐาน
14 มกราคม 2561
1268
140 149-อุเบกขาภาวนา2 วิธีฝึกปฏิบัติและการแผ่อุเบกขาจิต
24 ธันวาคม 2560
1276
139 148-อุเบกขาภาวนา1 ลักษณะและการเตรียมการ
24 ธันวาคม 2560
1244
138 147-มุทิตาภาวนา2 บทบริกรรมและการแผ่มุทิตา
26 พฤศจิกายน 2560
1141
137 146-มุทิตาภาวนา1 อานิสงส์และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
26 พฤศจิกายน 2560
1200
136 145-กรุณาภาวนา4 วิธีการแผ่กรุณา
29 ตุลาคม 2560
1180
135 144-กรุณาภาวนา3 ลักษณะของพรหมวิหารธรรม
29 ตุลาคม 2560
1232
134 143-กรุณาภาวนา2 วิธีการเจริญกรุณา
24 กันยายน 2560
1433
133 142-กรุณาภาวนา1 ความสำคัญ คุณค่า อานิสงส์
24 กันยายน 2560
1374
132 141-เมตตาภาวนา34 วิธีการแผ่เมตตา2
27 สิงหาคม 2560
1294
131 140-เมตตาภาวนา33 วิธีการแผ่เมตตา1
27 สิงหาคม 2560
1442
130 139-เมตตาภาวนา32 ภูริทัตตกับจัมเปยยนาคราช
16 กรกฎาคม 2560
1556
129 138-เมตตาภาวนา31 พญาช้างฉัททันต์
16 กรกฎาคม 2560
1523
128 137-เมตตาภาวนา30 พิจารณาบุพพจริยาของพระพุทธเจ้า2
25 มิถุนายน 2560
1357
127 136-เมตตาภาวนา29 ลดความโกรธ เพิ่มความอดทน
25 มิถุนายน 2560
1426
126 135-เมตตาภาวนา28 พิจารณาบุพพจริยาของพระพุทธเจ้า
28 พฤษภาคม 2560
1709
125 134-เมตตาภาวนา27 พิจารณาแยกธาตุเป็นต้น
28 พฤษภาคม 2560
1577
124 133-เมตตาภาวนา26 พิจารณาความสัมพันธ์กันในสังสารวัฏฏ์
23 เมษายน 2560
1578
123 132-เมตตาภาวนา25 พิจารณาตนเอง10ประเด็น
23 เมษายน 2560
1583
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 172 รายการ