ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,516
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 503 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 829 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 596 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,254 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 869 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 909 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง จำนวน 1,231 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
1,131 1131-ธรรมงามในเบื้องต้น ท่ามกลาง และที่สุด
15 ธันวาคม 2565
80
1,130 1130-ขุ.ธ.ตัณหาวรรค12 หมู่สัตว์มีกิเลสเป็นโืทษภายใน
15 ธันวาคม 2565
65
1,129 1129-ขุ.ธ.ตัณหาวรรค11 โภคะทำลายคนทรามปัญญา
15 ธันวาคม 2565
49
1,128 1128-ขุ.ธ.ตัณหาวรรค10 อรหัตตผลสิ้นตัณหาชนะทุกข์ทั้งปวง
24 พฤศจิกายน 2565
61
1,127 1127-ขุ.ธ.ตัณหาวรรค9 พระพุทธเจ้าตรัสรู้เองไม่มีศาสดา
24 พฤศจิกายน 2565
32
1,126 1126-กระบวนการเจริญมรรคกับมัคคสัจ
24 พฤศจิกายน 2565
76
1,125 1125-ขุ.ธ.ตัณหาวรรค8 ผู้ปราศจากตัณหาชื่อว่ามีปัญญามาก
24 พฤศจิกายน 2565
47
1,124 1124-ขุ.ธ.ตัณหาวรรค7 บุคคลผู้สร้างเครื่องผูกมัดที่แน่นหนา
24 พฤศจิกายน 2565
49
1,123 1123-ขุ.ธ.ตัณหาวรรค6 ปล่อยอดีต อนาคต และปัจจุบัน
3 พฤศจิกายน 2565
85
1,122 1122-การพิจารณาบารมี10
3 พฤศจิกายน 2565
56
1,121 1121-ขุ.ธ.ตัณหาวรรค5 ผู้กำหนัดด้วยราคะตกไปสู่ตัณหา
3 พฤศจิกายน 2565
50
1,120 1120-ขุ.ธ.ตัณหาวรรค4 ตัณหาเป็นเครื่องจองจำมั่นคงที่สุด
3 พฤศจิกายน 2565
49
1,119 1119-ขุ.ธ.ตัณหาวรรค3 พ้นแล้วกลับมาผูกเพราะไม่สิ้นตัณหา
27 ตุลาคม 2565
83
1,118 1118-ศีล สมาธิ ปัญญา, ทาน ศีล ภาวนา
27 ตุลาคม 2565
120
1,117 1117-ขุ.ธ.ตัณหาวรรค2 ยังมีตัณหา ทุกข์ย่อมเกิดได้อีก
27 ตุลาคม 2565
65
1,116 1116-ขุ.ธ.ตัณหาวรรค1(2) ตัณหาเกิดขึ้นทำลายพระกปิละ
20 ตุลาคม 2565
37
1,115 1115-รวมมรรคทางทวาร6และทวาร3
20 ตุลาคม 2565
53
1,114 1114-ขุ.ธ.ตัณหาวรรค1(1) โสกะเจริญแก่ผู้มีตัณหา
20 ตุลาคม 2565
44
1,113 1113-ขุ.ธ.นาควรรค8 วิถีแห่งความสุขและไร้ทุกข์
8 กันยายน 2565
62
1,112 1112-ขุ.ธ.นาควรรค7(2) ช้างอุปัฏฐากพระพุทธเจ้า
8 กันยายน 2565
23
1,111 1111-การแทงตลอดอริยสัจ16ลักษณะ
8 กันยายน 2565
67
