ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 7,581
หนังสือ 82
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 88 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 83 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 729 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 541 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 612 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 1,092 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 18. มูลนิธิมายาโคตมี จำนวน 265 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
265 265-อภิธัมมาวตาร4(6) ธรรมคู่12อย่างมีกายปัสสัทธิเป็นต้น
18 มิถุนายน 2565
10
264 264-อภิธัมมาวตาร4(5) ชีวิตะ อโลภะ อโทสะ หิริ โอตตัปปะ
18 มิถุนายน 2565
8
263 263-อภิธัมมาวตาร4(4) จิตเตกัคคตา สัทธา สติ วิริยะ ปัญญา
18 มิถุนายน 2565
9
262 262-อภิธัมมาวตาร4(3) เจตนา วิตักกะ วิจาระ ปีติ
18 มิถุนายน 2565
8
261 261-อภิธัมมาวตาร4(2) ผัสสะ โสมนัสเวทนา สัญญา
18 มิถุนายน 2565
8
260 260-อภิธัมมาวตาร4(1) เจตสิก33 หรือ34 เกิดในจิต
18 มิถุนายน 2565
11
259 259-อภิธัมมาวตาร3(6) เจตสิกในกุศลจิต ดวงที่1
4 มิถุนายน 2565
43
258 258-อภิธัมมาวตาร3(5) สรุปจิต89
4 มิถุนายน 2565
30
257 257-อภิธัมมาวตาร3(4) มหัคคตกิริยาจิต9
4 มิถุนายน 2565
20
256 256-อภิธัมมาวตาร3(3) กามาวจรกิริยาจิต11
4 มิถุนายน 2565
24
255 255-อภิธัมมาวตาร3(2) อกุศลวิบากจิต7
4 มิถุนายน 2565
28
254 254-อภิธัมมาวตาร3(1) โลกุตตรวิบากจิต4
4 มิถุนายน 2565
32
253 253-อภิธัมมาวตาร2(5) มหัคคตวิบากจิต9
23 เมษายน 2565
54
252 252-อภิธัมมาวตาร2(4) กุศลอเหตุกวิบากจิต8
23 เมษายน 2565
49
251 251-อภิธัมมาวตาร2(3) กามาวจรสเหตุกกุศลวิบากจิต8
23 เมษายน 2565
39
250 250-อภิธัมมาวตาร2(2) โมหมูลจิต2
23 เมษายน 2565
25
249 249-อภิธัมมาวตาร2(1) โทสมูลจิต2
23 เมษายน 2565
38
248 248-อภิธัมมาวตาร1(9) โลภมูลจิต8
26 มีนาคม 2565
71
247 247-อภิธัมมาวตาร1(8) โลกุตตรกุศลจิต4หรือ20
26 มีนาคม 2565
46
246 246-อภิธัมมาวตาร1(7) อรูปาวจรกุศลจิต4
26 มีนาคม 2565
29
245 245-อภิธัมมาวตาร1(6) รูปาวจรกุศลจิต5
26 มีนาคม 2565
30
244 244-อภิธัมมาวตาร1(5) มหากุศลจิตในบุญกิริยาวัตถุ10
26 มีนาคม 2565
46
243 243-อภิธัมมาวตาร1(4) กามาวจรกุศลจิต8
26 มีนาคม 2565
34
242 242-อภิธัมมาวตาร1(3) คำจำกัดความของกุศล
26 มีนาคม 2565
47
241 241-อภิธัมมาวตาร1(2) คำจำกัดความของจิต
26 มีนาคม 2565
62
240 240-อภิธัมมาวตาร1(1) คำเริ่มต้นคัมภีร์
26 มีนาคม 2565
40
239 239-ทิฏฐิกถา20 ทบทวนและสรุปทิฏฐิกถา
26 กุมภาพันธ์ 2565
78
238 238-ทิฏฐิกถา19 วิปันนทิฏฐิ กับ สัมปันนทิฏฐิ
26 กุมภาพันธ์ 2565
33
237 237-ทิฏฐิกถา18 วิธีการถอนทิฏฐิ
26 กุมภาพันธ์ 2565
74
236 236-ทิฏฐิกถา17 ภวทิฏฐิและวิภวทิฏฐิ
26 กุมภาพันธ์ 2565
37
235 235-ทิฏฐิกถา16 อัตตวาทปฏิสังยุตต และ โลกวาทปฏิสังยุตตทิฏฐิ
29 มกราคม 2565
37
234 234-ทิฏฐิกถา15 มานวินิพันธทิฏฐิ18
29 มกราคม 2565
27
233 233-ทิฏฐิกถา14 สัญโญชนิกาทิฏฐิ18
29 มกราคม 2565
21
232 232-ทิฏฐิกถา13 ปุพพันตานุทิฏฐิ18 อปรันตานุทิฏฐิ44
29 มกราคม 2565
25
231 231-ทิฏฐิกถา12 อันตัคคาหิกทิฏฐิ50
29 มกราคม 2565
38
230 230-ทิฏฐิกถา11 สักกายทิฏฐิ สัสสตทิฏฐิ และอุจเฉททิฏฐิ
25 ธันวาคม 2564
65
229 229-ทิฏฐิกถา10 มิจฉาทิฏฐิ10อย่าง
25 ธันวาคม 2564
52
228 228-ทิฏฐิกถา9 อาการอัตตานุทิฏฐิ20อย่าง
25 ธันวาคม 2564
98
227 227-ทิฏฐิกถา8 อัตตานุทิฏฐิ20อย่าง
20 พฤศจิกายน 2564
65
226 226-ทิฏฐิกถา7 อัสสาททิฏฐิ35อย่าง
20 พฤศจิกายน 2564
47
225 225-ทิฏฐิกถา6 อาการยึดมั่นของทิฏฐิ300อย่าง
20 พฤศจิกายน 2564
53
224 224-ทิฏฐิกถา5 ทิฏฐิ16ชนิด
20 พฤศจิกายน 2564
38
223 223-ทิฏฐิกถา4 ทิฏฐิกลุ้มรุม18ลักษณะ
20 พฤศจิกายน 2564
45
222 222-ทิฏฐิกถา3 เหตุเกิดทิฏฐิ8อย่าง
20 พฤศจิกายน 2564
48
221 221-ทิฏฐิกถา2 ทิฏฐิถือเป็นอย่างอื่นเหนียวแน่น
20 พฤศจิกายน 2564
52
220 220-ทิฏฐิกถา1 ความรู้เกี่ยวกับทิฏฐิ6ประเด็น
20 พฤศจิกายน 2564
73
219 219-สังขารุเปกขาญาณ3 ด้านสมถะ8ด้านวิปัสสนา10
30 ตุลาคม 2564
92
218 218-สังขารุเปกขาญาณ2 ของปุถุชน พระเสขะ พระอรหันต์
30 ตุลาคม 2564
59
217 217-สังขารุเปกขาญาณ1 ปัญญาต้องการพ้น พิจารณา ตั้งมั่นอยู่
30 ตุลาคม 2564
105
216 216-อาทีนวญาณ ปัญญาเห็นสังขารมีภัย นิพพานปลอดภัย
25 กันยายน 2564
127
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 265 รายการ