ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 6,680
หนังสือ 77
วีดีโอ 2,161
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 158

หนังสือล่าสุด

77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 437 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,226 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,005 ครั้ง)
74-อริยสัจภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 2,143 ครั้ง)
73-สูตรโสดาบัน เล่ม ๑ (เรียกดู : 2,632 ครั้ง)
72-อุทเทสแห่งสติปัฏฐาน (เรียกดู : 2,013 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง จำนวน 891 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
391 391-ปฏิบัติปาติโมกขสังวรกับอินทรียสังวร ที.ม.สักกปัญหสูตร
2 ตุลาคม 2557
1554
390 390-การแยกแยะสัทธรรมกับอสัทธรรม
2 ตุลาคม 2557
1466
389 389-เวทนาควรเสพกับเวทนาไม่ควรเสพ ที.ม.สักกปัญหสูตร
2 ตุลาคม 2557
1577
388 388-จากปปัญจสัญญาถึงอิสสามัจฉริยะ ที.ม.สักกปัญหสูตร
2 ตุลาคม 2557
1564
387 387-เมื่ออิสสาและมัจฉริยะมี เวรจึงมีเป็นต้น ที.ม.สักกปัญหสูตร
18 กันยายน 2557
1627
386 386-การประยุกต์วินัยบัญญัติใช้กับองค์กร
18 กันยายน 2557
1481
385 385-ท้าวสักกะและหมู่เทพเข้าเฝ้า2 ที.ม.สักกปัญหสูตร
18 กันยายน 2557
1471
384 384-ท้าวสักกะและหมู่เทพเข้าเฝ้า1 ที.ม.สักกปัญหสูตร
18 กันยายน 2557
1539
383 383-ธรรมกำจัดและอเสขธรรม อํ.ทสก.
21 สิงหาคม 2557
1642
382 382-วิธีฝึกให้เกิดสัมมาวาจา และ สัมมากัมมันตะ
21 สิงหาคม 2557
1759
381 381-ธรรมเพื่อสำรอก วมนสูตร อํ.ทสก
21 สิงหาคม 2557
1514
380 380-ปรารถนาสิ่งไม่อาจเป็นไปได้เป็นทุกข์, อยากตายเป็นตัณหา
21 สิงหาคม 2557
1631
379 379-ธรรมชำระล้างบาปอกุศล อํ.ทสก.นิชชรสูตร..
7 สิงหาคม 2557
1680
378 378-คนนอกศาสนาไปเกิดในสวรรค์ได้?
7 สิงหาคม 2557
1621
377 377-วิชชาเป็นหัวหน้าเข้าถึงกุศลธรรม อํ.ทสก.วิชชาสูตร
7 สิงหาคม 2557
1587
376 376-กระบวนธรรมของวิตก ความคิด และวจีสังขาร
7 สิงหาคม 2557
1751
375 375-ความเห็นดีเป็นไปเพื่อสุข พีชสูตร อํ.ทสก.
17 กรกฎาคม 2557
1606
374 374-ธรรมสำหรับผู้พบความสูญเสีย, ทุกข์ และความยากลำบาก
17 กรกฎาคม 2557
1647
373 373-มิจฉัตตะทำให้พลาด, สัมมัตตะทำให้สำเร็จ อํ.มิจฉัตตสูตร
17 กรกฎาคม 2557
1553
372 372-กรรมฐานที่ดีที่สุด
17 กรกฎาคม 2557
1559
371 371-ผู้มีกุศลสมบูรณ์พร้อม3 สมณมุณฑิกสูตร ม.ม.
3 กรกฎาคม 2557
1664
370 370-ผู้มีกุศลสมบูรณ์พร้อม2 สมณมุณฑิกสูตร ม.ม.
3 กรกฎาคม 2557
1432
369 369-ผู้มีกุศลสมบูรณ์พร้อม1 สมณมุณฑิกสูตร ม.ม.
3 กรกฎาคม 2557
1749
368 368-พิจารณาข้อธรรมให้ได้มรรค
3 กรกฎาคม 2557
1736
367 367-ทางไปพรหมโลก ธนัญชานิสูตร ม.ม.
19 มิถุนายน 2557
1604
366 366-การยกจิตจากภูมินรกสู่พรหมโลก ธนัญชานิสูตร ม.ม.
19 มิถุนายน 2557
1647
365 365-ไม่มีข้ออ้างในการทำชั่ว ธนัญชานิสูตร ม.ม.
19 มิถุนายน 2557
1828
364 364-นิวรณ์ กับ โพชฌงค์
19 มิถุนายน 2557
1630
363 363-ยังมีราคะก็ยังมีชาติชราและมรณะต่อไป
5 มิถุนายน 2557
1641
362 362-เวทนาก่อนตาย
5 มิถุนายน 2557
1900
361 361-การพิจารณาอาหาร4 ตอนที่3
5 มิถุนายน 2557
1568
360 360-การใช้กามและสมาธิให้ถูกวิธี
5 มิถุนายน 2557
1707
359 359-การพิจารณาอาหาร4 ตอนที่2
22 พฤษภาคม 2557
1539
358 358-การพิจารณาอาหาร4 ตอนที่1
22 พฤษภาคม 2557
1584
357 357-ผู้ต้องการบรรลุในศาสนาของพระพุทธโคดม
22 พฤษภาคม 2557
1591
356 356-มิจฉามรรค กับ สัมมามรรค
22 พฤษภาคม 2557
1488
355 355-การพบอริยมรรคของพระพุทธเจ้า
24 เมษายน 2557
1635
354 354-ผัสสะทำให้เกิดเวทนาเหมือนไม้สีกันเกิดความร้อน
24 เมษายน 2557
2824
353 353-ปุถุชนอาจเบื่อกายแต่ไม่อาจเบื่อจิต
24 เมษายน 2557
1548
352 352-ประโยชน์ของการฟังสวดพระอภิธรรม
24 เมษายน 2557
1864
351 351-ที่อาศัยของธรรมมีขยญาณเป็นต้น ตอนที่3
3 เมษายน 2557
1389
350 350-ที่อาศัยของธรรมมีขยญาณเป็นต้น ตอนที่2
3 เมษายน 2557
1691
349 349-ที่อาศัยของธรรมมีขยญาณเป็นต้น ตอนที่1
3 เมษายน 2557
1682
348 348-ปฏิจจสมุปบาทแบบครอบคลุมและแบบเฉพาะ
3 เมษายน 2557
1759
347 347-ประโยชน์ของการรู้ชาติของจิต
27 มีนาคม 2557
1691
346 346-การปรุงจิตในสายเกิดกับสายดับ
27 มีนาคม 2557
1554
345 345-เหตุให้มีความหยั่งลงของนามรูปและจุติอุบัติ
27 มีนาคม 2557
1643
344 344-เหตุให้มีความเกิดในภพใหม่ต่อไป
27 มีนาคม 2557
1813
343 343-ความสัมพันธ์ปฏิจจสมุปบาทกับอริยมรรค
27 มีนาคม 2557
1620
342 342-กายนี้ไม่ใช่ของเธอและไม่ใช่ของผู้อื่น
20 มีนาคม 2557
1798
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 891 รายการ