ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
เสียงธรรม 6,680
หนังสือ 77
วีดีโอ 2,161
บทความ 109
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 158

หนังสือล่าสุด

77-สูตรโสดาบัน เล่ม ๒ (เรียกดู : 437 ครั้ง)
76-ปราโมทย์และปีติ...ธรรมสมาธิ (เรียกดู : 1,226 ครั้ง)
75-มหาสติปัฏฐานสูตร บาลี - ไทย (เรียกดู : 2,005 ครั้ง)
74-อริยสัจภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 2,143 ครั้ง)
73-สูตรโสดาบัน เล่ม ๑ (เรียกดู : 2,632 ครั้ง)
72-อุทเทสแห่งสติปัฏฐาน (เรียกดู : 2,013 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก หมวดหมู่ 04. บ้านพุทธธรรมสวนหลวง จำนวน 891 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
341 341-ทิฏฐิไม่เกิดอีกด้วยอริยมรรค
20 มีนาคม 2557
2548
340 340-วิบากเปลี่ยนได้
20 มีนาคม 2557
1928
339 339-ชรามรณะของใคร?
20 มีนาคม 2557
1699
338 338-ความรู้ในปฏิจจสมุปบาท 77 ญาณ ตอนที่3
20 มีนาคม 2557
1729
337 337-รู้ปฏิจจสมุปบาท..เป็นสัมมาทิฏฐิ
20 มีนาคม 2557
1673
336 336-ความรู้ในปฏิจจสมุปบาท 77 ญาณ ตอนที่2
13 มีนาคม 2557
1585
335 335-ความรู้ในปฏิจจสมุปบาท 77 ญาณ ตอนที่1
13 มีนาคม 2557
1567
334 334-วิธีแก้ความคิดยึดติดขันธ์
13 มีนาคม 2557
1768
333 333-มหาวิบาก8 ตทาลัมพนะ และวิธีปฏิบัติ
13 มีนาคม 2557
1688
332 332-ขยายความองค์ปฏิจจสมุปบาท2 สํ.นิ.
27 กุมภาพันธ์ 2557
1694
331 331-ขยายความองค์ปฏิจจสมุปบาท1 สํ.นิ.
27 กุมภาพันธ์ 2557
1781
330 330-มิจฉาทิฏฐิและมงคลตื่นข่าว
27 กุมภาพันธ์ 2557
1752
329 329-ปฏิจจสมุปบาท อริยสัจ สติ สติภาวนา
27 กุมภาพันธ์ 2557
1681
328 328-ปฏิจจสมุปบาท
20 กุมภาพันธ์ 2557
1713
327 327-การพัฒนาญาณปัญญา
20 กุมภาพันธ์ 2557
1621
326 326-รอยต่อระหว่างกรรมเก่ากับกรรมใหม่
20 กุมภาพันธ์ 2557
1745
325 323-ทรงได้คุณทั้งปวง สัมปสาทนียสูตร ที.ปา.13
26 ธันวาคม 2556
1725
324 322-ฤทธิ์ของพระอริยะ สัมปสาทนียสูตร ที.ปา.12
26 ธันวาคม 2556
1652
323 325-ธรรมปริยายแห่งความเลื่อมใส สัมปสาทนียสูตร ที.ปา.14
26 ธันวาคม 2556
1537
322 324-ภพหยาบและละเอียดที่เกิดในจิต
26 ธันวาคม 2556
1803
321 321-ญาณระลึกอดีตและเห็นจุติอุบัติ สัมปสาทนียสูตร ที.ปา.11
19 ธันวาคม 2556
1636
320 320-ญาณรู้การบรรลุและความเห็นผิดว่าเที่ยง สัมปสาทนียสูตร ที.ปา.10
19 ธันวาคม 2556
