ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 7,489
หนังสือ 80
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 635 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 493 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 579 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 1,060 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,619 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,519 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 03. ปฏิสัมภิทามรรคและจูฬนิทเทส จำนวน 227 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
77 077-ทิฏฐิกถา ตอนที่13 ทิฏฐิ62 ตอนที่3
12 ตุลาคม 2556
1646
76 076-ทิฏฐิกถา ตอนที่12 ทิฏฐิ62 ตอนที่2
14 กันยายน 2556
1800
75 075-ทิฏฐิกถา ตอนที่11 ทิฏฐิ62 ตอนที่1
14 กันยายน 2556
1779
74 074-ทิฏฐิกถา ตอนที่10 อันตคาหิกทิฏฐิ50 ตอนที่2
13 กรกฎาคม 2556
1721
73 073-ทิฏฐิกถา ตอนที่9 อันตคาหิกทิฏฐิ50 ตอนที่1
13 กรกฎาคม 2556
1641
72 072-ทิฏฐิกถา ตอนที่8 สักกายทิฏฐิ20, สัสสตทิฏฐิ15, อุจเฉททิฏฐิ5
22 มิถุนายน 2556
1773
71 071-ทิฏฐิกถา ตอนที่7 มิจฉาทิฏฐิ10
22 มิถุนายน 2556
1706
70 070-ทิฏฐิกถา ตอนที่6 อัตตานุทิฏฐิ ตอนที่2
18 พฤษภาคม 2556
1768
69 069-ทิฏฐิกถา ตอนที่5 อัตตานุทิฏฐิ20 ตอนที่1
18 พฤษภาคม 2556
1878
68 068-ทิฏฐิกถา ตอนที่4 อัสสาททิฏฐิ35 ตอนที่2
27 เมษายน 2556
1774
67 067-ทิฏฐิกถา ตอนที่3 อัสสาททิฏฐิ35 ตอนที่1
27 เมษายน 2556
1590
66 066-ทิฏฐิกถา ตอนที่2
23 มีนาคม 2556
1743
65 065-ทิฏฐิกถา ตอนที่1
23 มีนาคม 2556
1628
64 064-ญาณกถา สัพพัญญุตญาณและอนาวรณญาณ ตอนที่2
26 มกราคม 2556
1672
63 063-ญาณกถา สัพพัญญุตญาณและอนาวรณญาณ ตอนที่1
26 มกราคม 2556
1814
62 062-ญาณกถา มหากรุณาญาณนิทเทส
24 พฤศจิกายน 2555
1617
61 061-ญาณกถา ยมกปาฏิหีรญาณและมหากรุณาญาณนิทเทส
24 พฤศจิกายน 2555
1896
60 060-ญาณกถา อาสยานุสยญาณนิทเทส
13 ตุลาคม 2555
1738
59 059-ญาณกถา อินทริยปโรปริยัตตญาณนิทเทส
13 ตุลาคม 2555
1620
58 058-ญาณกถา สุทธิกปฏิสัมภิทาญาณนิทเทส
15 กันยายน 2555
1643
57 057-ญาณกถา อาสวักขยญาณและสัจจจตุกกทวยญาณนิทเทส
15 กันยายน 2555
1604
56 056-ญาณกถา ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ และทิพพจักขุญาณนิทเทส
25 สิงหาคม 2555
1638
55 055-ญาณกถา โสตธาตุวิสุทธิญาณ และเจโตปริยญาณนิทเทส
25 สิงหาคม 2555
1601
54 054-ญาณกถา ฉวิวัฏฏญาณนิทเทส และอิทธิวิธญาณนิทเทส
21 กรกฎาคม 2555
1760
53 053-ญาณกถา ปเทสวิหารญาณนิทเทส และฉวิวัฏฏญาณนิทเทส
21 กรกฎาคม 2555
1702
52 052-ญาณกถา สัลเลขัฏฐญาณ, วีริยารัมภญาณ,..,ปริโยคาหนญาณ
21 มิถุนายน 2555
1656
51 051-ญาณกถา ปรินิพพานญาณนิทเทส และสมสีสัฏฐญาณนิทเทส
21 มิถุนายน 2555
1673
50 050-ญาณกถา นิโรธสมาปัตติญาณนิทเทส ตอนที่2
21 เมษายน 2555
1627
49 049-ญาณกถา นิโรธสมาปัตติญาณนิทเทส ตอนที่1
21 เมษายน 2555
1756
48 048-ญาณกถา อรณวิหารญาณนิทเทส
17 ธันวาคม 2554
1759
47 047-ญาณกถา อานันตริกสมาธิญาณนิทเทส
17 ธันวาคม 2554
1722
46 046-ญาณกถา ปฏิสัมภิทาญาณนิทเทส และญาณัตตยนิทเทส
17 ธันวาคม 2554
1745
45 045-ญาณกถา ญาณปัญจกนิทเทส และปฏิสัมภิทาญาณนิทเทส
17 กันยายน 2554
1691
44 044-ญาณกถา ภูมินานัตตและธัมมนานัตตญาณนิทเทส
20 สิงหาคม 2554
1713
43 043-ญาณกถา จริยานานัตตญาณนิทเทส ตอนที่2
20 สิงหาคม 2554
1807
42 042-ญาณกถา จริยานานัตตญาณนิทเทส
9 กรกฎาคม 2554
1769
41 041-ญาณกถา วัตถุนานัตตญาณนิทเทส และโคจรนานัตตญาณนิทเทส
9 กรกฎาคม 2554
1638
40 040-ญาณกถา ปัจจเวกขณญาณนิทเทส ตอนที่2
25 มิถุนายน 2554
1637
39 039-ญาณกถา ปัจจเวกขณญาณนิทเทส ตอนที่1
25 มิถุนายน 2554
1830
38 038-ญาณกถา วิมุตติญาณนิทเทส
28 พฤษภาคม 2554
1617
37 037-ญาณกถา ผลญาณนิทเทส
28 พฤษภาคม 2554
1848
36 036-ญาณกถา มัคคญาณนิทเทส ตอนที่2
28 พฤษภาคม 2554
1813
35 035-ญาณกถา มัคคญาณนิทเทส ตอนที่1
23 เมษายน 2554
1804
34 034-ญาณกถา โคตรภูญาณนิทเทส
23 เมษายน 2554
1724
33 033-ญาณกถา สังขารุเปกขาญาณนิทเทส ตอนที่2
12 มีนาคม 2554
1814
32 032-ญาณกถา สังขารุเปกขาญาณนิทเทส ตอนที่1
12 มีนาคม 2554
1795
31 029-ญาณกถา อุทยัพพยญาณนิทเทส
11 ธันวาคม 2553
1868
30 028-ญาณกถา สัมมสนญาณนิทเทส
11 ธันวาคม 2553
1953
29 031-ญาณกถา อาทีนวญาณนิทเทส
12 กุมภาพันธ์ 2554
1793
28 030-ญาณกถา ภังคานุปัสสนาญาณนิทเทส
12 กุมภาพันธ์ 2554
1873
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 227 รายการ