ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 7,172
หนังสือ 80
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 262 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 302 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 427 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 869 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,482 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,303 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

วีดีโอ (Video) จาก ทั้งหมด จำนวน 2,385 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ภาพประกอบ ชื่อ/รายละเอียด Views
2,285 151.เนตติปกรณ์(ป.เอก บาลีพุทธศาสตร์) ตอนที่ 2(2).วิธีอธิบายด้านอรรถะตามหลักนยะ 5
15 มกราคม 2563
1
2,284 150.เนตติปกรณ์(ป.เอก บาลีพุทธศาสตร์) ตอนที่ 2(1).วิธีอธิบายด้านพยัญชนะตามหลักหาระ 16
15 มกราคม 2563
1
2,283 149.เนตติปกรณ์(ป.เอก บาลีพุทธศาสตร์) ตอนที่ 1(3).วิเคราะห์หลักเทสนาหาระ
8 มกราคม 2563
3
2,282 148.เนตติปกรณ์(ป.เอก บาลีพุทธศาสตร์) ตอนที่ 1(2).เนื้อหาของคัมภีร์เนตติปกรณ์
8 มกราคม 2563
2
2,281 147.เนตติปกรณ์(ป.เอก บาลีพุทธศาสตร์) ตอนที่ 1(1).ความเป็นมา ความหมาย และโครงสร้าง
8 มกราคม 2563
1
2,280 146-สัมมนาพระไตรปิฎก(ป.เอก) ตอนที่ 4.สรุปและวิเคราะห์บาลีในจูฬนิทเทส
12 พฤฤศิกายน 2562
1
2,279 145-สัมมนาพระไตรปิฎก(ป.เอก) ตอนที่ 3.วิธีการอธิบายพระพุทธพจน์
29 ตุลาคม 2562
4
2,278 144-สัมมนาพระไตรปิฎก(ป.เอก) ตอนที่ 2.ความถึงพร้อมด้วยอรรถะและพยัญชนะ
29 ตุลาคม 2562
4
2,277 376-ขุ.ธ.อรหันตวรรค 5 เรื่องท่านพระมหากัจจายนเถระ
30 เมษายน 2563
28
2,276 375-ขุ.ธ.อรหันตวรรค 4 เรื่องท่านพระอนุรุทธเถระ
30 เมษายน 2563
7
2,275 374-ตอบปัญหาการนำปัจจัย 24 มาใช้ประโยชน์
30 เมษายน 2563
19
2,274 373-ขุ.ธ.อรหันตวรรค 3 เรื่องท่านพระเพฬัฏฐสีสเถระ
30 เมษายน 2563
6
2,273 372-ขุ.ธ.อรหันตวรรค 2 เรื่องท่านพระมหากัสสปเถระ
30 เมษายน 2563
6
2,272 371-ขุ.ธ.อรหันตวรรค 1 เรื่องหมอชีวก
30 เมษายน 2563
15
2,271 370-มหาตัณหาสังขยสูตร 12 การปฏิบัติฝ่ายดับทุกข์
23 เมษายน 2563
4
2,270 369-มหาตัณหาสังขยสูตร 11 อริยธรรมพื้นฐาน 4 และงานสมาธิ
16 เมษายน 2563
9
2,269 368-มหาตัณหาสังขยสูตร 10 อริยสีลขันธ์ทำให้ได้สุขไม่มีโทษ
16 เมษายน 2563
4
2,268 367-มหาตัณหาสังขยสูตร 9 เริ่มต้นกระบวนธรรมฝ่ายวิวัฏฏะ
16 เมษายน 2563
5
2,267 366-มหาตัณหาสังขยสูตร 8 เพลินเวทนาเป็นอุปาทานสืบต่อทุกข์
2 เมษายน 2563
3
2,266 365-มหาตัณหาสังขยสูตร 7 อวิชชามีวัฏฏะสงสารเป็นมูล
2 เมษายน 2563
4
2,265 364-พระอริยะ 108 และการบรรลุอรหันต์บัลลังก์เดียว
2 เมษายน 2563
5
2,264 363-มหาตัณหาสังขยสูตร 6 ข้ามพ้นสงสัย16ข้อเข้าถึงนิพพาน
