ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 6,871
หนังสือ 78
วีดีโอ 2,311
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 158

หนังสือล่าสุด

78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 147 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 677 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,343 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,122 ครั้ง)
74-อริยสัจภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 2,285 ครั้ง)
73-สูตรโสดาบัน เล่ม ๑ (เรียกดู : 2,748 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

บทสวด ทั้งหมด 62 รายการ กรอกคำค้น แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ


 
# ชื่อ/รายละเอียด Views
62 62-บทพิจารณาปัจจัย4โดยความเป็นธาตุแปล
14 ธันวาคม 2561
1504
61 61-บทสวดกฎธรรมนิยามอิทัปปัจจยตาแปล
14 ธันวาคม 2561
1069
60 60-บทสวดปฏิจจสมุปบาทแปล
14 ธันวาคม 2561
1239
59 59-บทสวดมงคล38ประการแปล
14 ธันวาคม 2561
1756
58 58-อริยมรรคมีองค์8แปล
14 ธันวาคม 2561
1273
57 57-บทสวดพิเศษแปลทวัตติงสาการเป็นต้น
21 ตุลาคม 2560
1734
56 56-ทำวัตรเย็นแปล(นำสวดที่วัดทัพช้าง)
21 ตุลาคม 2560
1825
55 55-บทสวดพิเศษแปลภัทเทกรัตตคาถาเป็นต้น
22 ตุลาคม 2560
1698
54 54-ทำวัตรเช้าแปล(นำสวดที่วัดทัพช้าง)
22 ตุลาคม 2560
2234
53 53-คาถาธรรมบท3
สวดมนต์
3244
52 52-คาถาธรรมบท2
สวดมนต์
2555
51 51-คาถาธรรมบท1
สวดมนต์
3520
50 50-ธัมมานุปัสสนา โพชฌังคบรรพ
มหาสติปัฏฐานสูตร
2588
49 49-ธัมมานุปัสสนา อายตนบรรพ
มหาสติปัฏฐานสูตร
2244
48 48-ธัมมานุปัสสนา ขันธบรรพ
มหาสติปัฏฐานสูตร
2163
47 47-ธัมมานุปัสสนา นีวรณบรรพ
มหาสติปัฏฐาน
2277
46 46-จิตตานุปัสสนา
มหาสติปัฏฐานสูตร
2367
45 45-เวทนานุปัสสนา
มหาสติปัฏฐานสูตร
2401
44 44-กายานุปัสสนา นวสีวถิกาบรรพ
มหาสติปัฏฐานสูตร
2305
43 43-กายานุปัสสนา ปฏิกูลมนสิการบรรพ
มหาสติปัฏฐานสูตร
2330
42 42-กายานุปัสสนา ธาตุมนสิการบรรพ
มหาสติปัฏฐานสูตร
2120
41 41-กายานุปัสสนา สัมปชัญญบรรพ
มหาสติปัฏฐานสูตร
2305
40 40-กายานุปัสสนา อิริยาบถบรรพ
มหาสติปัฏฐานสูตร
2206
39 39-กายานุปัสสนา อานาปานบรรพ
มหาสติปัฏฐานสูตร
2313
38 38-มหาสติปัฏฐานสูตรอุทเทส
มหาสติปัฏฐานสูตร
2539
37 37-ส่งเทวดา
สวดมนต์
2709
36 36-ขอขมาพระรัตนตรัย
สวดมนต์
3019
35 35-ปัตติทานคาถา
สวดมนต์
2325
34 34-อัคคัปปสาทคาถา
สวดมนต์
2188
33 33-ธาตุปัจจเวกขณวิธี
สวดมนต์
2161
32 32-ตังขณิกปัจจเวกขณวิธี
สวดมนต์
2200
31 31-ทวัตติงสาการ
สวดมนต์
2397
30 30-นโมการอัฏฐกะ
สวดมนต์
2312
29 29-สัมพุทเธ
สวดมนต์
2486
28 28-นมการสิทธิคาถา
สวดมนต์
2338
27 27-ชยปริตร
สวดมนต์
2597
26 26-พาหุง (เคยยะ)
สวดมนต์
3629
25 25-พาหุง
สวดมนต์
3393
24 24-มงคลสูตร
สวดมนต์
2942
23 23-อภยปริตร
สวดมนต์
2230
22 22-วัฏฏกปริตร
สวดมนต์
2198
21 21-โมรปริตร
สวดมนต์
2417
20 20-โพชฌังคปริตร
สวดมนต์
2986
19 19-ขันธปริตร
สวดมนต์
2536
18 18-อังคุลีมาลปริตร
สวดมนต์
2222
17 17-อาฏานาฏิยปริตร (ขนาดยาว)
สวดมนต์
2646
16 16-อาฏานาฏิยปริตร
สวดมนต์
2280
15 15-รตนสูตร (เคยยะ)
สวดมนต์
2607
14 14-รตนสูตร
สวดมนต์
2610
13 13-ชุมนุมเทวดา
สวดมนต์
2996
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 62 รายการ