ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 6,683
หนังสือ 77
วีดีโอ 2,161
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 158

หนังสือล่าสุด

77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 440 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,227 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,007 ครั้ง)
74-อริยสัจภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 2,145 ครั้ง)
73-สูตรโสดาบัน เล่ม ๑ (เรียกดู : 2,632 ครั้ง)
72-อุทเทสแห่งสติปัฏฐาน (เรียกดู : 2,017 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

วีดีโอ (Video) จาก หมวดหมู่ 19. วีดีโอ อาคารรู้ศึกษา รู้สึกตัว จำนวน 67 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ภาพประกอบ ชื่อ/รายละเอียด Views
67 68-อนุสสติ 6 ตอนที่ 4(2).อุปสมานุสสติและตอบปัญหาธรรม
13 ตุลาคม 2562
164
66 67-อนุสสติ 6 ตอนที่ 4(1).สีลานุสสติ จาคานุสสติ เทวตานุสสติ
13 ตุลาคม 2562
177
65 66-อนุสสติ 6 ตอนที่ 3(2).อานิสงส์และวิธีเจริญสังฆานุสสติ
13 ตุลาคม 2562
168
64 65-อนุสสติ 6 ตอนที่ 3(1).อานิสงส์และวิธีเจริญธัมมานุสสติ
13 ตุลาคม 2562
182
63 64-อนุสสติ 6 ตอนที่ 2(2).วิธีเจริญพุทธานุสสติ 2
12 ตุลาคม 2562
166
62 63-อนุสสติ 6 ตอนที่ 2(1).วิธีเจริญพุทธานุสสติ 1
12 ตุลาคม 2562
191
61 62-อนุสสติ 6 ตอนที่ 1(2).คุณประโยชน์และอานิสงส์ 2
12 ตุลาคม 2562
179
60 61-อนุสสติ 6 ตอนที่ 1(1).คุณประโยชน์และอานิสงส์ 1
12 ตุลาคม 2562
181
59 60-กายคตาสติกรรมฐาน 9 วิธีทำกายคตาสติให้เกิด 6
14 กรกฎาคม 2562
187
58 59-กายคตาสติกรรมฐาน 8 วิธีทำกายคตาสติให้เกิด 5
14 กรกฎาคม 2562
170
57 58-กายคตาสติกรรมฐาน 7 วิธีทำกายคตาสติให้เกิด 4
14 กรกฎาคม 2562
188
56 57-กายคตาสติกรรมฐาน 6 วิธีทำกายคตาสติให้เกิด 3
14 กรกฎาคม 2562
176
55 56-กายคตาสติกรรมฐาน 5 วิธีทำกายคตาสติให้เกิด 2
13 กรกฎาคม 2562
177
54 55-กายคตาสติกรรมฐาน 4 วิธีทำกายคตาสติให้เกิด 1
13 กรกฎาคม 2562
145
53 54-กายคตาสติกรรมฐาน 3 คุณประโยชน์และอานิสงส์ 3
13 กรกฎาคม 2562
182
52 53-กายคตาสติกรรมฐาน 2 คุณประโยชน์และอานิสงส์ 2
13 กรกฎาคม 2562
171
51 52-กายคตาสติกรรมฐาน 1 คุณประโยชน์และอานิสงส์ 1
13 กรกฎาคม 2562
170
50 51-อานาปานสติ 8 ปฏิบัติร่วมกันและตอบปัญหา
14 ตุลาคม 2561
456
