ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,242
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 282 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 708 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 488 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,140 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 811 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 850 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง จำนวน 1,204 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
1,204 1205-การพยากรณ์อรหัตตผลผ่านสิ่งทั้งปวง
8 มิถุนายน 2566
23
1,203 1203-กามสูตร มีกิเลสกามในวัตถุกาม
8 มิถุนายน 2566
23
1,202 1202-วิธีรู้เพื่อให้เกิดอริยมรรค
25 พฤษภาคม 2566
87
1,201 1201-ไม่รู้อริยสัจ4จึงปรุงอภิสังขาร3
25 พฤษภาคม 2566
58
1,200 1200-สรุปเนื้อหาคัมภีร์ธรรมบท
25 พฤษภาคม 2566
28
1,199 1199-ขุ.ธ.พราหมณวรรค40 ผู้รู้ภพถึงความสิ้นชาติเป็นพราหมณ์
25 พฤษภาคม 2566
19
1,198 1198-ขุ.ธ.พราหมณวรรค39 ผู้องอาจชนะกิเลสแล้วเป็นพราหมณ์
25 พฤษภาคม 2566
19
1,197 1197-ขุ.ธ.พราหมณวรรค38 ผู้ไม่กังวลในขันธ์ทั้ง3กาลเป็นพราหมณ์
25 พฤษภาคม 2566
22
1,196 1196-ขุ.ธ.พราหมณวรรค37 ผู้รู้แจ้งจุติอุบัติไม่ติดข้องเป็นพราหมณ์.mp3
11 พฤษภาคม 2566
41
1,195 1195-ขุ.ธ.พราหมณวรรค36 ผู้ละความยินดีและไม่ยินดีเป็นพราหมณ์
11 พฤษภาคม 2566
28
1,194 1194-ขุ.ธ.พราหมณวรรค35 ผู้ละโยคะมนุษย์และทิพย์เป็นพราหมณ์
11 พฤษภาคม 2566
27
1,193 1193-วิธีพิจารณารูปสัตตกะกับอรูปสัตตกะ
11 พฤษภาคม 2566
47
1,192 1192-ขุ.ธ.พราหมณวรรค34 ผู้สิ้นตัณหาในภพเป็นพราหมณ์
11 พฤษภาคม 2566
24
1,191 1191-ขุ.ธ.พราหมณวรรค33 ผู้ละตัณหาไม่มีเรือนบวชเป็นพราหมณ์
11 พฤษภาคม 2566
24
1,190 1190-ขุ.ธ.พราหมณวรรค32 ผู้ละกามไม่มีเรือนบวชเป็นพราหมณ์
11 พฤษภาคม 2566
24
1,189 1189-ขุ.ธ.พราหมณวรรค31 ผู้ล่วงราคะและกิเลสได้เป็นพราหมณ์
11 พฤษภาคม 2566
24
1,188 1188-ขุ.ธ.พราหมณวรรค30 ผู้บริสุทธิ์ไม่ขุ่นมัวเป็นพราหมณ์
20 เมษายน 2566
38
1,187 1187-ขุ.ธ.พราหมณวรรค29 ผู้ละบุญและบาปได้เป็นพราหมณ์
20 เมษายน 2566
28
1,186 1186-ขุ.ธ.พราหมณวรรค28 ผู้ไม่มีความอาลัยเป็นพราหมณ์
20 เมษายน 2566
20
1,185 1185-ฐานความคิดเรื่องบารมี10ทัศ
20 เมษายน 2566
31
1,184 1184-ขุ.ธ.พราหมณวรรค27 ผู้ปราศจากความหวังเป็นพราหมณ์
20 เมษายน 2566
21
1,183 1183-ขุ.ธ.พราหมณวรรค26 ผู้ไม่ขโมยสิ่งของผู้อื่นเป็นพราหมณ์
20 เมษายน 2566
17
1,182 1182-ขุ.ธ.พราหมณวรรค25 ผู้ไม่กล่าวคำหยาบเป็นพราหมณ์
20 เมษายน 2566
19
