ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,807
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 1,001 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,077 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 799 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,493 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 1,004 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,057 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 จำนวน 1,974 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
1,924 2924-ตอบปัญหา3 อาศรมมาตา
1 มกราคม 2567
64
1,923 2923-ขยายความวิธีรู้กาย เวทนา จิต อาศรมมาตา
1 มกราคม 2567
106
1,922 2922-ตอบปัญหา2 อาศรมมาตา
1 มกราคม 2567
76
1,921 2921-ปฏิบัติทางเอกสติปัฏฐาน อาศรมมาตา
31 ธันวาคม 2566
76
1,920 2920-ตอบปัญหา1 อาศรมมาตา
31 ธันวาคม 2566
75
1,919 2919-หัวหน้ามรรคและมรรคประจำ อาศรมมาตา
31 ธันวาคม 2566
73
1,918 2918-กายคตาสติมูลกัมมัฏฐาน อาศรมมาตา
31 ธันวาคม 2566
62
1,917 2917-ธรรมพื้นฐาน และ ไม่ประมาท อาศรมมาตา
30 ธันวาคม 2566
76
1,916 2916-วิราคะ กับ วิราคะธรรม อาศรมมาตา
30 ธันวาคม 2566
106
1,915 2915-สรุปธรรมหลักปฏิบัติ ปลากาญจน์รีสอร์ท
15 ธันวาคม 2566
89
1,914 2914-ชีวิต กาย จิต รูป นาม ขันธ์5 ปลากาญจน์รีสอร์ท
14 ธันวาคม 2566
97
1,913 2913-ขยายความอริยมรรคมีองค์8 ปลากาญจน์รีสอร์ท
14 ธันวาคม 2566
70
1,912 2912-กิจต่ออริยสัจ4 ปลากาญจน์รีสอร์ท
14 ธันวาคม 2566
59
1,911 2911-สัมมาทิฏฐิในอริยสัจ4 ปลากาญจน์รีสอร์ท
13 ธันวาคม 2566
59
1,910 2910-การฝึกสติรู้กายเบื้องต้น ปลากาญจน์รีสอร์ท
13 ธันวาคม 2566
48
1,909 2909-ความเข้าใจเรื่องการปฏิบัติธรรม ปลากาญจน์รีสอร์ท
13 ธันวาคม 2566
53
1,908 2908-กรอบและลำดับการปฏิบัติแนวอริยมรรค สวนป่ามัชฌิมาฯ
11 ธันวาคม 2566
162
1,907 2907-ตอบปัญหาธรรม สวนป่ามัชฌิมาฯ
10 ธันวาคม 2566
111
1,906 2906-ญาณ220ในอานาปานสติสมาธิ สวนป่ามัชฌิมาฯ
10 ธันวาคม 2566
78
1,905 2905-อานาปานสติขั้นวิปัสสนาล้วน สวนป่ามัชฌิมาฯ
9 ธันวาคม 2566
96
1,904 2904-วิธีเห็นไม่เที่ยงในอานาปานสติขั้นที่13 สวนป่ามัชฌิมาฯ
9 ธันวาคม 2566
74
1,903 2903-สมถะวิปัสสนาในอานาปานสติขั้นที่1-12 สวนป่ามัชฌิมาฯ
8 ธันวาคม 2566
86
1,902 2902-วิธีกำหนดรู้ลมหายใจในแบบอานาปานสติ สวนป่ามัชฌิมาฯ
8 ธันวาคม 2566
89
1,901 2901-ปฏิบัติภาวนาลมหายใจ5แบบ สวนป่ามัชฌิมาฯ
8 ธันวาคม 2566
56
1,900 2900-ลมหายใจในฐานะกายคตาสติ สวนป่ามัชฌิมาฯ
ึ7 ธันวาคม 2566
71
1,899 2899-โอวาทปิดการอบรม ยุวพุทธฯ
14 พฤศจิกายน 2566
111
1,898 2898-ขยายความอริยสัจ4 ยุวพุทธฯ
13 พฤศจิกายน 2566
112
1,897 2897-วิจิกิจฉา8และวิธีรู้ขันธ์15แบบ
12 พฤศจิกายน 2566
95
1,896 2896-ตอบปัญหาธรรม5 ยุวพุทธฯ
12 พฤศจิกายน 2566
92
1,895 2895-วิธีพิจารณาสักกายทิฏฐิ20 ยุวพุทธฯ
11 พฤศจิกายน 2566
74
1,894 2894-ตอบปัญหาธรรม4 ยุวพุทธฯ
11 พฤศจิกายน 2566
87
1,893 2893-กิเลสที่ละได้ด้วยโสดาปัตติมรรค ยุวพุทธฯ
10 พฤศจิกายน 2566
65
1,892 2892-ตอบปัญหาธรรม3 ยุวพุทธฯ
10 พฤศจิกายน 2566
63
1,891 2891-จำแนกวิธีปฏิบัติสติปัฏฐาน4 ยุวพุทธฯ
9 พฤศจิกายน 2566
60
1,890 2890-ตอบปัญหาธรรม2 ยุวพุทธฯ
9 พฤศจิกายน 2566
78
1,889 2889-วิธีปฏิบัติกรรมฐานในมหาสติปัฏฐานสูตร
8 พฤศจิกายน 2566
75
1,888 2888-ตอบปัญหาธรรม1 ยุวพุทธฯ
8 พฤศจิกายน 2566
74
1,887 2887-ทำวิปัสสนาเพื่อละวิปัลลาส ยุวพุทธฯ
7 พฤศจิกายน 2566
111
1,886 2886-กายคตาสติและวิธีฝึกสัมปชัญญะ ยุวพุทธฯ
6 พฤศจิกายน 2566
76
1,885 2885-มุ่งปฏิบัติให้เกิดโสดาปัตติมรรค ยุวพุทธฯ
6 พฤศจิกายน 2566
91
1,884 2884-ปฏิบัติตามวิธีละอาสวะ7แบบ ยุวพุทธฯ
6 พฤศจิกายน 2566
78
1,883 2883-ทางนี้เป็นทางเดียว สถานปฏิบัติธรรมภูพอเพียง
15 ตุลาคม 2566
127
1,882 2882-ตอบปัญหาธรรม ภูพอเพียง
14 ตุลาคม 2566
122
1,881 2881-หลักการฝึกปัญญาแนวอริยมรรค ภูพอเพียง
14 ตุลาคม 2566
104
1,880 2880-สัมปชัญญะ4แบบและวิธีการฝึกปฏิบัติ ภูพอเพียง
14 ตุลาคม 2566
89
1,879 2879-ควรรักษากายคตาสติให้ดี ภูพอเพียง
13 ตุลาคม 2566
63
1,878 2878-ความไม่เประมาทที่รวมกุศลธรรม ภูพอเพียง
13 ตุลาคม 2566
81
1,877 2877-ทางที่ควรเดินสำหรับผู้ต้องการนิพพาน ภูพอเพียง
13 ตุลาคม 2566
87
1,876 2876-โอวาทธรรมขั้นพื้นฐาน ยุวพุทธฯ
18 กันยายน 2566
93
1,875 2875-ตอบปัญหาธรรม5 ยุวพุทธฯ
18 กันยายน 2566
77
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 1974 รายการ