ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,802
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 991 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,072 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 798 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,490 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 1,002 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,053 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

วีดีโอ (Video) จาก ทั้งหมด จำนวน 2,388 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ภาพประกอบ ชื่อ/รายละเอียด Views
1,638 241-ฌานวิภังค์ 1 พื้นฐานและอุปการธรรมของฌาน
21 มิถุนายน 2561
258
1,637 240-มหาทุกขักขันธสูตร 7 อาทีนวะและนิสสรณะเวทนา
21 มิถุนายน 2561
230
1,636 239-มหาทุกขักขันธสูตร 6 อัสสาทะของเวทนา
7 มิถุนายน 2561
208
1,635 238-มหาทุกขักขันธสูตร 5 อาทีนวะและนิสสรณะของรูป
17 พฤษภาคม 2561
224
1,634 237-ตอบปัญหาเชื่อมโยงทิฏฐิกับจริตเป็นต้น
17 พฤษภาคม 2561
208
1,633 236-มหาทุกขักขันธสูตร 4 อัสสาทะและนิสสรณะของกาม
17 พฤษภาคม 2561
258
1,632 235-มหาทุกขักขันธสูตร 3 อาทีนวะของกามในปัจจุบัน
3 พฤษภาคม 2561
236
1,631 234-ตอบปัญหาการตรวจสอบมรรคเจริญขึ้นกาม
3 พฤษภาคม 2561
242
1,630 233-มหาทุกขักขันธสูตร 2 อัสสาทะและอาทีนวะของกาม
3 พฤษภาคม 2561
237
1,629 232-มหาทุกขักขันธสูตร 1 กำหนดรู้กาม รูป และเวทนา
3 พฤษภาคม 2561
253
1,628 231-จปลายมานสูตร 4 วิธีปฏิบัติเพื่อไม่ยึดมั่น
19 เมษายน 2561
226
1,627 230-ตอบปัญหารู้อริยสัจ 3 รอบ
19 เมษายน 2561
229
1,626 229-จปลายมานสูตร 3 วิธีปฏิบัติเพื่อหลุดพ้น
19 เมษายน 2561
245
1,625 228-จปลายมานสูตร 2 ไม่ถือตัวเข้าสู่ตระกูล
19 เมษายน 2561
224
1,624 227-จปลายมานสูตร 1 อุบายแกัง่วงและวิธีนอน
5 เมษายน 2561
222
1,623 226-ตอบปัญหาพระสารีบุตรอธิบายธรรม
5 เมษายน 2561
244
1,622 225-อาเนญชสัปปายสูตร 4 วิโมกข์อันเป็นอริยะ
5 เมษายน 2561
235
1,621 224-อาเนญชสัปปายสูตร 3 ปฏิปทาข้ามพ้นโอฆะ
5 เมษายน 2561
237
1,620 223-อาเนญชสัปปายสูตร 2 ปฏิปทาเหมาะอรูป
15 มีนาคม 2561
233
1,619 222-ตอบปัญหาเทวดาพิจารณาอภิธรรม 7 คัมภีร์
15 มีนาคม 2561
222
1,618 221-อาเนญชสัปปมายสูตร 1 ปฏิปทาเหมาะอาเนญช
15 มีนาคม 2561
220
1,617 220-อนาถปิณฑิโกวาทสูตร 3 คาถาเทพบุตร
15 มีนาคม 2561
251
1,616 219-อนาถปฺณฑิโกปมสูตร 2 ไม่ยึดมั่น วิญญาณจักไม่มี 2
1 มีนาคม 2561
245
1,615 218-ตอบปัญหาพิจารณาทวาร 6 ลงปฏิจจสมุปบาท สู่อริยสัจ
1 มีนาคม 2561
230
1,614 217-อนาถปฺณฑิโกปมสูตร 1 ไม่ยึดมั่น วิญญาณจักไม่มี
1 มีนาคม 2561
228
1,613 216-อาฏานาฏิยสูตร 4 ข้อกำหนดมนต์อาฏานาฏิยะ
7 ธันวาคม 2560
215
1,612 215-ตอบปัญหาสมาธิที่เป็นฐานวิปัสสนา
7 ธันวาคม 2560
