ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 7,172
หนังสือ 80
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 262 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 302 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 427 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 869 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,482 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,303 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

วีดีโอ (Video) จาก ทั้งหมด จำนวน 2,385 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ภาพประกอบ ชื่อ/รายละเอียด Views
1,635 238-มหาทุกขักขันธสูตร 5 อาทีนวะและนิสสรณะของรูป
17 พฤษภาคม 2561
221
1,634 237-ตอบปัญหาเชื่อมโยงทิฏฐิกับจริตเป็นต้น
17 พฤษภาคม 2561
204
1,633 236-มหาทุกขักขันธสูตร 4 อัสสาทะและนิสสรณะของกาม
17 พฤษภาคม 2561
253
1,632 235-มหาทุกขักขันธสูตร 3 อาทีนวะของกามในปัจจุบัน
3 พฤษภาคม 2561
231
1,631 234-ตอบปัญหาการตรวจสอบมรรคเจริญขึ้นกาม
3 พฤษภาคม 2561
238
1,630 233-มหาทุกขักขันธสูตร 2 อัสสาทะและอาทีนวะของกาม
3 พฤษภาคม 2561
232
1,629 232-มหาทุกขักขันธสูตร 1 กำหนดรู้กาม รูป และเวทนา
3 พฤษภาคม 2561
242
1,628 231-จปลายมานสูตร 4 วิธีปฏิบัติเพื่อไม่ยึดมั่น
19 เมษายน 2561
221
1,627 230-ตอบปัญหารู้อริยสัจ 3 รอบ
19 เมษายน 2561
225
1,626 229-จปลายมานสูตร 3 วิธีปฏิบัติเพื่อหลุดพ้น
19 เมษายน 2561
240
1,625 228-จปลายมานสูตร 2 ไม่ถือตัวเข้าสู่ตระกูล
19 เมษายน 2561
214
1,624 227-จปลายมานสูตร 1 อุบายแกัง่วงและวิธีนอน
5 เมษายน 2561
215
1,623 226-ตอบปัญหาพระสารีบุตรอธิบายธรรม
5 เมษายน 2561
240
1,622 225-อาเนญชสัปปายสูตร 4 วิโมกข์อันเป็นอริยะ
5 เมษายน 2561
231
1,621 224-อาเนญชสัปปายสูตร 3 ปฏิปทาข้ามพ้นโอฆะ
5 เมษายน 2561
233
1,620 223-อาเนญชสัปปายสูตร 2 ปฏิปทาเหมาะอรูป
15 มีนาคม 2561
227
1,619 222-ตอบปัญหาเทวดาพิจารณาอภิธรรม 7 คัมภีร์
15 มีนาคม 2561
217
1,618 221-อาเนญชสัปปมายสูตร 1 ปฏิปทาเหมาะอาเนญช
15 มีนาคม 2561
215
1,617 220-อนาถปิณฑิโกวาทสูตร 3 คาถาเทพบุตร
15 มีนาคม 2561
248
1,616 219-อนาถปฺณฑิโกปมสูตร 2 ไม่ยึดมั่น วิญญาณจักไม่มี 2
1 มีนาคม 2561
237
1,615 218-ตอบปัญหาพิจารณาทวาร 6 ลงปฏิจจสมุปบาท สู่อริยสัจ
1 มีนาคม 2561
225
1,614 217-อนาถปฺณฑิโกปมสูตร 1 ไม่ยึดมั่น วิญญาณจักไม่มี
1 มีนาคม 2561
223
1,613 216-อาฏานาฏิยสูตร 4 ข้อกำหนดมนต์อาฏานาฏิยะ
7 ธันวาคม 2560
209
1,612 215-ตอบปัญหาสมาธิที่เป็นฐานวิปัสสนา
7 ธันวาคม 2560
247
1,611 214-อาฏานาฏิยสูตร 3 เมืองเทวดาด้านทิศเหนือ
7 ธันวาคม 2560
233
1,610 394-ยุวพุทธิกสมาคม ฯ กรุงเทพมหานคร 23-27 ก.พ.62(18).ตอบปัญหาและโอวาทธรรม
27 กุมภาพันธ์ 2562
396
1,609 393-ยุวพุทธิกสมาคม ฯ กรุงเทพมหานคร 23-27 ก.พ.62(17).ตอบปัญหาธรรม 6
27 กุมภาพันธ์ 2562
378
