ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,829
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 1,037 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,108 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 825 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,518 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 1,018 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,067 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง จำนวน 1,282 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
1,282 1282-เปมสูตร3 พระอรหันต์ไม่ถูกไฟไหม้
18 กรกฎาคม 2567
13
1,281 1281-อริยมรรคละวิปัลลาส และ อนัตตสัญญา
18 กรกฎาคม 2567
19
1,280 1280-เปมสูตร2 พระอรหันต์ไม่บังหวนควันและไม่ลุกโพลง
18 กรกฎาคม 2567
13
1,279 1279-เปมสูตร1 พระอรหันต์ไม่ยึดถือและไม่โต้แย้ง
20 มิถุนายน 2567
67
1,278 1278-ธาตุรู้ วิญญาณธาตุ วิญญาณขันธ์ มรรครู้
20 มิถุนายน 2567
99
1,277 1277-ธรรมดาของพระโพธิสัตว์16ข้อ
6 มิถุนายน 2567
79
1,276 1276-อุปาทาน4สัญโญชน์10อนุสัย7โอฆะ4
6 มิถุนายน 2567
70
1,275 1275-โกสัมพิยสูตร2 ญาณ7อย่างมีเฉพาะพระอริยเจ้า
6 มิถุนายน 2567
54
1,274 1274-โกสัมพิยสูตร1 สาราณียธรรม6มีอริยทิฏฐิเป็นยอด
16 พฤษภาคม 2567
97
1,273 1273-จรณะ15 กับลำดับการปฏิบัติธรรม
16 พฤษภาคม 2567
116
1,272 1272-วีมังสกสูตร2 ศรัทธาที่มีเหตุเกิดจากโสดาปัตติมรรค
16 พฤษภาคม 2567
68
1,271 1271-วีมังสกสูตร1 การตรวจสอบพระพุทธเจ้า6ประเด็น
2 พฤษภาคม 2567
61
1,270 1270-ปฏิสัมภิทาในธรรมจักกัปปวัตตนสูตร
2 พฤษภาคม 2567
81
1,269 1269-ฉวิโสธนสูตร6 จิตตั้งมั่นฌานที่4น้อมจิตเพื่ออาสวักขยญาณ
25 เมษายน 2567
69
1,268 1268-การละมานะด้วยโสดาปัตติมรรคถึงอรหัตตมรรค
25 เมษายน 2567
70
1,267 1267-ฉวิโสธนสูตร5 มีสัมปชัญญะ ทำสมาธิ ละนิวรณ์ ได้ฌาน
25 เมษายน 2567
66
1,266 1266-ฉวิโสธนสูตร4 มีอินทรียสังวรได้อพยาเสกสุข
18 เมษายน 2567
80
1,265 1265-ธรรมเอกเป็นที่อาศัยให้หลุดพ้น11แบบ
18 เมษายน 2567
78
1,264 1264-ฉวิโสธนสูตร3 คุณคือศีล26ข้อและความสันโดษ
18 เมษายน 2567
57
1,263 1263-ประโยชน์การศึกษาปัจจัย24และอุปนิสสยปัจจัย
4 เมษายน 2567
65
1,262 1262-โลกิยสัมมาทิฏฐิ กับ โลกุตตรสัมมาทิฏฐิ
4 เมษายน 2567
87
1,261 1261-ฉวิโสธนสูตร2 วิธีตรวจสอบพระอรหันต์2
21 มีนาคม 2567
38