252
1,611 214-อาฏานาฏิยสูตร 3 เมืองเทวดาด้านทิศเหนือ
7 ธันวาคม 2560
240
1,610 394-ยุวพุทธิกสมาคม ฯ กรุงเทพมหานคร 23-27 ก.พ.62(18).ตอบปัญหาและโอวาทธรรม
27 กุมภาพันธ์ 2562
403
1,609 393-ยุวพุทธิกสมาคม ฯ กรุงเทพมหานคร 23-27 ก.พ.62(17).ตอบปัญหาธรรม 6
27 กุมภาพันธ์ 2562
383
1,608 392-ยุวพุทธิกสมาคม ฯ กรุงเทพมหานคร 23-27 ก.พ.62(16).มรรค 4 ละสังโยชน์ 10
27 กุมภาพันธ์ 2562
382
1,607 391-ยุวพุทธิกสมาคม ฯ กรุงเทพมหานคร 23-27 ก.พ.62(15).ขยายความองค์มรรค
26 กุมภาพันธ์ 2562
398
1,606 390-ยุวพุทธิกสมาคม ฯ กรุงเทพมหานคร 23-27 ก.พ.62(14).ตอบปัญหาธรรม 5
26 กุมภาพันธ์ 2562
390
1,605 389-ยุวพุทธิกสมาคม ฯ กรุงเทพมหานคร 23-27 ก.พ.62(13).ตัณหา 3 เป็นเหตุเกิดของทุกข์
26 กุมภาพันธ์ 2562
382
1,604 388-ยุวพุทธิกสมาคม ฯ กรุงเทพมหานคร 23-27 ก.พ.62(12).ตอบปัญหาธรรม 4
26 กุมภาพันธ์ 2562
355
1,603 387-ยุวพุทธิกสมาคม ฯ กรุงเทพมหานคร 23-27 ก.พ.62(11).ตอบปัญหาธรรม 3
25 กุมภาพันธ์ 2562
419
1,602 386-ยุวพุทธิกสมาคม ฯ กรุงเทพมหานคร 23-27 ก.พ.62(10).กัมมัสสกตา กับ มัคคสัมมาทิฏฐิ
25 กุมภาพันธ์ 2562
375
1,601 385-ยุวพุทธิกสมาคม ฯ กรุงเทพมหานคร 23-27 ก.พ.62(9).ตอบปัญหาธรรม 2
25 กุมภาพันธ์ 2562
372
1,600 384-ยุวพุทธิกสมาคม ฯ กรุงเทพมหานคร 23-27 ก.พ.62(8).โสดาปัตติมรรคละสังโยชน์ 3 อย่าง
25 กุมภาพันธ์ 2562
428
1,599 383-ยุวพุทธิกสมาคม ฯ กรุงเทพมหานคร 23-27 ก.พ.62(7).ตอบปัญหาธรรม 1
24 กุมภาพันธ์ 2562
378
1,598 382-ยุวพุทธิกสมาคม ฯ กรุงเทพมหานคร 23-27 ก.พ.62(6).ขันธ์ 5 เป็นทุกขสัจควรกำหนดรอบรู้
24 กุมภาพันธ์ 2562
410
1,597 381-ยุวพุทธิกสมาคม ฯ กรุงเทพมหานคร 23-27 ก.พ.62(5).การเห็นธรรมว่าเป็นธรรม
24 กุมภาพันธ์ 2562
390
1,596 380-ยุวพุทธิกสมาคม ฯ กรุงเทพมหานคร 23-27 ก.พ.62(4).ฝึกปัญญาด้วยหลักอนุปัสสนา 7 อย่าง
24 กุมภาพันธ์ 2562
375
1,595 379-ยุวพุทธิกสมาคม ฯ กรุงเทพมหานคร 23-27 ก.พ.62(3).ฝึกสัมปชัญญะหัดแยกกาย เวทนา จิต
23 กุมภาพันธ์ 2562
379
1,594 378-ยุวพุทธิกสมาคม ฯ กรุงเทพมหานคร 23-27 ก.พ.62(2).ฝึกจิตด้วยกายคตาสติ
23 กุมภาพันธ์ 2562
397
1,593 377-ยุวพุทธิกสมาคม ฯ กรุงเทพมหานคร 23-27 ก.พ.62(1).ปฏิบัติธรรมในแนวทางอริยมรรค
23 กุมภาพันธ์ 2562
410
1,592 376-ปฏิบัติธรรม ณ พุทธมณฑล จ.นครปฐม 15-17 ก.พ.62(8).ตอบปัญหาธรรม 3
17 กุมภาพันธ์ 2562
388
1,591 375-ปฏิบัติธรรม ณ พุทธมณฑล จ.นครปฐม 15-17 ก.พ.62(7).ตอบปัญหาธรรม 2
17 กุมภาพันธ์ 2562
435
1,590 374-ปฏิบัติธรรม ณ พุทธมณฑล จ.นครปฐม 15-17 ก.พ.62(6).กำหนดรู้ทุกข์ เพื่อละสมุทัย แจ้งนิโรธ คือเจริญมรรค
16 กุมภาพันธ์ 2562
402
1,589 373-ปฏิบัติธรรม ณ พุทธมณฑล จ.นครปฐม 15-17 ก.พ.62(5).ตอบปัญหาธรรม 1
16 กุมภาพันธ์ 2562
393
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 2388 รายการ