ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,802
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 991 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,072 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 798 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,490 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 1,002 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,053 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 07. นักศึกษาธรรมลาดพร้าว จำนวน 93 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
93 093-การทำกรรมฐานให้ได้สมาธิ
14 กันยายน 2555
2908
92 092-นวสูตร อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต
22 กรกฎาคม 2554
2412
91 091-จิตที่ไม่ได้อบรม กับ จิตที่ได้อบรมแล้ว เป็นต้น อังคุตตรนิกาย เอกกนิบาต
3 มิถุนายน 2554
2514
90 090-มหาสุญญตสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์
13 เมษายน 2554
2558
89 089-ปาราสริยเถรคาถา ขุททกนิกาย เถรคาถา
1 เมษายน 2554
2229
88 088-นาคิตสูตร อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต
7 มกราคม 2554
2100
87 087-ฐานสูตร อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต
17 ธันวาคม 2553
2174
86 086-ชราสุตตนิทเทส ขุททกนิกาย มหานิทเทส
1 ตุลาคม 2553
2297
85 085-สุปปพุทธกุฏฐิสูตร ขุททกนิกาย อุทาน
24 กันยายน 2553
2455
84 084-สฬายตนวิภังคสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์
30 กรกฎาคม 2553
2289
83 083-สักกปัญหสูตร ทีฆนิกาย มหาวรรค
25 มิถุนายน 2553
2341
82 082-ปุณโณวาทสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์
18 มิถุนายน 2553
2224
81 081-กายสูตร อังคุตตรนิกาย ทสกนิบาต
11 มิถุนายน 2553
2276
80 080-มหาตัณหาสังขยสูตร มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์
28 พฤษภาคม 2553
2309
79 079-นันทนสูตรและปฐมอายุสูตร สังยุตตนิกาย สคาถวรรค
26 มีนาคม 2553
2076
78 078-เวลามสูตร อังคุตตรนิกาย นวกนิบาต
29 มกราคม 2553
2165
77 077-จูฬทุกขักขันธสูตร มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์
11 ธันวาคม 2552
2007
76 076-รัฏฐปาลสูตร มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์
13 พฤศจิกายน 2552
1967
75 075-ตาลปุตตสูตร สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค
9 ตุลาคม 2552
2217
74 074-ปฐมกามภูสูตร สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค
2 ตุลาคม 2552
2142
73 073-โลกสูตร ขุททกนิกาย อุทาน
11 กันยายน 2552
2008
72 072-อชิตมาณวกปัญหา ขุททกนิกาย สุตตนิบาต
4 กันยายน 2552
2063
71 071-คุหัฏฐกสูตร ขุททกนิกาย สุตตนิบาต
28 สิงหาคม 2552
2203
70 070-สัลลสูตร ขุททกนิกาย สุตตนิบาต
14 สิงหาคม 2552
2095
69 069-กกุธสูตร สังยุตตนิกาย สคาถวรรค
31 กรกฎาคม 2552
1909
68 068-อายาจนสูตร สังยุตตนิกาย สคาถวรรค
24 กรกฎาคม 2552
2093
67 067-อาฬวกสูตร สังยุตตนิกาย สคาถวรรค
17 กรกฎาคม 2552
2051
66 066-อุทัยสูตร สังยุตตนิกาย สคาถวรรค
10 กรกฎาคม 2552
2038
65 065-วิมุตติสูตร อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต
3 กรกฎาคม 2552
2216
64 064-วิสาขาสูตร ขุททกนิกาย อุทาน
26 มิถุนายน 2552
2118
63 063-เวรสูตร สังยุตตนิกาย นิทานวรรค
12 มิถุนายน 2552
1860
62 062-ธรรมะ 40 ประการ อังคุตตรนิกาย ทสกนิบาต
8 พฤษภาคม 2552
1940
61 061-ปริพพาชกสูตร อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต
24 เมษายน 2552
2020
60 060-สาฬหสูตร อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต
4 เมษายน 2552
2135
59 059-วินิพันธสูตร อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต
13 มีนาคม 2552
2171
58 058-พราหมณสูตร สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค
6 มีนาคม 2552
2099
57 057-ปัตตกัมมสูตร อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต
20 กุมภาพันธ์ 2552
2001
56 056-ทุติยอัสสุตวตาสูตร สังยุตตนิกาย นิทานวรรค
13 กุมภาพันธ์ 2552
2020
55 055-ผัคคุณสูตร สังยุตตนิกาย นิทานวรรค
6 กุมภาพันธ์ 2552
2087
54 054-ปาปณิกสูตร อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต
30 มกราคม 2552
1833
53 053-จุนทิสูตร อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต
23 มกราคม 2552
1986
52 052-ทูตสูตร อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต
9 มกราคม 2552
2007
51 051-เทวทหสูตร สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค
26 ธันวาคม 2551
2090
50 050-โลณกสูตร อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต
19 ธันวาคม 2551
2038
49 049-โยคสูตร อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต
5 ธันวาคม 2551
2010
48 048-ฐานสูตร อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต
28 พฤศจิกายน 2551
2002
47 047-มหาลิสูตร สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค
7 พฤศจิกายน 2551
2036
46 046-อนุโสตสูตร อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต
19 กันยายน 2551
2054
45 045-สมาธิสูตร อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต
4 กันยายน 2551
2097
44 044-อปริหานิสูตร อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต
29 สิงหาคม 2551
2002
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 93 รายการ