1,260 1260-วิธีละกามราคะและปฏิฆะสังโยชน์
21 มีนาคม 2567
68
1,259 1259-ฉวิโสธนสูตร1 วิธีตรวจสอบพระอรหันต์1
21 มีนาคม 2567
43
1,258 1258-มธุปิณฑิกสูตร4 เมื่อจักขุเป็นต้นมี ผัสสะเป็นต้นจึงมี
29 กุมภาพันธ์ 2567
102
1,257 1257-พระสวดบทอะไรในงานศพ
29 กุมภาพันธ์ 2567
85
1,256 1256-สังโยชน์เกิดโดยไม่มีเจตนาอย่างไร
29 กุมภาพันธ์ 2567
126
1,255 1255-มธุปิณฑิกสูตร3 เหตุให้ปปัญจสัญญาเกิดจนวัฏฏะยืดยาว
29 กุมภาพันธ์ 2567
132
1,254 1254-มธุปิณฑิกสูตร2 ที่สุดของอนุสัย7 และ บาปอกุศลดับ
1 กุมภาพันธ์ 2567
114
1,253 1253-เนื้อหาย่อของจูฬ-มหาสีนาทสูตร
1 กุมภาพันธ์ 2567
51
1,252 1252-มธุปิณฑิกสูตร1 พระพุทธเจ้าไม่โต้แย้งกับชาวโลก
1 กุมภาพันธ์ 2567
70
1,251 1251-สารีปุตตสูตร2 วิธีปฏิบัติเพื่อมีปัญญาเป็นพระอรหันต์
11 มกราคม 2567
135
1,250 1250-เหตุผลลำดับมรรคกับการละสังโยชน์10
11 มกราคม 2567
106
1,249 1249-สารีปุตตสูตร1 วิธีปฏิบัติสำหรับภิกษุผู้เบื่อหน่ายในทุกข์
11 มกราคม 2567
104
1,248 1248-อัตตทัณฑสูตร2 วิธีปฏิบัติเพื่อดับกิเลสของตน
28 ธันวาคม 2566
96
1,247 1247-วิโมกข์3กับการปฏิบัติไตรลักษณ์
28 ธันวาคม 2566
86
1,246 1246-อัตตทัณฑสูตร1 ภัยเกิดจากโทษภายในตัวเอง
28 ธันวาคม 2566
94
1,245 1245-ตุวฏกสูตร2 ข้อปฏิบัติพื้นฐานผู้ต้องการบรรลุเร็ว
21 ธันวาคม 2566
147
1,244 1244-วิธีรู้ขันธ์5เพื่อเบื่อหน่ายและเห็นอริยสัจ
21 ธันวาคม 2566
144
1,243 1243-ตุวฏกสูตร1 เห็นอย่างไรจึงไม่ยึดถือและสิ้นกิเลส
21 ธันวาคม 2566
108
1,242 1242-มหาวิยูหสูตร3 พระอรหันต์วางเฉยสมมติที่เกิดจากปุถุชน
16 พฤศจิกายน 2566
124
1,241 1241-วิธีเจริญวิปัสสนาในการพูด
16 พฤศจิกายน 2566
130
1,240 1240-มหาวิยูหสูตร2 ทิฏฐิสมมติเกิดจากปุถุชน
16 พฤศจิกายน 2566
70
1,239 1237-มหาพยูหสูตร1 ผลของทิฏฐิไม่พอสงบกิเลส
2 พฤศจิกายน 2566
72
1,238 1239-อัตตานุทิฏฐิ กับ สักกายทิฏฐิ
2 พฤศจิกายน 2566
95
1,237 1238-กถาวัตถุ10 สงเคราะห์ลงไตรสิกขา
2 พฤศจิกายน 2566
50
1,236 1236-จูฬวิยูหสูตร3 ทิฏฐิเกิดเพราะกำหนดตามวิตก
12 ตุลาคม 2566
77
1,235 1235-อาสวะละได้7แบบและสังวร5ประการ
12 ตุลาคม 2566
85
1,234 1234-จูฬวิยูหสูตร2 ทิฏฐิทั้งปวงล้วนผิดเกิดจากไม่รู้นิพพาน
12 ตุลาคม 2566
60
1,233 1233-จูฬวิยูหสูตร1 เพราะทิฏฐิจึงยึดว่าตนถูกคนอื่นผิด
5 ตุลาคม 2566
81
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 1282 รายการ