ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,782
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 962 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,058 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 779 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,471 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 987 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,036 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง จำนวน 1,274 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
1,074 1074-ตอบปัญหา อุบายละตัณหาเต็มรูปแบบ
21 เมษายน 2565
159
1,073 1073-ขุ.ธ.มัคควรรค12 ผู้ต้านทานไม่มี ต้องรีบชำระมรรค
21 เมษายน 2565
63
1,072 1072-ขุ.ธ.มัคควรรค11 ความตายพาเอาผู้ลุ่มหลงมัวเมาไป
21 เมษายน 2565
79
1,071 1071-สํ.สคาถ.วิชราสูตร เมื่อขันธ์มีอยู่ สมมติว่าสัตว์ย่อมมี
7 เมษายน 2565
136
1,070 1070-ตอบปัญหา การละกิเลสของมรรค
7 เมษายน 2565
179
1,069 1069-สํ.สคาถ.เสลาสูตร กายนี้เกิดเพราะเหตุ ดับเพราะหมดเหตุ
7 เมษายน 2565
84
1,068 1068-สํ.สคาถ.สีสุปจาลาสูตร ไม่ชอบทิฏฐิ ชอบคำสอนพระพุทธเจ้า
7 เมษายน 2565
61
1,067 1067-สํ.สคาถ.อุปจาลาสูตร ไม่ชอบสวรรค์ ชอบนิพพาน
7 เมษายน 2565
59
1,066 1066-สํ.สคาถ.จาลาสูตร ไม่ชอบใจความเกิดเพราะมีทุกข์
17 มีนาคม 2565
132
1,065 1065-สํ.สคาถ.อุปปลวัณณาสูตร อยู่คนเดียวก็ไม่มีความกลัว
17 มีนาคม 2565
95
1,064 1064-ความไม่ประมาทเป็นที่รวมกุศลธรรมทั้งปวง
17 มีนาคม 2565
119
1,063 1063-สํ.สคาถ.วิชยาสูตร พระอรหันต์ไม่มีความต้องการกาม
17 มีนาคม 2565
58
1,062 1062-สํ.สคาถ.กิสาโคตมีสูตร ลูกและผู้ชายตายเหมือนกัน
17 มีนาคม 2565
59
1,061 1061-สํ.สคาถ.โสมาสูตร การบรรลุธรรมไม่เกี่ยกับเพศ
17 มีนาคม 2565
51
1,060 1060-สํ.สคาถ.อาฬวิกาสูตร นิพพานมีอยู่จริง
17 มีนาคม 2565
87
1,059 1059-ขุ.ธ.มัคควรรค10 คนพาลไม่รู้อันตรายของชีวิต
3 มีนาคม 2565
102
1,058 1058-วิธีอบรมจิตให้เหนือเจตนา
3 มีนาคม 2565
221
1,057 1057-ขุ.ธ.มัคควรรค9 จงเพิ่มพูนสันติมรรคเท่านั้น
3 มีนาคม 2565
62
1,056 1056-ขุ.ธ.มัคควรรค8 จงตัดกิเลสดุจป่าอย่าตัดต้นไม้
3 มีนาคม 2565
72
1,055 1055-ขุ.ธ.มัคควรรค7 ปัญญาเกิดจากการประกอบ
24 กุมภาพันธ์ 2565
87
1,054 1054-ความเชื่อมโยงญาณ3รอบกับมรรค4
24 กุมภาพันธ์ 2565
89
1,053 1053-ขุ.ธ.มัคควรรค6 ชำระกุศลกรรมบถพบอริยมรรค
24 กุมภาพันธ์ 2565
91
1,052 1052-ขุ.ธ.มัคควรรค5 ผู้เกียจคร้านย่อมไม่ประสบมรรค
24 กุมภาพันธ์ 2565