49 50-อานาปานสติ 7 วิปัสสนาในอานาปานสติ
14 ตุลาคม 2561
429
48 49-อานาปานสติ 6 นำฝึกปฏิบัติอานาปานสติ
14 ตุลาคม 2561
410
47 48-อานาปานสติ 5 อานาปานสติสมาธิขั้นที่ 2,3
14 ตุลาคม 2561
420
46 47-อานาปานสติ 4 อานาปานสติสมาธิขั้นที่ 1
13 ตุลาคม 2561
459
45 46-อานาปานสติ 3 ความรู้พื้นฐานเตรียมทำสมาธิ
13 ตุลาคม 2561
419
44 45-อานาปานสติ 2 พระพุทธพจน์อานาปานสติ๑๖ขั้น
13 ตุลาคม 2561
435
43 44-อานาปานสติ 1 ความสำคัญและคุณประโยชน์
13 ตุลาคม 2561
422
42 43-นิพพานในพระพุทธศาสนา 8 วิธีเข้าถึงนิพพาน 3
22 กรกฎาคม 2561
430
41 42-นิพพานในพระพุทธศาสนา 7 วิธีเข้าถึงนิพพาน 2
22 กรกฎาคม 2561
417
40 41-นิพพานในพระพุทธศาสนา 6 วิธีเข้าถึงนิพพาน 1
22 กรกฎาคม 2561
435
39 40-นิพพานในพระพุทธศาสนา 5 ประเภทของนิพพาน 2
22 กรกฎาคม 2561
388
38 39-นิพพานในพระพุทธศาสนา 4 ประเภทของนิพพาน 1
21 กรกฎาคม 2561
445
37 38-นิพพานในพระพุทธศาสนา 3 สภาวะของนิพพาน
21 กรกฎาคม 2561
429
36 37-นิพพานในพระพุทธศาสนา 2 ชื่อของนิพพาน 2
21 กรกฎาคม 2561
384
35 36-นิพพานในพระพุทธศาสนา 1 ชื่อของนิพพาน 1
21 กรกฎาคม 2561
411
34 35-ปฏิจจสมุปบาท 16 แจกแจงแบบระบุปัจจัย
15 ตุลาคม 2560
366
33 34-ปฏิจจสมุปบาท 15 แจกแจงแบบปัจจุบันและขณะจิต
15 ตุลาคม 2560
438
32 33-ปฏิจจสมุปบาท 14 แจกแจงแบบคร่อม 3 ชาติ
15 ตุลาคม 2560
410
31 32-ปฏิจจสมุปบาท 13 แจกแจงแบบทั่วไปต่อ
15 ตุลาคม 2560
385
30 31-ปฏิจจสมุปบาท 12 ขยายความแบบทั่วไป 2
13 สิงหาคม 2560
390
29 30-ปฏิจจสมุปบาท 11 ขยายความแบบทั่วไป 1
13 สิงหาคม 2560
330
28 29-ปฏิจจสมุปบาท 10 กระบวนการปฏิบัติธรรม 3
13 สิงหาคม 2560
405
27 28-ปฏิจจสมุปบาท 9 กระบวนการปฏิบัติธรรม 2
13 สิงหาคม 2560
384
26 27-ปฏิจจสมุปบาท 8 กระบวนการปฏิบัติธรรม 1
12 สิงหาคม 2560
397
25 26-ปฏิจจสมุปบาท 7 สิ่งที่ควรทราบพิเศษ 3
12 สิงหาคม 2560
339
24 24-ปฏิจจสมุปบาท 5 สิ่งที่ควรทราบพิเศษ 1
12 สิงหาคม 2560
349
23 23-ปฏิจจสมุปบาท 4 ความสำคัญ 4
23 กรกฎาคม 2560
374
22 22-ปฏิจจสมุปบาท 3 ความสำคัญ 3
23 กรกฎาคม 2560
395
21 21-ปฏิจจสมุปบาท 2 ความสำคัญ 2
23 กรกฎาคม 2560
363
20 20-ปฏิจจสมุปบาท 1 ความสำคัญ 1
23 กรกฎาคม 2560
374
19 19-มรณสติ ตอนที่ 4
11 กันยายน 2559
397
18 18-มรณสติ ตอนที่ 3
11 กันยายน 2559
334
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 67 รายการ