ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,517
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 518 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 838 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 604 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,264 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 873 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 912 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 18. มูลนิธิมายาโคตมี จำนวน 337 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
337 337-มหาสกุลุทายิสูตร10 ปุพเพนิวาส ทิพพจุกขุ อาสวักขยญาณ
23 กันยายน 2566
22
336 336-มหาสกุลุทายิสูตร9 อิทธิวิธ ทิพพโสตธาตุ เจโตปริยญาณ
23 กันยายน 2566
18
335 335-มหาสกุลุทายิสูตร8 วิปัสสนาญาณ และ มโนมยิทธิญาณ
23 กันยายน 2566
19
334 334-มหาสกุลุทายิสูตร7 ฌาน4
23 กันยายน 2566
20
333 333-มหาสกุลุทายิสูตร6 กสิณายตนะ10
23 กันยายน 2566
15
332 332-มหาสกุลุทายิสูตร5 วิโมกข์8 และ อภิภายตนะ8
26 สิงหาคม 2566
18
331 331-มหาสกุลุทายิสูตร4 ปฏิปทาโพธิปักขิยธรรม7หมวด
26 สิงหาคม 2566
17
330 330-มหาสกุลุทายิสูตร3 ปฏิปทา19 อย่างสาวกทำตามแล้วได้ผล
26 สิงหาคม 2566
17
329 329-มหาสกุลุทายิสูตร2 เหตุให้สาวกเคารพบูชา5ประการ
22 กรกฎาคม 2566
42
328 328-มหาสกุลุทายิสูตร1 สาวกเคารพบูชาพระพุทธเจ้า
22 กรกฎาคม 2566
34
327 327-มหาหัตถิปโทปมสูตร7 ปฏิจจสมุปปันนธรรมเป็นทุกขสัจ
24 มิถุนายน 2566
43
326 326-มหาหัตถิปโทปมสูตร6 วิธีพิจารณาอริยสัจทาง6ทวาร
24 มิถุนายน 2566
38
325 325-มหาหัตถิปโทปมสูตร5 วาโยธาตุกัมมัฏฐาน
27 พฤษภาคม 2566
31
324 324-มหาหัตถิปโทปมสูตร4 เตโชธาตุกัมมัฏฐาน
27 พฤษภาคม 2566
19
323 323-มหาหัตถิปโทปมสูตร3 อาโปธาตุกัมมัฏฐาน
27 พฤษภาคม 2566
23
322 322-มหาหัตถิปโทปมสูตร2 ปฐวีธาตุกัมมัฏฐาน
27 พฤษภาคม 2566
30
321 321-มหาหัตถิปโทปมสูตร1 กุศลทั้งปวงนับลงในอริยสัจ4
27 พฤษภาคม 2566
39
320 320-คณกโมคคัลลานสูตร4 บางพวกถึงนิพพาน บางพวกไม่ถึง
22 เมษายน 2566
51
319 319-คณกโมคคัลลานสูตร3 ละนิวรณ์5เข้าถึงฌาน4
22 เมษายน 2566
49
318 318-คณกโมคคัลลานสูตร2 ลำดับปฏิบัติเพื่อสมาธิ6ขั้นตอน
22 เมษายน 2566
60
317 317-คณกโมคคัลลานสูตร1 เหตุเกิดพระสูตร
22 เมษายน 2566
48
316 316-สฬายตนวิภังคสูตร7 สรุปจบพระสูตร
25 มีนาคม 2566
38
315 315-สฬายตนวิภังคสูตร6 เหตุให้ได้นาม อนุตตโร ปริสทัมมสารถิ
25 มีนาคม 2566
25
314 314-สฬายตนวิภังคสูตร5 พระพุทธเจ้าทรงใช้สอยสติปัฏฐาน3
25 มีนาคม 2566
31
313 313-สฬายตนวิภังคสูตร4 อาศัยวิปัสสนาแล้วจงละกามคุณ
25 มีนาคม 2566
49
312 312-สฬายตนวิภังคสูตร3 สัตตบท36
25 กุมภาพันธ์ 2566
36
311 311-สฬายตนวิภังคสูตร2 มโนปวิจาร18
25 กุมภาพันธ์ 2566
25
310 310-สฬายตนวิภังคสูตร1 อุทเทสแห่งสฬายตนวิภังค์
25 กุมภาพันธ์ 2566
35
309 309-จังกีสูตร10 สรุปจบพระสูตร
25 กุมภาพันธ์ 2566
26
308 308-จังกีสูตร9 เหตุและพหุการธรรมเพื่อบรรลุสัจจะ
25 กุมภาพันธ์ 2566
30
307 307-จังกีสูตร8 เหตุเพื่อการตรัสรู้สัจจะ
25 กุมภาพันธ์ 2566
27
306 306-จังกีสูตร7 วิธีรักษาสัจจะ
11 กุมภาพันธ์ 2566
47
305 305-จังกีสูตร6 ธรรม5อย่างมีผล2อย่าง
11 กุมภาพันธ์ 2566
51
304 304-จังกีสูตร5 อุปมาแถวคนตาบอด
11 กุมภาพันธ์ 2566
33
303 303-จังกีสูตร4 กาปทิกมาณพผู้ถามปัญหา
11 กุมภาพันธ์ 2566
25
302 302-จังกีสูตร3 คุณของพระพุทธเจ้า
11 กุมภาพันธ์ 2566
29
301 301-จังกีสูตร2 คุณของจังกีพราหมณ์
11 กุมภาพันธ์ 2566
22
300 300-จังกีสูตร1 เหตุเกิดพระสูตร
11 กุมภาพันธ์ 2566
34
299 299-กีฏาคิริสูตร6 ข้อปฏิบัติที่เหมาะสมของสาวกผู้มีศรัทธา
24 ธันวาคม 2565
161
298 298-กีฏาคิริสูตร5 ลำดับการเข้าถึงอรหัตตผล12ขั้นตอน
24 ธันวาคม 2565
106
297 297-กีฏาคิริสูตร4 พระอริยเจ้าในพุทธศาสนา7บุคคล
24 ธันวาคม 2565
75
296 296-กีฏาคิริสูตร3 ผู้ควรทำกิจด้วยความไม่ประมาท5บุคคล
24 ธันวาคม 2565
51
295 295-กีฏาคิริสูตร2 เวทนาที่ควรละกับเวทนาที่ควรเข้าถึง
24 ธันวาคม 2565
79
294 294-กีฏาคิริสูตร1 อานิสงส์การไม่ทานอาหารเย็น5ข้อ
24 ธันวาคม 2565
87
293 293-ธาตุวิภังคสูตร7 จุดจบความกำหนดหมายตัวตน
26 พฤศจิกายน 2565
76
292 292-ธาตุวิภังคสูตร6 ผู้มีอธิฏฐานธรรมอันเป็นยอด
26 พฤศจิกายน 2565
54
291 291-ธาตุวิภังคสูตร5 รู้ชัดคุณและโทษแห่งฌานที่4
26 พฤศจิกายน 2565
47
290 290-ธาตุวิภังคสูตร4 รู้ชัดความดับแห่งเวทนา
26 พฤศจิกายน 2565
75
289 289-ธาตุวิภังคสูตร3 ปัญญาพิจารณาธาตุ6
29 ตุลาคม 2565
72
288 288-ธาตุวิภังคสูตร2 บุคคลมีธาตุ6เป็นต้น
29 ตุลาคม 2565
49
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 337 รายการ