ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 6,839
หนังสือ 77
วีดีโอ 2,277
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 158

หนังสือล่าสุด

77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 606 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,310 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,091 ครั้ง)
74-อริยสัจภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 2,246 ครั้ง)
73-สูตรโสดาบัน เล่ม ๑ (เรียกดู : 2,716 ครั้ง)
72-อุทเทสแห่งสติปัฏฐาน (เรียกดู : 2,079 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

วีดีโอ (Video) จาก หมวดหมู่ 07. วีดีโอ ม.มหาจุฬาลงกรณฯ จำนวน 140 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ภาพประกอบ ชื่อ/รายละเอียด Views
140 143-พระไตรปิฎกวิเคราะห์ (ป.เอก บาลีพุทธศาสตร์)
1 ตุลาคม 2562
459
139 142-ปรมัตถธรรม 10.ปรมัตถธรรม 4 กับ วิปัสสนาภูมิ 6
2 ตุลาคม 2562
370
138 141-ปรมัตถธรรม 9.นิพพานปรมัตถ์
1 ตุลาคม 2562
516
137 140-ปรมัตถธรรม 8.รูปปรมัตถ์, แสดงรูป 28 จัดเป็น 11 กลุ่ม
17 กันยายน 2562
351
136 139-ปรมัตถธรรม 7.แสดงเจตสิกแบบสัมปโยคนัย สังคหนัย และตทุภยมิสสกนัย
10 กันยายน 2562
363
135 138-ปรมัตถธรรม 6.จำแนกเจตสิก 52 อัญญสมานา อกุศลและโสภณะ
20 สิงหาคม 2562
355
134 137-ปรมัตถธรรม 5.จำแนกโลกุตตรจิต 8 หรือ 40
20 สิงหาคม 2562
424
133 136-ปรมัตถธรรม 4.การจำแนกรูปาวจรจิต 15 และอรูปาวจรจิต 12
13 สิงหาคม 2562
334
132 135-ปรมัตถธรรม 3.จำแนกกามาวจรจิต 54 ประเภท
30 กรกฎาคม 2562
382
131 134-ปรมัตถธรรม 2.ความหมายของจิต เจตสิก รูป นิพพาน
9 กรกฎาคม 2562
436
130 133-ปรมัตถธรรม 1.สัจจะ 2 ลักษณะ 2 และลักขณาทิจตุกกะจิต
25 มิถุนายน 2562
335
129 132-วิปัสสนาภาวนาในคัมภีร์ 6.สรุปเนื้อหาการบรรยาย
4 มิถุนายน 2562
369
128 131-วิปัสสนาภาวนาในคัมภีร์ 5.วิสุทธิ 7 และลำดับญาณในคัมภีร์ต่างๆ
4 มิถุนายน 2562
370
127 130-วิปัสสนาภาวนาในคัมภีร์ 4(3).เรียงลำดับเน้นปัญญา 3
24 เมษายน 2562
400
126 129-วิปัสสนาภาวนาในคัมภีร์ 4(2).เรียงลำดับเน้นปัญญา 2
24 เมษายน 2562
362
125 128-วิปัสสนาภาวนาในคัมภีร์ 4(1).เรียงลำดับเน้นปัญญา 1
24 เมษายน 2562
374
124 127-วิปัสสนาภาวนาในคัมภีร์ 3(3).วิปัสสนาที่จัดเป็นระบบ 3
17 เมษายน 2562
381
123 126-วิปัสสนาภาวนาในคัมภีร์ 3(2).วิปัสสนาที่จัดเป็นระบบ 2
17 เมษายน 2562
416
122 125-วิปัสสนาภาวนาในคัมภีร์ 3(1).วิปัสสนาที่จัดเป็นระบบ 1
17 เมษายน 2562
394
121 124-วิปัสสนาภาวนาในคัมภีร์ 2(2).วิปัสสนาแบบต่างๆ
10 เมษายน 2562
358
120 123-วิปัสสนาภาวนาในคัมภีร์ 2(1).วิปัสสนาแบบต่างๆ
