ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 6,677
หนังสือ 77
วีดีโอ 2,161
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 158

หนังสือล่าสุด

77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 428 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,225 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,003 ครั้ง)
74-อริยสัจภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 2,143 ครั้ง)
73-สูตรโสดาบัน เล่ม ๑ (เรียกดู : 2,629 ครั้ง)
72-อุทเทสแห่งสติปัฏฐาน (เรียกดู : 2,012 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง จำนวน 891 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
691 691-มหาทุกขักขันธสูตร3 อาทีนวะของกามในปัจจุบันเห็นชัดเจน
3 พฤษภาคม 2561
919
690 690-ตอบปัญหาการตรวจสอบมรรคเจริญขึ้น
3 พฤษภาคม 2561
919
689 689-มหาทุกขักขันธสูตร2 อัสสาทะและอาทีนวะของกามทั้งหลาย
3 พฤษภาคม 2561
964
688 688-มหาทุกขักขันธสูตร1 การกำหนดรอบรู้กาม รูปและเวทนา
3 พฤษภาคม 2561
973
687 687-จปลายมานสูตร4 วิธีปฏิบัติเพื่อความไม่ยึดมั่นสิ่งทั้งปวง
19 เมษายน 2561
985
686 686-ตอบปัญหาการรู้อริยสัจ3รอบ
19 เมษายน 2561
1041
685 685-จปลายมานสูตร3 วิธีปฏิบัติเพื่อถึงความหลุดพ้นสิ้นตัณหา
19 เมษายน 2561
963
684 684-จปลายมานสูตร2 ไม่ถือตัวเข้าตระกูล ไม่พูดถกเถียง ไม่คลุกคลี
19 เมษายน 2561
902
683 683-จปลายมานสูตร1 อุบายแก้ง่วง7อย่างและวิธีการนอน
5 เมษายน 2561
940
682 682-ตอบปัญหาการอธิบายธรรมะของท่านพระสารีบุตร
5 เมษายน 2561
1000
681 681-อาเนญชสัปปายสูตร4 วิโมกข์อันเป็นอริยะ
5 เมษายน 2561
1002
680 680-อาเนญชสัปปายสูตร3 ปฏิปทาข้ามพ้นโอฆะ
5 เมษายน 2561
998
679 679-อาเนญชสัปปายสูตร2 ข้อปฏิบัติที่เหมาะกับอรูปสมาบัติ
15 มีนาคม 2561
954
678 678-ตอบปัญหาเทวดาพิจารณาอภิธรรม7คัมภีร์
15 มีนาคม 2561
1121
677 677-อาเนญชสัปปายสูตร1 ข้อปฏิบัติที่เหมาะต่ออาเนญชสมาบัติ
15 มีนาคม 2561
1069
676 676-อนาถปิณฑิโกวาทสูตร3 คาถาอนาถบิณฑิกเทพบุตร
15 มีนาคม 2561
977
675 675-อนาถปิณฑิโกวาทสูตร2 ไม่ยึดมั่น วิญญาณจักไม่มี2
1 มีนาคม 2561
1202
674 674-ตอบปัญหาพิจารณาปฎิจจสมุปบาททางทวาร6 ลงสู่อริยสัจ
1 มีนาคม 2561
1152
673 673-อนาถปิณฑิโกวาทสูตร1 ไม่ยึดมั่น วิญญาณจักไม่มี1
1 มีนาคม 2561
1195
672 672-อาฏานาฏิยสูตร4 ข้อกำหนดเกี่ยวกับมนต์อาฏานาฏิยะ
7 ธันวาคม 2560
1023
