ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,516
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 503 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 829 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 596 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,254 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 869 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 909 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง จำนวน 1,231 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
931 931-ขุ.ธ.อัตตวรรค3 ฝึกตนดีแล้ว จึงควรฝึกผู้อื่น ตนฝึกยากที่สุด
18 มีนาคม 2564
70
930 930-ขุ.ธ.อัตตวรรค2 ตั้งตนไว้ในธรรมเหมาะสมก่อน ค่อยสอนผู้อื่น
18 มีนาคม 2564
105
929 929-ขุ.ธ.อัตตวรรค1 พึงรักษาตนในวัยใดวัยหนึ่ง
11 มีนาคม 2564
90
928 928-เหตุแห่งเอตทัคคะ และ สิ่งขวางมรรคผล
11 มีนาคม 2564
94
927 927-สุตมยญาณกับการนำไปปฏิบัติ
11 มีนาคม 2564
88
926 926-มหาปัญญากถา12 บุคคลผู้มีปฏิสัมภิทามากขึ้นตามลำดับ
11 มีนาคม 2564
65
925 925-มหาปัญญากถา11 นิพเพธิกปัญญา ปัญญาชำแรกกิเลส
11 มีนาคม 2564
63
924 924-ตอบปัญหา ละทิฏฐิโดยพิจารณาปฏิจจสมุปบาท4นัย
4 กุมภาพันธ์ 2564
161
923 923-มหาปัญญากถา10 ติกขปัญญา ปัญญาแหลมคม
4 กุมภาพันธ์ 2564
62
922 922-มหาปัญญากถา9 ชวนปัญญา ปัญญาแล่นเร็ว
4 กุมภาพันธ์ 2564
76
921 921-ตอบปัญหา วิธีเจริญมรรคทางทวาร6และกรรม3
21 มกราคม 2564
205
920 920-มหาปัญญากถา8 ปัญญาพาหุลละ สีฆ.ลหุ.หาสปัญญา
21 มกราคม 2564
71
919 919-มหาปัญญากถา7 ภูริปัญญา
21 มกราคม 2564
60
918 918-มหาปัญญากถา6 พระพุทธเจ้าทรงมีอสามันตปัญญาเป็นยอด
21 มกราคม 2564
79
917 917-มหาปัญญากถา5 วิปุลปัญญา คัมภีรปัญญา และอสามันตปัญญา
7 มกราคม 2564
80
916 916-ปัจจัยที่มีอิทธพลเยอะสุดและวิธีดูวิบากอย่างง่าย
7 มกราคม 2564
240
915 915-มหาปัญญากถา4 มหาปัญญา และ ปุถุปัญญา
7 มกราคม 2564
77
914 914-มหาปัญญากถา3 ปัญญาปฏิลาภะ ปัญญาพุทฒิ และปัญญเวปุลละ
7 มกราคม 2564
87
913 913-มหาปัญญากถา2 เหตุ4 ทำให้แจ้งผล5 เป็นไปเพื่อปัญญา16
24 ธันวาคม 2563
157
912 912-ตอบปัญหา เจตสิก ยุคลธรรม สัมมาสมาธิ สัญญา เป็นต้น
24 ธันวาคม 2563
169
911 911-มหาปัญญากถา1 เชื่อมโยงอนุปัสสนา7 ปัญญา10 ปฏิสัมภิทา4
24 ธันวาคม 2563
142
910 910-ขุ.ธ.ชราวรรค9(2) บุตรเศรษฐีกลายเป็นขอทานตอนแก่2
17 ธันวาคม 2563
96
