ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,218
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 272 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 701 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 479 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,129 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 804 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 845 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

วีดีโอ (Video) จาก ทั้งหมด จำนวน 2,388 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ภาพประกอบ ชื่อ/รายละเอียด Views
1,988 351-ปฏิบัติธรรม 14-18 ก.ย.62 (02).พื้นฐานการมีสติรู้กาย
14 กันยายน 2562
178
1,987 350-ปฏิบัติธรรม 14-18 ก.ย.62 (01).คอร์สวิปัสสนากรรมฐานอริยมรรค
14 กันยายน 2562
193
1,986 349-ปฏิจจสมุปบาท 5(2).ปฏิจจสมุปบาทแบบทั่วไป 4
8 กันยายน 2562
186
1,985 348-ปฏิจจสมุปบาท 5(1).ปฏิจจสมุปบาทแบบทั่วไป 3
8 กันยายน 2562
183
1,984 143-พระไตรปิฎกวิเคราะห์ (ป.เอก บาลีพุทธศาสตร์)
1 ตุลาคม 2562
467
1,983 142-ปรมัตถธรรม 10.ปรมัตถธรรม 4 กับ วิปัสสนาภูมิ 6
2 ตุลาคม 2562
376
1,982 141-ปรมัตถธรรม 9.นิพพานปรมัตถ์
1 ตุลาคม 2562
519
1,981 140-ปรมัตถธรรม 8.รูปปรมัตถ์, แสดงรูป 28 จัดเป็น 11 กลุ่ม
17 กันยายน 2562
359
1,980 139-ปรมัตถธรรม 7.แสดงเจตสิกแบบสัมปโยคนัย สังคหนัย และตทุภยมิสสกนัย
10 กันยายน 2562
378
1,979 138-ปรมัตถธรรม 6.จำแนกเจตสิก 52 อัญญสมานา อกุศลและโสภณะ
20 สิงหาคม 2562
358
1,978 137-ปรมัตถธรรม 5.จำแนกโลกุตตรจิต 8 หรือ 40
20 สิงหาคม 2562
427
1,977 136-ปรมัตถธรรม 4.การจำแนกรูปาวจรจิต 15 และอรูปาวจรจิต 12
13 สิงหาคม 2562
341
1,976 135-ปรมัตถธรรม 3.จำแนกกามาวจรจิต 54 ประเภท
30 กรกฎาคม 2562
390
1,975 134-ปรมัตถธรรม 2.ความหมายของจิต เจตสิก รูป นิพพาน
9 กรกฎาคม 2562
447
1,974 133-ปรมัตถธรรม 1.สัจจะ 2 ลักษณะ 2 และลักขณาทิจตุกกะจิต
25 มิถุนายน 2562
340
1,973 132-วิปัสสนาภาวนาในคัมภีร์ 6.สรุปเนื้อหาการบรรยาย
4 มิถุนายน 2562
373
1,972 131-วิปัสสนาภาวนาในคัมภีร์ 5.วิสุทธิ 7 และลำดับญาณในคัมภีร์ต่างๆ
4 มิถุนายน 2562
374
1,971 115-กาลัตตยอนิจจสูตร พิจารณาขันธ์ให้เห็นไม่น่าเพลิน
5 พฤษภาคม 2562
340
1,970 114-สมาธิสูตร จิตตั้งมั่นแล้วรู้ชัดความเกิดและความดับ
5 พฤษภาคม 2562
394
1,969 113-ตอบปัญหาธรรม
7 เมษายน 2562
401
1,968 112-ตทังคนิพพานและไม่รู้จริงจึงเกิดมานะ
7 เมษายน 2562
375
1,967 111-สํ.เทวตาสังยุต อะไรครอบงำสิ่งทั้งปวงเป็นต้น