1,181 1181-ขุ.ธ.พราหมณวรรค24 ผู้ทำราคะให้ตกไปเป็นพราหมณ์
20 เมษายน 2566
21
1,180 1180-ขุ.ธ.พราหมณวรรค23 ผู้ไม่มุ่งร้ายและไม่ยึดมั่นเป็นพราหมณ์
23 มีนาคม 2566
41
1,179 1179-ขุ.ธ.พราหมณวรรค22 ผู้ไม่มีโทษและไม่ทำร้ายเป็นพราหมณ์
23 มีนาคม 2566
35
1,178 1178-ขุ.ธ.พราหมณวรรค21 ผู้ไม่เกี่ยวข้องและไม่มีอาลัยเป็นพราหมณ์
23 มีนาคม 2566
42
1,177 1177-ขุ.ธ.พราหมณวรรค20 ผู้มีปัญญาลึกซึ้งถึงประโยชน์สุดเป็นพราหมณ์
23 มีนาคม 2566
38
1,176 1176-ขุ.ธ.พราหมณวรรค19 ผู้รู้ความสิ้นไปแห่งทุกข์ของตนเป็นพราหมณ์
16 มีนาคม 2566
45
1,175 1175-ฝึกตนอย่างไรให้รู้ครบถ้วนในลักษณะสัจจะ
16 มีนาคม 2566
98
1,174 1174-ตัณหาเป็นทุกขสมุทัย4ลักษณะ
16 มีนาคม 2566
64
1,173 1173-ขุ.ธ.พราหมณวรรค18 ผู้ไม่ติดกามเหมือนน้ำไม่ติดใบบัวเป็นพราหมณ์
16 มีนาคม 2566
30
1,172 1172-ขุ.ธ.พราหมณวรรค17 ผู้ไม่โกรธและฝึกอินทรีย์แล้วเป็นพราหมณ์
16 มีนาคม 2566
25
1,171 1171-ขุ.ธ.พราหมณวรรค16 ผู้อดกลั้นคำด่าและมีกำลังขันติเป็นพราหมณ์
16 มีนาคม 2566
26
1,170 1170-ขุ.ธ.พราหมณวรรค15 ผู้ถอนลิ่มได้และรู้สัจจะเป็นพราหมณ์
16 มีนาคม 2566
28
1,169 1169-ขุ.ธ.พราหมณวรรค14 ผู้ตัดสังโยชน์หมดและไม่สะดุ้งเป็นพราหมณ์
23 กุมภาพันธ์ 2566
35
1,168 1168-ขุ.ธ.พราหมณวรรค13 ผู้ไม่กังวลและไม่ยึดถือเป็นพราหมณ์
23 กุมภาพันธ์ 2566
29
1,167 1167-ขุ.ธ.พราหมณวรรค12 ผู้เข้าผลสมาบัติคนเดียวในป่าเป็นพราหมณ์
23 กุมภาพันธ์ 2566
28
1,166 1166-พิจารณาอนัตตาจากไตรลักษณ์สู่นิพพาน
23 กุมภาพันธ์ 2566
73
1,165 1165-ขุ.ธ.พราหมณวรรค11 ไม่มีประโยชน์อะไรถ้าภายในรกรุงรัง
23 กุมภาพันธ์ 2566
28
1,164 1164-ขุ.ธ.พราหมณวรรค10 ผู้มีญาณแทงตลอดสัจจะเป็นพราหมณ์
23 กุมภาพันธ์ 2566
21
1,163 1163-ขุ.ธ.พราหมณวรรค9 ควรนอบน้อมครูผู้สอนให้รู้แจ้งอริยสัจ
23 กุมภาพันธ์ 2566
22
1,162 1162-ขุ.ธ.พราหมณวรรค8 ผู้ห้ามทุจริตทั้ง3ทวารได้เป็นพราหมณ์
23 กุมภาพันธ์ 2566
29
1,161 1161-ขุ.ธ.พราหมณวรรค7 จิตไม่มีความเบียดเบียนทุกข์ย่อมระงับ
9 กุมภาพันธ์ 2566
61
1,160 1160-อาสวะ อนุสัย สังโยชน์ เป็นอย่างไร
9 กุมภาพันธ์ 2566
93
1,159 1159-การเจริญและรวมมรรคทำอย่างไร
9 กุมภาพันธ์ 2566
119
1,158 1158-ขุ.ธ.พราหมณวรรค6 ผู้กำจัดมลทินของตนเป็นบรรพชิต
9 กุมภาพันธ์ 2566
29
1,157 1157-ขุ.ธ.พราหมณวรรค5 พระพุทธเจ้าโดดเด่นด้วยเดช5อย่าง
9 กุมภาพันธ์ 2566
28
1,156 1156-ขุ.ธ.พราหมณวรรค4 ผู้บรรลุประโยชน์สูงสุดเป็นพราหมณ์
9 กุมภาพันธ์ 2566
26
1,155 1155-ขุ.ธ.พราหมณวรรค3 ไม่ยึดถือฝั่งนี้หรือฝั่งโน้นเป็นพราหมณ์
9 กุมภาพันธ์ 2566
38
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 1204 รายการ