1,608 392-ยุวพุทธิกสมาคม ฯ กรุงเทพมหานคร 23-27 ก.พ.62(16).มรรค 4 ละสังโยชน์ 10
27 กุมภาพันธ์ 2562
378
1,607 391-ยุวพุทธิกสมาคม ฯ กรุงเทพมหานคร 23-27 ก.พ.62(15).ขยายความองค์มรรค
26 กุมภาพันธ์ 2562
392
1,606 390-ยุวพุทธิกสมาคม ฯ กรุงเทพมหานคร 23-27 ก.พ.62(14).ตอบปัญหาธรรม 5
26 กุมภาพันธ์ 2562
385
1,605 389-ยุวพุทธิกสมาคม ฯ กรุงเทพมหานคร 23-27 ก.พ.62(13).ตัณหา 3 เป็นเหตุเกิดของทุกข์
26 กุมภาพันธ์ 2562
378
1,604 388-ยุวพุทธิกสมาคม ฯ กรุงเทพมหานคร 23-27 ก.พ.62(12).ตอบปัญหาธรรม 4
26 กุมภาพันธ์ 2562
353
1,603 387-ยุวพุทธิกสมาคม ฯ กรุงเทพมหานคร 23-27 ก.พ.62(11).ตอบปัญหาธรรม 3
25 กุมภาพันธ์ 2562
415
1,602 386-ยุวพุทธิกสมาคม ฯ กรุงเทพมหานคร 23-27 ก.พ.62(10).กัมมัสสกตา กับ มัคคสัมมาทิฏฐิ
25 กุมภาพันธ์ 2562
372
1,601 385-ยุวพุทธิกสมาคม ฯ กรุงเทพมหานคร 23-27 ก.พ.62(9).ตอบปัญหาธรรม 2
25 กุมภาพันธ์ 2562
369
1,600 384-ยุวพุทธิกสมาคม ฯ กรุงเทพมหานคร 23-27 ก.พ.62(8).โสดาปัตติมรรคละสังโยชน์ 3 อย่าง
25 กุมภาพันธ์ 2562
421
1,599 383-ยุวพุทธิกสมาคม ฯ กรุงเทพมหานคร 23-27 ก.พ.62(7).ตอบปัญหาธรรม 1
24 กุมภาพันธ์ 2562
375
1,598 382-ยุวพุทธิกสมาคม ฯ กรุงเทพมหานคร 23-27 ก.พ.62(6).ขันธ์ 5 เป็นทุกขสัจควรกำหนดรอบรู้
24 กุมภาพันธ์ 2562
407
1,597 381-ยุวพุทธิกสมาคม ฯ กรุงเทพมหานคร 23-27 ก.พ.62(5).การเห็นธรรมว่าเป็นธรรม
24 กุมภาพันธ์ 2562
385
1,596 380-ยุวพุทธิกสมาคม ฯ กรุงเทพมหานคร 23-27 ก.พ.62(4).ฝึกปัญญาด้วยหลักอนุปัสสนา 7 อย่าง
24 กุมภาพันธ์ 2562
372
1,595 379-ยุวพุทธิกสมาคม ฯ กรุงเทพมหานคร 23-27 ก.พ.62(3).ฝึกสัมปชัญญะหัดแยกกาย เวทนา จิต
23 กุมภาพันธ์ 2562
375
1,594 378-ยุวพุทธิกสมาคม ฯ กรุงเทพมหานคร 23-27 ก.พ.62(2).ฝึกจิตด้วยกายคตาสติ
23 กุมภาพันธ์ 2562
391
1,593 377-ยุวพุทธิกสมาคม ฯ กรุงเทพมหานคร 23-27 ก.พ.62(1).ปฏิบัติธรรมในแนวทางอริยมรรค
23 กุมภาพันธ์ 2562
403
1,592 376-ปฏิบัติธรรม ณ พุทธมณฑล จ.นครปฐม 15-17 ก.พ.62(8).ตอบปัญหาธรรม 3
17 กุมภาพันธ์ 2562
384
1,591 375-ปฏิบัติธรรม ณ พุทธมณฑล จ.นครปฐม 15-17 ก.พ.62(7).ตอบปัญหาธรรม 2
17 กุมภาพันธ์ 2562
426
1,590 374-ปฏิบัติธรรม ณ พุทธมณฑล จ.นครปฐม 15-17 ก.พ.62(6).กำหนดรู้ทุกข์ เพื่อละสมุทัย แจ้งนิโรธ คือเจริญมรรค
16 กุมภาพันธ์ 2562
396
1,589 373-ปฏิบัติธรรม ณ พุทธมณฑล จ.นครปฐม 15-17 ก.พ.62(5).ตอบปัญหาธรรม 1
16 กุมภาพันธ์ 2562
389
1,588 372-ปฏิบัติธรรม ณ พุทธมณฑล จ.นครปฐม 15-17 ก.พ.62(4).ปฏิบัติละสักกายทิฏฐิ 20 วิจิกิจฉา 8 สีลัพพตปรามาส
16 กุมภาพันธ์ 2562
405
1,587 371-ปฏิบัติธรรม ณ พุทธมณฑล จ.นครปฐม 15-17 ก.พ.62(3).ฝึกวิปัสสนาตามแนวอนุปัสสนา 7
16 กุมภาพันธ์ 2562
347
1,586 370-ปฏิบัติธรรม ณ พุทธมณฑล จ.นครปฐม 15-17 ก.พ.62(2).จากสมาธิสู่การเจริญปัญญาตามแนวสติปัฏฐาน
15 กุมภาพันธ์ 2562
390
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 2385 รายการ