ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 7,353
หนังสือ 80
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 468 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 404 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 517 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 994 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,559 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,425 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

บทสวด ทั้งหมด 62 รายการ กรอกคำค้น แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ


 
# ชื่อ/รายละเอียด Views
62 62-บทพิจารณาปัจจัย4โดยความเป็นธาตุแปล
14 ธันวาคม 2561
1568
61 61-บทสวดกฎธรรมนิยามอิทัปปัจจยตาแปล
14 ธันวาคม 2561
1108
60 60-บทสวดปฏิจจสมุปบาทแปล
14 ธันวาคม 2561
1293
59 59-บทสวดมงคล38ประการแปล
14 ธันวาคม 2561
1787
58 58-อริยมรรคมีองค์8แปล
14 ธันวาคม 2561
1315
57 57-บทสวดพิเศษแปลทวัตติงสาการเป็นต้น
21 ตุลาคม 2560
1747
56 56-ทำวัตรเย็นแปล(นำสวดที่วัดทัพช้าง)
21 ตุลาคม 2560
1860
55 55-บทสวดพิเศษแปลภัทเทกรัตตคาถาเป็นต้น
22 ตุลาคม 2560
1709
54 54-ทำวัตรเช้าแปล(นำสวดที่วัดทัพช้าง)
22 ตุลาคม 2560
2290
53 53-คาถาธรรมบท3
สวดมนต์
3256
52 52-คาถาธรรมบท2
สวดมนต์
2563
51 51-คาถาธรรมบท1
สวดมนต์
3550
50 50-ธัมมานุปัสสนา โพชฌังคบรรพ
มหาสติปัฏฐานสูตร
2606
49 49-ธัมมานุปัสสนา อายตนบรรพ
มหาสติปัฏฐานสูตร
2253
48 48-ธัมมานุปัสสนา ขันธบรรพ
มหาสติปัฏฐานสูตร
2173
47 47-ธัมมานุปัสสนา นีวรณบรรพ
มหาสติปัฏฐาน
2286
46 46-จิตตานุปัสสนา
มหาสติปัฏฐานสูตร
2373
45 45-เวทนานุปัสสนา
มหาสติปัฏฐานสูตร
2406
44 44-กายานุปัสสนา นวสีวถิกาบรรพ
มหาสติปัฏฐานสูตร
2314
43 43-กายานุปัสสนา ปฏิกูลมนสิการบรรพ
มหาสติปัฏฐานสูตร
2337
42 42-กายานุปัสสนา ธาตุมนสิการบรรพ
มหาสติปัฏฐานสูตร
2127
41 41-กายานุปัสสนา สัมปชัญญบรรพ
มหาสติปัฏฐานสูตร
2312
40 40-กายานุปัสสนา อิริยาบถบรรพ
มหาสติปัฏฐานสูตร
2219
39 39-กายานุปัสสนา อานาปานบรรพ
มหาสติปัฏฐานสูตร
2335
38 38-มหาสติปัฏฐานสูตรอุทเทส
มหาสติปัฏฐานสูตร
2567
37 37-ส่งเทวดา
สวดมนต์
2714
36 36-ขอขมาพระรัตนตรัย
สวดมนต์
3030
35 35-ปัตติทานคาถา
สวดมนต์
2326
34 34-อัคคัปปสาทคาถา
สวดมนต์
2191
33 33-ธาตุปัจจเวกขณวิธี
สวดมนต์
2165
32 32-ตังขณิกปัจจเวกขณวิธี
สวดมนต์
2201
31 31-ทวัตติงสาการ
สวดมนต์
2399
30 30-นโมการอัฏฐกะ
สวดมนต์
2316
29 29-สัมพุทเธ
สวดมนต์
2495
28 28-นมการสิทธิคาถา
สวดมนต์
2345
27 27-ชยปริตร
สวดมนต์
2599
26 26-พาหุง (เคยยะ)
สวดมนต์
3693
25 25-พาหุง
สวดมนต์
3409
24 24-มงคลสูตร
สวดมนต์
2966
23 23-อภยปริตร
สวดมนต์
2233
22 22-วัฏฏกปริตร
สวดมนต์
2205
21 21-โมรปริตร
สวดมนต์
2419
20 20-โพชฌังคปริตร
สวดมนต์
3002
19 19-ขันธปริตร
สวดมนต์
2544
18 18-อังคุลีมาลปริตร
สวดมนต์
2228
17 17-อาฏานาฏิยปริตร (ขนาดยาว)
สวดมนต์
2662
16 16-อาฏานาฏิยปริตร
สวดมนต์
2296
15 15-รตนสูตร (เคยยะ)
สวดมนต์
2708
14 14-รตนสูตร
สวดมนต์
2661
13 13-ชุมนุมเทวดา
สวดมนต์
3008
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 62 รายการ