1816
319 319-เทศนาเรื่องวิธีการสั่งสอน สัมปสาทนียสูตร ที.ปา.9
19 ธันวาคม 2556
1681
318 318-อุปนิสสยปัจจัย, อาเสวนปัจจัย และอัพยากตธรรม
19 ธันวาคม 2556
1726
317 317-เทศนาเรื่องการพูดและการมีศีล สัมปสาทนียสูตร ที.ปา.8
21 พฤศจิกายน 2556
1647
316 316-กิเลสในจิตกว้างและจิตแคบ
21 พฤศจิกายน 2556
1685
315 315-เทศนาเรื่องปธานและปฏิปทา สัมปสาทีนยสูตร ที.ปา.7
21 พฤศจิกายน 2556
1792
314 314-เทศนาเรื่องบุคคลบัญญัติ สัมปสาทีนยสูตร ที.ปา.6
21 พฤศจิกายน 2556
1577
313 313-เทศนาเรื่องทัสสนสมาบัติ สัมปสาทีนยสูตร ที.ปา.5
21 พฤศจิกายน 2556
1398
312 312-สัมปสาทนียสูตร ที.ปา.4
7 พฤศจิกายน 2556
1589
311 311-ตัณหาที่เป็นทุกขสัจ กับ ตัณหาที่เป็นสมุทยสัจ
7 พฤศจิกายน 2556
1754
310 310-สัมปสาทนียสูตร ที.ปา.3
7 พฤศจิกายน 2556
1803
309 309-เนกขัมมสังกัปปะ; ตัวสภาวะและการฝึกปฏิบัติ
7 พฤศจิกายน 2556
1676
308 308-สัมปสาทนียสูตร ที.ปา.2
17 ตุลาคม 2556
1570
307 307-สัมปสาทนียสูตร ที.ปา.1
17 ตุลาคม 2556
1575
306 306-อวินิพโภครูป; สี กลิ่น รส โอชา
17 ตุลาคม 2556
1892
305 305-ธรรมและอนุธรรมในแง่ไตรสิกขา
17 ตุลาคม 2556
1688
304 304-ยถาภูตญาณทัสสนะ; ความหมายและตัวสภาวะ
17 ตุลาคม 2556
1734
303 303-เพลินทุกข์ ไม่พ้นทุกข์, ไม่เพลินทุกข์ พ้นทุกข์ สํ.สฬา.
3 ตุลาคม 2556
1736
302 302-อัสสาทะ, อาทีนวะและนิสสรณะของรูปเป็นต้น สํ.สฬา.
3 ตุลาคม 2556
1510
301 301-อัสสาทะ, อาทีนวะและนิสสรณะของจักษุเป็นต้น สํ.สฬา.
3 ตุลาคม 2556
1665
300 300-อุปาทานจากหยาบถึงละเอียด
3 ตุลาคม 2556
1661
299 299-ลำดับการแสดงธาตุ4 และชื่อเจตสิกในภาษาไทย
3 ตุลาคม 2556
1744
298 298-เพราะยึดมั่นอะไร สุขทุกข์ภายในจึงเกิด สํ.ข.อัชฌัตตสูตร
12 กันยายน 2556
1832
297 297-วิปัสสนามาตรฐานเริ่มต้นจนถึงอรหันต์ สํ.ข.สีลวันตสูตร
12 กันยายน 2556
1891
296 296-ความไหวของจิตและความเข้าใจเรื่องผลกับวิบาก
12 กันยายน 2556
1816
295 295-ใจกว้าง ใจแคบ และใจไร้ขอบเขต
12 กันยายน 2556
1901
294 294-วิธีเจริญวิปัสสนาจนถึงอรหันต์ 23 แบบ สํ.ข.ปาลิเลยยสูตร
12 กันยายน 2556
1687
293 293-รู้เห็นอย่างนี้ๆ ความสิ้นอาสวะจึงมี สํ.ข.ปาลิเลยยสูตร
29 สิงหาคม 2556
1722
292 292-ยึดสิ่งใดแล้วไม่มีโทษ สิ่งนั้นไม่มี สํ.ข.ปิณโฑลยสูตร
29 สิงหาคม 2556
1746
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 891 รายการ