ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,802
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 991 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,072 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 798 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,490 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 1,002 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,053 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำนวน 939 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
839 838-วิภังคปาลิ4(1) อายตนวิภังค์ ปัญหาปุจฉกะ
12 กรกฎาคม 2566
17
838 837-วิภังคปาลิ3(2) สุตตันตภาชนีย์ และ อภิธรรมภาชนีย์
12 กรกฎาคม 2566
17
837 836-วิภังคปาลิ3(1) พื้นฐานอายตนวิภังค์
12 กรกฎาคม 2566
17
836 835-ธาตุกถา4(3) องค์ธรรมของ สัจจะ และ อินทรีย์
10 กรกฎาคม 2566
49
835 834-ธาตุกถา4(2) แบบฝึกหัด อายตนะ และ ธาตุ
10 กรกฎาคม 2566
34
834 833-ธาตุกถา4(1) ปฐมนย อายตนะ และ ธาตุ
10 กรกฎาคม 2566
29
833 832-พระไตรปิฎกศึกษา4 โครงสร้างคัมภีร์พระไตรปิฎก
7 กรกฎาคม 2566
23
832 832-วิภังคปาลิ2(2) อภิธัมมภาชนีย์และปัญหาปุจฉกะ
5 กรกฎาคม 2566
18
831 831-วิภังคปาลิ2(1) ขันธวิภังค์ สุตตันตภาชนีย์
5 กรกฎาคม 2566
16
830 830-วิภังคปาลิ1(2) วิธีการแสดงวิภังค์
5 กรกฎาคม 2566
16
829 829-วิภังคปาลิ1(1) ความหมายและโครงสร้างเนื้อหา
5 กรกฎาคม 2566
17
828 828-ธาตุกถา2(2) แบบฝึกหัด ปฐมนย ขันธ์
3 กรกฎาคม 2566
35
827 827-ธาตุกถา2(1) วิธีเขียน ปฐมนย ขันธ์
3 กรกฎาคม 2566
27
826 826-พระไตรปิฎกศึกษา3(2) ลักษณะพิเศษของแต่ละปิฎก
30 มิถุนายน 2566
16
825 825-พระไตรปิฎกศึกษา3(1) อธิบายการจัดหมวดหมู่คำสอน
30 มิถุนายน 2566
22
824 824-ธัมมสังคณี8 วิธีแสดงธรรมในอัตถกถากัณฑ์
28 มิถุนายน 2566
12
823 823-ธัมมสังคณี7 วิธีแสดงธรรมในนิกเขปกัณฑ์
28 มิถุนายน 2566
12
822 822-ธัมมสังคณี6 จำแนกรูปในรูปกัณฑ์
28 มิถุนายน 2566
18
821 821-ธัมมสังคณี5 จำแนกสภาวธรรมในจิตตุปปาทกัณฑ์
28 มิถุนายน 2566
19
820 820-โพธิปักขิยธรรมวิเคราะห์2(2) โพธิปักขิยธรรมกับจิต
23 มิถุนายน 2566
27
819 819-โพธิปักขิยธรรมวิเคราะห์2(1) สงเคราะห์สภาวะลงโพธิขิยธรรม
23 มิถุนายน 2566
32
818 818-อริยสัจวิเคราะห์2(3) วิเคราะห์โดยสุญญตะและสภาคะ
23 มิถุนายน 2566
20
817 817-อริยสัจวิเคราะห์2(2) วิเคราะห์โดยกิจแห่งญาณ
23 มิถุนายน 2566
28
816 816-อริยสัจวิเคราะห์2(1) วิเคราะห์โดยไม่หย่อนไม่ยิ่งและลำดับ
23 มิถุนายน 2566
22
815 815-พระไตรปิฎกศึกษา2(2) การจัดหมวดหมู่คำสอน7แบบ
23 มิถุนายน 2566
25
814 814-พระไตรปิฎกศึกษา2(1) การสังคายนา3ครั้ง
23 มิถุนายน 2566
28
813 813-ปรมัตถธรรม1(2) ความหมายและลักษณะปรมัตถธรรม
22 มิถุนายน 2566
34
812 812-ปรมัตถธรรม1(1) รายละเอียดรายวิชา
22 มิถุนายน 2566
23
811 811-ปฏิสัมภิทามรรควิเคราะห์1(2) ความหมายและโครงสร้างคัมภีร์
22 มิถุนายน 2566
19
810 810-ปฏิสัมภิทามรรควิเคราะห์1(1) รายละเอียดรายวิชา
22 มิถุนายน 2566
17
809 809-ธัมมสังคณี4(3) ธรรม17หมวดและเยวาปนกะ
21 มิถุนายน 2566
33
808 808-ธัมมสังคณี4(2) ธัมมววัฏฐานวาระจิตดวงที่1
21 มิถุนายน 2566
32
807 807-ธัมมสังคณี4(1) โครงสร้างจิตตุปปาทกัณฑ์
21 มิถุนายน 2566
22
806 806-ธัมมสังคณี3(2) อธิบายเหตุทุกะ
21 มิถุนายน 2566
13
805 805-ธัมมสังคณี3(1) อธิบายวิปากติกะ
21 มิถุนายน 2566
20
804 804-ธาตุกถา1(4) นิทเทสวิธีเขียนธาตุกถา
19 มิถุนายน 2566
15
803 803-ธาตุกถา1(3) โครงสร้างและอุทเทส
19 มิถุนายน 2566
17
802 802-ธาตุกถา1(2) ความหมายและความเป็นมาอภิธรรม
19 มิถุนายน 2566
21
801 801-ธาตุกถา1(1) รายละเอียดรายวิชา
19 มิถุนายน 2566
16
800 800-โพธิปักขิยธรรมวิเคราะห์1(2) สภาวะ14อย่างได้ชื่อ37
16 มิถุนายน 2566
50
799 799-โพธิปักขิยธรรมวิเคราะห์1(1) รายละเอียดรายวิชา
16 มิถุนายน 2566
26
798 798-อริยสัจวิเคราะห์1(2) ความหมายและองค์ธรรมอริยสัจ
16 มิถุนายน 2566
33
797 797-อริยสัจวิเคราะห์1(1) รายละเอียดรายวิชา
16 มิถุนายน 2566
26
796 796-พระไตรปิฎกศึกษา1(3) ความหมายพระไตรปิฎก
16 มิถุนายน 2566
22
795 795-พระไตรปิฎกศึกษา1(2) ชื่อแทนคำสอน
16 มิถุนายน 2566
21
794 794-พระไตรปิฎกศึกษา1(1) รายละเอียดรายวิชา
16 มิถุนายน 2566
23
793 793-ธัมมสังคณี2(2) อธิบายกุสลติกะ
14 มิถุนายน 2566
22
792 792-ธัมมสังคณี2(1) ติกมาติกา22ทุกมาติกา142
14 มิถุนายน 2566
18
791 791-ธัมมสังคณี1(6) โครงสร้างคัมภีร์ธัมมสังคณี
14 มิถุนายน 2566
15
790 790-ธัมมสังคณี1(5) ความหมายธัมมสังคณี
14 มิถุนายน 2566
17
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 939 รายการ