ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,598
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 630 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 900 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 643 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,321 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 907 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 951 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 03. บรรยายทั่วไป จำนวน 669 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
619 1852-มิลินทปัญหา6(2) อัญญกายสังกมนปัญหา ไม่มีเคลื่อนจากกายนี้
25 มิถุนายน 2566
27
618 1851-มิลินทปัญหา6(1) เวทคูปัญหา อัตตาไม่มีโดยปรมัตถ์
25 มิถุนายน 2566
31
617 1850-มิลินทปัญหา5(15) อสังกมนปฏิสันทหนปัญหา จิตไม่เคลื่อนก็ปฏิสนธิได้
28 พฤษภาคม 2566
50
616 1849-มิลินทปัญหา5(14) ธัมมทิฏฐปัญหา ผู้เห็นธรรมทำตามคำสอนตลอดชีวิต
28 พฤษภาคม 2566
32
615 1848-มิลินทปัญหา5(13) อนุตตรภาวชานนปัญหา เห็นธรรมชื่อว่าเห็นพระพุทธเจ้า
28 พฤษภาคม 2566
37
614 1847-มิลินทปัญหา5(12) พุทธอนุตตรภาวปัญหา พระพุทธเจ้าไม่มีผู้ใดยิ่งกว่า
28 พฤษภาคม 2566
31
613 1846-มิลินทปัญหา5(11) พุทธอัตถินัตถิภาวปัญหา พระพุทธเจ้ามีจริงแม้ไม่เคยเห็น
28 พฤษภาคม 2566
32
612 1845-มิลินทปัญหา5(10) นิพพานสุขชานนปัญหา ได้ยินเสียงผู้ถึงนิพพานก็รู้นิพพานเป็นสุข
28 พฤษภาคม 2566
35
611 1844-มิลินทปัญหา5(9) นิพพานลภนปัญหา ผู้ปฏิบัติชอบและรู้ความจริงจึงได้นิพพาน
28 พฤษภาคม 2566
36
610 1843-มิลินทปัญหา5(8) นิโรธนิพพานปัญหา ความไม่เกิดทุกข์คือนิโรธนิพพาน
28 พฤษภาคม 2566
37
609 1842-มิลินทปัญหา5(7) ปถวิสันธารกปัญหา แผ่นดินใหญ่ตั้งอยู่บนน้ำ
28 พฤษภาคม 2566
31
608 1841-มิลินทปัญหา5(6) เนรยิกัคคิอุณหภาวปัญหา ไหม้ในนรกไม่ตายเพราะกรรมจัดแจง
28 พฤษภาคม 2566
34
607 1840-มิลินทปัญหา5(5) วายามกรณปัญหา ความเพียรแต่เนิ่น ๆ จึงใช้ทำกิจได้
28 พฤษภาคม 2566
35
606 1839-มิลินทปัญหา5(4) กัมมนานากรณปัญหา กรรมจำแนกสัตว์ให้ทรามประณีต
28 พฤษภาคม 2566
28
605 1838-มิลินทปัญหา5(3) ปัญจายตนกัมมนิพพัตตปัญหา อายตนะ5เกิดจากกรรมต่างกัน
28 พฤษภาคม 2566
27
604 1837-มิลินทปัญหา5(2) นาคเสนปัญหา ความเค็มรู้ได้ด้วยชิวหาวิญญาณ
28 พฤษภาคม 2566
27
603 1836-มิลินทปัญหา5(1) ผัสสาทิวินิพภุชนปัญหา สัมปยุตตธรรมไม่อาจแยกจากกันได้
28 พฤษภาคม 2566
39
602 1835-ความจริงของสิ่งทั้งปวง หมู่บ้านแกรนด์โมนาโค
28 พฤษภาคม 2566
52
601 1834-เห็นตน พ้นทุกข์ สถานปฏิบัติธรรมภูพอเพียง
23 เมษายน 2566
168
600 1833-มิลินทปัญหา4(10) วิจารลักขณปัญหา วิจาระมีลักษณะตามเคล้าคลึง
23 เมษายน 2566
46
599 1832-มิลินทปัญหา4(9) วิตักกลักขณปัญหา วิตักกะมีลักษณะแนบชิด
23 เมษายน 2566
32
598 1831-มิลินทปัญหา4(8) วิญญาณลักขณปัญหา วิญญาณมีลักษณะรู้ต่างจากสัญญาปัญญา
23 เมษายน 2566
42
597 1830-มิลินทปัญหา4(7) เจตนาลักขณปัญหา เจตนามีลักษณะจงใจและปรุงแต่ง
