ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 7,172
หนังสือ 80
วีดีโอ 2,385
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 262 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 302 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 427 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 869 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,482 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,303 ครั้ง)

วีดีโอบรรยายธรรมล่าสุด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

วีดีโอ (Video) จาก ทั้งหมด จำนวน 2,385 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ภาพประกอบ ชื่อ/รายละเอียด Views
1,785 03-อริยมรรคภาคปฏิบัติ ตอนที่ 3
11 กรกฎาคม 2558
324
1,784 02-อริยมรรคภาคปฏิบัติ ตอนที่ 2
11 กรกฎาคม 2558
366
1,783 01-อริยมรรคภาคปฏิบัติ ตอนที่ 1
11 กรกฎาคม 2558
407
1,782 205-อาคารธรรม ดีรุ่งโรจน์ กรุงเทพมหานคร-อริยมรรค 4 วิธีรวมมรรคและเหตุให้ถึงมรรค
15 กรกฎาคม 2561
376
1,781 204-อาคารธรรม ดีรุ่งโรจน์ กรุงเทพมหานคร-อริยมรรค 3 แจกแจงขยายความองค์มรรค
15 กรกฎาคม 2561
361
1,780 203-อาคารธรรม ดีรุ่งโรจน์ กรุงเทพมหานคร-อริยมรรค 2 สัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าของมรรค
15 กรกฎาคม 2561
398
1,779 202-อาคารธรรม ดีรุ่งโรจน์ กรุงเทพมหานคร-อริยมรรค 1 ความหมายและความสำคัญ
15 กรกฎาคม 2561
388
1,778 130-วิปัสสนาภาวนาในคัมภีร์ 4(3).เรียงลำดับเน้นปัญญา 3
24 เมษายน 2562
400
1,777 129-วิปัสสนาภาวนาในคัมภีร์ 4(2).เรียงลำดับเน้นปัญญา 2
24 เมษายน 2562
362
1,776 128-วิปัสสนาภาวนาในคัมภีร์ 4(1).เรียงลำดับเน้นปัญญา 1
24 เมษายน 2562
374
1,775 127-วิปัสสนาภาวนาในคัมภีร์ 3(3).วิปัสสนาที่จัดเป็นระบบ 3
17 เมษายน 2562
381
1,774 126-วิปัสสนาภาวนาในคัมภีร์ 3(2).วิปัสสนาที่จัดเป็นระบบ 2
17 เมษายน 2562
416
1,773 125-วิปัสสนาภาวนาในคัมภีร์ 3(1).วิปัสสนาที่จัดเป็นระบบ 1
17 เมษายน 2562
394
1,772 124-วิปัสสนาภาวนาในคัมภีร์ 2(2).วิปัสสนาแบบต่างๆ
10 เมษายน 2562
358
1,771 123-วิปัสสนาภาวนาในคัมภีร์ 2(1).วิปัสสนาแบบต่างๆ
10 เมษายน 2562
359
1,770 122-วิปัสสนาภาวนาในคัมภีร์ 1(2).ฐานะและตำแหน่งของวิปัสสนา
3 เมษายน 2562
339
1,769 121-วิปัสสนาภาวนาในคัมภีร์ 1(1).สภาวะและลักษณะของวิปัสสนา
3 เมษายน 2562
377
1,768 120-ปรมัตถธรรม 7(2).สรุปจบวิชาปรมัตถธรรม
31 สิงหาคม 2561
392
1,767 119-ปรมัตถธรรม 7(1).ปรมัตถธรรมกับปฏิจจสมุปบาทและธรรมทั้งปวง
31 สิงหาคม 2561
359
1,766 118-ปรมัตถธรรม 6(3).ปรมัตถธรรม 4 กับอินทรีย์ 22 และปฏิจจสมุปบาท 12
24 สิงหาคม 2561
