ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,802
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 991 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,072 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 798 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,490 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 1,002 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,053 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง จำนวน 1,277 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
127 127-ชราสุตตนิทเทส ขุททกนิกาย มหานิทเทส ตอนที่2
30 กันยายน 2553
1795
126 126-ชราสุตตนิทเทส ขุททกนิกาย มหานิทเทส ตอนที่1
30 กันยายน 2553
1876
125 125-สฬายตนวิภังคสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ตอนที่2
26 สิงหาคม 2553
1818
124 124-สฬายตนวิภังคสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ตอนที่1
26 สิงหาคม 2553
1725
123 123-ปัณฑิตวรรค ขุททกนิกาย ธรรมบท ตอนที่2
28 กรกฎาคม 2553
1763
122 122-ปัณฑิตวรรค ขุททกนิกาย ธรรมบท ตอนที่1
28 กรกฎาคม 2553
1884
121 121-พาลวรรค ขุททกนิกาย ธรรมบท ตอนที่2
23 มิถุนายน 2553
1761
120 120-พาลวรรค ขุททกนิกาย ธรรมบท ตอนที่1
23 มิถุนายน 2553
1667
119 119-ปุพผวรรค ขุททกนิกาย ธรรมบท
27 พฤษภาคม 2553
1984
118 118-จิตตวรรค ขุททกนิกาย ธรรมบท
27 พฤษภาคม 2553
1839
117 117-อัปปมาทวรรค ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท
29 เมษายน 2553
1600
116 116-ยมกวรรค ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท
29 เมษายน 2553
1734
115 115-อริยวังสสูตร อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต
25 มีนาคม 2553
1800
114 114-โคตมกสูตร อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต
25 มีนาคม 2553
1677
113 113-มูลปริยายสูตร มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ ตอนที่2
25 กุมภาพันธ์ 2553
1936
112 112-มูลปริยายสูตร มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ ตอนที่1
25 กุมภาพันธ์ 2553
1760
111 111-ธาตุวิภังคสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ตอนที่6
21 มกราคม 2553
1883
110 110-ธาตุวิภังคสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ตอนที่5
21 มกราคม 2553
1637
109 109-ธาตุวิภังคสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ตอนที่4
24 ธันวาคม 2550
1774
108 108-ธาตุวิภังคสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ตอนที่3
24 ธันวาคม 2550
1784
107 101-วิปัสสนากถา2 ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค
27 สิงหาคม 2552
1750
106 100-วิปัสสนากถา1 ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค
27 สิงหาคม 2552
1828
105 099-ปัญจเวรภยสูตร
30 กรกฎาคม 2552
1816
104 098-สัมมสสูตร2
25 มิถุนายน 2552
1899
103 097-สัมมสสูตร1
25 มิถุนายน 2552
1814
102 096-การพัฒนาตนเอง
11 มิถุนายน 2552
1767
101 095-อัตตทีปสูตร2
28 พฤษภาคม 2552
1748
100 094-อัตตทีปสูตร1
28 พฤษภาคม 2552
1848
99 093-ญาณวัตถุสูตร2
30 เมษายน 2552
1766
98 092-ญาณวัตถุสูตร1
30 เมษายน 2552
1777
97 091-สัพพาสวสูตร4
26 มีนาคม 2552
1760
96 090-สัพพาสวสูตร3
26 มีนาคม 2552
2308
95 089-สัพพาสวสูตร2
26 กุมภาพันธ์ 2552
1781
94 088-สัพพาสวสูตร1
29 มกราคม 2552
1837
93 087-นิมิตตสูตร
25 ธันวาคม 2551
1677
92 086-ปุณณมสูตร2
27 พฤศจิกายน 2551
1587
91 085-ปุณณมสูตร1
27 พฤศจิกายน 2551
1789
90 084-สาเลยยกสูตร4
23 ตุลาคม 2551
1558
89 083-สาเลยยกสูตร3
23 ตุลาคม 2551
1638
88 082-สาเลยยกสูตร2
25 กันยายน 2551
1712
87 081-สาเลยยกสูตร1
28 สิงหาคม 2551
1830
86 080-อุปนียสูตร
17 กรกฎาคม 2551
1955
85 079-โอฆตรณสูตร
17 กรกฎาคม 2551
1753
84 078-อวิชชาสูตร2
26 มิถุนายน 2551
1870
83 077-อวิชชาสูตร1
26 มิถุนายน 2551
1979
82 076-อวิชชาปหานสูตร
29 พฤษภาคม 2551
1886
81 075-ปฐมเคลัญญสูตร2
29 พฤษภาคม 2551
1776
80 074-ปฐมเคลัญญสูตร1
1 พฤษภาคม 2551
1653
79 073-กัมมนิโรธสูตร
1 พฤษภาคม 2551
1965
78 072-ติตถายตนสูตร6
27 มีนาคม 2551
1628
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 1277 รายการ