ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,802
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 991 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,072 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 798 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,490 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 1,002 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,053 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 03. บรรยายทั่วไป จำนวน 688 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
238 523-ศรัทธาที่ถูกต้อง ธ.Exim
4 กรกฎาคม 2556
1730
237 522-ตอบปัญหาและแนะนำวิธีฝึกสติ กนกรัตน์รีสอร์ท อ.อัมพวา
1 กรกฎาคม 2556
1828
236 521-ทางดำเนินชีวิตที่ดีที่สุด กนกรัตน์รีสอร์ท อ.อัมพวา
1 กรกฎาคม 2556
1878
235 520-พื้นฐานให้งดเว้นทุจริต10 และธรรม40 กนกรัตน์รีสอร์ท
1 กรกฎาคม 2556
1857
234 519-ธรรมะคืออะไร กนกรัตน์รีสอร์ท อ.อัมพวา
1 กรกฎาคม 2556
1715
233 518-วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นพระโสดาบัน หมู่บ้านวินด์มิลล์
30 มิถุนายน 2556
1981
232 517-ธัมมานุธัมมปฏิบัติ, ปฏิบัติธรรมย่อยคล้อยแก่ธรรมใหญ่
30 มิถุนายน 2556
1836
231 516-ตอบปัญหา: ปฏิบัติแล้วทุกข์และเห็นตัวเองมีกิเลสมาก
30 มิถุนายน 2556
1807
230 515-ตอบปัญหา: ปฏิบัติแล้วจำอะไรไม่ค่อยได้ หมู่บ้านวินด์มิลล์
30 มิถุนายน 2556
1900
229 513-เสขพละ; กำลังของผู้ปฏิบัติธรรม WBTV วัดยานนาวา
22 มิถุนายน 2556
1693
228 512-ปุถุชนทำตนเดือดร้อน อริยสาวกดับทุกข์ด้วยตน intro condo
16 มิถุนายน 2556
1792
227 507-ความเห็นที่ถูกต้องเกี่ยวกับ "กรรม" ธ.Exim
6 มิถุนายน 2556
1818
226 506-ธรรมที่ทำให้เป็นผู้มากด้วยสุขโสมนัสและเริ่มต้นละกิเลส
2 มิถุนายน 2556
1918
225 504-ตอบปัญหาธรรม ศาลากลาง จ.สมุทรปราการ
31 พฤษภาคม 2556
1849
224 503-การเป็นข้าราชการที่ดีตามวิถีพุทธ ศาลากลาง จ.สมุทรปราการ
31 พฤษภาคม 2556
1639
223 499-สัมมาทิฏฐินำสู่พระนิพพาน2 โรงพยาบาลสุรินทร์
23 พฤษภาคม 2556
1816
222 498-สัมมาทิฏฐินำสู่พระนิพพาน1 โรงพยาบาลสุรินทร์
23 พฤษภาคม 2556
1844
221 497-ทางสู่ความพ้นทุกข์2 โรงพยาบาลสุรินทร์ จ.สุรินทร์
22 พฤษภาคม 2556
1754
220 496-ทางสู่ความพ้นทุกข์1 โรงพยาบาลสุรินทร์ จ.สุรินทร์
22 พฤษภาคม 2556
1759
219 492-อริยสัจ, ความจริงเกี่ยวกับทุกข์ intro condo ประดิพัทธ์
13 พฤษภาคม 2556
1652
218 491-กรรมและความสิ้นกรรม ตอนที่2 ธ.Exim
9 พฤษภาคม 2556
1795
217 487-เหตุผลทางพุทธและตอบปัญหาธรรม คณะญาติธรรม Fresno
16 เมษายน 2556
1914