360
1,765 117-ปรมัตถธรรม 6(2).ปรมัตถธรรม 4 กับ ธาตุ 18 และอริยสัจ 4
24 สิงหาคม 2561
361
1,764 116-ปรมัตถธรรม 6(1).ปรมัตถธรรม 4 กับ ขันธ์ 5 และอายตนะ 12
24 สิงหาคม 2561
360
1,763 115-ปรมัตถธรรม 5(3).ประเภทและวิธีเข้าถึงนิพพาน
17 สิงหาคม 2561
364
1,762 114-ปรมัตถธรรม 5(2).ชื่อและประเภทของนิพพาน
17 สิงหาคม 2561
358
1,761 113-ปรมัตถธรรม 5(1).นิพพานปรมัตถ์และชื่อของนิพพาน
17 สิงหาคม 2561
381
1,760 112-ปรมัตถธรรม 4(3).รูปในพระสูตร อภิธรรมและอรรถกถา
20 กรกฎาคม 2561
323
1,759 111-ปรมัตถธรรม 4(2).รูป 28 จำแนกเป็น 11 กลุ่ม
20 กรกฎาคม 2561
359
1,758 110-ปรมัตถธรรม 4(1).สัมปโยคนัย สังคหนัยและตทภุยมิสสกนัย
20 กรกฎาคม 2561
384
1,757 109-ปรมัตถธรรม 3(3).เจตสิกในพระสูตร อภิธรรมและอรรถกถา
29 มิถุนายน 2561
461
1,756 108-ปรมัตถธรรม 3(2).เจตสิก 52 จำแนกเป็น 3 กลุ่ม
29 มิถุนายน 2561
349
1,755 107-ปรมัตถธรรม 3(1).จิต 89 จำแนกเป็น 9 แบบ
29 มิถุนายน 2561
389
1,754 106-ปรมัตถธรรม 2(4).อรูปาวจรจิต 12 โลกุตตรจิต 8 หรือ 40
22 มิถุนายน 2561
342
1,753 105-ปรมัตถธรรม 2(3).กามาวจรจิต 54 รูปาวจรจิต 15
22 มิถุนายน 2561
324
1,752 104-ปรมัตถธรรม 2(2).กามาวจรจิต, อกุศลจิต 12 อเหตุกจิต 1
22 มิถุนายน 2561
364
1,751 103-ปรมัตถธรรม 2(1).จำแนกจิต 89 เป็น 4 ภูมิ
22 มิถุนายน 2561
344
1,750 102-ปรมัตถธรรม 1(3).ลักษณะของรูปกับนิพพาน
15 มิถุนายน 2561
372
1,749 101-ปรมัตถธรรม 1(2).ลักษณะของจิตกับเจตสิก
15 มิถุนายน 2561
384
1,748 100-ปรมัตถธรรม 1(1).ความหมายของปรมัตถธรรม
15 มิถุนายน 2561
387
1,747 099-ยมกปาฬิ 8 อายตนยมก 2 ปทโสธนมูลจักกวาระ
7 มีนาคม 2561
361
1,746 098-ยมกปาฬิ 7 อายตนยมก 1 ปทโสธนวาระ
28 กุมภาพันธ์ 2561
321
1,745 097-ปรมัตถธรรม 21 อธิบายบทธรรมในคาถาด้วยหลักปรมัตถธรรม
21 กุมภาพันธ์ 2561
336
1,744 093-ยมกปาฬิ 6 ขันธยมก 3 สุทธขันธวาระเป็นต้น
17 มกราคม 2561
333
1,743 096-ปรมัตถธรรม 20 ปรมัตถธรรมกับหลักธรรมมีขันธ์เป็นต้น
25 มกราคม 2561
309
1,742 095-ปรมัตถธรรม 19 นิพพาน1 นิพพาน2 นิพพาน3 และนิพพาน 5
25 มกราคม 2561
374
1,741 094-ปรมัตถธรรม 18 รูปในสุตตันตปิฎกและอภิธรรมปิฎก
25 มกราคม 2561
305
1,740 092-ปรมัตถธรรม 17 รูปปรมัตถ์ 11 กลุ่ม
27 ธันวาคม 2560
346
1,739 091-ปรมัตถธรรม 16 รูปปรมัตถ์จำนวน 28 รูป
27 ธันวาคม 2560
326
1,738 090-ปรมัตถธรรม 15 สัมปโยคนัยและสังคหนัย
27 ธันวาคม 2560
333
1,737 089-ยมกปาฬิ 5 ขันธยมก 2 ปทโสธนมูลจักกวาระ
27 ธันวาคม 2560
307
1,736 083-ยมกปาฬิ 3 มูลยมก มูลกนัย มูลมูลกนัย และยมก 3
6 ธันวาคม 2560
312
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 2385 รายการ