ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,802
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 991 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,072 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 798 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,490 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 1,002 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,053 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง จำนวน 1,277 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
1,227 1227-การกำหนดรู้ทุกข์24ชุดในมูลปริยายสูตร
21 กันยายน 2566
56
1,226 1226-ปุราเภทสูตร1 สิ้นตัณหาก่อนตายดีที่สุด
21 กันยายน 2566
71
1,225 1225-มาคันทิยสูตร4 ยึดสัญญาและทิฏฐิจึงกระทบกระทั่งกัน
17 สิงหาคม 2566
77
1,224 1224-สงเคราะห์คุณพระรัตนตรัยลงในอริยสัจ
17 สิงหาคม 2566
66
1,223 1223-มาคันทิยสูตร2 ยึดทิฏฐิจึงไม่ถึงความสงบภายใน
17 สิงหาคม 2566
62
1,222 1222-มาคันทิยสูตร1 ตอบปัญหามาคัณฑิยพราหมณ์
17 สิงหาคม 2566
57
1,221 1221-ปสูรสูตร2 ทิฏฐิเป็นเหตุให้วิวาทกัน2
3 สิงหาคม 2566
52
1,220 1220-การพิจารณาอริยสัจ16ลักษณะ
3 สิงหาคม 2566
100
1,219 1219-ปสูรสูตร1 ทิฏฐิเป็นเหตุให้วิวาทกัน1
3 สิงหาคม 2566
50
1,218 1218-ติสสเมตเตยยสูตร ความคับแค้นของผู้ครองเรือน
3 สิงหาคม 2566
69
1,217 1217-ชราสูตร2 พระอริยะไม่แสดงตนในภพ
20 กรกฎาคม 2566
49
1,216 1216-การแยกคำสามัญ กับ อริยสัจ
20 กรกฎาคม 2566
58
1,215 1215-ชราสูตร1 ชีวิตนี้เป็นของน้อยต้องตายแน่
20 กรกฎาคม 2566
71
1,214 1214-ปรมัฏฐกสูตร2 พระอรหันต์ไม่มีสัญญาผิด
20 กรกฎาคม 2566
44
1,213 1213-ปรมัฏฐกสูตร ยึดทิฏฐิทำให้มองคนอื่นว่าเลว
6 กรกฎาคม 2566
62
1,212 1212-พิจารณาโพชฌงค์และสัจจะต้นจนจบ
6 กรกฎาคม 2566
88
1,211 1211-สุทธัฏฐกสูตร ความหมดจดผิดและถูก
6 กรกฎาคม 2566
41
1,210 1210-ทุฏฐัฏฐกสูตร2 ความเห็นผิดถอนได้ยาก2
15 มิถุนายน 2566
44
1,209 1209-เทียบปฏิสัมภิทามรรคกับทสุตตรสูตร
15 มิถุนายน 2566
39
1,208 1208-ทุฏฐัฏฐกสูตร1 ความเห็นผิดถอนได้ยาก1
15 มิถุนายน 2566
60
1,207 1207-คุหัฏฐกสูตร3 ติดใจในถ้ำคือร่างกาย3
15 มิถุนายน 2566
30
1,206 1206-คุหัฏฐกสูตร2 ติดใจในถ้ำคือร่างกาย2
8 มิถุนายน 2566
28
1,205 1204-คุหัฏฐกสูตร1 ติดใจในถ้ำคือร่างกาย1
8 มิถุนายน 2566
38
1,204 1205-การพยากรณ์อรหัตตผลผ่านสิ่งทั้งปวง
