ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 7,351
หนังสือ 80
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 468 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 404 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 517 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 994 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,559 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,425 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 02. พระสูตรศึกษา จำนวน 234 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
234 234-ขุ.เถร.มาลุงกยปุตตเถรคาถา ไกลนิพพานกับใกล้นิพพาน
1 กุมภาพันธ์ 2563
355
233 233-ขุ.เถร.รัฏฐปาลเถรคาถา3 ข้อธรรมที่เป็นเหตุให้ออกบวช
1 กุมภาพันธ์ 2563
309
232 232-ขุ.เถร.รัฏฐปาลเถรคาถา2 ตัณหาเป็นความพร่อง ไม่รู้จักอิ่ม
11 มกราคม 2563
296
231 231-ขุ.เถร.รัฏฐปาลเถรคาถา1 เนื้อฉลาดไม่ติดบ่วง
11 มกราคม 2563
254
230 230-ขุ.เถร.ปาราปริยเถรคาถา2 ทำลายอินทรีย์ด้วยอินทรีย์
7 ธันวาคม 2562
370
229 229-ขุ.เถร.ปาราปริยเถรคาถา1 โทษของการไม่คุ้มครองอินทรีย์
7 ธันวาคม 2562
411
228 228-ขุ.เถร.มหากัจจายนเถรคาถา2
9 พฤศจิกายน 2562
393
227 227-ขุ.เถร.มหากัจจายนเถรคาถา1
9 พฤศจิกายน 2562
442
226 226-อํ.ทสก.ปฐมมหาปัญหาสูตร2 ปัญหา2 อุทเทส2 ไวยากรณ์2 เป็นต้น
5 ตุลาคม 2562
439
225 225-อํ.ทสก.ปฐมมหาปัญหาสูตร1 ปัญหา1 อุทเทส1 ไวยากรณ์1
5 ตุลาคม 2562
535
224 224-ม.อุ.สฬายตนวิภังคสูตร2 การเกิดมรรค8และธรรมฝ่ายตรัสรู้
1 มิถุนายน 2562
713
223 223-ม.อุ.สฬายตนวิภังคสูตร1 วัฏฏะกับวิวัฏฏะโดยทางอายตนะ6
1 มิถุนายน 2562
626
222 222-สํ.ข.ปาลิเลยยสูตร2 รู้เห็นทิฏฐิ23แบบพร้อมทั้งเหตุเกิด
4 พฤษภาคม 2562
528
221 221-สํ.ข.ปาลิเลยยสูตร1 รู้เห็นอย่างไร ความสิ้นไปแห่งอาสวะจึงมี
4 พฤษภาคม 2562
574
220 220-ม.อุ.ปุณโณวาทสูตร2 ความอดทนและความสงบของพระปุณณะ
27 เมษายน 2562
562
219 219-ม.อุ.ปุณโณวาทสูตร1 เพราะนันทิเกิด ทุกข์จึงเกิด
27 เมษายน 2562
608
218 218-ม.มู.รถวินีตสูตร4 พระอรหันต์2รูปอนุโมทนายินดีต่อกัน
27 เมษายน 2562
488
217 217-ม.มู.รถวินีตสูตร3 อุปมารถ7ผลัดเทียบกับวิสุทธิ7ต่อเนื่องกัน
2 มีนาคม 2562
675
216 216-ม.มู.รถวินีตสูตร2 ประพฤติพรหมจรรย์เพื่ออนุปาทาปรินิพพาน
2 มีนาคม 2562
799
215 215-ม.มู.รถวินีตสูตร1 พระปุณณมันตาณีบุตรได้รับยกย่องในกถาวัตถุ10
2 กุมภาพันธ์ 2562
720
214 214-ม.มู.กกจูปมสูตร5 พระโอวาทอุปมาเรื่องเลื่อย
2 กุมภาพันธ์ 2562
636
213 213-ม.มู.กกจูปมสูตร4 จิตเสมอแผ่นดิน อากาศ น้ำคงคาและกระสอบหนัง
4 มกราคม 2562
670
212 212-ม.มู.กกจูปมสูตร3 ผู้สงบเสงี่ยมจริงดูเมื่อสัมผัสวาจาไม่ถูกใจ
