ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 7,895
หนังสือ 82
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 383 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 275 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 887 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 634 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 700 ครั้ง)
77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 1,223 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 02. บรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม2 จำนวน 1,720 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
1,670 2669-วิธีกำหนดรู้ธรรมคือนิวรณ์ สวนป่ามัชฌิมา
17 ตุลาคม 2565
47
1,669 2668-ปฏิบัติเพื่อละอภิชฌาและโทมนัส สวนป่ามัชฌิมา
17 ตุลาคม 2565
41
1,668 2667-ฝึกสติปัฏฐานรู้กาย เวทนา จิต สวนป่ามัชฌิมา
17 ตุลาคม 2565
32
1,667 2666-ความไม่ประมาท สติ สัมปชัญญะ สวนป่ามัชฌิมา
16 ตุลาคม 2565
46
1,666 2665-ความรู้จำเป็นเรื่องการปฏิบัติธรรม สวนป่ามัชฌิมา
16 ตุลาคม 2565
61
1,665 2664-สุขฆราวาส4และความสุข3ระดับ
3 ตุลาคม 2565
57
1,664 2663-โสดาปัตติมรรคละสัญโญชน์3
3 ตุลาคม 2565
53
1,663 2662-กรอบมุมมองนำเข้าสู่อริยมรรค ยุวพุทธฯ
2 ตุลาคม 2565
69
1,662 2661-ตอบปัญหาธรรม2 ยุวพุทธฯ
2 ตุลาคม 2565
56
1,661 2660-วิธีแยกธาตุและแยกขันธ์ ยุวพุทธฯ
2 ตุลาคม 2565
60
1,660 2659-อุบายวิธีฝึกสติและสัมปชัญญะ ยุวพุทธฯ
1 ตุลาคม 2565
46
1,659 2658-ตอบปัญหาธรรม1 ยุวพุทธฯ
1 ตุลาคม 2565
47
1,658 2657-ตัวขวางการปฏิบัติ ยุวพุทธฯ
1 ตุลาคม 2565
45
1,657 2656-ตั้งความเห็นตรง หลักมั่นคงและมีที่พึ่ง
1 ตุลาคม 2565
63
1,656 2655-มีพื้นฐานดีและไม่ประมาท ยุวพุทธฯ
19 กันยายน 2565
74
1,655 2654-รวมธรรมปฏิบัติลงในมรรค ยุวพุทธฯ
19 กันยายน 2565
74
1,654 2653-ตอบปัญหาธรรม4 ยุวพุทธฯ
18 กันยายน 2565
67
1,653 2652-รู้อริยสัจในชีวิตประจำวัน ยุวพุทธฯ
18 กันยายน 2565
82
1,652 2651-กิจที่ต้องทำต่ออริยสัจแต่ละข้อ ยุวพุทธฯ
18 กันยายน 2565
73
1,651 2650-ตอบปัญหาธรรม3 ยุวพุทธฯ
18 กันยายน 2565
41
1,650 2649-ตอบปัญหาธรรม2 ยุวพุทธฯ
17 กันยายน 2565
51
1,649 2648-ตอบปัญหาธรรม1 ยุวพุทธฯ
17 กันยายน 2565
68
1,648 2647-วิปัสสนาสติปัฏฐานละวิปัลลาส ยุวพุทธฯ
16 กันยายน 2565
61
1,647 2646-เจริญมรรคด้วยสติปัฏฐาน4 ยุวพุทธฯ
16 กันยายน 2565
73
1,646 2645-หลักการฝึกสติและสัมปชัญญะ ยุวพุทธฯ
15 กันยายน 2565
63
1,645 2644-ฝึกจิตและตั้งสัมมาทิฏฐิ ยุวพุทธฯ
15 กันยายน 2565
43
1,644 2643-ความเข้าใจหลักการปฏิบัติธรรม ยุวพุทธฯ
15 กันยายน 2565
37
1,643 2642-โอวาทปิดการอบรม มูลนิธิมายาโคตมี
21 สิงหาคม 2565
61
1,642 2641-ตอบปัญหาธรรม4 มูลนิธิมายาโคตมี
21 สิงหาคม 2565
81
1,641 2640-ปฏิบัติให้หยั่งลงสู่อริยมรรค
21 สิงหาคม 2565
88
1,640 2639-หมวดขันธ์ อายตนะ โพชฌงค์
21 สิงหาคม 2565
51
1,639 2638-สติปัฏฐาน4 รวม21หมวด
20 สิงหาคม 2565
41
1,638 2637-ตอบปัญหาธรรม3 มูลนิธิมายาโคตมี
20 สิงหาคม 2565
59
1,637 2636-ตอบปัญหาธรรม2 มูลนิธิมายาโคตมี
20 สิงหาคม 2565
44
1,636 2635-ดูความจริงด้วยอนุปัสสนา7อย่าง
20 สิงหาคม 2565
48
1,635 2634-มรรคต้องมีประจำ3องค์ มูลนิธิมายาโคตมี
20 สิงหาคม 2565
37
1,634 2633-ตอบปัญหาธรรม1 มูลนิธิมายาโคตมี
19 สิงหาคม 2565
79
1,633 2632-วิธีฝึกประกอบธรรมฝ่ายมรรค
19 สิงหาคม 2565
48
1,632 2631-สัมปชัญญะ4อย่าง มูลนิธิมายาโคตมี
18 สิงหาคม 2565
51
1,631 2630-วืธีเจริญกายคตาสติ18รูปแบบ
18 สิงหาคม 2565
38
1,630 2629-อานิสงส์ของกายคตาสติ10อย่าง
18 สิงหาคม 2565
33
1,629 2628-ฝึกให้จิตอยู่กับกายไม่ประมาท มูลนิธิมายาโคตมี
18 สิงหาคม 2565
37
1,628 2627-เป้าหมาย ทางเดิน และจิต มูลนิธิมายาโคตมี
18 สิงหาคม 2565
49
1,627 2626-ถือกายคตาสติ รักษาตน รักษาผู้อื่น
3 สิงหาคม 2565
79
1,626 2625-คุณสมบัติพระโสดาบัน3ด้าน วังรีรีสอร์ท
3 สิงหาคม 2565
62
1,625 2624-เหตุและผลในปฏิจจสมุปบาท วังรีรีสอร์ท
2 สิงหาคม 2565
114
1,624 2623-สมุทยวาระ กับ นิโรธวาระ วังรีรีสอร์ท
2 สิงหาคม 2565
55
1,623 2622-ธาตุ4อุปมาด้วยงูพิษเป็นต้น วังรีรีสอร์ท
2 สิงหาคม 2565
55
1,622 2621-กายคตาสติและสติสังวร วังรีรีสอร์ท
1 สิงหาคม 2565
63
1,621 2620-สัทธานุสารี ธัมมานุสารี โสดาบัน
1 สิงหาคม 2565
45
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 1720 รายการ