ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,829
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 1,037 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,108 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 825 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,518 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 1,018 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,067 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

วีดีโอ (Video) จาก หมวดหมู่ 02. วีดีโอ คอร์สปฏิบัติธรรม จำนวน 451 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ภาพประกอบ ชื่อ/รายละเอียด Views
251 251-รร.คุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่ 29-31 ส.ค.60 (7).ตอบปัญหาธรรม 1
30 สิงหาคม 2560
887
250 250-รร.คุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่ 29-31 ส.ค.60 (6).ฝึกวิปัสสนาด้วยการดูจิต
30 สิงหาคม 2560
919
249 249-รร.คุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่ 29-31 ส.ค.60 (5).ฝึกวิปัสสนาด้วยการดูกายและดูเวทนา
30 กรกฎาคม 2560
789
248 248-รร.คุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่ 29-31 ส.ค.60 (4).กายคตาสติแบบพื้นฐานและแบบลึกซึ้ง
29 สิงหาคม 2560
881
247 247-รร.คุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่ 29-31 ส.ค.60 (3).อันตรายและอุปการะของสมาธอย่างละ 8 ประการ
29 สิงหาคม 2560
836
246 246-รร.คุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่ 29-31 ส.ค.60 (2).ฝึกสติ ผูกจิตไว้
29 สิงหาคม 2560
868
245 245-รร.คุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่ 29-31 ส.ค.60 (1).ความหมายและหลักการปฏิบัติธรรม
29 สิงหาคม 2560
931
244 244-มูลนิธิวิปัสสนาสุรินทร์ 8-10 ก.ค.60 (6).วิธีเข้าถึงความสุขและพ้นทุกข์
10 กรกฎาคม 2560
1188
243 243-มูลนิธิวิปัสสนาสุรินทร์ 8-10 ก.ค.60 (5).ตอบปัญหาธรรม
9 กรกฎาคม 2560
1022
242 242-มูลนิธิวิปัสสนาสุรินทร์ 8-10 ก.ค.60 (4).ฝึกปัญญาตามแนวสติปัฏฐาน 4
9 กรกฎาคม 2560
1008
241 241-มูลนิธิวิปัสสนาสุรินทร์ 8-10 ก.ค.60 (3).สติ วิริยะ ปัญญา และการพิจารณากาย
9 กรกฎาคม 2560
1233
240 240-มูลนิธิวิปัสสนาสุรินทร์ 8-10 ก.ค.60 (2).ธรรมพ้นอำนาจกิเลส
9 กรกฎาคม 2560
1327
239 239-มูลนิธิวิปัสสนาสุรินทร์ 8-10 ก.ค.60 (1).ทาน ศีล ภาวนา ปฏิบัติธรรมแบบฆราวาส
8 กรกฎาคม 2560
1218
238 238-อาศรมมาตา 10-14 พ.ค.60(14).สรุปธรรม 3 ระดับ
14 พฤษภาคม 2560
1161
237 237-อาศรมมาตา 10-14 พ.ค.60(13).ธรรมเทศนาสำคัญ 3 เรื่องควรศึกษา
14 พฤษภาคม 2560
1095
236 236-อาศรมมาตา 10-14 พ.ค.60(12).สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ
13 พฤษภาคม 2560
1139
235 235-อาศรมมาตา 10-14 พ.ค.60(11).โลกิยะสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะ
13 พฤษภาคม 2560
1168
234 234-อาศรมมาตา 10-14 พ.ค.60(10).ขยายความสัมมาทิฏฐิ
13 พฤษภาคม 2560
1028
233 233-อาศรมมาตา 10-14 พ.ค.60(9).จากสติปัฏฐานถึงปัญญารู้อริยสัจ
12 พฤษภาคม 2560
1048
232 232-อาศรมมาตา 10-14 พ.ค.60(8).วิธีใส่ใจให้เกิดปัญญา
12 พฤษภาคม 2560
1108
231 231-อาศรมมาตา 10-14 พ.ค.60(7).พิจารณาโทษของร่างกาย
