ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 7,172
หนังสือ 80
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 262 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 302 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 427 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 869 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,482 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,303 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

วีดีโอ (Video) จาก ทั้งหมด จำนวน 2,385 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ภาพประกอบ ชื่อ/รายละเอียด Views
1,885 213-คลีนิคทันตกรรมปากน้ำ-กฎแห่งธรรมทั้งปวง
16 มิถุนายน 2562
324
1,884 214-คลีนิกทันตกรรมปากน้ำ-สรุปธรรมและตอบปัญหา
16 มิถุนายน 2562
335
1,883 212-วัดกระโจมทอง จ.นนทบุรี-หลักใหญ่แห่งธรรมของพระศาสดา อบรมพระวิปัสสนาจารย์
21 พฤษภาคม 2562
305
1,882 211-กระทรวงคมนาคม กรุงเทพมหานคร-มหัศจรรย์แห่งสติ
10 เมษายน 2562
318
1,881 210-อาคารธรรม ดีรุ่งโรจน์ กรุงเทพมหานคร-ละนิวรณ์ 5 ด้วยโพชฌงค์ 7
24 มีนาคม 2562
333
1,880 209-อาคารธรรม ดีรุ่งโรจน์ กรุงเทพมหานคร-นิวรณ์เกิดอวิชชา โพชฌงค์เกิดวิชชา
24 มีนาคม 2562
322
1,879 208-อาคารธรรม ดีรุ่งโรจน์ กรุงเทพมหานคร-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ
24 มีนาคม 2562
281
1,878 207-คลีนิคทันตกรรมปากน้ำ-เพราะยึดมั่นในขันธ์ 5 ความเห็นผิดจึงเกิด
30 กันยายน 2561
308
1,877 206-กรมอู่ทหารเรือ กรุงเทพมหานคร-การพัฒนามรรคเพื่อเห็นอริยสัจ
19 สิงหาคม 2561
282
1,876 414-วังรีรีสอร์ท จ.นครนายก 1-3 ก.ค.62 (6).การพิจารณาอายตนะและวิญญาณเพื่อเข้าใจชัดในเวทนา
3 กรกฎาคม 2562
297
1,875 413-วังรีรีสอร์ท จ.นครนายก 1-3 ก.ค.62 (5).ความเที่ยง ความสุข อัตตา ไม่มีในขันธ์ 5
2 กรกฎาคม 2562
302
1,874 412-วังรีรีสอร์ท จ.นครนายก 1-3 ก.ค.62 (4).มีสติตั้งมั่นที่กายแล้วเจริญปัญญาตามหลักสติปัฏฐาน
2 กรกฎาคม 2562
300
1,873 411-วังรีรีสอร์ท จ.นครนายก 1-3 ก.ค.62 (3).การพิจารณาธาตุ 4 ขันธ์ 5 เป็นทุกขสัจ
1 กรกฎาคม 2562
279
1,872 410-วังรีรีสอร์ท จ.นครนายก 1-3 ก.ค.62 (2).หลักปฏิบัติตามแนวอริยมรรค
1 กรกฎาคม 2562
292
1,871 409-วังรีรีสอร์ท จ.นครนายก 1-3 ก.ค.62 (1).เส้นทางเดินของชีวิต
1 กรกฎาคม 2562
308
1,870 408-อาศรมมาตา จ.นครราชสีมา 11-15 พ.ค.62(14).พระรัตนตรัยนำเข้าสู่การปฏิบัติธรรม
15 พฤษภาคม 2562
285
1,869 407-อาศรมมาตา จ.นครราชสีมา 11-15 พ.ค.62(13).สัมมาทิฏฐิเรื่องกรรม
15 พฤษภาคม 2562
315
1,868 406-อาศรมมาตา จ.นครราชสีมา 11-15 พ.ค.62(12).วิธีปฏิบัติธัมมานุปัสสนา หมวดโพชฌงค์และหมวดอริยสัจ
14 พฤษภาคม 2562
298
1,867 405-อาศรมมาตา จ.นครราชสีมา 11-15 พ.ค.62(11).ตอบปัญหาธรรม 2
14 พฤษภาคม 2562
290
1,866 404-อาศรมมาตา จ.นครราชสีมา 11-15 พ.ค.62(10).ตอบปัญหาธรรม 1
14 พฤษภาคม 2562
300
1,865 403-อาศรมมาตา จ.นครราชสีมา 11-15 พ.ค.62(9).วิธีปฏิบัติธัมมานุปัสสนา หมวดขันธ์และหมวดอายตนะ
13 พฤษภาคม 2562
278
1,864 402-อาศรมมาตา จ.นครราชสีมา 11-15 พ.ค.62(8).วิธีปฏิบัติธัมมานุปัสสนา หมวดนิวรณ์
13 พฤษภาคม 2562
