ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,802
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 991 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,072 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 798 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,490 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 1,002 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,053 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 17. ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำนวน 939 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
939 939-ปทรูปสิทธิ4 สระ รัสสะ ทีฆะ พยัญชนะ และนิคคหิต
9 มิถุนายน 2567
20
938 938-ปทรูปสิทธิ3 อักษร41ตัวกับฐาน6 กรณ์4 ปยตนะ4
9 มิถุนายน 2567
17
937 937-ปทรูปสิทธิ2 สูตร1,2 อักษรในภาษาบาลี41ตัว
2 มิถุนายน 2567
20
936 936-ปทรูปสิทธิ1 แนะนำคัมภีร์และคันถารัมภะ
2 มิถุนายน 2567
12
935 935-อภิธานัปปทีปิกา10 อเนกัตถวรรค และ อัพยยวรรค
24 เมษายน 2567
24
934 934-อภิธานัปปทีปิกา9 สามัญญกัณฑ์ อเนกัตถวรรค
10 เมษายน 2567
40
933 933-อภิธานัปปทีปิกา8 วิเสสยาธีน สังกิณณ อเนกัตถวรรค
3 เมษายน 2567
24
932 932-บาลีมหาสติปัฏฐานสูตร12 ทุกขนิโรธ กับ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา
30 มีนาคม 2567
72
931 931-บาลีมหาสติปัฏฐานสูตร11 สัจจบรรพ ทุกข์ กับ ทุกขสมุทัย
30 มีนาคม 2567
60
930 930-อภิธานัปปทีปิกา7 จตุพพัณณ อรัญญ เสล ปาตาลวรรค
27 มีนาคม 2567
25
929 929-อภิธานัปปทีปิกา6 ภูกัณฑ์ ภมิวรรค ปุรวรรค และ นรวรรค
21 มีนาคม 2567
19
928 928-บาลีมหาสติปัฏฐานสูตร10 อายตนบรรพ กับ โพชฌังคบรรพ
16 มีนาคม 2567
56
927 927-บาลีมหาสติปัฏฐานสูตร9 นีวรณบรรพ กับ ขันธบรรพ
16 มีนาคม 2567
42
926 926-อภิธานัปปทีปิกา5 กุสลาทิวรรค กับ จิตตาทิวรรค
13 มีนาคม 2567
45
925 925-บาลีมหาสติปัฏฐานสูตร8 เวทนานุปัสสนา กับ จิตตานุปัสสนา
9 มีนาคม 2567
69
924 924-บาลีมหาสติปัฏฐานสูตร7 ปฏิกูลมนสิการ ธาตุมนสิการ และนวสีวถิกะ
9 มีนาคม 2567
51
923 923-บาลีมหาสติปัฏฐาน6 อิริยาปถบรรพ และ สัมปชานบรรพ
2 มีนาคม 2567
78
922 922-บาลีมหาสติปัฏฐาน5 กายานุปัสสนา อานาปานบรรพ
2 มีนาคม 2567
97
921 921-อภิธานัปปทีปิกา4 ทิสาทิวรรค ศัพท์ไฟ แสงสว่าง ลม เป็นต้น
28 กุมภาพันธ์ 2567
36
920 920-ปรมัตถธรรม4 ตอนที่6 รูป28 และ นิพพาน
25 กุมภาพันธ์ 2567
84
919 919-อภิธานัปปทีปิกา3 สัคคาทิวรรค กับ ทิสาทิวรรค
21 กุมภาพันธ์ 2567
21
