ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 7,489
หนังสือ 80
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 635 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 493 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 579 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 1,060 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,619 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,519 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 06. เนตติปกรณ์ และเปฏโกปเทสปกรณ์ จำนวน 77 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
27 27-เนตติปกรณ์ ตอนที่27 เทสนาหารสัมปาตะ
5 ตุลาคม 2555
1373
26 26-เนตติปกรณ์ ตอนที่26 สมาโรปนหารวิภังค์
21 กันยายน 2555
1463
25 25-เนตติปกรณ์ ตอนที่25 ปริกขารหารวิภังค์และสมาโรปนหารวิภังค์
21 กันยายน 2555
1473
24 24-เนตติปกรณ์ ตอนที่24 ปริกขารหารวิภังค์
14 กันยายน 2555
1374
23 23-เนตติปกรณ์ ตอนที่23 อธิฏฐานหารวิภังค์
14 กันยายน 2555
1410
22 22-เนตติปกรณ์ ตอนที่22 โสธนหารวิภังค์และอธิฏฐานหารวิภังค์
10 กันยายน 2555
1550
21 21-เนตติปกรณ์ ตอนที่21 โอตรณหารวิภังค์
10 กันยายน 2555
1404
20 20-เนตติปกรณ์ ตอนที่20 ปัญญัตติหารวิภังค์และโอตรณหารวิภังค์
31 สิงหาคม 2555
1528
19 19-เนตติปกรณ์ ตอนที่19 ปัญญัตติหารวิภังค์
31 สิงหาคม 2555
1536
18 18-เนตติปกรณ์ ตอนที่18 ปัญญัตติหารวิภังค์
24 สิงหาคม 2555
1571
17 17-เนตติปกรณ์ ตอนที่17 เววจนหารวิภังค์
24 สิงหาคม 2555
1544
16 16-เนตติปกรณ์ ตอนที่16 วิภัตติหารวิภังค์และปริวัตตนหารวิภังค์
17 สิงหาคม 2555
1667
15 15-เนตติปกรณ์ ตอนที่15 อาวัฏฏหารวิภังค์และวิภัตติหารวิภังค์
17 สิงหาคม 2555
1348
14 14-เนตติปกรณ์ ตอนที่14 ทบทวน2
3 สิงหาคม 2555
1612
13 13-เนตติปกรณ์ ตอนที่13 ทบทวน1
3 สิงหาคม 2555
1489
12 12-เนตติปกรณ์ ตอนที่12 อาวัฏฏหารวิภังค์
27 กรกฎาคม 2555
1465
11 11-เนตติปกรณ์ ตอนที่11 จตุพยูหหารวิภังค์และอาวัฏฏหารวิภังค์
27 กรกฎาคม 2555
1285
10 10-เนตติปกรณ์ ตอนที่10 จตุพยูหหารวิภังค์
20 กรกฎาคม 2555
1391
9 09-เนตติปกรณ์ ตอนที่9 ลักขณหารวิภังค์และจตุพยูหหารวิภังค์
20 กรกฎาคม 2555
1405
8 08-เนตติปกรณ์ ตอนที่8 ยุตติหารวิภังค์และปทัฏฐานหารวิภังค์
17 กรกฎาคม 2555
1528
7 07-เนตติปกรณ์ ตอนที่7 ยุตติหารวิภังค์
13 กรกฎาคม 2555
1377
6 06-เนตติปกรณ์ ตอนที่6 วิจยหารวิภังค์
6 กรกฎาคม 2555
1408
5 05-เนตติปกรณ์ ตอนที่5 วิจยหารวิภังค์
6 กรกฎาคม 2555
1512
4 04-เนตติปกรณ์ ตอนที่4 วิจยหารวิภังค์
30 มิถุนายน 2555
1500
3 03-เนตติปกรณ์ ตอนที่3 เทสนาหารวิภังค์และวิจยหารวิภังค์
30 มิถุนายน 2555
1570
2 02-เนตติปกรณ์ ตอนที่2 เทสนาหารวิภังค์
20 มิถุนายน 2555
1667
1 01-เนตติปกรณ์ ตอนที่1 แนะนำเนตติปกรณ์
20 มิถุนายน 2555
2106
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 77 รายการ