334
1,863 401-อาศรมมาตา จ.นครราชสีมา 11-15 พ.ค.62(7).วิธีปฏิบัติกายานุปัสสนา เวทนานุปัสสนา และจิตตานุปัสสนา
13 พฤษภาคม 2562
295
1,862 400-อาศรมมาตา จ.นครราชสีมา 11-15 พ.ค.62(6).กำหนดจุด ดูทั้งกาย ประกอบสัมปชัญญะ และพิจารณากาย
12 พฤษภาคม 2562
294
1,861 399-อาศรมมาตา จ.นครราชสีมา 11-15 พ.ค.62(5).เพิ่มการสังเกตฝึกสัมปชัญญะ
12 พฤษภาคม 2562
322
1,860 398-อาศรมมาตา จ.นครราชสีมา 11-15 พ.ค.62(4).ประกอบความเพียรตามที่กำหนดไว้
12 พฤษภาคม 2562
296
1,859 397-อาศรมมาตา จ.นครราชสีมา 11-15 พ.ค.62(3).ฝึกสติรู้อยู่ที่กาย
12 พฤษภาคม 2562
328
1,858 396-อาศรมมาตา จ.นครราชสีมา 11-15 พ.ค.62(2).มีสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าแล้วฝึกจิตและปัญญา
11 พฤษภาคม 2562
306
1,857 395-อาศรมมาตา จ.นครราชสีมา 11-15 พ.ค.62(1).หลักและภาพรวมของการปฏิบัติธรรม
11 พฤษภาคม 2562
309
1,856 345-ความจริงของสิ่งทั้งปวง(รับเชิญพิเศษในคอร์ส 4 วัน)
3 กรกฎาคม 2562
304
1,855 344-ปฏิบัติธรรม 12-16 มิ.ย.62 (18).คุณธรรมให้ตรัสรู้และคุณสมบัติอุบาสกรตนะ
16 มิถุนายน 2562
240
1,854 343-ปฏิบัติธรรม 12-16 มิ.ย.62 (17).กฎอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาท
16 มิถุนายน 2562
321
1,853 342-ปฏิบัติธรรม 12-16 มิ.ย.62 (16).ตอบปัญหาธรรม 6
15 มิถุนายน 2562
296
1,852 341-ปฏิบัติธรรม 12-16 มิ.ย.62 (15).ปัญญาขันธ์ สีลขันธ์ สมาธิขันธ์
15 มิถุนายน 2562
296
1,851 340-ปฏิบัติธรรม 12-16 มิ.ย.62 (14).ตอบปัญหาธรรม 5
15 มิถุนายน 2562
311
1,850 339-ปฏิบัติธรรม 12-16 มิ.ย.62 (13).มุ่งละสักกายทิฏฐิ 20 วิจิกิจฉา 8 และสีลัพพตปรามาส
15 มิถุนายน 2562
269
1,849 338-ปฏิบัติธรรม 12-16 มิ.ย.62 (12).ตอบปัญหาธรรม 4
15 มิถุนายน 2562
279
1,848 337-ปฏิบัติธรรม 12-16 มิ.ย.62 (11).ความเกิดและความดับของขันธ์ 5
14 มิถุนายน 2562
288
1,847 336-ปฏิบัติธรรม 12-16 มิ.ย.62 (10).ตอบปัญหาธรรม 3
14 มิถุนายน 2562
296
1,846 335-ปฏิบัติธรรม 12-16 มิ.ย.62 (09).สัญญาขันธ์ กับ สังขารขันธ์ แยกจากจิต
14 มิถุนายน 2562
272
1,845 334-ปฏิบัติธรรม 12-16 มิ.ย.62 (08).ตอบปัญหาธรรม 2
14 มิถุนายน 2562
273
1,844 333-ปฏิบัติธรรม 12-16 มิ.ย.62 (07).ตอบปัญหาธรรม 1
13 มิถุนายน 2562
262
1,843 332-ปฏิบัติธรรม 12-16 มิ.ย.62 (06).แจกแจงกาย 14 เวทนา 9 จิต 16 ในสติปัฏฐาน
13 มิถุนายน 2562
286
1,842 331-ปฏิบัติธรรม 12-16 มิ.ย.62 (05).อาศัยธรรม 3 แล้วดูความจริงด้วยอนุปัสสนา 7 อย่าง
13 มิถุนายน 2562
270
1,841 330-ปฏิบัติธรรม 12-16 มิ.ย.62 (04).วิปัลลาส 3 อย่างในธรรม 4 ประเด็น
13 มิถุนายน 2562
264
1,840 329-ปฏิบัติธรรม 12-16 มิ.ย.62 (03).การรู้ลมหายใจ อิริยาบถ และประกอบสัมปชัญญะ 4
12 มิถุนายน 2562
265
1,839 328-ปฏิบัติธรรม 12-16 มิ.ย.62 (02).หลักการฝึกจิตและแนะนำการฝึกสติ
12 มิถุนายน 2562
289
1,838 327-ปฏิบัติธรรม 12-16 มิ.ย.62 (01).ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม
12 มิถุนายน 2562
247
1,837 326-วิปัสสนาภูมิ 6
8 มิถุนายน 2562
283
1,836 325-ตอบปัญหาธรรม(ยุวเนกขัมม์)
30 พฤษภาคม 2562
299
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 2385 รายการ