23 เมษายน 2566
33
596 1829-มิลินทปัญหา4(6) สัญญาลักขณปัญหา สัญญามีลักษณะกำหนดหมาย
23 เมษายน 2566
32
595 1828-มิลินทปัญหา4(5) เวทนาลักขณปัญหา เวทนามีลักษณะเสวยอารมณ์
23 เมษายน 2566
33
594 1827-มิลินทปัญหา4(4) ผัสสลักขณปัญหา ผัสสะมีลักษณะกระทบถูกต้อง
23 เมษายน 2566
26
593 1826-มิลินทปัญหา4(3) จักขุวิญญาณาทิปัญหา จักขุวิญญาณเกิดก่อนมโนวิญญาณ
23 เมษายน 2566
32
592 1825-มิลินทปัญหา4(2) เวทคูปัญหา อัตตาที่เป็นผู้รู้อยู่ภายในไม่มี
23 เมษายน 2566
37
591 1824-มิลินทปัญหา4(1) ภวันตสังขารชายมานปัญหา สังขารที่มีอยู่เท่านั้นย่อมเกิด
23 เมษายน 2566
50
590 1823-มิลินทปัญหา3(10) สังขารชายมานปัญหา สังขารมีเมื่อเกิด ไม่เกิดก็ไม่มี
19 มีนาคม 2566
85
589 1822-มิลินทปัญหา3(9) โกฏิปัญญายนปัญหา สิ่งเกิดดับเป็นเชื้อของกองทุกข์ได้
19 มีนาคม 2566
45
588 1821-มิลินทปัญหา3(8) ปุริมโกฏิปัญหา ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏ
19 มีนาคม 2566
38
587 1820-มิลินทปัญหา3(7) อัทธานมูลปัญหา อวิชชาเป็นมูลของกองทุกข์
19 มีนาคม 2566
36
586 1819-มิลินทปัญหา3(6) อัทธานปัญหา อดีตดับไปไม่มีอยู่ ปัจจุบันมีอยู่จริง
19 มีนาคม 2566
39
585 1818-มิลินทปัญหา3(5) นามรูปปฏิสันทหนปัญหา นามรูปอาศัยกันและกันเกิดขึ้น
19 มีนาคม 2566
37
584 1817-มิลินทปัญหา3(4) เถรปฏิสันทหนาปฏิสันทหนปัญหา ถ้าไม่มีอุปาทานก็ไม่เกิด
19 มีนาคม 2566
38
583 1816-มิลินทปัญหา3(3) นามรูปเอกัตตนานัตตปัญหา เมื่อยังเกิดอยู่ไม่อาจพ้นบาปกรรมได้
19 มีนาคม 2566
43
582 1815-มิลินทปัญหา3(2) เวทนาปัญหา จำแนกเวทนาเป็น108ประเภท
19 มีนาคม 2566
41
581 1814-มิลินทปัญหา3(1) ปฏิสันทหนปุคคลเวทิยนปัญหา พระอรหันต์มีทุกข์กายไม่มีทุกข์ใจ
19 มีนาคม 2566
43
580 1813-มหัศจรรย์แห่งจิต พุทธธรรมนำทอง AIA
2 มีนาคม 2566
120
579 1812-มิลินทปัญหา2(10) ญาณปัญญาปัญหา ปัญญาดับแต่กิจที่ปัญญาทำไม่ดับ
26 กุมภาพันธ์ 2566
74
578 1811-มิลินทปัญหา2(9) ปฏิสันทหนปัญหา รู้ว่าไม่เกิดอีกเพราะหมดเหตุปัจจัย
26 กุมภาพันธ์ 2566
43
577 1810-มิลินทปัญหา2(8) ธัมมสันตติปัญหา ธรรมสันตติเกิดดับสืบต่อกันไป
26 กุมภาพันธ์ 2566
47
576 1809-มิลินทปัญหา2(7) เอกกิจจอภินิปผาทนปัญหา ธรรมทั้งหมดทำกิจกำจัดกิเลส
26 กุมภาพันธ์ 2566
43
575 1808-มิลินทปัญหา2(6) ปัญญาลักขณปัญหา ปัญญมีลักษณะส่องสว่าง
26 กุมภาพันธ์ 2566
33
574 1807-มิลินทปัญหา2(5) สมาธิปัญหา สมาธิมีลักษณะเป็นประมุข
26 กุมภาพันธ์ 2566
36
573 1806-มิลินทปัญหา2(4) สติลักขณปัญหา สติมีลักษณะไม่เลื่อนลอยและเข้าไปถือ
26 กุมภาพันธ์ 2566
39
572 1805-มิลินทปัญหา2(3) วีริยลักขณปัญหา วิริยะมีลักษณะค้ำจุน
26 กุมภาพันธ์ 2566
34
571 1804-มิลินทปัญหา2(2) สัมปักขันทนลักขณสัทธา สัทธามีลักษณะแล่นไปด้วยดี
26 กุมภาพันธ์ 2566
36
570 1803-มิลินทปัญหา2(1) สัมปสาทนลักขณสัทธา สัทธามีลักษณะทำให้ผ่องใส
26 กุมภาพันธ์ 2566
49
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 669 รายการ