ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 6,871
หนังสือ 78
วีดีโอ 2,311
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 158

หนังสือล่าสุด

78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 147 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 677 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,343 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,122 ครั้ง)
74-อริยสัจภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 2,285 ครั้ง)
73-สูตรโสดาบัน เล่ม ๑ (เรียกดู : 2,748 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

หนังสือ (Book) ทั้งหมด 78 รายการ กรอกคำค้น แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ


 
58-อนุปุพพิกถา (เรียกดู : 3,574 ครั้ง)
รายละเอียดหนังสือ ขอรับหนังสือ
57-คุณพระรัตนตรัย (เรียกดู : 3,055 ครั้ง)
รายละเอียดหนังสือ (หนังสือหมด)
56-โพธิปักขิยธรรม ๑ : สติปัฏฐาน ๔ (เรียกดู : 5,199 ครั้ง)
รายละเอียดหนังสือ ขอรับหนังสือ
55-พระพุทธเจ้า (เรียกดู : 3,187 ครั้ง)
รายละเอียดหนังสือ (หนังสือหมด)
54-อริยสัจ ๔ (ปกแข็ง) (เรียกดู : 3,918 ครั้ง)
รายละเอียดหนังสือ ขอรับหนังสือ
53-อริยมรรคมีองค์ ๘ ภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 4,115 ครั้ง)
รายละเอียดหนังสือ ขอรับหนังสือ
52-เส้นทางสู่ความพ้นทุกข์ (เรียกดู : 3,176 ครั้ง)
รายละเอียดหนังสือ (หนังสือหมด)
51-แผนที่ภาวนา (เรียกดู : 2,941 ครั้ง)
รายละเอียดหนังสือ (หนังสือหมด)
50-เครื่องมือพัฒนาจิต (เรียกดู : 2,928 ครั้ง)
รายละเอียดหนังสือ (หนังสือหมด)
49-ศรัทธาที่ถูกต้อง (เรียกดู : 3,402 ครั้ง)
รายละเอียดหนังสือ ขอรับหนังสือ
48-สวดธรรม (ฉบับพกพา) (เรียกดู : 3,031 ครั้ง)
รายละเอียดหนังสือ (หนังสือหมด)
47-อริยสัจ ๔ (เรียกดู : 3,365 ครั้ง)
รายละเอียดหนังสือ ขอรับหนังสือ
46-สวดธรรม (เรียกดู : 2,899 ครั้ง)
รายละเอียดหนังสือ (หนังสือหมด)
45-สร้างความสุขในครอบครัวด้วยหัวใจใฝ่ธรรม (เรียกดู : 3,642 ครั้ง)
รายละเอียดหนังสือ ขอรับหนังสือ
44-เอกายนมรรค (เรียกดู : 2,698 ครั้ง)
รายละเอียดหนังสือ (หนังสือหมด)
43-อริยสัจในปฏิจจสมุปบาท (เรียกดู : 3,941 ครั้ง)
รายละเอียดหนังสือ (หนังสือหมด)
42-What is Dhamma? How Can..? (เรียกดู : 1,676 ครั้ง)
รายละเอียดหนังสือ (หนังสือหมด)
41-มหาสติปัฏฐานสูตร แปล (เรียกดู : 2,848 ครั้ง)
รายละเอียดหนังสือ ขอรับหนังสือ
40-ปกิณณกอภิธรรม (เรียกดู : 3,076 ครั้ง)
รายละเอียดหนังสือ ขอรับหนังสือ
39-มรณสติในพระไตรปิฎก (เรียกดู : 2,646 ครั้ง)
รายละเอียดหนังสือ ขอรับหนังสือ
แสดงผล 20 รายการ จากทั้งหมด 78 รายการ