ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,829
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 1,037 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,108 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 825 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,518 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 1,018 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,067 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

วีดีโอ (Video) จาก หมวดหมู่ 14. วีดีโอ บ้านธรรมะรื่นรมย์ จำนวน 54 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ภาพประกอบ ชื่อ/รายละเอียด Views
54 054-อํ.ทสก. ปริหานสูตร พิจารณาธรรม ๑๐ ประการในจิตตนเอง
3 พฤศจิกายน 2562
217
53 053-สํ.สคาถ. ปัญจราชสูตร อะไรเป็นยอดแห่งกามทั้งหลาย
29 กันยายน 2562
204
52 052-สํ.สคาถ. สัตตชฏิลสูตร ศีลรู้ได้ด้วยการอยู่ร่วมกันเป็นต้น
29 กันยายน 2562
189
51 051-สํ.ข. สัมมาสัมพุทธสูตร ความต่างพระพุทธเจ้ากับพระอรหันต์
29 กันยายน 2562
176
50 050-สัตตัฏฐานสูตร 2 ผู้รู้ฐานะ 7 และเพ่งพินิจ 3 เป็นอุดมบุรุษ
28 กรกฎาคม 2562
234
49 049-สัตตัฏฐานสูตร 1 ความรู้ชัดฐานะ 7 ทำให้หมดกิเลส
28 กรกฎาคม 2562
222
48 048-สํ.ข.คัททูลพัทธสูตร อุปมาว่าด้วยสุนัขถูกล่ามไว้
2 มิถุนายน 2562
198
47 047-สํ.ข.ปุพผสูตร พระพุทธเจ้าไม่ขัดแย้งกับชาวโลก
2 มิถุนายน 2562
201
46 046-สํ.ข.ภารสูตร ภาระ ผู้แบก การถือและการวาง
10 มีนาคม 2562
195
45 045-ขุ.สุ.อชิตมาณวกปัญหา โลกถูกอวิชชาหุ้มห่อไว้เป็นต้น
10 มีนาคม 2562
184
44 044-ปุถุชนถูกลูกศร 2 ดอก, พระอริยะถูกดอกเดียว
6 มกราคม 2562
205
43 043-ละอนุสัยในเวทนา, บาดาลในกาย
6 มกราคม 2562
191
42 042-ความเข้าใจเรื่องเวทนา สํ สฬา เวทนาสังยุตต์
11 พฤศจิกายน 2561
199
41 041-ม.อุ.จูฬปุณณมสูตร ลักษณะอสัตบุรุษกับสัตบุรุษ
7 ตุลาคม 2561
197
40 040-สัปปุริสสูตร 2 ใส่ใจอตัมมยตาเท่านั้น
2 กันยายน 2561
194
39 039-สัปปุริสสูตร 1 ไม่ยกตนข่มผู้อื่น
2 กันยายน 2561
193
38 038-อนัตตลักขณสูตร 2 นั่นไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่อัตตา
8 กรกฎาคม 2561
180
37 037-อนัตตลักขณสูตร 1 วิธีพิจารณาอนัตตาของขันธ์ 5
8 กรกฎาคม 2561
198
36 036-จูฬราหุโลวาทสูตร วิธีพิจารณาเพื่อชำระกรรม
6 พฤษภาคม 2561
182
35 035-มหาราหุโลวาทสูตร 2 ทำกรรมฐานจิตกว้างและละกิเลส
3 พฤษภาคม 2561
185
34 034-มหาราหุโลวาทสูตร 1 พิจารณาธาตุ 5 ด้วยปัญญา
3 พฤษภาคม 2561
201
33 033-อานาปานสติเป็นเหตุให้ได้ผลดังหวัง
18 มีนาคม 2561
193
32 032-อานาปานสติธรรมดา กับ แบบบริบูรณ์เต็มที่
18 มีนาคม 2561
189
31 031-อานาปานสติ 16 ขั้น ตอนที่ 2
10 ธันวาคม 2560
188
30 030-อานาปานสติ 16 ขั้น ตอนที่ 1
10 ธันวาคม 2560
189
29 029-เบ็ดของมาร
29 ตุลาคม 2560
188
28 028-สมุทรในอริยวินัย
29 ตุลาคม 2560
185
27 027-ธรรมดุจเครื่องป้องกันนคร 7 อย่าง ตอนที่ 2
9 เมษายน 2560
1225
26 026-ธรรมดุจเครื่องป้องกันนคร 7 อย่าง ตอนที่ 1
9 เมษายน 2560
1194
25 025-โทษในราคะ โทสะ และโมหะ
6 พฤศจิกายน 2559
1230
24 024-ธรรมะ 7 ประการที่ศัตรูต้องการแก่ศัตรู
6 พฤศจิกายน 2559
1361
23 023-ความเป็นไปไม่ได้และเป็นไปได้
2 ตุลาคม 2559
1354
22 022-เหตุให้ธรรมเทศนาแจ่มแจ้ง
2 ตุลาคม 2559
1366
21 021-เหตุเสื่อมสำหรับนักปฏิบัติ
21 สิงหาคม 2559
1315
20 020-เหตุให้เกียจคร้านและปรารภความเพียร
21 สิงหาคม 2559
1345
19 019-สิ่งน่าปรารถนา 10 อย่าง
7 สิงหาคม 2559
1367
18 018-เหตุให้พลาดจากสวรรค์และมรรคผล
3 กรกฎาคม 2559
1367
17 017-พิธีลอยบาปในอริยวินัย
3 กรกฎาคม 2559
1382
16 016-ผู้ติดอยู่ ผู้แล่นเลยไป และผู้เห็นแจ้ง
19 มิถุนายน 2559
1412
15 015-เหตุให้เดือดร้อน
19 มิถุนายน 2559
1419
14 014-ทักขิณาในบุคคล 14 ระดับและในสงฆ์ 7 แบบ
10 เมษายน 2559
1196
13 013-ลำดับผลกุศลจากทานถึงอนิจจสัญญา
10 เมษายน 2559
1432
12 012-เหตุเพื่อไม่รู้ กับ เหตุเพื่อรู้ ตอนที่ ๒
17 มกราคม 2559
1468
11 011-เหตุเพื่อไม่รู้ กับ เหตุเพื่อรู้ ตอนที่ ๑
17 มกราคม 2559
1526
10 010-วัฏฏสงสารหาที่สุดเบื้องต้นไม่ได้1
6 กันยายน 2558
1481
9 009-วัฏฏสงสารหาที่สุดเบื้องต้นไม่ได้1
6 กันยายน 2558
1340
8 008-เหตุปัจจัยของนามรูปและวิญญาณ
2 สิงหาคม 2558
1468
7 007-เหตุปัจจัยของเวทนาและผัสสะ
2 สิงหาคม 2558
1455
6 006-จากตัณหาถึงปัญหาสังคม1
5 กรกฎาคม 2558
1364
5 005-จากตัณหาถึงปัญหาสังคม1
5 กรกฎาคม 2558
1412
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 54 รายการ