ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 7,581
หนังสือ 82
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 88 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 83 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 729 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 541 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 612 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 1,092 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 14. บ้านธรรมะรื่นรมย์ จำนวน 107 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
107 107-อํ.นวก.พลสูตร พละ4ทำให้พ้นภัย5ประการ
12 มิถุนายน 2565
69
106 106-ขุ.อุ.สุปปวาสาสูตร ทุกข์ครอบงำด้วยรูปลักษณ์ว่าสุข
7 มีนาคม 2564
117
105 105-ขุ.สุ.สุภาสิตสูตร องค์ประกอบวาจาสุภาษิต4อย่าง
7 มีนาคม 2564
81
104 104-ขุ.สุ.วสลสูตร ลักษณะคนเลว33อย่าง
7 มีนาคม 2564
89
103 103-อํ.อฏฺฐก.สีหสูตร แก้ข้อกล่าวหาพระพุทธเจ้า8ประเด็น
22 พฤศจิกายน 2563
55
102 102-อํ.ฉกฺก.มัจฉพันธสูตร ร่ำรวยทรัพย์เพราะค้าขายสัตว์ ไม่มี
6 กันยายน 2563
100
101 101-สํ.นิ.ติสสสูตร ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อกำจัดความโกรธเป็นต้น
12 กรกฎาคม 2563
167
100 100-สํ.นิ.เถรนามกสูตร วิธีการอยู่ผู้เดียวที่บริบูรณ์สำเร็จประโยชน์
12 กรกฎาคม 2563
231
99 099-เกริ่นนำความเข้าใจเรื่องอริยสัจ4
12 กรกฎาคม 2563
174
98 098-สํ.สฬา.อันธภูตสูตร สิ่งทั้งปวงเป็นของมืดมน
22 มีนาคม 2563
380
97 097-สํ.ข.เอตังมมสูตร เมื่อขันธ์มี เพราะยึดขันธ์ ความเห็นผิดจึงเกิด
19 มกราคม 2563
450
96 096-อํ.ทสก.ปริหานสูตร พิจารณาธรรม10ประการในจิตตนเอง
3 พฤศจิกายน 2562
447
95 094-สัตตชฏิลสูตร ศีลรู้ได้ด้วยการอยู่ร่วมกันเป็นต้น
29 กันยายน 2562
548
94 095-ปัญจราชสูตร อะไรเป็นยอดแห่งกามทั้งหลาย
29 กันยายน 2562
550
93 093-สัมมาสัมพุทธสูตร ความต่างพระพุทธเจ้ากับพระอรหันต์
29 กันยายน 2562
492
92 092-สํ.ข.สัตตัฏฐานสูตร2 ผู้รู้ฐาน7และเพ่งพินิจ3วิธีเป็นอุดมบุรุษ
28 กรกฎาคม 2562
523
91 091-สํ.ข.สัตตัฏฐานสูตร1 ความรู้ชัดในฐานะ7ทำให้หมดกิเลส
28 กรกฎาคม 2562
682
90 090-สํ.ข.คัททูลพัทธสูตร อุปมาว่าด้วยสุนัขถูกล่ามไว้
2 มิถุนายน 2562
575
89 089-สํ.ข.ปุพผสูตร พระพุทธเจ้าไม่ขัดแย้งกับชาวโลก
2 มิถุนายน 2562
628
88 088-สํ.ข.ภารสูตร ขันธ์5เป็นภาระ บุคคลแบก การถือและการวาง
10 มีนาคม 2562
900
