ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 6,839
หนังสือ 77
วีดีโอ 2,277
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 158

หนังสือล่าสุด

77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 605 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,310 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,091 ครั้ง)
74-อริยสัจภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 2,246 ครั้ง)
73-สูตรโสดาบัน เล่ม ๑ (เรียกดู : 2,716 ครั้ง)
72-อุทเทสแห่งสติปัฏฐาน (เรียกดู : 2,079 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

บทสวด ทั้งหมด 62 รายการ กรอกคำค้น แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ


 
# ชื่อ/รายละเอียด Views
62 62-บทพิจารณาปัจจัย4โดยความเป็นธาตุแปล
14 ธันวาคม 2561
1491
61 61-บทสวดกฎธรรมนิยามอิทัปปัจจยตาแปล
14 ธันวาคม 2561
1064
60 60-บทสวดปฏิจจสมุปบาทแปล
14 ธันวาคม 2561
1234
59 59-บทสวดมงคล38ประการแปล
14 ธันวาคม 2561
1749
58 58-อริยมรรคมีองค์8แปล
14 ธันวาคม 2561
1266
57 57-บทสวดพิเศษแปลทวัตติงสาการเป็นต้น
21 ตุลาคม 2560
1733
56 56-ทำวัตรเย็นแปล(นำสวดที่วัดทัพช้าง)
21 ตุลาคม 2560
1823
55 55-บทสวดพิเศษแปลภัทเทกรัตตคาถาเป็นต้น
22 ตุลาคม 2560
1697
54 54-ทำวัตรเช้าแปล(นำสวดที่วัดทัพช้าง)
22 ตุลาคม 2560
2232
53 53-คาถาธรรมบท3
สวดมนต์
3244
52 52-คาถาธรรมบท2
สวดมนต์
2555
51 51-คาถาธรรมบท1
สวดมนต์
3520
50 50-ธัมมานุปัสสนา โพชฌังคบรรพ
มหาสติปัฏฐานสูตร
2586
49 49-ธัมมานุปัสสนา อายตนบรรพ
มหาสติปัฏฐานสูตร
2241
48 48-ธัมมานุปัสสนา ขันธบรรพ
มหาสติปัฏฐานสูตร
2161
47 47-ธัมมานุปัสสนา นีวรณบรรพ
มหาสติปัฏฐาน
2275
46 46-จิตตานุปัสสนา
มหาสติปัฏฐานสูตร
2365
45 45-เวทนานุปัสสนา
มหาสติปัฏฐานสูตร
2399
44 44-กายานุปัสสนา นวสีวถิกาบรรพ
มหาสติปัฏฐานสูตร
2303
43 43-กายานุปัสสนา ปฏิกูลมนสิการบรรพ
มหาสติปัฏฐานสูตร
2328
42 42-กายานุปัสสนา ธาตุมนสิการบรรพ
มหาสติปัฏฐานสูตร
2118
41 41-กายานุปัสสนา สัมปชัญญบรรพ
มหาสติปัฏฐานสูตร
2302
40 40-กายานุปัสสนา อิริยาบถบรรพ
มหาสติปัฏฐานสูตร
2202
39 39-กายานุปัสสนา อานาปานบรรพ
มหาสติปัฏฐานสูตร
2306
38 38-มหาสติปัฏฐานสูตรอุทเทส
มหาสติปัฏฐานสูตร
2530
37 37-ส่งเทวดา
สวดมนต์
2709
36 36-ขอขมาพระรัตนตรัย
สวดมนต์
3018
35 35-ปัตติทานคาถา
สวดมนต์
2323
34 34-อัคคัปปสาทคาถา
สวดมนต์
2188
33 33-ธาตุปัจจเวกขณวิธี
สวดมนต์
2161
32 32-ตังขณิกปัจจเวกขณวิธี
สวดมนต์
2200
31 31-ทวัตติงสาการ
สวดมนต์
2397
30 30-นโมการอัฏฐกะ
สวดมนต์
2312
29 29-สัมพุทเธ
สวดมนต์
2484
28 28-นมการสิทธิคาถา
สวดมนต์
2338
27 27-ชยปริตร
สวดมนต์
2597
26 26-พาหุง (เคยยะ)
สวดมนต์
3625
25 25-พาหุง
สวดมนต์
3391
24 24-มงคลสูตร
สวดมนต์
2940
23 23-อภยปริตร
สวดมนต์
2230
22 22-วัฏฏกปริตร
สวดมนต์
2198
21 21-โมรปริตร
สวดมนต์
2417
20 20-โพชฌังคปริตร
สวดมนต์
2984
19 19-ขันธปริตร
สวดมนต์
2536
18 18-อังคุลีมาลปริตร
สวดมนต์
2221
17 17-อาฏานาฏิยปริตร (ขนาดยาว)
สวดมนต์
2645
16 16-อาฏานาฏิยปริตร
สวดมนต์
2280
15 15-รตนสูตร (เคยยะ)
สวดมนต์
2604
14 14-รตนสูตร
สวดมนต์
2608
13 13-ชุมนุมเทวดา
สวดมนต์
2990
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 62 รายการ