2 เมษายน 2563
5
2,263 362-ตอบปัญหาการถือเอาประโยชน์จาก COVID 19
19 มีนาคม 2563
6
2,262 361-ตอบปัญหาวิธีพิจารณาขันธ์ 5 แยกเป็น 7 ประเด็น
19 มีนาคม 2563
5
2,261 360-ตอบปัญหาความเชื่อมโยงอนุสัย 3 กับเวทนา 3
19 มีนาคม 2563
5
2,260 359-มหาตัณหาสังขยสูตร 5 ความเกิดขึ้นและความดับไปแห่งกองทุกข์
19 มีนาคม 2563
4
2,259 358-มหาตัณหาสังขยสูตร 4 เหตุปัจจัยแห่งขันธ์ 5
20 กุมภาพันธ์ 2563
3
2,258 357-เชื่อมโยงไตรลักษณ์ อินทรีย์ 5 และการบรรลุธรรม
20 กุมภาพันธ์ 2563
7
2,257 356-มหาตัณหาสังขยสูตร 3 ขันธ์ 5 ขันธ์เกิด ขันธ์ดับ
20 กุมภาพันธ์ 2563
3
2,256 355-มหาตัณหาสังขยสูตร 2 วิญญาณเกิดเพราะอาศัยปัจจัย
20 กุมภาพันธ์ 2563
3
2,255 354-มหาตัณหาสังขยสูตร 1 สาติภิกษุเห็นผิดว่าวิญญาณวนเวียน
6 กุมภาพันธ์ 2563
5
2,254 353-ตอบปัญหาอนุปัสสนา 7 เชื่อมโยงกับธรรมอื่น
6 กุมภาพันธ์ 2563
2
2,253 352-ตอบปัญหาการปฏิบัติสติปัฏฐานสมบูรณ์แบบ
23 มกราคม 2563
7
2,252 351-จูฬตัณหาสังขยสูตร 3 ท้าวสักกะเกิดสังเวชนึกถึงธรรมได้
23 มกราคม 2563
2
2,251 350-จูฬตัณหาสังขยสูตร 2 พระมหาโมคคัลลานะถามท้าวสักกะ
19 ธันวาคม 2562
4
2,250 349-ตอบปัญหาภาวนาทางมโนทวารโดยพิจารณาปัญจทวาร
19 ธันวาคม 2562
2
2,249 348-จูฬตัณหาสังขยสูตร 1 ธรรมทั้งปวงไม่ควรเพื่อจะยึดมั่น
19 ธันวาคม 2562
3
2,248 347-ที.ปา. ปาสาทิกสูตร 10 ทรงบัญญัติสติปัฏฐานเพื่อการละทิฏฐิ
5 ธันวาคม 2562
1
2,247 346-ตอบปัญหาวิธีพิจารณาอาหาร 4
5 ธันวาคม 2562
3
2,246 345-ตอบปัญหาวิธีโยนิโสมนสิการเนกขัมมสังกัปปะ
5 ธันวาคม 2562
4
2,245 344-ที.ปา. ปาสาทิกสูตร 9 เรื่องที่ทรงไม่พยากรณ์และทรงพยากรณ์
21 พฤศจิกายน 2562
2
2,244 343-ตอบปัญหา ความรู้สัจจะ 4 ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติ
21 พฤศจิกายน 2562
2
2,243 342-ที.ปา. ปาสาทิกสูตร 8 เงื่อนไขการตรัสแสดงเรื่องต่าง ๆ
21 พฤศจิกายน 2562
3
2,242 341-ที.ปา. ปาสาทิกสูตร 7 ฐานะที่เป็นไปไม่ได้ของพระอรหันต์
21 พฤศจิกายน 2562
3
2,241 340-ที.ปา. ปาสาทิกสูตร 6 อานิสงส์ 4 ประการพึงหวังจากความสุข
7 พฤศจิกายน 2562
3
2,240 339-ตอบปัญหาการเจริญมรรครู้สัจจะเพื่อละมิจฉามรรค
7 พฤศจิกายน 2562
1
2,239 228-กฟผ. เขื่อนวชิราลงกรณ จ.กาญจนบุรี-การทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขและเปิดใจรับผลกระทบ
21 กรกฎาคม 2563
2
2,238 228-คลีนิกทันตกรรมปากน้ำ-ดูจิต ดูใจ ดูตน พ้นทุกข์
9 กุมภาพันธ์ 2563
4
2,237 451-วัดวังหิน จ.พิษณุโลก 18-19 ก.ค.63 (06).มหัศจรรย์แห่งลมหายใจ 6 ตอบปัญหาธรรม
19 กรกฎาคม 2563
22
2,236 450-วัดวังหิน จ.พิษณุโลก 18-19 ก.ค.63 (05).มหัศจรรย์แห่งลมหายใจ 5 มหัศจรรย์แห่งลม 2 ระดับ
19 กรกฎาคม 2563
11
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 2385 รายการ