ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,707
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 835 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 979 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 709 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,387 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 949 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 989 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 18. มูลนิธิมายาโคตมี จำนวน 347 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
347 347-ทีฆนขสูตร2 วิปัสสนาโดยรู้ธาตุ4และแยกเวทนา3
24 กุมภาพันธ์ 2567
33
346 346-ทีฆนขสูตร1 เมื่อเห็นโทษในตนการละทิฏฐิย่อมมีได้
24 กุมภาพันธ์ 2567
34
345 345-อนุปทสูตร2 อนุปทธัมมวิปัสสนาของท่านพระสารีบุตร2
27 มกราคม 2567
39
344 344-อนุปทสูตร1 อนุปทธัมมวิปัสสนาของท่านพระสารีบุตร1
27 มกราค 2567
48
343 343-ม.มู.สัพพาสวสูตร2 โยนิโสมนสิการเพื่อละอาสวะ7วิธี
23 ธันวาคม 2566
44
342 342-ม.มู.สัพพาสวสูตร1 เหตุปิดกั้นและกำจัดอาสวะทั้งปวง
23 ธันวาคม 2566
43
341 341-วาสิชฏสูตร2 อาสวะสิ้นไปเหมือนรอยนิ้วมือบนด้านมีด
25 พฤศจิกายน 2566
44
340 340-วาสิชฏสูตร1 ความสิ้นอาสวะมีแก่ผู้มีปัญญารู้เห็น
25 พฤศจิกายน 2566
60
339 339-ปาลิเลยสูตร2 วิธีรู้เห็นเพื่อความสิ้นอาสวะ23แบบ ตอน2
28 ตุลาคม 2566
41
338 338-ปาลิเลยสูตร1 วิธีรู้เห็นเพื่อความสิ้นอาสวะ23แบบ ตอน1
28 ตุลาคม 2566
69
337 337-มหาสกุลุทายิสูตร10 ปุพเพนิวาส ทิพพจุกขุ อาสวักขยญาณ
23 กันยายน 2566
37
336 336-มหาสกุลุทายิสูตร9 อิทธิวิธ ทิพพโสตธาตุ เจโตปริยญาณ
23 กันยายน 2566
25
335 335-มหาสกุลุทายิสูตร8 วิปัสสนาญาณ และ มโนมยิทธิญาณ
23 กันยายน 2566
37
334 334-มหาสกุลุทายิสูตร7 ฌาน4
23 กันยายน 2566
33
333 333-มหาสกุลุทายิสูตร6 กสิณายตนะ10
23 กันยายน 2566
29
332 332-มหาสกุลุทายิสูตร5 วิโมกข์8 และ อภิภายตนะ8
26 สิงหาคม 2566
25
331 331-มหาสกุลุทายิสูตร4 ปฏิปทาโพธิปักขิยธรรม7หมวด
26 สิงหาคม 2566
24
330 330-มหาสกุลุทายิสูตร3 ปฏิปทา19 อย่างสาวกทำตามแล้วได้ผล
26 สิงหาคม 2566
21
329 329-มหาสกุลุทายิสูตร2 เหตุให้สาวกเคารพบูชา5ประการ
22 กรกฎาคม 2566
47
328 328-มหาสกุลุทายิสูตร1 สาวกเคารพบูชาพระพุทธเจ้า
22 กรกฎาคม 2566
42
327 327-มหาหัตถิปโทปมสูตร7 ปฏิจจสมุปปันนธรรมเป็นทุกขสัจ
24 มิถุนายน 2566
59
326 326-มหาหัตถิปโทปมสูตร6 วิธีพิจารณาอริยสัจทาง6ทวาร
24 มิถุนายน 2566
54
325 325-มหาหัตถิปโทปมสูตร5 วาโยธาตุกัมมัฏฐาน
27 พฤษภาคม 2566
37
324 324-มหาหัตถิปโทปมสูตร4 เตโชธาตุกัมมัฏฐาน
27 พฤษภาคม 2566
26
323 323-มหาหัตถิปโทปมสูตร3 อาโปธาตุกัมมัฏฐาน
27 พฤษภาคม 2566
30
322 322-มหาหัตถิปโทปมสูตร2 ปฐวีธาตุกัมมัฏฐาน
27 พฤษภาคม 2566
37
321 321-มหาหัตถิปโทปมสูตร1 กุศลทั้งปวงนับลงในอริยสัจ4
27 พฤษภาคม 2566
50
320 320-คณกโมคคัลลานสูตร4 บางพวกถึงนิพพาน บางพวกไม่ถึง
22 เมษายน 2566
56
319 319-คณกโมคคัลลานสูตร3 ละนิวรณ์5เข้าถึงฌาน4
22 เมษายน 2566
56
318 318-คณกโมคคัลลานสูตร2 ลำดับปฏิบัติเพื่อสมาธิ6ขั้นตอน
22 เมษายน 2566
67
317 317-คณกโมคคัลลานสูตร1 เหตุเกิดพระสูตร
22 เมษายน 2566
56
316 316-สฬายตนวิภังคสูตร7 สรุปจบพระสูตร
25 มีนาคม 2566
40
315 315-สฬายตนวิภังคสูตร6 เหตุให้ได้นาม อนุตตโร ปริสทัมมสารถิ
25 มีนาคม 2566
26
314 314-สฬายตนวิภังคสูตร5 พระพุทธเจ้าทรงใช้สอยสติปัฏฐาน3
25 มีนาคม 2566
33
313 313-สฬายตนวิภังคสูตร4 อาศัยวิปัสสนาแล้วจงละกามคุณ
25 มีนาคม 2566
52
312 312-สฬายตนวิภังคสูตร3 สัตตบท36
25 กุมภาพันธ์ 2566
39
311 311-สฬายตนวิภังคสูตร2 มโนปวิจาร18
25 กุมภาพันธ์ 2566
28
310 310-สฬายตนวิภังคสูตร1 อุทเทสแห่งสฬายตนวิภังค์
25 กุมภาพันธ์ 2566
37
309 309-จังกีสูตร10 สรุปจบพระสูตร
25 กุมภาพันธ์ 2566
27
308 308-จังกีสูตร9 เหตุและพหุการธรรมเพื่อบรรลุสัจจะ
25 กุมภาพันธ์ 2566
31
307 307-จังกีสูตร8 เหตุเพื่อการตรัสรู้สัจจะ
25 กุมภาพันธ์ 2566
28
306 306-จังกีสูตร7 วิธีรักษาสัจจะ
11 กุมภาพันธ์ 2566
48
305 305-จังกีสูตร6 ธรรม5อย่างมีผล2อย่าง
11 กุมภาพันธ์ 2566
52
304 304-จังกีสูตร5 อุปมาแถวคนตาบอด
11 กุมภาพันธ์ 2566
34
303 303-จังกีสูตร4 กาปทิกมาณพผู้ถามปัญหา
11 กุมภาพันธ์ 2566
26
302 302-จังกีสูตร3 คุณของพระพุทธเจ้า
11 กุมภาพันธ์ 2566
31
301 301-จังกีสูตร2 คุณของจังกีพราหมณ์
11 กุมภาพันธ์ 2566
23
300 300-จังกีสูตร1 เหตุเกิดพระสูตร
11 กุมภาพันธ์ 2566
35
299 299-กีฏาคิริสูตร6 ข้อปฏิบัติที่เหมาะสมของสาวกผู้มีศรัทธา
24 ธันวาคม 2565
167
298 298-กีฏาคิริสูตร5 ลำดับการเข้าถึงอรหัตตผล12ขั้นตอน
24 ธันวาคม 2565
110
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 347 รายการ