ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 7,180
หนังสือ 80
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 284 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 319 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 441 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 891 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,495 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,316 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำนวน 548 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
548 548-ปุคคลปัญญัตติ3 ตัวอย่างบุคคลหมวดละ2-10
27 กันยายน 2564
10
547 547-พระไตรปิฎกศึกษา7 ธรรมที่ตรัสรู้และธรรมจักรที่ทรงประกาศ
23 กันยายน 2564
45
546 546-ยมกปาลิ12 ขันธยมก ปริญญาวาระ
22 กันยายน 2564
13
545 545-ปุคคลปัญญัตติ2 เอกกนิทเทสอธิบาย54บุคคล
20 กันยายน 2564
21
544 543-พระไตรปิฎกศึกษา6 เนื้อหาโดยย่อพระไตรปิฎก
17 กันยายน 2564
23
543 542-ยมกปาลิ11 สรุปขันธยมก ปวัตติวาระ
15 กันยายน 2564
10
542 541-วิภังคปาลิ5 การแสดงสัจจวิภังค์
15 กันยายน 2564
22
541 540-ปุคคลปัญญัตติ1 ความหมายบัญญัติ6ประการ
13 กันยายน 2564
23
540 539-ปรมัตถธรรม10 ปรมัตถธรรม4กับวิปัสสนาภูมิ6
9 กันยายน 2564
17
539 538-ปรมัตถธรรม9 พระนิพพาน
9 กันยายน 2564
26
538 537-ปฏิสัมภิทามรรควิเคราะห์10 วิเคราะห์วิปัสสนากถา
9 กันยายน 2564
17
537 536-ปฏิสัมภิทามรรควิเคราะห์9 วิเคราะห์สติปัฏฐานกถา
9 กันยายน 2564
17
536 535-ยมกปาลิ10 โครงสร้าง ขันธยมก ปวัตติวาระ
8 กันยายน 2564
8
535 534-วิภังคปาลิ4 วิเคราะห์การแสดงธาตุวิภังค์
8 กันยายน 2564
12
534 533-พระอภิธรรมปิฎกวิเคราะห์10 วิเคราะห์การแสดงอายตนวิภังค์
3 กันยายน 2564
36
533 532-พระไตรปิฎกศึกษา4 โครงสร้างคัมภีร์พระไตรปิฎกและอรรถกถา
3 กันยายน 2564
22
532 531-พระไตรปิฎกศึกษา3 การจัดหมวดหมูและลักษณะพิเศษ
3 กันยายน 2564
17
531 531-ปรมัตถธรรม8 แสดงรูป28โดย5นัย
2 กันยายน 2564
28
530 530-ปฏิสัมภิทามรรควิเคราะห์8 วิเคราะห์ยุคนัทธกถา
2 กันยายน 2564
25
529 529-พระไตรปิฎกศึกษา2 ความหมายและประวัติความเป็นมา
2 กันยายน 2564
20
528 528-วิภังคปาลิ3 วิเคราะห์การแสดงอายตนวิภังค์
1 กันยายน 2564
15
527 527-เนตติปกรณ์10 ตัวอย่างการอธิบายตามหลักเนตติ
31 สิงหาคม 2564
13
526 526-พระอภิธรรมปิฎกวิเคราะห์9 วิเคราะห์การแสดงขันธวิภังค์
27 สิงหาคม 2564
19
525 525-พระไตรปิฎกศึกษา1 แนะนำรายวิชาและคัมภีร์
26 สิงหาคม 2564
21
524 524-ปรมัตถธรรม7 สัมปโยคนัย และ สังคหนัย
26 สิงหาคม 2564
24
523 523-ปฏิสัมภิทามรรควิเคราะห์7 วิเคราะห์อานาปานัสสติกถา
26 สิงหาคม 2564
25
522 522-ยมกปาลิ9 ปัณณัตติวาระ อายตนยมก ธาตุยมก สัจจยมก
25 สิงหาคม 2564
10
521 521-วิภังคปาลิ2 วิเคราะห์การแสดงขันธวิภังค์
25 สิงหาคม 2564
20
520 520-เนตติปกรณ์9 สาสนปัฏฐาน28
24 สิงหาคม 2564
13
519 519-ยมกปาลิ9 นัยที่11 นัยที่12 นัยที่13 นัยที่14 และสรุปธาตุกถา
23 สิงหาคม 2564
12
518 518-ธาตุกถา8 นัยที่7 นัยที่8 นัยที่9 นัยที่10
23 สิงหาคม 2564
17
517 517-พระอภิธรรมปิฎกวิเคราะห์8 โครงสร้างคัมภีร์วิภังคปาลิ
20 สิงหาคม 2564
27
516 516-ปรมัตถธรรม6 จำแนกเจตสิก52
19 สิงหาคม 2564
35
515 515-ปฏิสัมภิทามรรควิเคราะห์6 วิเคราะห์ทิฏฐิกถา
19 สิงหาคม 2564
37
514 514-ยมกปาลิ8 สุทธขันธและสุทธขันธมูลจักกวาระ
18 สิงหาคม 2564
11
513 513-วิภังคปาลิ1 โครงสร้างเนื้อหาและวิธีการแสดง
18 สิงหาคม 2564
11
512 512-เนตติปกรณ์8 สาสนปฏฐาน16
17 สิงหาคม 2564
12
511 511-ธาตุกถา7 นัยที่6 สัมปโยควิปปโยคปทนิทเทส
16 สิงหาคม 2564
24
510 510-ยมกปาลิ7 โสธนวาระและโสธนมูลจักกวาระ
11 สิงหาคม 2564
21
509 509-ธัมมสังคณี7 รูปกัณฑ์ นิกเขปกัณฑ์ อัตถกถากัณฑ์
11 สิงหาคม 2564
16
508 508-เนตติปกรณ์7 นยสมุฏฐาน เหตุเกิดแห่งคำอธิบายพระพุทธพจน์
10 สิงหาคม 2564
20
507 507-ธาตุกถา6 นัยที่2 นัยที่3 นัยที่4 นัยที่5
9 สิงหาคม 2564
15
506 506-พระอภิธรรมปิฎกวิเคราะห์7 รูปกัณฑ์ นิกเขปกัณฑ์ อัตถกถากัณฑ์
6 สิงหาคม 2564
13
505 505-ปรมัตถธรรม5 รูปาวจรจิต อรูปาวจรจิต โลกุตตรจิต
5 สิงหาคม 2564
29
504 504-ปฏิสัมภิทามรรควิเคราะห์5 หมวดธรรมสำคัญในสุตมยญาณ
5 สิงหาคม 2564
29
503 503-ยมกปาลิ6 ขันธยมก ปทโสธนวาระ
4 สิงหาคม 2564
12
502 502-ธัมมสังคณี6 จำแนกสภาวธรรมในกุศลจิต
4 สิงหาคม 2564
22
501 501-เนตติปกรณ์6 วิจยหาระ ยุตติหาระ... สมาโรปนหาระ
3 สิงหาคม 2564
16
500 500-ธาตุกถา5 สรุปปฐมนยะ
2 สิงหาคม 2564
21
499 499-ปรมัตถธรรม4 กามาวจรจิต54
29 กรกฎาคม 2564
55
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 548 รายการ