10 เมษายน 2562
359
119 122-วิปัสสนาภาวนาในคัมภีร์ 1(2).ฐานะและตำแหน่งของวิปัสสนา
3 เมษายน 2562
339
118 121-วิปัสสนาภาวนาในคัมภีร์ 1(1).สภาวะและลักษณะของวิปัสสนา
3 เมษายน 2562
377
117 120-ปรมัตถธรรม 7(2).สรุปจบวิชาปรมัตถธรรม
31 สิงหาคม 2561
390
116 119-ปรมัตถธรรม 7(1).ปรมัตถธรรมกับปฏิจจสมุปบาทและธรรมทั้งปวง
31 สิงหาคม 2561
353
115 118-ปรมัตถธรรม 6(3).ปรมัตถธรรม 4 กับอินทรีย์ 22 และปฏิจจสมุปบาท 12
24 สิงหาคม 2561
356
114 117-ปรมัตถธรรม 6(2).ปรมัตถธรรม 4 กับ ธาตุ 18 และอริยสัจ 4
24 สิงหาคม 2561
361
113 116-ปรมัตถธรรม 6(1).ปรมัตถธรรม 4 กับ ขันธ์ 5 และอายตนะ 12
24 สิงหาคม 2561
360
112 115-ปรมัตถธรรม 5(3).ประเภทและวิธีเข้าถึงนิพพาน
17 สิงหาคม 2561
363
111 114-ปรมัตถธรรม 5(2).ชื่อและประเภทของนิพพาน
17 สิงหาคม 2561
357
110 113-ปรมัตถธรรม 5(1).นิพพานปรมัตถ์และชื่อของนิพพาน
17 สิงหาคม 2561
380
109 112-ปรมัตถธรรม 4(3).รูปในพระสูตร อภิธรรมและอรรถกถา
20 กรกฎาคม 2561
323
108 111-ปรมัตถธรรม 4(2).รูป 28 จำแนกเป็น 11 กลุ่ม
20 กรกฎาคม 2561
359
107 110-ปรมัตถธรรม 4(1).สัมปโยคนัย สังคหนัยและตทภุยมิสสกนัย
20 กรกฎาคม 2561
384
106 109-ปรมัตถธรรม 3(3).เจตสิกในพระสูตร อภิธรรมและอรรถกถา
29 มิถุนายน 2561
460
105 108-ปรมัตถธรรม 3(2).เจตสิก 52 จำแนกเป็น 3 กลุ่ม
29 มิถุนายน 2561
349
104 107-ปรมัตถธรรม 3(1).จิต 89 จำแนกเป็น 9 แบบ
29 มิถุนายน 2561
388
103 106-ปรมัตถธรรม 2(4).อรูปาวจรจิต 12 โลกุตตรจิต 8 หรือ 40
22 มิถุนายน 2561
340
102 105-ปรมัตถธรรม 2(3).กามาวจรจิต 54 รูปาวจรจิต 15
22 มิถุนายน 2561
323
101 104-ปรมัตถธรรม 2(2).กามาวจรจิต, อกุศลจิต 12 อเหตุกจิต 1
22 มิถุนายน 2561
363
100 103-ปรมัตถธรรม 2(1).จำแนกจิต 89 เป็น 4 ภูมิ
22 มิถุนายน 2561
342
99 102-ปรมัตถธรรม 1(3).ลักษณะของรูปกับนิพพาน
15 มิถุนายน 2561
371
98 101-ปรมัตถธรรม 1(2).ลักษณะของจิตกับเจตสิก
15 มิถุนายน 2561
383
97 100-ปรมัตถธรรม 1(1).ความหมายของปรมัตถธรรม
15 มิถุนายน 2561
385
96 099-ยมกปาฬิ 8 อายตนยมก 2 ปทโสธนมูลจักกวาระ
7 มีนาคม 2561
361
95 098-ยมกปาฬิ 7 อายตนยมก 1 ปทโสธนวาระ
28 กุมภาพันธ์ 2561
321
94 097-ปรมัตถธรรม 21 อธิบายบทธรรมในคาถาด้วยหลักปรมัตถธรรม
21 กุมภาพันธ์ 2561
336
93 093-ยมกปาฬิ 6 ขันธยมก 3 สุทธขันธวาระเป็นต้น
17 มกราคม 2561
333
92 096-ปรมัตถธรรม 20 ปรมัตถธรรมกับหลักธรรมมีขันธ์เป็นต้น
25 มกราคม 2561
308
91 095-ปรมัตถธรรม 19 นิพพาน1 นิพพาน2 นิพพาน3 และนิพพาน 5
25 มกราคม 2561
374
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 140 รายการ