ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,807
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 1,001 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,077 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 799 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,493 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 1,004 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,057 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำนวน 939 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
639 639-อริยสัจวิเคราะห์1(1) รายละเอียดรายวิชาและแหล่งข้อมูล
17 มิถุนายน 2565
24
638 638-ธัมมสังคณี2(4) ธรรม56ชื่อ เป็น30สภาวะ
15 มิถุนายน 2565
38
637 637-ธัมมสังคณี2(3) หมวดธรรม17และเยวาปนกะ
15 มิถุนายน 2565
16
636 636-ธัมมสังคณี2(2) โครงสร้างการแสดงจิตตุปบาท
15 มิถุนายน 2565
19
635 635-ธัมมสังคณี2(1) อธิบายเหตุทุกะ
15 มิถุนายน 2565
21
634 634-ธาตุกถา1(4) รูปแบบการเขียนธาตุกถา
13 มิถุนายน 2565
21
633 633-ธาตุกถา1(3) ความหมายและโครงสร้างธาตุกถา
13 มิถุนายน 2565
19
632 632-ธาตุกถา1(2) ความรู้เรื่องพระอภิธรรมปิฎก
13 มิถุนายน 2565
28
631 631-ธาตุกถา1(1) รายละเอียดรายวิชา
13 มิถุนายน 2565
12
630 630-ธัมมสังคณี1(5) อธิบายวิปากติกะโดยศัพท์และองค์ธรรม
8 มิถุนายน 2565
27
629 629-ธัมมสังคณี1(4) อธิบายกุศลติกะโดยศัพท์และองค์ธรรม
8 มิถุนายน 2565
27
628 628-ธัมมสังคณี1(3) ติกมาติกา22 ทุกมาติกา142
8 มิถุนายน 2565
19
627 627-ธัมมสังคณี1(2) ความหมายและโครงสร้างคัมภีร์
8 มิถุนายน 2565
26
626 626-ธัมมสังคณี1(1) รายละเอียดรายวิชา
8 มิถุนายน 2565
21
625 625-กถาวัตถุ13 กถากรรม วิบาก และ อันตรภพ
23 กุมภาพันธ์ 2565
66
624 624-กถาวัตถุ12 กถาศีลและศีลเจริญจากการสมาทาน
23 กุมภาพันธ์ 2565
49
623 623-กถาวัตถุ11 กถาทานและบุญเจริญจากการใช้สอย
23 กุมภาพันธ์ 2565
47
622 622-อริยสัจวิเคราะห์10 อริยสัจกับการเจริญสติปัฏฐาน
21 กุมภาพันธ์ 2565
108
621 621-อริยสัจวิเคราะห์9 ญาณในอริยสัจและอริยสัจกับวิปัสสนา
21 กุมภาพันธ์ 2565
84
620 620-อริยสัจวิเคราะห์8 ความสำคัญและประโยชน์ความรู้อริยสัจ
18 กุมภาพ้นธ์ 2565
83
619 619-กถาวัตถุ10 กถาพระโสดาบันและนิโรธสมาบัติ
16 กุมภาพันธ์ 2565
55
618 618-กถาวัตถุ9 กถาพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์
16 กุมภาพันธ์ 2565
40
617 617-พุทธวิธีการสอนกรรมฐาน16 เทสนาหาระ6กับอริยสัจ4
14 กุมภาพันธ์ 2565
47
616 616-พุทธวิธีการสอนกรรมฐาน15 ระบบเรียงลำดับปัญญา
14 กุมภาพันธ์ 2565
65
615 615-อริยสัจวิเคราะห์7 วิเคราะห์ตามแนวสัจจยมกและกถาวัตถุ
14 กุมภาพันธ์ 2565
36
614 614-อริยสัจวิเคราะห์6 วิเคราะห์อริยสัจตามแนวสัจจยมก
14 กุมภาพันธ์ 2565
53
613 613-อริยสัจวิเคราะห์5 วิเคราะห์สัจจะตามนัยปฏิสัมภิทา
11 กุมภาพันธ์ 2565
62
612 612-กถาวัตถุ8 กถาเกี่ยวกับอสังขตะ6เรื่อง
9 กุมภาพันธ์ 2565
39
611 611-กถาวัตถุ7 กถาสิ่งทั้งปวง สติปัฏฐาน และละสังโยชน์
9 กุมภาพันธ์ 2565
49
610 610-พุทธวิธีการสอนกรรมฐาน14 ระบบแบบแผนการสอน2
8 กุมภาพันธ์ 2565
52
609 609-พุทธวิธีการสอนกรรมฐาน13 ระบบแบบแผนการสอน1
8 กุมภาพันธ์ 2565
50
608 608-อริยสัจวิเคราะห์4 การแสดงอริยสัจในสัจจวิภังค์
4 กุมภาพันธ์ 2565
51
607 607-กถาวัตถุ6 การชำระความเห็นในปุคคลกถา2
2 กุมภาพันธ์ 2565
42
606 606-กถาวัตถุ5 การชำระความเห็นในปุคคลกถา1
2 กุมภาพันธ์ 2565
28
605 605-วิเคราะห์บาลีอภิธรรมปิฎก16 นยะ40 หรือนยะ55
31 มกราคม 2565
18
604 604-วิเคราะห์บาลีอภิธรรมปิฎก15 อุปจาระ12 คำความหมายอ้อม
31 มกราคม 2565
22
603 603-อริยสัจวิเคราะห์3 สงเคราะห์ธรรม และ ความว่าง เป็นต้น
28 มกราคม 2565
81
602 602-กถาวัตถุ4 ปัจจนีกานุโลม5และนิคคหะ8
26 มกราคม 2565
26
601 601-กถาวัตถุ3 อนุโลมปัจจนีกะ5และส่วนประกอบ
26 มกราคม 2565
25
600 600-พุทธวิธีการสอนกรรมฐาน12 อุบายประกอบการสอน2
25 มกราคม 2565
59
599 599-พุทธวิธีการสอนกรรมฐาน11 อุบายประกอบการสอน1
25 มกราคม 2565
64
598 598-วิเคราะห์บาลีอภิธรรมปิฎก14 วิเคราะห์สัจจวิภังค์2
24 มกราคม 2565
27
597 597-วิเคราะห์บาลีอภิธรรมปิฎก13 วิเคราะห์สัจจวิภังค์1
24 มกราคม 2565
29
596 596-กถาวัตถุ2 โครงสร้างด้านเนื้อหาและวิธีการ
19 มกราคม 2565
38
595 595-กถาวัตถุ1 ความหมายและความเป็นมา
19 มกราคม 2565
52
594 594-พุทธวิธีการสอนกรรมฐาน10 วิธีการสอนแบบต่างๆ2
18 มกราคม 2565
58
593 593-พุทธวิธีการสอนกรรมฐาน9 วิธีการสอนแบบต่างๆ1
18 มกราคม 2565
55
592 592-พุทธวิธีการสอนกรรมฐาน8 วิธีการสอนแบบทั่วไป5
14 มกราคม 2565
86
591 591-พุทธวิธีการสอนกรรมฐาน7 วิธีการสอนแบบทั่วไป4
14 มกราคม 2565
63
590 590-พุทธวิธีการสอนกรรมฐาน6 วิธีการสอนแบบทั่วไป3
13 มกราคม 2565
60
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 939 รายการ