ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,738
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 911 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,017 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 744 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,431 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 970 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,014 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 จำนวน 1,944 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
1,944 2944-ตอบปัญหาธรรม3 และโอวาทปิด ยุวพุทธฯ
17 กุมภาพันธ์ 2567
71
1,943 2943-ตอบปัญหาธรรม2 ยุวพุทธฯ
16 กุมภาพันธ์ 2567
59
1,942 2942-อริยสัจ4 ความหมายและสภาวะ ยุวพุทธฯ
16 กุมภาพันธ์ 2567
90
1,941 2941-ตอบปัญหาธรรม1 ยุวพุทธฯ
16 กุมภาพันธ์ 2567
58
1,940 2940-เจริญมัคคปัญญาด้วยสติปัฏฐาน ยุวพุทธฯ
16 กุมภาพันธ์ 2567
70
1,939 2939-กายคตาสติ18วิธี และ สัมปชัญญะ4 ยุวพุทธฯ
15 กุมภาพันธ์ 2567
47
1,938 2938-มรรคประจำและหลักของจิต ยุวพุทธฯ
15 กุมภาพันธ์ 2567
61
1,937 2937-ปฏิบัติธรรมตามหลักอริยมรรค ยุวพุทธฯ
15 กุมภาพันธ์ 2567
54
1,936 2936-อุบาสกรัตนะและสัมมาทิฏฐิ10ข้อ ภูพอเพียง
26 มกราคม 2567
105
1,935 2935-ความหมายและสภาวะอริยสัจ4 ภูพอเพียง
26 มกราคม 2567
101
1,934 2934-แจกแจงชีวิตคือขันธ์5 ภูพอเพียง
25 มกราคม 2567
138
1,933 2933-ตอบปัญหาธรรม ภูพอเพียง
25 มกราคม 2567
97
1,932 2932-สัมปชัญญะ4 และ วิธีฝึกปัญญา ภูพอเพียง
25 มกราคม 2567
81
1,931 2931-ฝึกจิตให้อยู่กับกายด้วยกายคตาสติ ภูพอเพียง
24 มกราคม 2567
73
1,930 2930-ความหมายและหลักปฏิบัติอริยมรรค ภูพอเพียง
24 มกราคม 2567
69
1,929 2929-คุณสมบัติพระโสดาบัน อาศรมมาตา
3 มกราคม 2567
119
1,928 2928-ตอบปัญหาธรรม5 อาศรมมาตา
3 มกราคม 2567
99
1,927 2927-ตอบปัญหาธรรม4 อาศรมมาตา
2 มกราคม 2567
80
1,926 2926-ความหมายและแจกแจงอริยสัจ ๔ อาศรมมาตา
2 มกราคม 2567
77
1,925 2925-วิเคราะห์และแยกแยะขันธ์5 อาศรมมาตา
2 มกราคม 2567
120
1,924 2924-ตอบปัญหา3 อาศรมมาตา
1 มกราคม 2567
61
1,923 2923-ขยายความวิธีรู้กาย เวทนา จิต อาศรมมาตา
1 มกราคม 2567
97
1,922 2922-ตอบปัญหา2 อาศรมมาตา
1 มกราคม 2567
73
1,921 2921-ปฏิบัติทางเอกสติปัฏฐาน อาศรมมาตา
31 ธันวาคม 2566
68
1,920 2920-ตอบปัญหา1 อาศรมมาตา
31 ธันวาคม 2566
72
1,919 2919-หัวหน้ามรรคและมรรคประจำ อาศรมมาตา
31 ธันวาคม 2566
67
1,918 2918-กายคตาสติมูลกัมมัฏฐาน อาศรมมาตา
31 ธันวาคม 2566
55
1,917 2917-ธรรมพื้นฐาน และ ไม่ประมาท อาศรมมาตา
30 ธันวาคม 2566
66
1,916 2916-วิราคะ กับ วิราคะธรรม อาศรมมาตา
30 ธันวาคม 2566
100
1,915 2915-สรุปธรรมหลักปฏิบัติ ปลากาญจน์รีสอร์ท
15 ธันวาคม 2566
84
1,914 2914-ชีวิต กาย จิต รูป นาม ขันธ์5 ปลากาญจน์รีสอร์ท
14 ธันวาคม 2566
89
1,913 2913-ขยายความอริยมรรคมีองค์8 ปลากาญจน์รีสอร์ท
14 ธันวาคม 2566
62
1,912 2912-กิจต่ออริยสัจ4 ปลากาญจน์รีสอร์ท
14 ธันวาคม 2566
51
1,911 2911-สัมมาทิฏฐิในอริยสัจ4 ปลากาญจน์รีสอร์ท
13 ธันวาคม 2566
51
1,910 2910-การฝึกสติรู้กายเบื้องต้น ปลากาญจน์รีสอร์ท
13 ธันวาคม 2566
42
1,909 2909-ความเข้าใจเรื่องการปฏิบัติธรรม ปลากาญจน์รีสอร์ท
13 ธันวาคม 2566
45
1,908 2908-กรอบและลำดับการปฏิบัติแนวอริยมรรค สวนป่ามัชฌิมาฯ
11 ธันวาคม 2566
154
1,907 2907-ตอบปัญหาธรรม สวนป่ามัชฌิมาฯ
10 ธันวาคม 2566
107
1,906 2906-ญาณ220ในอานาปานสติสมาธิ สวนป่ามัชฌิมาฯ
10 ธันวาคม 2566
76
1,905 2905-อานาปานสติขั้นวิปัสสนาล้วน สวนป่ามัชฌิมาฯ
9 ธันวาคม 2566
86
1,904 2904-วิธีเห็นไม่เที่ยงในอานาปานสติขั้นที่13 สวนป่ามัชฌิมาฯ
9 ธันวาคม 2566
69
1,903 2903-สมถะวิปัสสนาในอานาปานสติขั้นที่1-12 สวนป่ามัชฌิมาฯ
8 ธันวาคม 2566
68
1,902 2902-วิธีกำหนดรู้ลมหายใจในแบบอานาปานสติ สวนป่ามัชฌิมาฯ
8 ธันวาคม 2566
78
1,901 2901-ปฏิบัติภาวนาลมหายใจ5แบบ สวนป่ามัชฌิมาฯ
8 ธันวาคม 2566
54
1,900 2900-ลมหายใจในฐานะกายคตาสติ สวนป่ามัชฌิมาฯ
ึ7 ธันวาคม 2566
65
1,899 2899-โอวาทปิดการอบรม ยุวพุทธฯ
14 พฤศจิกายน 2566
109
1,898 2898-ขยายความอริยสัจ4 ยุวพุทธฯ
13 พฤศจิกายน 2566
109
1,897 2897-วิจิกิจฉา8และวิธีรู้ขันธ์15แบบ
12 พฤศจิกายน 2566
92
1,896 2896-ตอบปัญหาธรรม5 ยุวพุทธฯ
12 พฤศจิกายน 2566
89
1,895 2895-วิธีพิจารณาสักกายทิฏฐิ20 ยุวพุทธฯ
11 พฤศจิกายน 2566
73
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 1944 รายการ