4 มกราคม 2562
823
211 211-ม.มู.กกจูปมสูตร2 จงละอกุศล จงประกอบกุศลธรรมทั้งหลาย
8 ธันวาคม 2561
789
210 210-ม.มู.กกจูปมสูตร1 พึงฝึกให้จิตไม่แปรปรวน ไม่เปล่งวาจาชั่ว
8 ธันวาคม 2561
781
209 209-ม.อุ.จูฬปุณณมสูตร2 ลักษณะสัตบุรุษ8ประการ
3 พฤศจิกายน 2561
679
208 208-ม.อุ.จูฬปุณณมสูตร1 ลักษณะอสัตบุรุษ8ประการ
3 พฤศจิกายน 2561
692
207 207-ม.อุ.มหาปุณณมสูตร4 การพิจารณาขันธ์อย่างถูกต้อง
6 ตุลาคม 2561
764
206 206-ม.อุ.มหาปุณณมสูตร3 อหังการมมังการและมานานุสัยไม่เกิดอย่างไร
6 ตุลาคม 2561
745
205 205-ม.อุ.มหาปุณณมสูตร2 สักกายทิฏฐิมีได้อย่างไรและไม่มีได้อย่างไร
8 กันยายน 2561
890
204 204-ม.อุ.มหาปุณณมสูตร1 คำถามตอบเกี่ยวกับอุปาทานขันธ์5
8 กันยายน 2561
786
203 203-สํ.สฬา.อาทิตตสูตร2 สภาวะ30อย่างเป็นของร้อน
7 กรกฎาคม 2561
809
202 202-สํ.สฬา.อาทิตตสูตร1 สิ่งทั้งปวงร้อนด้วยไฟ11อย่าง
7 กรกฎาคม 2561
843
201 201-สํ.ข.อนัตตลักขณสูตร3 อานิสงส์ของวิปัสสนาและมรรค
7 กรกฎาคม 2561
896
200 200-สํ.ข. อนัตตลักขณสูตร2 นั่นไม่ใช่ของเรา นั่นไม่เป็นเรา นั่นไม่ใช่อัตตาของเรา
2 มิถุนายน 2561
933
199 199-สํ.ข.อนัตตลักขณสูตร1 ขันธ์5เป็นอนัตตาเพราะอาพาธ
2 มิถุนายน 2561
917
198 198-สํ.ม.ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร3 เทพกระจายข่าวการประกาศธรรมจักร
5 พฤษภาคม 2561
919
197 197-สํ.ม.ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร2 สัมมาสัมโพธิอันยอดเยี่ยม
5 พฤษภาคม 2561
1005
196 196-สํ.ม.ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร1 มัชฌิมาปฏิปทา, ญาณ12ในอริยสัจ
21 เมษายน 2561
1097
195 195-ม.อุ.เทวทหสูตร9 จิตพ้นอาสวะ, ควรสรรเสริญพระพุทธองค์10ฐานะ
21 เมษายน 2561
886
194 194-ม.อุ.เทวทหสูตร8 ฌาน, ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ, จุตูปปาตญาณ
3 มีนาคม 2561
1039
193 193-ม.อุ.เทวทหสูตร7 สิกขาสาชีวะของพระภิกษุและการทำสมาธิ
3 มีนาคม 2561
1065
192 192-ม.อุ.เทวทหสูตร6 มีศรัทธาทำตามพระพุทธเจ้า
6 มกราคม 2561
1070
191 191-ม.อุ.เทวทหสูตร5 ลำบากแบบมีประโยชน์
6 มกราคม 2561
1186
190 190-ม.อุ.เทวทหสูตร4 ความเพียรพยายามที่มีผลทำให้ทุกข์หมดไป
9 ธันวาคม 2560
991
189 189-ม.อุ.เทวทหสูตร3 ความไร้ผลของความพยายามแก้กรรมเก่า
9 ธันวาคม 2560
1078
188 188-ม.อุ.เทวทหสูตร2 ความไม่สมเหตุผลของลัทธิกรรมเก่า
4 พฤศจิกายน 2560
1053
187 187-ม.อุ.เทวทหสูตร1 ลัทธิกรรมเก่าของนิคันถนาฏบุตร
4 พฤศจิกายน 2560
1046
186 186-อํ.จตุกก.ตถาคตอัจฉริยสูตร ความน่าอัศจรรย์ของพระตถาคต
7 ตุลาคม 2560
1258
185 185-ที.ปา.ปาสาทิกสูตร13 สติปัฏฐานบัญญัติไว้เพื่อละทิฏฐิ
7 ตุลาคม 2560
1283
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 234 รายการ