3 มีนาคม 2562
336
1,966 110-สํ.เทวตาสังยุต ให้อะไร ชื่อว่าให้กำลัง
3 มีนาคม 2562
352
1,965 109-ชฏาสูตร คุณสมบัติผู้สามารถแก้ตัณหาได้ 6 อย่าง
3 กุมภาพันธ์ 2562
400
1,964 108-โอฆตรณสูตร ไม่พัก ไม่เพียร ไม่จม ไม่ลอย
3 กุมภาพันธ์ 2562
299
1,963 107-ตอบปัญหาธรรม
20 มกราคม 2562
352
1,962 106-สมิทธิสูตร วิธีปฏิบัติแนวอริยมรรค
20 มกราคม 2562
303
1,961 105-สํ.สคาถ.เทวดาถามพระพุทธเจ้าตรัสตอบ 2
16 ธันวาคม 2561
316
1,960 104-สํ.สคาถ.เทวดาถามพระพุทธเจ้าตรัสตอบ 1
16 ธันวาคม 2561
282
1,959 103-ความเห็นเทวดากับสัจจะของพระพุทธเจ้า 2
4 พฤศจิกายน 2561
356
1,958 102-ความเห็นเทวดากับสัจจะของพระพุทธเจ้า 1
4 พฤศจิกายน 2561
293
1,957 101-ตอบปัญหาธรรมการปฏิบัติภาวนา
7 ตุลาคม 2561
311
1,956 100-ทุติยเทวสูตร วัตตบท ๗ ประการเหตุให้เป็นท้าวสักกะ
7 ตุลาคม 2561
301
1,955 099-เวปจิตติและสุภาสิตชยสูตร ท้าวสักกะสรรเสริญขันติ
7 ตุลาคม 2561
277
1,954 098-เสวิตัพพาเสวิตัพพสูตร 2 อกุศลเสื่อม กุศลเจริญ
2 กันยายน 2561
294
1,953 097-เสวิตัพพาเสวิตัพพสูตร 1 ธรรมควรเสพกับไม่ควรเสพ
2 กันยายน 2561
331
1,952 096-พบเมืองเก่า ทางเข้าคือมรรค 8 นครสูตร สํ.นิ.
5 สิงหาคม 2561
284
1,951 095-นามรูปกับวิญญาณอิงอาศัยกัน นฬกลาปิสูตร สํ.นิ.
5 สิงหาคม 2561
317
1,950 086-สํ.นิ.มหารุกขสูตรและตอบปัญหาธรรม
1 กรกฎาคม 2561
288
1,949 085-สํ.นิ.ทุติยอริยสาวกสูตรเป็นต้น ตัณหาเจริญ
1 กรกฎาคม 2561
257
1,948 094-ปฏิบัติธรรม 17-19 ก.ค. (8).รู้ชัดและศึกษา
19 กรกฎาคม 2561
310
1,947 093-ปฏิบัติธรรม 17-19 ก.ค. (7).จากสติสัมปชัญญะไปสู่การเห็นสัจจะ
19 กรกฎาคม 2561
333
1,946 092-ปฏิบัติธรรม 17-19 ก.ค. (6).ปฏิบัติให้ไม่มีอหังการมมังการและมานานุสัย
18 กรกฎาคม 2561
307
1,945 091-ปฏิบัติธรรม 17-19 ก.ค. (5).เพราะยึดมั่นขันธ์ 5 ความเห็นผิดจึงเกิดขึ้น
18 กรกฎาคม 2561
316
1,944 090-ปฏิบัติธรรม 17-19 ก.ค. (4).พิจารณาอริยสัจ 4 ในทวาร 6
18 กรกฎาคม 2561
302
1,943 089-ปฏิบัติธรรม 17-19 ก.ค. (3).พิจารณาธาตุ 4 ลงเป็นรูปขันธ์และทุกขสัจ
17 กรกฎาคม 2561
324
1,942 088-ปฏิบัติธรรม 17-19 ก.ค. (2).สัทธานุสารี ธัมมานุสารี และโสดาบัน
17 กรกฎาคม 2561
384
1,941 087-ปฏิบัติธรรม 17-19 ก.ค. (1).มุ่งละสักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส
17 กรกฎาคม 2561
322
1,940 084-รัฏฐปาลสูตร 2 ความเป็นสมณะที่ปฏิบัติไม่ผิด
3 มิถุนายน 2561
292
1,939 083-รัฏฐปาลสูตร 1 ธัมมุทเทส 4 ประการ
3 มิถุนายน 2561
285
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 2388 รายการ