77
1,051 1051-ขุ.ธ.มัคควรรค2 เห็นสามัญญลักษณะ เบื่อในทุกข์
17 กุมภาพันธ์ 2565
94
1,050 1050-สัญญาสามัญ กับ สัญญาซับซ้อน
17 กุมภาพันธ์ 2565
107
1,049 1049-ขุ.ธ.มัคควรรค1 ทางมีองค์8ประเสริฐที่สุด
17 กุมภาพันธ์ 2565
50
1,048 1048-ขุ.ธ.ธัมมัฏฐวรรค10 ไม่ถึงความสิ้นอาสวะอย่างเพิ่งวางใจ
17 กุมภาพันธ์ 2565
43
1,047 1047-ขุ.ธ.ธัมมัฏฐวรรค9 ผู้ไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งปวงเรียกอริยะ
17 กุมภาพันธ์ 2565
37
1,046 1046-ขุ.ธ.ธัมมัฏฐวรรค8 เว้นบาปและรู้โลกทั้งสองชื่อว่ามุนี
20 มกราคม 2565
48
1,045 1045-วิธีการดู สังขารขันธ์ และ สัญญาขันธ์
20 มกราคม 2565
113
1,044 1044-อธิบาย อนิจจตา ธัมมัฏฐิตตตา สุญญตา เป็นต้น
20 มกราคม 2565
58
1,043 1043-ขุ.ธ.ธัมมัฏฐวรรค7 ลอยทั้งบุญและบาปได้ชื่อว่าภิกษุ
20 มกราคม 2565
34
1,042 1042-ขุ.ธ.ธัมมัฏฐวรรค6 ทำบาปให้สงบระงับชื่อว่าสมณะ
20 มกราคม 2565
33
1,041 1041-ขุ.ธ.ธัมมัฏฐวรรค5 ตัดความริษยาเป็นต้นได้ชื่อว่าคนดี
20 มกราคม 2565
38
1,040 1040-ความเห็นผิดในรูปนามตามสักกายทิฏฐิ20
6 มกราคม 2565
194
1,039 1039-โลกิยสัมมาทิฏฐิเพื่อโลกุตตรสัมมาทิฏฐิ
6 มกราคม 2565
126
1,038 1038-ขุ.ธ.ธัมมัฏฐวรรค4 ผู้มีสัจจะและอหิงสาเป็นต้นเรียกเถระ
6 มกราคม 2565
63
1,037 1037-ขุ.ธ.ธัมมัฏฐวรรค3 ผู้เห็นสัจจะและไม่ประมาทเรียกธัมมธร
6 มกราคม 2565
55
1,036 1036-ขุ.ธ.ธัมมัฏฐวรรค2 ผู้ไม่มีเวรไม่มีภัยเรียกว่าบัณฑิต
6 มกราคม 2565
69
1,035 1035-ขุ.ธ.ธัมมัฏฐวรรค1 ตัดสินคดีตามธรรมเป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรม
16 ธันวาคม 2564
63
1,034 1034-พกพรหมเห็นผิดว่าพรหมโลกเที่ยงแท้
16 ธันวาคม 2564
82
1,033 1033-ขุ.ธ.มลวรรค12 สมณะภายนอกพุทธศาสนาไม่มี
16 ธันวาคม 2564
45
1,032 1032-ขุ.ธ.มลวรรค11 อาสวะเจริญขึ้นแก่ผู้ชอบเพ่งโทษคนอื่น
16 ธันวาคม 2564
64
1,031 1031-ขุ.ธ.มลวรรค10 ข้อบกพร่องของคนอื่นเห็นได้ง่าย
16 ธันวาคม 2564
59
1,030 1030-ขุ.ธ.มลวรรค9 แม่น้ำเสมอด้วยตัณหาไม่มี
2 ธันวาคม 2564
93
1,029 1029-ขุ.ธ.มลวรรค8(2) ติเตียนทานของผู้อื่นไม่ได้สมาธิ
2 ธันวาคม 2564
66
1,028 1028-พิจารณาธรรมตามปัจจัยจัดลงในอริยสัจ
2 ธันวาคม 2564
108
1,027 1027-ขุ.ธ.มลวรรค8(1) ทำลายอกุศลจิตด้วยมรรคจึงถึงสมาธิ
2 ธันวาคม 2564
61
1,026 1026-ขุ.ธ.มลวรรค7 ผู้ผิดศีลขุดทำลายต้นทุนของตน
2 ธันวาคม 2564
55
1,025 1025-ขุ.ธ.มลวรรค6 ผู้อาชีวะบริสุทธิ์ดำเนินชีวิตลำบาก
2 ธันวาคม 2564
63
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 1274 รายการ