ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,782
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 962 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,058 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 779 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,471 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 987 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,036 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง จำนวน 1,274 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
1,274 1274-โกสัมพิยสูตร1 สาราณียธรรม6มีอริยทิฏฐิเป็นยอด
16 พฤษภาคม 2567
84
1,273 1273-จรณะ15 กับลำดับการปฏิบัติธรรม
16 พฤษภาคม 2567
82
1,272 1272-วีมังสกสูตร2 ศรัทธาที่มีเหตุเกิดจากโสดาปัตติมรรค
16 พฤษภาคม 2567
52
1,271 1271-วีมังสกสูตร1 การตรวจสอบพระพุทธเจ้า6ประเด็น
2 พฤษภาคม 2567
56
1,270 1270-ปฏิสัมภิทาในธรรมจักกัปปวัตตนสูตร
2 พฤษภาคม 2567
71
1,269 1269-ฉวิโสธนสูตร6 จิตตั้งมั่นฌานที่4น้อมจิตเพื่ออาสวักขยญาณ
25 เมษายน 2567
60
1,268 1268-การละมานะด้วยโสดาปัตติมรรคถึงอรหัตตมรรค
25 เมษายน 2567
65
1,267 1267-ฉวิโสธนสูตร5 มีสัมปชัญญะ ทำสมาธิ ละนิวรณ์ ได้ฌาน
25 เมษายน 2567
61
1,266 1266-ฉวิโสธนสูตร4 มีอินทรียสังวรได้อพยาเสกสุข
18 เมษายน 2567
75
1,265 1265-ธรรมเอกเป็นที่อาศัยให้หลุดพ้น11แบบ
18 เมษายน 2567
70
1,264 1264-ฉวิโสธนสูตร3 คุณคือศีล26ข้อและความสันโดษ
18 เมษายน 2567
52
1,263 1263-ประโยชน์การศึกษาปัจจัย24และอุปนิสสยปัจจัย
4 เมษายน 2567
63
1,262 1262-โลกิยสัมมาทิฏฐิ กับ โลกุตตรสัมมาทิฏฐิ
4 เมษายน 2567
83
1,261 1261-ฉวิโสธนสูตร2 วิธีตรวจสอบพระอรหันต์2
21 มีนาคม 2567
37
1,260 1260-วิธีละกามราคะและปฏิฆะสังโยชน์
21 มีนาคม 2567
64
1,259 1259-ฉวิโสธนสูตร1 วิธีตรวจสอบพระอรหันต์1
21 มีนาคม 2567
38
1,258 1258-มธุปิณฑิกสูตร4 เมื่อจักขุเป็นต้นมี ผัสสะเป็นต้นจึงมี
29 กุมภาพันธ์ 2567
94
1,257 1257-พระสวดบทอะไรในงานศพ
29 กุมภาพันธ์ 2567
83
1,256 1256-สังโยชน์เกิดโดยไม่มีเจตนาอย่างไร
29 กุมภาพันธ์ 2567
122
1,255 1255-มธุปิณฑิกสูตร3 เหตุให้ปปัญจสัญญาเกิดจนวัฏฏะยืดยาว
29 กุมภาพันธ์ 2567
122
1,254 1254-มธุปิณฑิกสูตร2 ที่สุดของอนุสัย7 และ บาปอกุศลดับ
1 กุมภาพันธ์ 2567
111
1,253 1253-เนื้อหาย่อของจูฬ-มหาสีนาทสูตร
1 กุมภาพันธ์ 2567
