ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,604
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 648 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 906 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 643 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,321 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 907 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 951 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง จำนวน 1,242 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
1,242 1242-มหาวิยูหสูตร3 พระอรหันต์วางเฉยสมมติที่เกิดจากปุถุชน
16 พฤศจิกายน 2566
101
1,241 1241-วิธีเจริญวิปัสสนาในการพูด
16 พฤศจิกายน 2566
99
1,240 1240-มหาวิยูหสูตร2 ทิฏฐิสมมติเกิดจากปุถุชน
16 พฤศจิกายน 2566
50
1,239 1237-มหาพยูหสูตร1 ผลของทิฏฐิไม่พอสงบกิเลส
2 พฤศจิกายน 2566
51
1,238 1239-อัตตานุทิฏฐิ กับ สักกายทิฏฐิ
2 พฤศจิกายน 2566
70
1,237 1238-กถาวัตถุ10 สงเคราะห์ลงไตรสิกขา
2 พฤศจิกายน 2566
34
1,236 1236-จูฬวิยูหสูตร3 ทิฏฐิเกิดเพราะกำหนดตามวิตก
12 ตุลาคม 2566
62
1,235 1235-อาสวะละได้7แบบและสังวร5ประการ
12 ตุลาคม 2566
66
1,234 1234-จูฬวิยูหสูตร2 ทิฏฐิทั้งปวงล้วนผิดเกิดจากไม่รู้นิพพาน
12 ตุลาคม 2566
51
1,233 1233-จูฬวิยูหสูตร1 เพราะทิฏฐิจึงยึดว่าตนถูกคนอื่นผิด
5 ตุลาคม 2566
71
1,232 1232-ขอบเขตความรู้ของกัมมัสสกตาญาณ
5 ตุลาคม 2566
61
1,231 1231-กลหวิวาทสูตร2 สิ่งน่าพอใจไม่น่าพอใจเกิดเพราะผัสสะ
28 กันยายน 2566
80
1,230 1230-ท่านพระอนุรุทธะบรรลุธรรม
28 กันยายน 2566
76
1,229 1229-กลหวิวาทสูตร1 ทะเลาะวิวาทเกิดเพราะสิ่งเป็นที่รัก
28 กันยายน 2566
59
1,228 1228-ปุราเภทสูตร2 พระอรหันต์สิ้นกิเลสก่อนขันธ์ดับ
21 กันยายน 2566
39
1,227 1227-การกำหนดรู้ทุกข์24ชุดในมูลปริยายสูตร
21 กันยายน 2566
42
1,226 1226-ปุราเภทสูตร1 สิ้นตัณหาก่อนตายดีที่สุด
21 กันยายน 2566
59
1,225 1225-มาคันทิยสูตร4 ยึดสัญญาและทิฏฐิจึงกระทบกระทั่งกัน
17 สิงหาคม 2566
65
1,224 1224-สงเคราะห์คุณพระรัตนตรัยลงในอริยสัจ
17 สิงหาคม 2566
52
1,223 1223-มาคันทิยสูตร2 ยึดทิฏฐิจึงไม่ถึงความสงบภายใน
17 สิงหาคม 2566
57
1,222 1222-มาคันทิยสูตร1 ตอบปัญหามาคัณฑิยพราหมณ์
17 สิงหาคม 2566
47
1,221 1221-ปสูรสูตร2 ทิฏฐิเป็นเหตุให้วิวาทกัน2
3 สิงหาคม 2566
47
1,220 1220-การพิจารณาอริยสัจ16ลักษณะ
3 สิงหาคม 2566
87
1,219 1219-ปสูรสูตร1 ทิฏฐิเป็นเหตุให้วิวาทกัน1
3 สิงหาคม 2566
45
1,218 1218-ติสสเมตเตยยสูตร ความคับแค้นของผู้ครองเรือน
3 สิงหาคม 2566
64
1,217 1217-ชราสูตร2 พระอริยะไม่แสดงตนในภพ
20 กรกฎาคม 2566
45
1,216 1216-การแยกคำสามัญ กับ อริยสัจ
20 กรกฎาคม 2566
48
1,215 1215-ชราสูตร1 ชีวิตนี้เป็นของน้อยต้องตายแน่
20 กรกฎาคม 2566
60
1,214 1214-ปรมัฏฐกสูตร2 พระอรหันต์ไม่มีสัญญาผิด
20 กรกฎาคม 2566
39
1,213 1213-ปรมัฏฐกสูตร ยึดทิฏฐิทำให้มองคนอื่นว่าเลว
6 กรกฎาคม 2566
57
1,212 1212-พิจารณาโพชฌงค์และสัจจะต้นจนจบ
6 กรกฎาคม 2566
75
1,211 1211-สุทธัฏฐกสูตร ความหมดจดผิดและถูก
6 กรกฎาคม 2566
38
1,210 1210-ทุฏฐัฏฐกสูตร2 ความเห็นผิดถอนได้ยาก2
15 มิถุนายน 2566
43
1,209 1209-เทียบปฏิสัมภิทามรรคกับทสุตตรสูตร
15 มิถุนายน 2566
29
1,208 1208-ทุฏฐัฏฐกสูตร1 ความเห็นผิดถอนได้ยาก1
15 มิถุนายน 2566
55
1,207 1207-คุหัฏฐกสูตร3 ติดใจในถ้ำคือร่างกาย3
15 มิถุนายน 2566
24
1,206 1206-คุหัฏฐกสูตร2 ติดใจในถ้ำคือร่างกาย2
8 มิถุนายน 2566
20
1,205 1204-คุหัฏฐกสูตร1 ติดใจในถ้ำคือร่างกาย1
8 มิถุนายน 2566
32
1,204 1205-การพยากรณ์อรหัตตผลผ่านสิ่งทั้งปวง
8 มิถุนายน 2566
83
1,203 1203-กามสูตร มีกิเลสกามในวัตถุกาม
8 มิถุนายน 2566
71
1,202 1202-วิธีรู้เพื่อให้เกิดอริยมรรค
25 พฤษภาคม 2566
122
1,201 1201-ไม่รู้อริยสัจ4จึงปรุงอภิสังขาร3
25 พฤษภาคม 2566
86
1,200 1200-สรุปเนื้อหาคัมภีร์ธรรมบท
25 พฤษภาคม 2566
37
1,199 1199-ขุ.ธ.พราหมณวรรค40 ผู้รู้ภพถึงความสิ้นชาติเป็นพราหมณ์
25 พฤษภาคม 2566
26
1,198 1198-ขุ.ธ.พราหมณวรรค39 ผู้องอาจชนะกิเลสแล้วเป็นพราหมณ์
25 พฤษภาคม 2566
24
1,197 1197-ขุ.ธ.พราหมณวรรค38 ผู้ไม่กังวลในขันธ์ทั้ง3กาลเป็นพราหมณ์
25 พฤษภาคม 2566
26
1,196 1196-ขุ.ธ.พราหมณวรรค37 ผู้รู้แจ้งจุติอุบัติไม่ติดข้องเป็นพราหมณ์.mp3
11 พฤษภาคม 2566
45
1,195 1195-ขุ.ธ.พราหมณวรรค36 ผู้ละความยินดีและไม่ยินดีเป็นพราหมณ์
11 พฤษภาคม 2566
33
1,194 1194-ขุ.ธ.พราหมณวรรค35 ผู้ละโยคะมนุษย์และทิพย์เป็นพราหมณ์
11 พฤษภาคม 2566
31
1,193 1193-วิธีพิจารณารูปสัตตกะกับอรูปสัตตกะ
11 พฤษภาคม 2566
57
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 1242 รายการ