12 พฤษภาคม 2560
1062
230 230-อาศรมมาตา 10-14 พ.ค.60(6).ฝึกสติทำสมาธิด้วยกายคตาสติ
11 พฤษภาคม 2560
1195
229 229-อาศรมมาตา 10-14 พ.ค.60(5).สัมมาทิฏฐิ สัมมาวายามะ สัมมาสติ ต้องใช้ประจำ
11 พฤษภาคม 2560
1176
228 228-อาศรมมาตา 10-14 พ.ค.60(4).ไม่อยู่ปราศจากสติ
11 พฤษภาคม 2560
1063
227 227-อาศรมมาตา 10-14 พ.ค.60(3).แนะนำวิธีฝึกสติอย่างง่ายๆ
11 พฤษภาคม 2560
1134
226 226-อาศรมมาตา 10-14 พ.ค.60(2).หลักธรรมสำคัญในธรรมจักร
10 พฤษภาคม 2560
1006
225 225-อาศรมมาตา 10-14 พ.ค.60(1).ธรรมอุปการะนักปฏิบัติ
10 พฤษภาคม 2560
1092
224 224-รร.เฟลิกซ์ฯ จ.กาญจนบุรี 10-12 ก.พ. 60(8).ความเห็นตรงถูกต้องตามเป็นจริง
12 กุมภาพันธ์ 2560
1221
223 223-รร.เฟลิกซ์ฯ จ.กาญจนบุรี 10-12 ก.พ. 60(7).การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ไม่บกพร่อง
11 กุมภาพันธ์ 2560
1295
222 222-รร.เฟลิกซ์ฯ จ.กาญจนบุรี 10-12 ก.พ. 60(6).ตัวเราเป็นสมมติ กองทุกข์เป็นสัจจะ
11 กุมภาพันธ์ 2560
1138
221 221-รร.เฟลิกซ์ฯ จ.กาญจนบุรี 10-12 ก.พ. 60(5).ความสันโดษและธรรมะฆราวาส
11 กุมภาพันธ์ 2560
1135
220 220-รร.เฟลิกซ์ฯ จ.กาญจนบุรี 10-12 ก.พ. 60(4).พิจารณากาย พิจารณากรรม
10 กุมภาพันธ์ 2560
1079
219 219-รร.เฟลิกซ์ฯ จ.กาญจนบุรี 10-12 ก.พ. 60(3).ความไม่ประมาทในกุศลธรรมทั้งหลาย
10 กุมภาพันธ์ 2560
1145
218 218-รร.เฟลิกซ์ฯ จ.กาญจนบุรี 10-12 ก.พ. 60(2).ผูกใจไว้ อย่าให้เลื่อนลอย
10 กุมภาพันธ์ 2560
1272
217 217-รร.เฟลิกซ์ฯ จ.กาญจนบุรี 10-12 ก.พ. 60(1).นโม สรณะ และสิกขาบท 5
10 กุมภาพันธ์ 2560
1060
216 216-วัดพระธาตุโกฏิแก้ว เชียงราย 20-23 ม.ค.60(5).สติปัฏฐาน 4 ผู้สังเกต กับ ผู้ถูกสังเกต
22 มกราคม 2560
1153
215 215-วัดพระธาตุโกฏิแก้ว เชียงราย 20-23 ม.ค.60(4).พื้นฐานดีทำกุศลธรรมเจริญไม่มีเสื่อม
21 มกราคม 2560
1220
214 214-วัดพระธาตุโกฏิแก้ว เชียงราย 20-23 ม.ค.60(3).การทำความเพียร 3 แบบและที่หลบเร้น
21 มกราคม 2560
1909
213 213-วัดพระธาตุโกฏิแก้ว เชียงราย 20-23 ม.ค.60(2).ปัญญารักษาตน 3 แบบและอธิปไตย 3 อย่าง
21 มกราคม 2560
1106
212 212-วัดพระธาตุโกฏิแก้ว เชียงราย 20-23 ม.ค.60(1).ความประมาทมัวเมา 3 อย่าง
20 มกราคม 2560
1142
211 211-อาศรมมาตา 30ธ.ค.59-3ม.ค.60(13).สรุปหลักธรรมสำคัญ
3 มกราคม 2560
1047
210 210-อาศรมมาตา 30ธ.ค.59-3ม.ค.60(12).เจริญมรรคจึงรู้ทุกข์ละสมุทัยและทำให้แจ้งนิโรธ
2 มกราคม 2560
1362
209 209-อาศรมมาตา 30ธ.ค.59-3ม.ค.60(11).เบื่อหน่ายคือวัตถุประสงค์ของวิปัสสนา
2 มกราคม 2560
1082
208 208-อาศรมมาตา 30ธ.ค.59-3ม.ค.60(10).สิ่งขวางความก้าวหน้าทางปัญญา
2 มกราคม 2560
1197
207 207-อาศรมมาตา 30ธ.ค.59-3ม.ค.60(9).ตอบปัญหาธรรม
1 มกราคม 2560
1108
206 206-อาศรมมาตา 30ธ.ค.59-3ม.ค.60(8).ฝึกปัญญาดูกาย เวทนา จิต
1 มกราคม 2560
1166
205 205-อาศรมมาตา 30ธ.ค.59-3ม.ค.60(7).ผู้ตื่นด้วยดีอยู่เสมอ
1 มกราคม 2560
1258
204 204-อาศรมมาตา 30ธ.ค.59-3ม.ค.60(6).พรปีใหม่และธรรมประจำกาย
1 มกราคม 2560
1179
203 203-อาศรมมาตา 30ธ.ค.59-3ม.ค.60(5).พิจารณากายละความคิดฟุ้งซ่านอาศัยเรือน
31 ธันวาคม 2559
1134
202 202-อาศรมมาตา 30ธ.ค.59-3ม.ค.60(4).ทำความเพียรละอุปสรรคการภาวนา
31 ธันวาคม 2559
1202
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 451 รายการ