ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,604
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 648 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 906 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 643 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,321 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 907 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 951 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 03. บรรยายทั่วไป จำนวน 669 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
669 1902-มิลินทปัญหา11(6) อนุมานปัญหา พระพุทธเจ้าสร้างธัมมนครมีพร้อมทุกสิ่ง
26 พฤศจิกายน 2566
40
668 1901-มิลินทปัญหา11(5) นิพพานสัจฉิกรณปัญหา เห็นโทษสังขารจิตจึงแล่นไปนิพพาน
26 พฤศจิกายน 2566
42
667 1900-มิลินทปัญหา11(4) นิพพานปัญหา นิพพานเป็นอสังขตะรู้ได้ด้วยมโนวิญญาณ
26 พฤศจิกายน 2566
27
666 899-มิลินทปัญหา11(3) โลเกนัตถิภาวปัญหา สิ่ง3อย่างไม่มีในโลก
26 พฤศจิกายน 2566
32
665 1898-มิลินทปัญหา11(2) ขีณาสวภาวปัญหา เพศคฤหัสถ์รองรับภาวะอรหัตต์ไม่ได้
26 พฤศจิกายน 2566
24
664 1897-มิลินทปัญหา11(1) ทุสสีลปัญหา ความต่างคฤหัสถ์ทุศีลกับสมณะทุศีล
26 พฤศจิกายน 2566
27
663 1896-มิลินทปัญหา10(5) หีนายาวัตตนปัญหา ผู้ลาสิกขาแสดงคุณของศาสนา5ข้อ
22 ตุลาคม 2566
45
662 1895-มิลินทปัญหา10(4) คิหิปัพพชิตสัมมาปฏิปัตติปัญหา ผู้มีสัมมาปฏิบัติประเสริฐสุด
22 ตุลาคม 2566
43
661 1894-มิลินทปัญหา10(3) ทวินนังพุทธานังอนุปัชชนปัญหา พระพุทธเจ้าไม่ทรงอุบัติพร้อมกัน
22 ตุลาคม 2566
29
660 1893-มิลินทปัญหา10(2) อาจาริยานาจริยปัญหา มีอาจารย์ในโลกิยะ ไม่มีอาจารย์ในโลกุตตระ
22 ตุลาคม 2566
32
659 1892-มิลินทปัญหา10(1)ธัมมเทสนายอัปโปสสุกกปัญหา เหตุให้พระทัยขวนขวายน้อย
22 ตุลาคม 2566
35
658 1891-มิลินทปัญหา9(5) มัคคุปปาทนปัญหา ทำมรรคเก่าที่ยังไม่เกิดให้เกิด
24 กันยายน 2566
50
657 1890-มิลินทปัญหา9(4) กุสลากุสลมวิสมปัญหา กุศลกับอกุศลให้วิบากแตกต่างกัน
24 กันยายน 2566
40
656 1889-มิลินทปัญหา9(3) เมตตาภาวนานิสังสปัญหา เมตตาภาวนาอยู่กับจิตจึงได้อานิสงส์
24 กันยายน 2566
37
655 1888-มิลินทปัญหา9(2) อิทธิกัมมวิปากปัญหา วิบากแห่งกรรมมีกำลังมากกว่าทั้งหมด
24 กันยายน 2566
34
654 1887-มิลินทปัญหา9(1) ปิณฑปาตมหัปผลปัญหา อาหารมื้อสุดท้ายไม่มีโทษและอานิสงส์มาก
24 กันยายน 2566
27
653 1886-มิลินทปัญหา8(4) เทวทัตตปัพพัชชปัญหา ทรงให้พระเทวทัตบวชด้วยพระกรุณา
27 สิงหาคม 2566
37
652 1885-มิลินทปัญหา8(3) พุทธสัพพัญญุภาวปัญหา สัพพัญญุตญาณเนื่องกับการนึก
27 สิงหาคม 2566
33
651 1884-มิลินทปัญหา8(2) ทสอุปาสกคุณปัญหา คุณของอุบาสก10ประการ
27 สิงหาคม 2566
30
650 1883-มิลินทปัญหา8(1) อรูปธัมมววัตถานทุกกรปัญหา การแยกจิตเจตสิกทำได้ยาก
27 สิงหาคม 2566
35
649 1882-มิลินทปัญหา7(15) วิญญาณนานัตตปัญหา วิญญาณกับปัญญาคนละสภาวะกัน
24 กรกฎาคม 2566
39
648 1881-มิลินทปัญหา7(14) สุขุมปัญหา สิ่งละเอียดทั้งปวงตัดด้วยปัญญา
24 กรกฎาคม 2566
34
