ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,802
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 991 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,072 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 798 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,490 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 1,002 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,053 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำนวน 939 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
539 538-ปรมัตถธรรม9 พระนิพพาน
9 กันยายน 2564
59
538 537-ปฏิสัมภิทามรรควิเคราะห์10 วิเคราะห์วิปัสสนากถา
9 กันยายน 2564
48
537 536-ปฏิสัมภิทามรรควิเคราะห์9 วิเคราะห์สติปัฏฐานกถา
9 กันยายน 2564
42
536 535-ยมกปาลิ10 โครงสร้าง ขันธยมก ปวัตติวาระ
8 กันยายน 2564
22
535 534-วิภังคปาลิ4 วิเคราะห์การแสดงธาตุวิภังค์
8 กันยายน 2564
20
534 533-พระอภิธรรมปิฎกวิเคราะห์10 วิเคราะห์การแสดงอายตนวิภังค์
3 กันยายน 2564
45
533 532-พระไตรปิฎกศึกษา4 โครงสร้างคัมภีร์พระไตรปิฎกและอรรถกถา
3 กันยายน 2564
46
532 531-พระไตรปิฎกศึกษา3 การจัดหมวดหมูและลักษณะพิเศษ
3 กันยายน 2564
34
531 531-ปรมัตถธรรม8 แสดงรูป28โดย5นัย
2 กันยายน 2564
51
530 530-ปฏิสัมภิทามรรควิเคราะห์8 วิเคราะห์ยุคนัทธกถา
2 กันยายน 2564
44
529 529-พระไตรปิฎกศึกษา2 ความหมายและประวัติความเป็นมา
2 กันยายน 2564
33
528 528-วิภังคปาลิ3 วิเคราะห์การแสดงอายตนวิภังค์
1 กันยายน 2564
24
527 527-เนตติปกรณ์10 ตัวอย่างการอธิบายตามหลักเนตติ
31 สิงหาคม 2564
24
526 526-พระอภิธรรมปิฎกวิเคราะห์9 วิเคราะห์การแสดงขันธวิภังค์
27 สิงหาคม 2564
28
525 525-พระไตรปิฎกศึกษา1 แนะนำรายวิชาและคัมภีร์
26 สิงหาคม 2564
31
524 524-ปรมัตถธรรม7 สัมปโยคนัย และ สังคหนัย
26 สิงหาคม 2564
43
523 523-ปฏิสัมภิทามรรควิเคราะห์7 วิเคราะห์อานาปานัสสติกถา
26 สิงหาคม 2564
54
522 522-ยมกปาลิ9 ปัณณัตติวาระ อายตนยมก ธาตุยมก สัจจยมก
25 สิงหาคม 2564
20
521 521-วิภังคปาลิ2 วิเคราะห์การแสดงขันธวิภังค์
25 สิงหาคม 2564
31
520 520-เนตติปกรณ์9 สาสนปัฏฐาน28
24 สิงหาคม 2564
22
519 519-ยมกปาลิ9 นัยที่11 นัยที่12 นัยที่13 นัยที่14 และสรุปธาตุกถา
23 สิงหาคม 2564
31
518 518-ธาตุกถา8 นัยที่7 นัยที่8 นัยที่9 นัยที่10
23 สิงหาคม 2564
32
517 517-พระอภิธรรมปิฎกวิเคราะห์8 โครงสร้างคัมภีร์วิภังคปาลิ
20 สิงหาคม 2564
34
516 516-ปรมัตถธรรม6 จำแนกเจตสิก52
19 สิงหาคม 2564
53
515 515-ปฏิสัมภิทามรรควิเคราะห์6 วิเคราะห์ทิฏฐิกถา
19 สิงหาคม 2564
62
514 514-ยมกปาลิ8 สุทธขันธและสุทธขันธมูลจักกวาระ
18 สิงหาคม 2564
18
513 513-วิภังคปาลิ1 โครงสร้างเนื้อหาและวิธีการแสดง
18 สิงหาคม 2564
22
512 512-เนตติปกรณ์8 สาสนปฏฐาน16
17 สิงหาคม 2564
22
511 511-ธาตุกถา7 นัยที่6 สัมปโยควิปปโยคปทนิทเทส
16 สิงหาคม 2564
38
510 510-ยมกปาลิ7 โสธนวาระและโสธนมูลจักกวาระ
11 สิงหาคม 2564
29
509 509-ธัมมสังคณี7 รูปกัณฑ์ นิกเขปกัณฑ์ อัตถกถากัณฑ์
11 สิงหาคม 2564
28
508 508-เนตติปกรณ์7 นยสมุฏฐาน เหตุเกิดแห่งคำอธิบายพระพุทธพจน์
10 สิงหาคม 2564
30
507 507-ธาตุกถา6 นัยที่2 นัยที่3 นัยที่4 นัยที่5
9 สิงหาคม 2564
31
506 506-พระอภิธรรมปิฎกวิเคราะห์7 รูปกัณฑ์ นิกเขปกัณฑ์ อัตถกถากัณฑ์
6 สิงหาคม 2564
22
505 505-ปรมัตถธรรม5 รูปาวจรจิต อรูปาวจรจิต โลกุตตรจิต
5 สิงหาคม 2564
44
504 504-ปฏิสัมภิทามรรควิเคราะห์5 หมวดธรรมสำคัญในสุตมยญาณ
5 สิงหาคม 2564
55
503 503-ยมกปาลิ6 ขันธยมก ปทโสธนวาระ
4 สิงหาคม 2564
26
502 502-ธัมมสังคณี6 จำแนกสภาวธรรมในกุศลจิต
4 สิงหาคม 2564
40
501 501-เนตติปกรณ์6 วิจยหาระ ยุตติหาระ... สมาโรปนหาระ
3 สิงหาคม 2564
24
500 500-ธาตุกถา5 สรุปปฐมนยะ
2 สิงหาคม 2564
34
499 499-ปรมัตถธรรม4 กามาวจรจิต54
29 กรกฎาคม 2564
74
498 498-ปฏิสัมภิทามรรควิเคราะห์4 วิเคราะห์สุตมยญาณนิทเทส
29 กรกฎาคม 2564
50
497 497-พระอภิธรรมปิฎกวิเคราะห์6 กามาวจรกุศลจิต ดวงที่1
23 กรกฎาคม 2564
61
496 496-ปรมัตถธรรม3 ความหมายและลักขณาทิจตุกกะ
22 กรกฎาคม 2564
44
495 495-ปฏิสัมภิทามรรควิเคราะห์3 วิเคราะห์มาติกาญาณ73
22 กรกฎาคม 2564
33
494 494-ยมกปาลิ5 อกุสลบท เอกมูลยมก อัญญมัญญมูลยมก
21 กรกฎาคม 2564
27
493 493-ธัมมสังคณี5 อธิบายจิตตุปปาทกัณฑ์
21 กรกฎาคม 2564
28
492 492-เนตติปกรณ์5 อธิบายเทสนาหาระ
20 กรกฎาคม 2564
26
491 491-ธาตุกถา4 นัยที่1 เขียนธาตุกถาและอธิบายอายตนะ12
19 กรกฎาคม 2564
40
490 490-พระอภิธรรมปิฎกวิเคราะห์5 บทสวดอภิธรรมและวิเคราะห์กุสลติกะ
16 กรกฎาคม 2564
42
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 939 รายการ