8 มิถุนายน 2566
88
1,203 1203-กามสูตร มีกิเลสกามในวัตถุกาม
8 มิถุนายน 2566
84
1,202 1202-วิธีรู้เพื่อให้เกิดอริยมรรค
25 พฤษภาคม 2566
134
1,201 1201-ไม่รู้อริยสัจ4จึงปรุงอภิสังขาร3
25 พฤษภาคม 2566
105
1,200 1200-สรุปเนื้อหาคัมภีร์ธรรมบท
25 พฤษภาคม 2566
39
1,199 1199-ขุ.ธ.พราหมณวรรค40 ผู้รู้ภพถึงความสิ้นชาติเป็นพราหมณ์
25 พฤษภาคม 2566
27
1,198 1198-ขุ.ธ.พราหมณวรรค39 ผู้องอาจชนะกิเลสแล้วเป็นพราหมณ์
25 พฤษภาคม 2566
25
1,197 1197-ขุ.ธ.พราหมณวรรค38 ผู้ไม่กังวลในขันธ์ทั้ง3กาลเป็นพราหมณ์
25 พฤษภาคม 2566
28
1,196 1196-ขุ.ธ.พราหมณวรรค37 ผู้รู้แจ้งจุติอุบัติไม่ติดข้องเป็นพราหมณ์.mp3
11 พฤษภาคม 2566
46
1,195 1195-ขุ.ธ.พราหมณวรรค36 ผู้ละความยินดีและไม่ยินดีเป็นพราหมณ์
11 พฤษภาคม 2566
34
1,194 1194-ขุ.ธ.พราหมณวรรค35 ผู้ละโยคะมนุษย์และทิพย์เป็นพราหมณ์
11 พฤษภาคม 2566
32
1,193 1193-วิธีพิจารณารูปสัตตกะกับอรูปสัตตกะ
11 พฤษภาคม 2566
61
1,192 1192-ขุ.ธ.พราหมณวรรค34 ผู้สิ้นตัณหาในภพเป็นพราหมณ์
11 พฤษภาคม 2566
32
1,191 1191-ขุ.ธ.พราหมณวรรค33 ผู้ละตัณหาไม่มีเรือนบวชเป็นพราหมณ์
11 พฤษภาคม 2566
32
1,190 1190-ขุ.ธ.พราหมณวรรค32 ผู้ละกามไม่มีเรือนบวชเป็นพราหมณ์
11 พฤษภาคม 2566
32
1,189 1189-ขุ.ธ.พราหมณวรรค31 ผู้ล่วงราคะและกิเลสได้เป็นพราหมณ์
11 พฤษภาคม 2566
32
1,188 1188-ขุ.ธ.พราหมณวรรค30 ผู้บริสุทธิ์ไม่ขุ่นมัวเป็นพราหมณ์
20 เมษายน 2566
47
1,187 1187-ขุ.ธ.พราหมณวรรค29 ผู้ละบุญและบาปได้เป็นพราหมณ์
20 เมษายน 2566
44
1,186 1186-ขุ.ธ.พราหมณวรรค28 ผู้ไม่มีความอาลัยเป็นพราหมณ์
20 เมษายน 2566
28
1,185 1185-ฐานความคิดเรื่องบารมี10ทัศ
20 เมษายน 2566
45
1,184 1184-ขุ.ธ.พราหมณวรรค27 ผู้ปราศจากความหวังเป็นพราหมณ์
20 เมษายน 2566
32
1,183 1183-ขุ.ธ.พราหมณวรรค26 ผู้ไม่ขโมยสิ่งของผู้อื่นเป็นพราหมณ์
20 เมษายน 2566
25
1,182 1182-ขุ.ธ.พราหมณวรรค25 ผู้ไม่กล่าวคำหยาบเป็นพราหมณ์
20 เมษายน 2566
26
1,181 1181-ขุ.ธ.พราหมณวรรค24 ผู้ทำราคะให้ตกไปเป็นพราหมณ์
20 เมษายน 2566
28
1,180 1180-ขุ.ธ.พราหมณวรรค23 ผู้ไม่มุ่งร้ายและไม่ยึดมั่นเป็นพราหมณ์
23 มีนาคม 2566
47
1,179 1179-ขุ.ธ.พราหมณวรรค22 ผู้ไม่มีโทษและไม่ทำร้ายเป็นพราหมณ์
23 มีนาคม 2566
40
1,178 1178-ขุ.ธ.พราหมณวรรค21 ผู้ไม่เกี่ยวข้องและไม่มีอาลัยเป็นพราหมณ์
23 มีนาคม 2566
46
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 1277 รายการ