ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,807
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 1,001 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,077 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 799 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,493 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 1,004 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,057 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

ประวัติ ดร.สุภีร์ ทุมทอง

ข้อมูลส่วนตัว

บิดา นายสุโพธิ์ ทุมทอง
มารดา นางวันดี ทุมทอง
พี่น้อง ๖ คน (เสียชีวิต ๑ คน) เป็นคนโต
คู่สมรส น.ส.ดวงใจ ดำรงสิริรัช

วันเดือนปีเกิด

เกิดวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๑๕
บ้านหนองฮะ ต.หนองฮะ อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- เปรียญธรรม ๔ ประโยค หลักสูตรบาลีสนามหลวง
- ประกาศนียบัตรบาลีใหญ่ชั้นนักศึกษา วัดท่ามะโอ อ.เมือง จ.ลำปาง

งานปัจจุบัน

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิทยาลัยสงฆ์ฯ
- ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาบาลีพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
- อาจารย์สอนปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาบาลีพุทธศาสตร์ สาขาพระไตรปิฎกศึกษา และสาขาวิปัสสนาภาวนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
- ที่ปรึกษายุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
- วิปัสสนาจารย์ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
- บรรยายธรรมตามสถานที่ต่าง ๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
- สอนปฏิบัติธรรมตามสถานที่ต่าง ๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

ประวัติการศึกษา

- พ.ศ. ๒๕๒๘ จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่โรงเรียนบ้านหนองฮะ ต.หนองฮะ อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์
- พ.ศ. ๒๕๒๙ บรรพชาเป็นสามเณร พักอยู่ที่วัดบ้านหนองฮะ ต.หนองฮะ อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ เรียนนักธรรม โดยมี หลวงปู่บุญมี ปิยวณฺโณ และ อาจารย์เกษม สันทอง เป็นผู้สอน สอบได้นักธรรมชั้นตรี
- พ.ศ. ๒๕๓๐ - ๒๕๓๒ พักอยู่ที่วัดจำปา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เรียนนักธรรมและบาลี ที่วัดศาลาลอยพระอารามหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เรียนสามัญศึกษา ที่โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา วัดกลาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ โดยมี พระพรหมวชิรโมลี (ทองอยู่ ญาณวิสุทฺโธ, ป.ธ. ๙, ดร.(มรณภาพ)) อดีตเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ เป็นครูใหญ่ สอบได้นักธรรมชั้นโท เปรียญธรรม ๓ ประโยค และจบชั้นมัธยมศีกษาปีที่ ๓
- พ.ศ. ๒๕๓๓ พักอยู่ที่วัดการเวก ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา เรียนภาษาบาลี ที่วัดการเวก และเรียนสามัญศึกษา ที่โรงเรียนวิสุทธิพรตพิทยาคม วัดเดิม อ.พิมาย สอบได้เปรียญธรรม ๔ ประโยค
- พ.ศ. ๒๕๓๔ - ๒๕๓๕ พักอยู่ที่วัดเดิม อ.พิมาย จ.นครราชสีมา เรียนสามัญศึกษา ที่โรงเรียนวิสุทธิพรตพิทยาคม วัดเดิม อ.พิมาย จ.นครราชสีมา โดยมี พระโพธิวรญาณ (เขียว สนฺตจิตฺโต, ดร.(มรณภาพ)) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอพิมาย เป็นผู้อำนวยการ จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ลาสิกขา พ.ศ. ๒๕๓๖
- พ.ศ. ๒๕๓๖ - ๒๕๓๙ เรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ ๓๐ จบปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
- พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๔๗ เรียนหลักสูตรบาลีใหญ่ วัดท่ามะโอ จ.ลำปาง ที่คณะ ๒๕ วัดมหาธาตุฯ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ สอบได้ประกาศนียบัตรบาลีใหญ่ชั้นนักศีกษา
- พ.ศ. ๒๕๔๗ - ๒๕๕๐ เรียนหลักสูตรพระอภิธรรม ที่อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุฯ สอบได้ชั้นมัชฌิมอาภิธรรมิกะโท
- พ.ศ. ๒๕๔๘ - ๒๕๕๓ เรียนหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จบปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพระพุทธศาสนา
- พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๑ เรียนหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จบปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาพระพุทธศาสนา

ประวัติการทำงาน

- พ.ศ. ๒๕๔๐ - ๒๕๔๓ วิศวกรฝ่ายผลิต บริษัท อุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมเครือซิเมนต์ไทย อ.หนองแค จ.สระบุรี
- พ.ศ. ๒๕๔๔ - ๒๕๔๕ เจ้าหน้าที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา กรุงเทพฯ
- พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๔๙ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เบญจพลพัฒนา จำกัด กรุงเทพฯ
- พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๐ ผู้จัดการโรงงาน บริษัท กรีนเอสเทอร์เทค จำกัด กรุงเทพฯ
- พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๓ ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บริษัท บางกอกพร็อพเพอร์ตี้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด กรุงเทพฯ
- พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๒ คณะกรรมการโครงการแปลพระไตรปิฎกนิสสยะและตรวจชำระคัมภีร์
- พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๖๒ อาจารย์สอนพิเศษวิชาพระอภิธรรมปิฎก และวิชาปรมัตถธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโมส จ.นครปฐม
- พ.ศ. ๒๕๖๒ - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาบาลีพุทธศาสตร์ และอาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาบาลีพุทธศาสตร์ สาขาวิปัสสนาภาวนา สาขาพระไตรปิฎกศึกษา และสาขาพระพุทธศานา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโมส นครปฐม

ติดต่ออาจารย์

email : supee2t@gmail.com