ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 7,351
หนังสือ 80
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 468 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 404 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 517 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 994 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,559 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,425 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 07. นักศึกษาธรรมลาดพร้าว จำนวน 93 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
93 093-การทำกรรมฐานให้ได้สมาธิ
14 กันยายน 2555
2895
92 092-นวสูตร อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต
22 กรกฎาคม 2554
2409
91 091-จิตที่ไม่ได้อบรม กับ จิตที่ได้อบรมแล้ว เป็นต้น อังคุตตรนิกาย เอกกนิบาต
3 มิถุนายน 2554
2507
90 090-มหาสุญญตสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์
13 เมษายน 2554
2555
89 089-ปาราสริยเถรคาถา ขุททกนิกาย เถรคาถา
1 เมษายน 2554
2218
88 088-นาคิตสูตร อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต
7 มกราคม 2554
2099
87 087-ฐานสูตร อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต
17 ธันวาคม 2553
2172
86 086-ชราสุตตนิทเทส ขุททกนิกาย มหานิทเทส
1 ตุลาคม 2553
2293
85 085-สุปปพุทธกุฏฐิสูตร ขุททกนิกาย อุทาน
24 กันยายน 2553
2451
84 084-สฬายตนวิภังคสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์
30 กรกฎาคม 2553
2275
83 083-สักกปัญหสูตร ทีฆนิกาย มหาวรรค
25 มิถุนายน 2553
2332
82 082-ปุณโณวาทสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์
18 มิถุนายน 2553
2218
81 081-กายสูตร อังคุตตรนิกาย ทสกนิบาต
11 มิถุนายน 2553
2273
80 080-มหาตัณหาสังขยสูตร มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์
28 พฤษภาคม 2553
2297
79 079-นันทนสูตรและปฐมอายุสูตร สังยุตตนิกาย สคาถวรรค
26 มีนาคม 2553
2070
78 078-เวลามสูตร อังคุตตรนิกาย นวกนิบาต
29 มกราคม 2553
2159
77 077-จูฬทุกขักขันธสูตร มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์
11 ธันวาคม 2552
1998
76 076-รัฏฐปาลสูตร มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์
13 พฤศจิกายน 2552
1965
75 075-ตาลปุตตสูตร สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค
9 ตุลาคม 2552
2209
74 074-ปฐมกามภูสูตร สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค
2 ตุลาคม 2552
2136
73 073-โลกสูตร ขุททกนิกาย อุทาน
11 กันยายน 2552
2006
72 072-อชิตมาณวกปัญหา ขุททกนิกาย สุตตนิบาต
4 กันยายน 2552
2059
71 071-คุหัฏฐกสูตร ขุททกนิกาย สุตตนิบาต
28 สิงหาคม 2552
2198
70 070-สัลลสูตร ขุททกนิกาย สุตตนิบาต
14 สิงหาคม 2552
2093
69 069-กกุธสูตร สังยุตตนิกาย สคาถวรรค
31 กรกฎาคม 2552
1903
68 068-อายาจนสูตร สังยุตตนิกาย สคาถวรรค
24 กรกฎาคม 2552
2088
67 067-อาฬวกสูตร สังยุตตนิกาย สคาถวรรค
17 กรกฎาคม 2552
2039
66 066-อุทัยสูตร สังยุตตนิกาย สคาถวรรค
10 กรกฎาคม 2552
2036
65 065-วิมุตติสูตร อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต
3 กรกฎาคม 2552
2208
64 064-วิสาขาสูตร ขุททกนิกาย อุทาน
26 มิถุนายน 2552
2115
63 063-เวรสูตร สังยุตตนิกาย นิทานวรรค
12 มิถุนายน 2552
1854
62 062-ธรรมะ 40 ประการ อังคุตตรนิกาย ทสกนิบาต
8 พฤษภาคม 2552
1937
61 061-ปริพพาชกสูตร อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต
24 เมษายน 2552
2016
60 060-สาฬหสูตร อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต
4 เมษายน 2552
2131
59 059-วินิพันธสูตร อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต
13 มีนาคม 2552
2168
58 058-พราหมณสูตร สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค
6 มีนาคม 2552
2097
57 057-ปัตตกัมมสูตร อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต
20 กุมภาพันธ์ 2552
1998
56 056-ทุติยอัสสุตวตาสูตร สังยุตตนิกาย นิทานวรรค
13 กุมภาพันธ์ 2552
2014
55 055-ผัคคุณสูตร สังยุตตนิกาย นิทานวรรค
6 กุมภาพันธ์ 2552
2077
54 054-ปาปณิกสูตร อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต
30 มกราคม 2552
1830
53 053-จุนทิสูตร อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต
23 มกราคม 2552
1982
52 052-ทูตสูตร อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต
9 มกราคม 2552
2005
51 051-เทวทหสูตร สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค
26 ธันวาคม 2551
2084
50 050-โลณกสูตร อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต
19 ธันวาคม 2551
2035
49 049-โยคสูตร อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต
5 ธันวาคม 2551
2008
48 048-ฐานสูตร อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต
28 พฤศจิกายน 2551
2000
47 047-มหาลิสูตร สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค
7 พฤศจิกายน 2551
2034
46 046-อนุโสตสูตร อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต
19 กันยายน 2551
2053
45 045-สมาธิสูตร อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต
4 กันยายน 2551
2094
44 044-อปริหานิสูตร อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต
29 สิงหาคม 2551
1999
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 93 รายการ