ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,738
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 907 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,006 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 738 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,426 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 968 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,013 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 14. บ้านธรรมะรื่นรมย์ จำนวน 177 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
77 077-มหาราหุโลวาทสูตร1 พิจารณาให้เห็นธาตุ5ด้วยปัญญาอันชอบ
3 มิถุนายน 2561
914
76 076-จูฬราหุโลวาทสูตร วิธีพิจารณาเพื่อชำระกรรม
6 พฤษภาคม 2561
942
75 075-อานาปานสติธรรมดา กับ แบบบริบูรณ์พิสดาร
18 มีนาคม 2561
1213
74 074-อานาปานสติเป็นเหตุให้ได้ผลดังหวัง
18 มีนาคม 2561
1217
73 073-อานาปานสติ16ขั้น ตอนที่2
10 ธันวาคม 2560
1120
72 072-อานาปานสติ16ขั้น ตอนที่1
10 ธันวาคม 2560
1132
71 071-เบ็ดของมาร
29 ตุลาคม 2560
1246
70 070-สมุทรในอริยวินัย
29 ตุลาคม 2560
1115
69 069-ธรรมมีกิเลส กับ ธรรมไม่มีกิเลส2
11 มิถุนายน 2560
1532
68 068-ธรรมมีกิเลส กับ ธรรมไม่มีกิเลส1
11 มิถุนายน 2560
1529
67 067-กลิ่นหอมที่ลอยตามลมและทวนลมได้
28 พฤษภาคม 2560
1536
66 066-ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อรู้สิ่งที่ยังไม่รู้
28 พฤษภาคม 2560
1540
65 065-บุคคลยังมีกิเลสแต่พ้นอบายได้9จำพวก
28 พฤษภาคม 2560
1603
64 064-เครื่องป้องกัน7และอาหาร4เพื่อความอุ่นใจอยู่ผาสุก ตอน2
9 เมษายน 2560
1437
63 063-เครื่องป้องกัน7และอาหาร4เพื่อความอุ่นใจอยู่ผาสุก ตอน1
9 เมษายน 2560
1595
62 062-โทษในราคะ โทสะ และโมหะ
6 พฤศจิกายน 2559
1657
61 061-ธรรม7ประการที่ศัตรูต้องการเกิดแก่ผู้มักโกรธ
6 พฤศจิกายน 2559
1539
60 060-ความเป็นไปไม่ได้และเป็นไปได้
2 ตุลาคม 2559
1585
59 059-เหตุให้ธรรมเทศนาแจ่มแจ้งและประโยชน์พรหมจรรย์
2 ตุลาคม 2559
1573
58 058-เหตุเสื่อมสำหรับนักปฏิบัติ8อย่าง
21 สิงหาคม 2559
1705
57 057-เหตุให้เกียจคร้านและปรารภความเพียร8อย่าง
21 สิงหาคม 2559
1772
56 056-สิ่งน่าปรารถนา10อย่างพร้อมทั้งอันตรายและอาหาร
7 สิงหาคม 2559
1743
55 055-เหตุให้พลาดจากสวรรค์และมรรคผล
3 กรกฎาคม 2559
1650
54 054-พิธีลอยบาปในอริยวินัย
3 กรกฎาคม 2559
1589
53 053-ผู้ติดอยู่ ผู้แล่นเลยไป และผู้เห็นแจ้ง
19 มิถุนายน 2559
1528
52 052-เหตุให้เดือดร้อนและสิ่งที่ผู้ปรารถนาสุขพึงทำ
19 มิถุนายน 2559
1684
51 051-ทักขิณาในบุคคล14ระดับและในสงฆ์7แบบ
10 เมษายน 2559
1668
50 050-ลำดับผลกุศลจากทานถึงอนิจจสัญญา
10 เมษายน 2559
1677
49 049-เหตุเพื่อไม่รู้ กับ เหตุเพื่อรู้ ตอนที่2
17 มกราคม 2559
1606
48 048-เหตุเพื่อไม่รู้ กับ เหตุเพื่อรู้ ตอนที่1
7 มกราคม 2559
1731
47 047-วัฏฏสงสารหาที่สุดเบื้องต้นไม่ได้2
6 กันยายน 2558
1687
46 046-วัฏฏสงสารหาที่สุดเบื้องต้นไม่ได้1
6 กันยายน 2557
1631
45 045-มหานิทาน10; เหตุปัจจัยของนามรูปและวิญญาณ
2 สิงหาคม 2558
1682
44 044-มหานิทาน9; เหตุปัจจัยของเวทนาและผัสสะ
2 สิงหาคม 2558
1615
43 043-มหานิทาน8; จากตัณหาถึงปัญหาสังคม2
5 กรกฎาคม 2558
1815
42 042-มหานิทาน7; จากตัณหาถึงปัญหาสังคม1
5 กรกฎาคม 2558
1624
41 041-มหานิทาน6; เหตุปัจจัยของตัณหา
21 มิถุนายน 2558
1641
40 040-มหานิทาน5; เหตุปัจจัยของอุปาทาน
21 มิถุนายน 2558
1826
39 039-มหานิทาน4; เหตุปัจจัยของภพ
17 พฤษภาคม 2558
1753
38 038-มหานิทาน3; เหตุปัจจัยของชาติชราและมรณะ
17 พฤษภาคม 2558
1672
37 037-มหานิทาน2; คำถามและคำตอบที่ถูกต้อง
26 เมษายน 2558
1773
36 036-มหานิทาน1; ปฏิจจสมุปบาทเป็นธรรมลึกซึ้ง
26 เมษายน 2558
1834
35 035-ความไม่ประมาท2
1 มีนาคม 2558
1787
34 034-ความไม่ประมาท1
1 มีนาคม 2558
1858
33 033-สะดุ้งเพราะถือมั่น, ไม่สะดุ้งเพราะไม่ถือมั่น
23 พฤศจิกายน 2557
1851
32 032-อนุตตริยะ; ภาวะอันยอดเยี่ยม 6 ประการ
23 พฤศจิกายน 2557
2025
31 031-กรรม 4 ประการ
28 กันยายน 2557
1935
30 030-อุปมาโทษของกาม 7 ประการ
28 กันยายน 2557
2068
29 029-จากศีลที่เป็นกุศล สู่ อรหัตตผล
17 สิงหาคม 2557
1998
28 028-ติรัจฉานกถา กับ กถาวัตถุ
17 สิงหาคม 2557
1778
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 177 รายการ