51
1,252 1252-มธุปิณฑิกสูตร1 พระพุทธเจ้าไม่โต้แย้งกับชาวโลก
1 กุมภาพันธ์ 2567
70
1,251 1251-สารีปุตตสูตร2 วิธีปฏิบัติเพื่อมีปัญญาเป็นพระอรหันต์
11 มกราคม 2567
134
1,250 1250-เหตุผลลำดับมรรคกับการละสังโยชน์10
11 มกราคม 2567
104
1,249 1249-สารีปุตตสูตร1 วิธีปฏิบัติสำหรับภิกษุผู้เบื่อหน่ายในทุกข์
11 มกราคม 2567
102
1,248 1248-อัตตทัณฑสูตร2 วิธีปฏิบัติเพื่อดับกิเลสของตน
28 ธันวาคม 2566
96
1,247 1247-วิโมกข์3กับการปฏิบัติไตรลักษณ์
28 ธันวาคม 2566
84
1,246 1246-อัตตทัณฑสูตร1 ภัยเกิดจากโทษภายในตัวเอง
28 ธันวาคม 2566
91
1,245 1245-ตุวฏกสูตร2 ข้อปฏิบัติพื้นฐานผู้ต้องการบรรลุเร็ว
21 ธันวาคม 2566
146
1,244 1244-วิธีรู้ขันธ์5เพื่อเบื่อหน่ายและเห็นอริยสัจ
21 ธันวาคม 2566
136
1,243 1243-ตุวฏกสูตร1 เห็นอย่างไรจึงไม่ยึดถือและสิ้นกิเลส
21 ธันวาคม 2566
106
1,242 1242-มหาวิยูหสูตร3 พระอรหันต์วางเฉยสมมติที่เกิดจากปุถุชน
16 พฤศจิกายน 2566
124
1,241 1241-วิธีเจริญวิปัสสนาในการพูด
16 พฤศจิกายน 2566
128
1,240 1240-มหาวิยูหสูตร2 ทิฏฐิสมมติเกิดจากปุถุชน
16 พฤศจิกายน 2566
70
1,239 1237-มหาพยูหสูตร1 ผลของทิฏฐิไม่พอสงบกิเลส
2 พฤศจิกายน 2566
71
1,238 1239-อัตตานุทิฏฐิ กับ สักกายทิฏฐิ
2 พฤศจิกายน 2566
93
1,237 1238-กถาวัตถุ10 สงเคราะห์ลงไตรสิกขา
2 พฤศจิกายน 2566
50
1,236 1236-จูฬวิยูหสูตร3 ทิฏฐิเกิดเพราะกำหนดตามวิตก
12 ตุลาคม 2566
75
1,235 1235-อาสวะละได้7แบบและสังวร5ประการ
12 ตุลาคม 2566
82
1,234 1234-จูฬวิยูหสูตร2 ทิฏฐิทั้งปวงล้วนผิดเกิดจากไม่รู้นิพพาน
12 ตุลาคม 2566
60
1,233 1233-จูฬวิยูหสูตร1 เพราะทิฏฐิจึงยึดว่าตนถูกคนอื่นผิด
5 ตุลาคม 2566
80
1,232 1232-ขอบเขตความรู้ของกัมมัสสกตาญาณ
5 ตุลาคม 2566
78
1,231 1231-กลหวิวาทสูตร2 สิ่งน่าพอใจไม่น่าพอใจเกิดเพราะผัสสะ
28 กันยายน 2566
88
1,230 1230-ท่านพระอนุรุทธะบรรลุธรรม
28 กันยายน 2566
87
1,229 1229-กลหวิวาทสูตร1 ทะเลาะวิวาทเกิดเพราะสิ่งเป็นที่รัก
28 กันยายน 2566
65
1,228 1228-ปุราเภทสูตร2 พระอรหันต์สิ้นกิเลสก่อนขันธ์ดับ
21 กันยายน 2566
46
1,227 1227-การกำหนดรู้ทุกข์24ชุดในมูลปริยายสูตร
21 กันยายน 2566
55
1,226 1226-ปุราเภทสูตร1 สิ้นตัณหาก่อนตายดีที่สุด
21 กันยายน 2566
70
1,225 1225-มาคันทิยสูตร4 ยึดสัญญาและทิฏฐิจึงกระทบกระทั่งกัน
17 สิงหาคม 2566
75
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 1274 รายการ