909 909-ตอบปัญหา ที่เกิด-ที่ดับและลักษณะของตัณหา
17 ธันวาคม 2563
217
908 908-ขุ.ธ.ชราวรรค9(1) บุตรเศรษฐีกลายเป็นขอทานตอนแก่1
17 ธันวาคม 2563
90
907 907-ขุ.ธ.ชราวรรค8 พุทธอุทานครั้งแรกหลังจากตรัสรู้
17 ธันวาคม 2563
101
906 906-ขุ.ธ.ชราวรรค7 พระโลลุทายีกล่าวธรรมสะเปะสะปะ
19 พฤศจิกายน 2563
67
905 905-ขุ.ธ.ชราวรรค6 มัลลิกาเทวีตกนรก7วันแล้วเกิดุสิตภพ
19 พฤศจิกายน 2563
86
904 904-ตอบปัญหาการพิจารณาธรรม201บทลงสู่อริยสัจ
19 พฤศจิกายน 2563
83
903 903-ขุ.ธ.ชราวรรค5 พระนางรูปนันทาเถรีพิจารณาร่างกาย
19 พฤศจิกายน 2563
82
902 902-ขุ.ธ.ชราวรรค4 ภิกษุสำคัญตนว่าบรรลุอรหันต์
19 พฤศจิกายน 2563
74
901 901-ขุ.ธ.ชราวรรค3 อุตตราเถรีอายุ120ปีบรรลุโสดาปัตติผล
5 พฤศจิกายน 2563
110
900 900-ขุ.ธ.ชราวรรค2(2) พิจารณาศพนางสิริมา
5 พฤศจิกายน 2563
71
899 899-ตอบปัญหาวิธีพิจารณาคุณพระรัตนตรัยให้ลื่นไหล
5 พฤศจิกายน 2563
231
898 898-ขุ.ธ.ชราวรรค2(1) นางสิริมาเสียชีวิต
5 พฤศจิกายน 2563
77
897 897-ขุ.ธ.ชราวรรค1 หญิงสหายนางวิสาขาบรรลุโสดาปัตติผล
5 พฤศจิกายน 2563
142
896 896-ขุ.ธ.ทัณฑวรรค11 สุขสามเณรวัตถุ สามเณรสุข7ขวบบรรลุอรหันต์
29 ตุลาคม 2563
92
895 895-ขุ.ธ.ทัณฑวรรค10(2) ปิโลกติกติสสเถรวัตถุ2 เตือนตนด้วยผ้าเก่า
29 ตุลาคม 2563
80
894 894-ตอบปัญหารูปแบบการพิจารณาในสติปัฏฐาน
29 ตุลาคม 2563
149
893 893-ขุ.ธ.ทัณฑวรรค10(1) ปิโลติกติสสเถรวัตถุ1 ห้ามอกุศลวิตกด้วยหิริ
29 ตุลาคม 2563
81
892 892-ขุ.ธ.ทัณฑวรรค9 สันตติมหามัตตวัตถุ สันตติอำมาตย์บรรลุอรหันต์
29 ตุลาคม 2563
78
891 891-ขุ.ธ.ทัณฑวรรค8 พหุภัณฑิกภิกขุวัตถุ ภิกษุผู้สะสมสิ่งของมาก
1 ตุลาคม 2563
87
890 890-ขุ.ธ.ทัณฑวรรค7(2) มหาโมคคัลลานเถรวัตถุ(ต่อ) บุพพกรรม
1 ตุลาคม 2563
86
889 889-ตอบปัญหาธรรมขันธ์5ไม่หายไปจากโลก
1 ตุลาคม 2563
229
888 888-ขุ.ธ.ทัณฑวรรค7(1) มหาโมคคัลลานเถรวัตถุ พระโมคคัลลานะปรินิพพาน
1 ตุลาคม 2563
97
887 887-ขุ.ธ.ทัณฑวรรค6 อชครเปตวัตถุ เปรตได้รับเศษกรรมที่ตนทำ
1 ตุลาคม 2563
85
886 886-ขุ.ธ.ทัณฑวรรค5 อุโปสถิกอิตถีวัตถุ หญิงรักษาอุโบสถหวังวัฏฏะ
1 ตุลาคม 2563
99
885 885-ขุ.ธ.ทัณฑวรรค4 เรื่องท่านพระโกณฑธานเถระ
17 กันยายน 2563
112
884 884-วิธีการปฏิบัติธรรมให้เป็นมรรค
17 กันยายน 2563
210
883 883-อารมณ์ของรูปฌานและอรูปฌาน
17 กันยายน 2563
158
882 882-วิธีการละทุจริต3
17 กันยายน 2563
140
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 1231 รายการ