216 486-สมุทัย,นิโรธ,มรรค และกิจต่ออริยสัจ คณะญาติธรรม Fresno
16 เมษายน 2556
1900
215 485-ปริญญาในทุกข์ คณะญาติธรรม Fresno
16 เมษายน 2556
1735
214 484-ตอบปัญหาเรื่องปลวกขึ้นบ้านเป็นต้น คณะญาติธรรม Fresno
16 เมษายน 2556
1712
213 483-อยู่อย่างมีหลักและตอบปัญหาธรรม วัดป่าพุทธยานันทาราม Las Vegas
13 เมษายน 2556
1873
212 482-หลักเกณฑ์สติปัฏฐาน วัดป่าพุทธยานันทาราม Las Vegas
12 เมษายน 2556
1992
211 481-พุทธประวัติตรัสรู้ วัดป่าพุทธยานันทาราม Las Vegas
11 เมษายน 2556
1785
210 480-ตอบปัญหาธรรม6 วัดป่าพุทธยานันทาราม Las Vegas
11 เมษายน 2556
1846
209 479-ธรรมะส่วนประกอบปัญญาตรัสรู้ วัดป่าพุทธยานันทาราม Las Vegas
11 เมษายน 2556
1626
208 478-สนทนาธรรมเรื่องนิโรธและมรรค วัดป่าพุทธยานันทาราม Las Vegas
10 เมษายน 2556
1830
207 477-ตอบปัญหาธรรม5 วัดป่าพุทธยานันทาราม Las Vegas
10 เมษายน 2556
1729
206 476-นิโรธ, นิพพาน วัดป่าพุทธยานันทาราม Las Vegas
10 เมษายน 2556
1849
205 475-ตอบปัญหาธรรม4 วัดป่าพุทธยานันทาราม Las Vegas
9 เมษายน 2556
1803
204 474-ปฏิจจสมุปบาท 3 แบบ วัดป่าพุทธยานันทาราม Las Vegas
9 เมษายน 2556
1824
203 473-ตอบปัญหาธรรม3 วัดป่าพุทธยานันทาราม Las Vegas
9 เมษายน 2556
1750
202 472-การเห็นทุกขอริยสัจ วัดป่าพุทธยานันทาราม Las Vegas
9 เมษายน 2556
2018
201 471-ตอบปัญหาธรรม2 วัดป่าพุทธยานันทาราม Las Vegas
8 เมษายน 2556
1910
200 470-การฝึกอธิจิต วัดป่าพุทธยานันทาราม Las Vegas
8 เมษายน 2556
1853
199 469-ตอบปัญหาธรรม1 วัดป่าพุทธยานันทาราม Las Vegas
8 เมษายน 2556
1931
198 468-ธรรมะมีอุปการะมาก วัดป่าพุทธยานันทาราม Las Vegas
8 เมษายน 2556
1970
197 467-ตอบปัญหาธรรมและนำปฏิบัติ วัดภูริทัตตวนาราม Los Angeles
7 เมษายน 2556
1805
196 466-จากพื้นฐานสู่ปลายทาง วัดภูริทัตตวนาราม Los Angeles
7 เมษายน 2556
1753
195 465-ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติ วัดภูริทัตตวนาราม Los Angeles
7 เมษายน 2556
1910
194 464-ตอบปัญหาธรรม3 สมาคมโพธิธรรม Los Angeles
6 มีนาคม 2556
1915
193 463-ตอบปัญหาธรรม2 สมาคมโพธิธรรม Los Angeles
6 มีนาคม 2556
1663
192 462-ตอบปัญหาธรรม1 สมาคมโพธิธรรม Los Angeles
6 มีนาคม 2556
1832
191 461-ปฏิบัติตามหลักสติปัฏฐาน สมาคมโพธิธรรม Los Angeles
6 เมษายน 2556
1811
190 460-พรหมจรรย์บริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วน สมาคมโพธิธรรม Los Angeles
6 มีนาคม 2556
1591
189 459-ตอบปัญหาธรรม วัดไทย Los Angeles อเมริกา
4 เมษายน 2556
1879
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 688 รายการ