ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 6,824
หนังสือ 77
วีดีโอ 2,277
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 158

หนังสือล่าสุด

77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 582 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,301 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,080 ครั้ง)
74-อริยสัจภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 2,234 ครั้ง)
73-สูตรโสดาบัน เล่ม ๑ (เรียกดู : 2,706 ครั้ง)
72-อุทเทสแห่งสติปัฏฐาน (เรียกดู : 2,069 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง จำนวน 917 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
317 317-เทศนาเรื่องการพูดและการมีศีล สัมปสาทนียสูตร ที.ปา.8
21 พฤศจิกายน 2556
1648
316 316-กิเลสในจิตกว้างและจิตแคบ
21 พฤศจิกายน 2556
1686
315 315-เทศนาเรื่องปธานและปฏิปทา สัมปสาทีนยสูตร ที.ปา.7
21 พฤศจิกายน 2556
1793
314 314-เทศนาเรื่องบุคคลบัญญัติ สัมปสาทีนยสูตร ที.ปา.6
21 พฤศจิกายน 2556
1578
313 313-เทศนาเรื่องทัสสนสมาบัติ สัมปสาทีนยสูตร ที.ปา.5
21 พฤศจิกายน 2556
1399
312 312-สัมปสาทนียสูตร ที.ปา.4
7 พฤศจิกายน 2556
1590
311 311-ตัณหาที่เป็นทุกขสัจ กับ ตัณหาที่เป็นสมุทยสัจ
7 พฤศจิกายน 2556
1755
310 310-สัมปสาทนียสูตร ที.ปา.3
7 พฤศจิกายน 2556
1804
309 309-เนกขัมมสังกัปปะ; ตัวสภาวะและการฝึกปฏิบัติ
7 พฤศจิกายน 2556
1677
308 308-สัมปสาทนียสูตร ที.ปา.2
17 ตุลาคม 2556
1571
307 307-สัมปสาทนียสูตร ที.ปา.1
17 ตุลาคม 2556
1576
306 306-อวินิพโภครูป; สี กลิ่น รส โอชา
17 ตุลาคม 2556
1894
305 305-ธรรมและอนุธรรมในแง่ไตรสิกขา
17 ตุลาคม 2556
1690
304 304-ยถาภูตญาณทัสสนะ; ความหมายและตัวสภาวะ
17 ตุลาคม 2556
1736
303 303-เพลินทุกข์ ไม่พ้นทุกข์, ไม่เพลินทุกข์ พ้นทุกข์ สํ.สฬา.
3 ตุลาคม 2556
1740
302 302-อัสสาทะ, อาทีนวะและนิสสรณะของรูปเป็นต้น สํ.สฬา.
3 ตุลาคม 2556
1512
301 301-อัสสาทะ, อาทีนวะและนิสสรณะของจักษุเป็นต้น สํ.สฬา.
3 ตุลาคม 2556
1667
300 300-อุปาทานจากหยาบถึงละเอียด
3 ตุลาคม 2556
1663
299 299-ลำดับการแสดงธาตุ4 และชื่อเจตสิกในภาษาไทย
3 ตุลาคม 2556
1746
298 298-เพราะยึดมั่นอะไร สุขทุกข์ภายในจึงเกิด สํ.ข.อัชฌัตตสูตร
12 กันยายน 2556
1837
297 297-วิปัสสนามาตรฐานเริ่มต้นจนถึงอรหันต์ สํ.ข.สีลวันตสูตร
12 กันยายน 2556
1893
296 296-ความไหวของจิตและความเข้าใจเรื่องผลกับวิบาก
12 กันยายน 2556
1819
295 295-ใจกว้าง ใจแคบ และใจไร้ขอบเขต
12 กันยายน 2556
1903
294 294-วิธีเจริญวิปัสสนาจนถึงอรหันต์ 23 แบบ สํ.ข.ปาลิเลยยสูตร
12 กันยายน 2556
1690
293 293-รู้เห็นอย่างนี้ๆ ความสิ้นอาสวะจึงมี สํ.ข.ปาลิเลยยสูตร
29 สิงหาคม 2556
1724
292 292-ยึดสิ่งใดแล้วไม่มีโทษ สิ่งนั้นไม่มี สํ.ข.ปิณโฑลยสูตร
29 สิงหาคม 2556
1749
291 291-อกุศลวิตกดับด้วยสติปัฏฐานและอนิมิตตสมาธิ สํ.ข.ปิณโฑลยสูตร
29 สิงหาคม 2556
1594
290 290-ใบไม้กำมือเดียวประยุกต์
29 สิงหาคม 2556
1580
289 289-พรหมจรรย์บริบูรณ์คนทุกระดับทำได้ มหาวัจฉโคตตสูตร
1 สิงหาคม 2556
1583
288 288-ลักษณะพิเศษของพระพุทธศาสนา
1 สิงหาคม 2556
1633
287 287-กุศลและอกุศลอย่างย่อ2 มหาวัจฉโคตตสูตร ม.ม.
1 สิงหาคม 2556
1669
286 286-กุศลและอกุศลอย่างย่อ1 มหาวัจฉโคตตสูตร ม.ม.
1 สิงหาคม 2556
1524
285 285-จากกรรมบถ10 เป็นธรรม40 อํ.ทสก.
25 กรกฎาคม 2556
2536
284 284-ขยายความมโนสุจริต3 อํ.ทสก.
25 กรกฎาคม 2556
2641
283 283-ขยายความวจีสุจริต4 อํ.ทสก.
25 กรกฎาคม 2556
2543
282 282-ขยายความกายสุจริต3 อํ.ทสก.
25 กรกฎาคม 2556
1766
281 281-นามรูป, รูปนาม และญาณที่๑
25 กรกฎาคม 2556
1753
280 280-สมบัติคือสุจริต3 อํ.ทสก.
11 กรกฎาคม 2556
1521
279 279-ขยายความมิจฉาทิฏฐิ10 อํ.ทสก.
11 กรกฎาคม 2556
1668
278 278-ขยายความอภิชฌาและพยาบาท อํ.ทสก.
11 กรกฎาคม 2556
1688
277 277-วิธีปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปลง
11 กรกฎาคม 2556
1814
276 276-ขยายความวจีทุจริต4 อํ.ทสก.
20 มิถุนายน 2556
1683
275 275-ขยายความกายทุจริต3 อํ.ทสก.
20 มิถุนายน 2556
2595
274 274-เหตุ 5 ประการทำให้เกิดกรรมชั่วและกรรมดี อํ.ทสก.
20 มิถุนายน 2556
1764
273 273-การพูดกับตนเอง; ตัวสภาวะ ประโยชน์ และการฝึกหัด
20 มิถุนายน 2556
1738
272 272-ธรรม3 ควรเจริญเพื่อละธรรม3 อํ.ฉักก ตอนที่2
6 มิถุนายน 2556
1728
271 271-ธรรม3 ควรเจริญเพื่อละธรรม3 อํ.ฉักก ตอนที่1
6 มิถุนายน 2556
1825
270 270-ปรินิพพานแล้วไปไหน..เหมือนไฟสิ้นเชื้อ อัคคิวัจฉโคตตสูตร ม.ม.
6 มิถุนายน 2556
1791
269 269-ศีล 5 พาไปสวรรค์
6 พฤษภาคม 2556
3001
268 268-ปฏิเสธอันตคาหิกทิฏฐิ อัคคิวัจฉโคตตสูตร ม.ม. ตอนที่1
16 พฤษภาคม 2556
1802
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 917 รายการ