87 087-ขุ.สุ.อชิตมาณวกปัญหา ชาวโลกถูกอวิชชาหุ้มห่อไว้เป็นต้น
10 มีนาคม 2562
724
86 086-สัลลสูตร ปุถุชนถูกลูกศร2ดอก, อริยสาวกถูกลูกศรดอกเดียว
6 มกราคม 2562
757
85 085-ปหานสูตร-ละอนุสัยในเวทนา, ปาตาลสูตร-ทุกข์ในกายเป็นบาดาล
6 มกราคม 2562
864
84 084-สํ.สฬา.เวทนาสังยุตต์ ความเข้าใจเรื่องเวทนา
11 พฤศจิกายน 2561
732
83 083-จูฬปุณณมสูตร ลักษณะของอสัตบุรุษกับสัตบุรุษ8ประเด็น
7 ตุลาคม 2561
760
82 082-สัปปุริสสูตร2 ไม่ยกตนข่มผู้อื่นใส่ใจอตัมมยตาเท่านั้น
2 กันยายน 2561
874
81 081-สัปปุริสสูตร1 ไม่ยกตนข่มผู้อื่นเพราะกิเลสไม่สิ้นด้วยเหตุนั้น
2 กันยายน 2561
841
80 080-อนัตตลักขณสูตร2 นั่นไม่ใช่ของเรา..นั่นไม่ใช่อัตตาของเรา
8 กรกฎาคม 2561
938
79 079-อนัตตลักขณสูตร1 วิธีพิจารณาอนัตตาของขันธ์5
8 กรกฎาคม 2561
1002
78 078-มหาราหุโลวาทสูตร2 ทำกรรมฐานให้จิตกว้างขวางและละกิเลส
3 มิถุนายน 2561
866
77 077-มหาราหุโลวาทสูตร1 พิจารณาให้เห็นธาตุ5ด้วยปัญญาอันชอบ
3 มิถุนายน 2561
909
76 076-จูฬราหุโลวาทสูตร วิธีพิจารณาเพื่อชำระกรรม
6 พฤษภาคม 2561
934
75 075-อานาปานสติธรรมดา กับ แบบบริบูรณ์พิสดาร
18 มีนาคม 2561
1200
74 074-อานาปานสติเป็นเหตุให้ได้ผลดังหวัง
18 มีนาคม 2561
1207
73 073-อานาปานสติ16ขั้น ตอนที่2
10 ธันวาคม 2560
1109
72 072-อานาปานสติ16ขั้น ตอนที่1
10 ธันวาคม 2560
1116
71 071-เบ็ดของมาร
29 ตุลาคม 2560
1236
70 070-สมุทรในอริยวินัย
29 ตุลาคม 2560
1113
69 069-ธรรมมีกิเลส กับ ธรรมไม่มีกิเลส2
11 มิถุนายน 2560
1527
68 068-ธรรมมีกิเลส กับ ธรรมไม่มีกิเลส1
11 มิถุนายน 2560
1526
67 067-กลิ่นหอมที่ลอยตามลมและทวนลมได้
28 พฤษภาคม 2560
1532
66 066-ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อรู้สิ่งที่ยังไม่รู้
28 พฤษภาคม 2560
1535
65 065-บุคคลยังมีกิเลสแต่พ้นอบายได้9จำพวก
28 พฤษภาคม 2560
1592
64 064-เครื่องป้องกัน7และอาหาร4เพื่อความอุ่นใจอยู่ผาสุก ตอน2
9 เมษายน 2560
1434
63 063-เครื่องป้องกัน7และอาหาร4เพื่อความอุ่นใจอยู่ผาสุก ตอน1
9 เมษายน 2560
1588
62 062-โทษในราคะ โทสะ และโมหะ
6 พฤศจิกายน 2559
1648
61 061-ธรรม7ประการที่ศัตรูต้องการเกิดแก่ผู้มักโกรธ
6 พฤศจิกายน 2559
1537
60 060-ความเป็นไปไม่ได้และเป็นไปได้
2 ตุลาคม 2559
1575
59 059-เหตุให้ธรรมเทศนาแจ่มแจ้งและประโยชน์พรหมจรรย์
2 ตุลาคม 2559
1567
58 058-เหตุเสื่อมสำหรับนักปฏิบัติ8อย่าง
21 สิงหาคม 2559
1699
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 107 รายการ