1,110 1110-ขุ.ธ.นาควรรค7(1) ไม่ได้สหายดี ให้ไปคนเดียว
8 กันยายน 2565
37
1,109 1109-ขุ.ธ.นาควรรค6 จงถอนจิตขึ้นจากกิเลส
8 กันยายน 2565
39
1,108 1108-ขุ.ธ.นาควรรค5 ข่มจิตด้วยอุบายแยบคาย
1 กันยายน 2565
86
1,107 1107-วิธีแยกและจัดการความคิด
1 กันยายน 2565
124
1,106 1106-ขุ.ธ.นาควรรค4 บริโภคมากไม่พ้นห้องนอน
1 กันยายน 2565
46
1,105 1105-ขุ.ธ.นาควรรค3 ช้างกตัญญู
1 กันยายน 2565
41
1,104 1104-ขุ.ธ.นาควรรค2 ฝึกแล้วจะรู้นิพพานที่ไม่เคยรู้
25 สิงหาคม 2565
91
1,103 1103-สติปัฏฐานเชื่อมสู่มหาวิปัสสนา18
25 สิงหาคม 2565
82
1,102 1102-ขุ.ธ.นาควรรค1 มนุษย์ผู้ฝึกแล้วประเสริฐที่สุด
25 สิงหาคม 2565
57
1,101 1101-ขุ.ธ.นิรยวรรค9 สมาทานสัมมาทิฏฐินำไปสุคติ
21 กรกฎาคม 2565
40
1,100 1100-ขุ.ธ.นิรยวรรค8 สมาทานมิจฉาทิฏฐินำไปทุคติ
21 กรกฎาคม 2565
28
1,099 1099-ต้องกำหนดรู้ขันธ์พระอริยะหรือไม่
21 กรกฎาคม 2565
32
1,098 1098-มรรคมีสมาธิระดับฌานอย่างไร
21 กรกฎาคม 2565
67
1,097 1097-ขุ.ธ.นิรยวรรค7 พึงรักษาตนเหมือนชาวเมืองรักษานคร
21 กรกฎาคม 2565
28
1,096 1096-ขุ.ธ.นิรยวรรค6 ความชั่วไม่ทำเลยดีกว่า
21 กรกฎาคม 2565
24
1,095 1095-ขุ.ธ.นิรยวรรค5 การบวชที่ทำย่อหย่อนจะเกลี่ยธุลี
21 กรกฎาคม 2565
26
1,094 1094-ขุ.ธ.นิรยวรรค4 เป็นชู้ภรรยาผู้อื่นได้เหตุแห่งทุกข์4ข้อ
14 กรกฎาคม 2565
61
1,093 1093-พิจารณาอริยมรรคผ่านวิตก เวทนา และสัญญา
14 กรกฎาคม 2565
134
1,092 1092-ขุ.ธ.นิรยวรรค3 กินก้อนเหล็กแดงดีกว่าหลอกโยมฉัน
14 กรกฎาคม 2565
39
1,091 1091-ขุ.ธ.นิรยวรรค2 ภิกษุชั่วไม่สำรวมตกนรก
14 กรกฎาคม 2565
47
1,090 1090-ขุ.ธ.นิรยวรรค1 คนชอบพูดคำไม่จริงตกนรก
23 มิถุนายน 2565
34
1,089 1089-ขุ.ธ.ปกิณณกวรรค9 พึงยินดีอยู่ผู้เดียวฝึกฝนตนเอง
23 มิถุนายน 2565
32
1,088 1088-อาฏานาฏิยะกับการเจริญมรรค
23 มิถุนายน 2565
31
1,087 1087-ขุ.ธ.ปกิณณกวรรค8 สัตบุรุษปรากฏในที่ไกลเหมือนเขาหิมาลัย
23 มิถุนายน 2565
24
1,086 1086-ขุ.ธ.ปกิณณกวรรค7 คุณธรรมทำให้ได้รับการบูชาทุกที่
23 มิถุนายน 2565
32
1,085 1085-ขุ.ธ.ปกิณณกวรรค6 การเดินทางไกลในวัฏฏะเป็นทุกข์
9 มิถุนายน 2565
66
1,084 1084-ประโยชน์ของการรู้เหตุปัจจัย
9 มิถุนายน 2565
101
1,083 1083-อุเบกขาเวทนาและอุเบกขา10
9 มิถุนายน 2565
62
1,082 1082-สภาวะพิเศษในธรรมทั้งปวง10อย่าง
9 มิถุนายน 2565
73
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 1231 รายการ