ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 6,926
หนังสือ 78
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 158

หนังสือล่าสุด

78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 214 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 728 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,381 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,154 ครั้ง)
74-อริยสัจภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 2,328 ครั้ง)
73-สูตรโสดาบัน เล่ม ๑ (เรียกดู : 2,782 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

บทสวด ทั้งหมด 62 รายการ กรอกคำค้น แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ


 
# ชื่อ/รายละเอียด Views
62 62-บทพิจารณาปัจจัย4โดยความเป็นธาตุแปล
14 ธันวาคม 2561
1511
61 61-บทสวดกฎธรรมนิยามอิทัปปัจจยตาแปล
14 ธันวาคม 2561
1074
60 60-บทสวดปฏิจจสมุปบาทแปล
14 ธันวาคม 2561
1243
59 59-บทสวดมงคล38ประการแปล
14 ธันวาคม 2561
1757
58 58-อริยมรรคมีองค์8แปล
14 ธันวาคม 2561
1277
57 57-บทสวดพิเศษแปลทวัตติงสาการเป็นต้น
21 ตุลาคม 2560
1735
56 56-ทำวัตรเย็นแปล(นำสวดที่วัดทัพช้าง)
21 ตุลาคม 2560
1828
55 55-บทสวดพิเศษแปลภัทเทกรัตตคาถาเป็นต้น
22 ตุลาคม 2560
1700
54 54-ทำวัตรเช้าแปล(นำสวดที่วัดทัพช้าง)
22 ตุลาคม 2560
2235
53 53-คาถาธรรมบท3
สวดมนต์
3244
52 52-คาถาธรรมบท2
สวดมนต์
2555
51 51-คาถาธรรมบท1
สวดมนต์
3523
50 50-ธัมมานุปัสสนา โพชฌังคบรรพ
มหาสติปัฏฐานสูตร
2592
49 49-ธัมมานุปัสสนา อายตนบรรพ
มหาสติปัฏฐานสูตร
2244
48 48-ธัมมานุปัสสนา ขันธบรรพ
มหาสติปัฏฐานสูตร
2164
47 47-ธัมมานุปัสสนา นีวรณบรรพ
มหาสติปัฏฐาน
2277
46 46-จิตตานุปัสสนา
มหาสติปัฏฐานสูตร
2367
45 45-เวทนานุปัสสนา
มหาสติปัฏฐานสูตร
2401
44 44-กายานุปัสสนา นวสีวถิกาบรรพ
มหาสติปัฏฐานสูตร
2305
43 43-กายานุปัสสนา ปฏิกูลมนสิการบรรพ
มหาสติปัฏฐานสูตร
2330
42 42-กายานุปัสสนา ธาตุมนสิการบรรพ
มหาสติปัฏฐานสูตร
2120
41 41-กายานุปัสสนา สัมปชัญญบรรพ
มหาสติปัฏฐานสูตร
2305
40 40-กายานุปัสสนา อิริยาบถบรรพ
มหาสติปัฏฐานสูตร
2206
39 39-กายานุปัสสนา อานาปานบรรพ
มหาสติปัฏฐานสูตร
2315
38 38-มหาสติปัฏฐานสูตรอุทเทส
มหาสติปัฏฐานสูตร
2542
37 37-ส่งเทวดา
สวดมนต์
2711
36 36-ขอขมาพระรัตนตรัย
สวดมนต์
3019
35 35-ปัตติทานคาถา
สวดมนต์
2325
34 34-อัคคัปปสาทคาถา
สวดมนต์
2188
33 33-ธาตุปัจจเวกขณวิธี
สวดมนต์
2162
32 32-ตังขณิกปัจจเวกขณวิธี
สวดมนต์
2200
31 31-ทวัตติงสาการ
สวดมนต์
2397
30 30-นโมการอัฏฐกะ
สวดมนต์
2313
29 29-สัมพุทเธ
สวดมนต์
2488
28 28-นมการสิทธิคาถา
สวดมนต์
2342
27 27-ชยปริตร
สวดมนต์
2597
26 26-พาหุง (เคยยะ)
สวดมนต์
3633
25 25-พาหุง
สวดมนต์
3396
24 24-มงคลสูตร
สวดมนต์
2943
23 23-อภยปริตร
สวดมนต์
2232
22 22-วัฏฏกปริตร
สวดมนต์
2199
21 21-โมรปริตร
สวดมนต์
2418
20 20-โพชฌังคปริตร
สวดมนต์
2987
19 19-ขันธปริตร
สวดมนต์
2537
18 18-อังคุลีมาลปริตร
สวดมนต์
2223
17 17-อาฏานาฏิยปริตร (ขนาดยาว)
สวดมนต์
2649
16 16-อาฏานาฏิยปริตร
สวดมนต์
2280
15 15-รตนสูตร (เคยยะ)
สวดมนต์
2608
14 14-รตนสูตร
สวดมนต์
2612
13 13-ชุมนุมเทวดา
สวดมนต์
2997
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 62 รายการ