671 671-ตอบปัญหาสมาธิที่เป็นฐานวิปัสสนา
7 ธันวาคม 2560
1431
670 670-อาฏานาฏิยสูตร3 เมืองเทวดาด้านทิศเหนือ
7 ธันวาคม 2560
1070
669 669-อาฏานาฏิยสูตร2 เมืองเทวดาท้าวจาตุมหาราช
30 พฤศจิกายน 2560
1179
668 668-ตอบปัญหาการละความโกรธตามลำดับมรรค
30 พฤศจิกายน 2560
1344
667 667-อาฏานาฏิยสูตร1 มนต์ป้องกันยักษ์
30 พฤศจิกายน 2560
1204
666 666-สิกขาบทวิภังค์3 วิเคราะห์สิกขาบทตามหลักวิขาการอภิธรรม
2 พฤศจิกายน 2560
1019
665 665-ตอบปัญหาการปิดกั้นกับการประหารกิเลส
2 พฤศจิกายน 2560
1251
664 664-สิกขาบทวิภังค์2 สิกขาบทเกิดในกามาวจรกุศลจิต
2 พฤศจิกายน 2560
1181
663 663-สิกขาบทวิภังค์1 สิกขาบทคือวิรตี-เจตนา-ธรรม
19 ตุลาคม 2560
1256
662 662-ตอบปัญหาโมฆราชมาณวปัญหา
19 ตุลาคม 2560
1403
661 661-อหิราชสูตร คาถากันงูพิษและสัตว์เลื้อยคลาน
19 ตุลาคม 2560
1203
660 660-ธชัคคสูตร ปริตรยอดธงช่วยให้หายกลัว
19 ตุลาคม 2560
1107
659 659-สัลเลขสูตร7 ธรรมเพื่อความดับสนิทของกิเลส
5 ตุลาคม 2560
1476
658 658-ตอบปัญหาเรื่องจรณะ15
5 ตุลาคม 2560
1340
657 657-สัลเลขสูตร6 ธรรมเพื่อหลีกเลี่ยงและเพื่อความสูงส่ง
5 ตุลาคม 2560
1289
656 656-สัลเลขสูตร5 ความคิดมีอุปการะมากในกุศลธรรมทั้งหลาย
5 ตุลาคม 2560
1350
655 655-สัลเลขสูตร4 ธรรมะขัดเกลากิเลส44อย่าง(ต่อ)
28 กันยายน 2560
1385
654 654-ตอบปัญหากงล้อธรรมจักร
28 กันยายน 2560
1505
653 653-สัลเลขสูตร3 ธรรมะขัดเกลากิเลส44อย่าง
28 กันยายน 2560
1475
652 652-สังเลขสูตร2 วิธีละทิฏฐิและสิ่งที่ไม่ใช่สัลเลขธรรม
14 กันยายน 2560
1335
651 651-ตอบปัญหาศรัทธา,สัทธินทรีย์,สัทธาพละ,สัทธานุสารี
14 กันยายน 2560
1376
650 650-สัลเลขสูตร1 ธรรม44อย่าง5นัย
14 กันยายน 2560
1366
649 649-ญาณวิภังค์29 จุตูปปาตญาณและอาสวักขยญาณ
14 กันยายน 2560
1340
648 648-ญาณวิภังค์28 ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ
24 สิงหาคม 2560
1246
647 647-ญาณวิภังค์27 ฌานาทิสังกิเลสาทิญาณ2
24 สิงหาคม 2560
1148
646 646-ตอบปัญหาเจริญมรรคอิงอาศัยวิเวก
24 สิงหาคม 2560
1232
645 645-ญาณวิภังค์26 ฌานาทิสังกิเลสาทิญาณ1
24 สิงหาคม 2560
1132
644 644-ญาณวิภังค์26 อินทรีย์อ่อนแก่และอาการไม่ดีเป็นต้น
3 สิงหาคม 2560
1342
643 643-ตอบปัญหารับวิบากจนหมดบุญเป็นต้น
3 สิงหาคม 2560
1670
642 642-ญาณวิภังค์25 อนุสัย จริต และธุลีในดวงตา
3 สิงหาคม 2560
1416
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 891 รายการ