647 1880-มิลินทปัญหา7(13) สมุททเอกรสปัญหา ทะเลมีรสเดียวคือรสเค็ม
24 กรกฎาคม 2566
25
646 1879-มิลินทปัญหา7(12) สมุททปัญหา ที่เป็นทะเลเพราะมีน้ำและเค็ม
24 กรกฎาคม 2566
28
645 1878-มิลินทปัญหา7(11) อัสสาสปัสสาสนิโรธปัญหา ฌานที่4ดับลมหายใจเข้าออก
24 กรกฎาคม 2566
30
644 1877-มิลินทปัญหา7(10) ทีฆัฏฐิปัญหา กระดูกยาว100โยชน์มีได้
24 กรกฎาคม 2566
25
643 1876-มิลินทปัญหา7(9) อุตตรกุรุกาทิคมนปัญหา ไปสู่อุตตรกุรุทวีปด้วยกายนี้ได้
24 กรกฎาคม 2566
27
642 1875-มิลินทปัญหา7(8) ชานันตาชานันตปาปกรณปัญหา ผู้ไม่รู้ทำผิดเป็นบาปมากกว่า
24 กรกฎาคม 2566
22
641 1874-มิลินทปัญหา7(7) ปาปปุญญานังอัปปานัปปภาวปัญหา บุญมากกว่าบาป
24 กรกฎาคม 2566
26
640 1873-มิลินทปัญหา7(6) โพชฌังคปัญหา ตรัสรู้ด้วยธัมมวิจัยสัมโพชฌงค์
24 กรกฎาคม 2566
26
639 1872-มิลินทปัญหา7(5) โลกุปปันนานังสมกภาวปัญหา คนเกิดสองที่ใช้เวลาเท่ากัน
24 กรกฎาคม 2566
29
638 1871-มิลินทปัญหา7(4) พรหมโลกปัญหา ผู้มีฤทธิ์ไปพรหมโลกได้เร็ว
24 กรกฎาคม 2566
27
637 1870-มิลินทปัญหา7(3) ทุกขัปปหานวายามปัญหา พยายามเพื่อความไม่เกิดทุกข์
24 กรกฎาคม 2566
22
636 1869-มิลินทปัญหา7(2) พุทธคุณสติปฏิลาภปัญหา ระลึกพุทธคุณก่อนตายไปสวรรค์
24 กรกฎาคม 2566
34
635 1868-มิลินทปัญหา7(1) สติอุปปัชชชนปัญหา สติเกิดด้วยอาการ17อย่าง
24 กรกฎาคม 2566
39
634 1867-วิปัสสนาในพระไตรปิฎก สิริบูรพาธรรมสถาน
8 กรกฎาคม 2566
100
633 1866-มิลินทปัญหา6(16) อภิชานันตสติปัญหา สติเฉพาะหน้าและระลึกภายหลัง
25 มิถุนายน 2566
36
632 1865-มิลินทปัญหา6(15) จิรกตสรณปัญหา ระลึกอดีตได้ด้วยสติ
25 มิถุนายน 2566
32
631 1864-มิลินทปัญหา6(14) สังสารปัญหา เกิดตายเบื้องต้นไม่ปรากฏ
25 มิถุนายน 2566
35
630 1863-มิลินทปัญหา6(13) ปัญญาปติฏฐานปัญหา ปัญญามีแต่ไม่ได้อยู่ที่ไหน
25 มิถุนายน 2566
31
629 1862-มิลินทปัญหา6(12) สราควีตราคนานากรณปัญหา พระอรหันต์ลิ้มรสโดยไม่มีราคะ
25 มิถุนายน 2566
23
628 1861-มิลินทปัญหา6(11) อัสสุเภสัชชาเภสัชชปัญหา น้ำตาเย็นเป็นยา
25 มิถุนายน 2566
23
627 1860-มิลินทปัญหา6(10) ภควาอุปสัมปทาปัญหา ทรงได้อุปสมบทพร้อมกับการบรรลุ
25 มิถุนายน 2566
26
626 1859-มิลินทปัญหา6(9) ภควาพรหมจาริปัญหา พระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นลูกศิษย์พรหม
25 มิถุนายน 2566
24
625 1858-มิลินทปัญหา6(8) มหาปุริสลักขณปัญหา มหาปุริสลักษณะไม่ได้มาจากพ่อแม่
25 มิถุนายน 2566
27
624 1857-มิลินทปัญหา6(7) สัพพัญญูภาวปัญหา พระพุทธเจ้าบัญญัติวินัยเมื่อถึงคราว
25 มิถุนายน 2566
28
623 1856-มิลินทปัญหา6(6) กายปิยายนปัญหา ดูแลร่างกายเหมือนดูแลแผล
25 มิถุนายน 2566
34
622 1855-มิลินทปัญหา6(5) พุทธนิทัสสนปัญหา ไม่อาจกล่าวพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหน
25 มิถุนายน 2566
24
621 1854-มิลินทปัญหา6(4) อุปปัชชติชานนปัญหา ผู้จะเกิดรู้ว่าตนจักเกิดใหม่
25 มิถุนายน 2566
26
620 1853-มิลินทปัญหา6(3) กัมมผลอัตถิปัญหา ไม่อาจกล่าวว่ากรรมตั้งอยู่ที่ไหน
25 มิถุนายน 2566
32
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 669 รายการ