918 918-ปรมัตถธรรม4 ตอนที่5 สัมปโยคนัย และ สังคหนัย
18 กุมภาพันธ์ 2567
75
917 917-บาลีมหาสติปัฏฐาน4 รูปแบบวิธีการขยายความนิทเทส21หมวด
17 กุมภาพันธ์ 2567
48
916 916-บาลีมหาสติปัฏฐาน3 บาลีอุทเทสของสติปัฏฐาน4
17 กุมภาพันธ์ 2567
50
915 915-บาลีมหาสติปัฏฐานสูตร2 อุทเทสของมหาสติปัฏฐานสูตร
3 กุมภาพันธ์ 2567
128
914 914-บาลีมหาสติปัฏฐานสูตร1 นิทานของมหาสติปัฏฐานสูตร
3 กุมภาพันธ์ 2567
87
913 913-อภิธานัปปทีปิกา2 พระพุทธเจ้า นิพพาน พระอรหันต์ สวรรค์ เทวดา
31 มกราคม 2567
67
912 912-ปรมัตถธรรม4 ตอนที่4(2) จำแนกเจตสิก52
28 มกราคม 2567
56
911 911-ปรมัตถธรรม4 ตอนที่4(1) โลกุตตรจิต และจำแนกจิต9แบบ
28 มกราคม 2567
50
910 910-อภิธานัปปทีปิกา1 เริ่มคัมภีร์ พระพุทธเจ้า32นิพพาน46
24 มกราคม 2567
50
909 909-ปรมัตถธรรม4 ตอนที่3 กามาวจรจิต รูปาวจรจิต อรูปาวจรจิต
14 มกราคม 2567
105
908 908-ปรมัตถธรรม2 ลักษณะเจตสิก รูป นิพพาน และ จิต89
7 มกราคม 2567
126
907 907-ปรมัตถธรรม4 ตอนที่1 ความหมายและความเป็นมา
24 ธันวาคม 2566
53
906 906-พุทธวิธีการสอนกรรมฐาน15 วิเคราะห์อริยสัจด้วยเทสนาหาระ
1 ธันวาคม 2566
33
905 905-พุทธวิธีการสอนกรรมฐาน14 ระบบแบบแผนการสอน
1 ธันวาคม 2566
23
904 904-พุทธวิธีการสอนกรรมฐาน13 อุบายประกอบการสอน2
1 ธันวาคม 2566
17
903 903-พุทธวิธีการสอนกรรมฐาน12 อุบายประกอบการสอน1
30 พฤศจิกายน 2566
22
902 902-พุทธวิธีการสอนกรรมฐาน11 รูปแบบวิธีการสอน2
30 พฤศจิกายน 2566
18
901 901-พุทธวิธีการสอนกรรมฐาน10 รูปแบบวิธีการสอน1
30 พฤศจิกายน 2566
26
900 900-พุทธวิธีการสอนกรรมฐาน9 วิธีการสอนแบบทั่วไป3
24 พฤศจิกายน 2566
24
899 899-พุทธวิธีการสอนกรรมฐาน8 วิธีการสอนแบบทั่วไป2
24 พฤศจิกายน 2566
19
898 898-พุทธวิธีการสอนกรรมฐาน7 วิธีการสอนแบบทั่วไป1
24 พฤศจิกายน 2566
26
897 897-พุทธวิธีการสอนกรรมฐาน6 เนื้อธรรมที่ทรงแสดง
23 พฤศจิกายน 2566
31
896 896-พุทธวิธีการสอนกรรมฐาน5 คุณสมบัติผู้สอนด้านปัญญา
23 พฤศจิกายน 2566
31
895 895-พุทธวิธีการสอนกรรมฐาน4 คุณสมบัติผู้สอนด้านบุคลิกภาพ
23 พฤศจิกายน 2566
25
894 894-พุทธวิธีการสอนกรรมฐาน3 คุณสมบัติผู้สอน1
3 พฤศจิกายน 2566
27
893 893-พุทธวิธีการสอนกรรมฐาน2 เป้าหมายการสอน2
3 พฤศจิกายน 2566
18
892 892-พุทธวิธีการสอนกรรมฐาน1(2) เป้าหมายการสอน1
3 พฤศจิกายน 2566
27
891 891-พุทธวิธีการสอนกรรมฐาน1(1) รายละเอียดรายวิชา
3 พฤศจิกายน 2566
27
890 890-ปรมัตถธรรมและพื้นฐานความรู้จิตเจตสิก ม.ราชภัฏพระนคร
1 ตุลาคม 2566
97
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 939 รายการ