ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 7,489
หนังสือ 80
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 635 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 493 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 579 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 1,060 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,619 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,519 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

วีดีโอ (Video) จาก หมวดหมู่ 04. วีดีโอ บ้านพุทธธรรมสวนหลวง จำนวน 376 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ภาพประกอบ ชื่อ/รายละเอียด Views
226 226-ตอบปัญหาพระสารีบุตรอธิบายธรรม
5 เมษายน 2561
241
225 225-อาเนญชสัปปายสูตร 4 วิโมกข์อันเป็นอริยะ
5 เมษายน 2561
232
224 224-อาเนญชสัปปายสูตร 3 ปฏิปทาข้ามพ้นโอฆะ
5 เมษายน 2561
235
223 223-อาเนญชสัปปายสูตร 2 ปฏิปทาเหมาะอรูป
15 มีนาคม 2561
229
222 222-ตอบปัญหาเทวดาพิจารณาอภิธรรม 7 คัมภีร์
15 มีนาคม 2561
218
221 221-อาเนญชสัปปมายสูตร 1 ปฏิปทาเหมาะอาเนญช
15 มีนาคม 2561
216
220 220-อนาถปิณฑิโกวาทสูตร 3 คาถาเทพบุตร
15 มีนาคม 2561
249
219 219-อนาถปฺณฑิโกปมสูตร 2 ไม่ยึดมั่น วิญญาณจักไม่มี 2
1 มีนาคม 2561
239
218 218-ตอบปัญหาพิจารณาทวาร 6 ลงปฏิจจสมุปบาท สู่อริยสัจ
1 มีนาคม 2561
227
217 217-อนาถปฺณฑิโกปมสูตร 1 ไม่ยึดมั่น วิญญาณจักไม่มี
1 มีนาคม 2561
224
216 216-อาฏานาฏิยสูตร 4 ข้อกำหนดมนต์อาฏานาฏิยะ
7 ธันวาคม 2560
211
215 215-ตอบปัญหาสมาธิที่เป็นฐานวิปัสสนา
7 ธันวาคม 2560
249
214 214-อาฏานาฏิยสูตร 3 เมืองเทวดาด้านทิศเหนือ
7 ธันวาคม 2560
235
213 213-อาฏานาฏิยสูตร 2 เมืองเทวดาท้าวจาตุมหาราช
30 พฤศจิกายน 2560
965
212 212-ตอบปัญหาการละความโกรธตามลำดับมรรค
30 พฤศจิกายน 2560
941
211 211-อาฏานาฏิยสูตร 1 มนต์ป้องกันยักษ์
30 พฤศจิกายน 2560
908
210 210-สิกขาบทวิภังค์ 3 วิเคราะห์สิกขาบทตามหลักวิชา
2 พฤศจิกายน 2560
932
209 209-ตอบปัญหาการปิดกั้นกับการประหารกิเลส
2 พฤศจิกายน 2560
1044
208 208-สิกขาบทวิภังค์ 2 สิกขาบทเกิดในกามาวจรกุศลจิต
2 พฤศจิกายน 2560
819
207 207-สิกขาบทวิภังค์ 1 สิกขาบทคือวิรตี เจตนา ธรรม
19 ตุลาคม 2560
884
206 206-ตอบปัญหาโมฆราชมาณวปัญหา
19 ตุลาคม 2560
888
205 205-อหิราชสูตร คาถากันงูพิษและสัตว์เลื้อยคลาน
19 ตุลาคม 2560
816
204 204-ธชัคคสูตร ปริตรยอดธงช่วยให้หายกลัว
19 ตุลาคม 2560
889
203 203-สัลเลขสูตร 7 ธรรมเพื่อความดับสนิทกิเลส
5 ตุลาคม 2560
812
202 202-ตอบปัญหาเรื่องจรณะ 15
5 ตุลาคม 2560
871
201 201-สัลเลขสูตร 6 ธรรมหลีกเลี่ยงและความสูงส่ง
5 ตุลาคม 2560
854
200 200-สัลเลขสูตร 5 ความคิดมีอุปการะมากในกุศล
5 ตุลาคม 2560
760
199 199-สัลเลขสูตร 4 ธรรมะขัดเกลากิเลส 44 อย่างต่อ
28 กันยายน 2560
840
198 198-ตอบปัญหากงล้อธรรมจักร
28 กันยายน 2560
848
197 197-สัลเลขสูตร 3 ธรรมะขัดเกลากิเลส 44 อย่าง
28 กันยายน 2560
871
196 196-สัลเลขสูตร 2 วิธีละทิฏฐิและไม่ใช่สัลเลขะ
14 กันยายน 2560
786
195 195-สัลเลขสูตร 1 ธรรม 44 อย่าง 5 นัย
14 กันยายน 2560
777
194 194-ตอบปัญหาสัทธินทรีย์, สัทธาพละ, สัทธานุสารี
14 กันยายน 2560
904
193 193-ญาณวิภังค์ 29 จุตูปปาตญาณและอาสวักขยญาณ
14 กันยายน 2560
828
192 192-ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ
24 สิงหาคม 2560
866
191 191-ฌานาทิสังกิเลสาทิญาณ 2
24 สิงหาคม 2560
856
190 190-ตอบปัญหาเจริญมรรคอิงอาศัยวิเวก
24 สิงหาคม 2560
925
189 189-ฌานาทิสังกิเลสาทิญาณ 1
24 สิงหาคม 2560
871
188 188-ญาณวิภังค์ 26 อินทรีย์อ่อนแก่เป็นต้น
3 สิงหาคม 2560
857
187 187-ตอบปัญหารับวิบากจนหมดบุญเป็นต้น
3 สิงหาคม 2560
820
186 186-ญาณวิภังค์ 25 อนุสัย จริต และธุลีในดวงตา
3 สิงหาคม 2560
768
185 185-ญาณวิภังค์ 24 อินทริยปโรปริยัตตญาณ
3 สิงหาคม 2560
865
184 184-ญาณวิภังค์ 23 นานาธิมุตติกญาณ
20 กรกฎาคม 2560
804
183 183-ตอบปัญหาลำดับการกำจัดความโกรธ
20 กรกฎาคม 2560
851
182 182-ญาณวิภังค์ 22 สัพพัตถคามินีปฏิปทาญาณ
20 กรกฎาคม 2560
931
181 176-ญาณวิภังค์ 17 ญาณหมวดละเก้าและสิบ
15 มิถุนายน 2560
801
180 175-ตอบปัญหาตัวอย่างฝึกองค์มรรค
15 มิถุนายน 2560
898
179 174-ญาณวิภังค์ 16 ญาณหมวดละแปด
15 มิถุนายน 2560
862
178 173-ญาณวิภังค์ 15 ญาณหมวดละเจ็ด
15 มิถุนายน 2560
790
177 172-ญาณวิภังค์ 14 ญาณหมวดละหก
15 มิถุนายน 2560
914
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 376 รายการ