ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,738
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 911 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,017 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 744 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,431 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 970 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,014 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,788 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
3,038 390-การแยกแยะสัทธรรมกับอสัทธรรม
2 ตุลาคม 2557
1482
3,037 389-เวทนาควรเสพกับเวทนาไม่ควรเสพ ที.ม.สักกปัญหสูตร
2 ตุลาคม 2557
1605
3,036 388-จากปปัญจสัญญาถึงอิสสามัจฉริยะ ที.ม.สักกปัญหสูตร
2 ตุลาคม 2557
1599
3,035 054-สูตรโสดาบัน7 อานิสงส์ของความเป็นโสดาบัน5
30 กันยายน 2557
1841
3,034 076-วิปัสสนา; การพิจารณาธาตุ1
28 กันยายน 2557
1856
3,033 075-วิปัสสนา; การพิจารณาปฏิจจสมุปบาท11
28 กันยายน 2557
1885
3,032 022-สัมมาอาชีวะกับสัมมาวายามะ
28 กันยายน 2557
2691
3,031 031-กรรม 4 ประการ
28 กันยายน 2557
1935
3,030 030-อุปมาโทษของกาม 7 ประการ
28 กันยายน 2557
2068
3,029 758-สัจจธรรมในภาคปฏิบัติ2 ซัปโปโร ประเทศญี่ปุ่น
26 กันยายน 2557
1488
3,028 757-สัจจธรรมในภาคปฏิบัติ1 ฮาโกดาเตะ ประเทศญี่ปุ่น
25 กันยายน 2557
1670
3,027 756-หลักแห่งสัจจธรรม อาโอโมริ ประเทศญี่ปุ่น
23 กันยายน 2557
1548
3,026 755-อนุปุพพิกถา5 สู่อริยสัจ4 WBTV วัดยานนาวา
20 กันยายน 2557
1729
3,025 032-วิปัสสนานำหน้าสมถะตามหลัง4
19 กันยายน 2557
1640
3,024 031-วิปัสสนานำหน้าสมถะตามหลัง3
19 กันยายน 2557
1679
3,023 387-เมื่ออิสสาและมัจฉริยะมี เวรจึงมีเป็นต้น ที.ม.สักกปัญหสูตร
18 กันยายน 2557
1651
3,022 386-การประยุกต์วินัยบัญญัติใช้กับองค์กร
18 กันยายน 2557
1489
3,021 385-ท้าวสักกะและหมู่เทพเข้าเฝ้า2 ที.ม.สักกปัญหสูตร
18 กันยายน 2557
1486
3,020 384-ท้าวสักกะและหมู่เทพเข้าเฝ้า1 ที.ม.สักกปัญหสูตร
18 กันยายน 2557
1569
3,019 754-ธรรมะกับการป้องกันและปราบปรามทุจริต สนง.ศุลกากรฯ
17 กันยายน 2557
1457
3,018 1213-สัมมาทิฏฐิที่สมบูรณ์ วัดสารนาถธรรมาราม อ.แกลง
16 กันยายน 2557
1393
3,017 1212-วิธีพิจารณาเพื่อให้เกิดปัญญา วัดสารนาถธรรมาราม
16 กันยายน 2557
1522
3,016 1211-ชีวิต, ขันธ์5 วัดสารนาถธรรมาราม อ.แกลง
16 กันยายน 2557
1446
3,015 1210-ลักษณะสามัญของสิ่งทั้งปวง วัดสารนาถธรรมาราม
15 กันยายน 2557
1517
3,014 1209-เทคนิคการฝึกสติ วัดสารนาถธรรมาราม อ.แกลง
15 กันยายน 2557
1346
3,013 753-สมถกรรมฐานกับวิปัสสนากรรมฐาน ชมรมสาระธรรมล้านนา
31 สิงหาคม 2557
1784
3,012 004-อริยสัจ4
30 สิงหาคม 2557
3034
3,011 003-กฎแห่งธรรม
30 สิงหาคม 2557
2951
3,010 002-อิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาท
30 สิงหาคม 2557
3155
3,009 001-ธรรมที่พระพุทธองค์ตรัสรู้
30 สิงหาคม 2557
2030
3,008 1208-ภาพรวมของการปฏิบัติธรรม ยุวพุทธฯ2
29 สิงหาคม 2557
1632
3,007 1207-ตอบปัญหาธรรม4 ยุวพุทธฯ2
29 สิงหาคม 2557
1551
3,006 1206-สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ ยุวพุทธฯ2
28 สิงหาคม 2557
1525
3,005 1205-ตอบปัญหาธรรม3 ยุวพุทธฯ2
28 สิงหาคม 2557
1465
3,004 1204-สัมมาทิฏฐิ กับ สัมมาสังกัปปะ ยุวพุทธฯ2
28 สิงหาคม 2557
1442
3,003 1203-ตอบปัญหาธรรม2 ยุวพุทธฯ2
28 สิงหาคม 2557
1485
3,002 1202-อริยสัจ4 ยุวพุทธฯ2
27 สิงหาคม 2557
1554
3,001 1201-ตอบปัญหาธรรม1 ยุวพุทธฯ2
27 สิงหาคม 2557
1400
3,000 1200-หลักปฏิบัติสติปัฏฐาน4 ยุวพุทธฯ2
27 สิงหาคม 2557
1494
2,999 1199-ความจำเป็นและคุณค่าของสติสังวร ยุวพุทธ2
26 สิงหาคม 2557
1508
2,998 1198-ทำจิตให้มีเนกขัมมสุข ยุวพุทธฯ2
26 สิงหาคม 2557
1360
2,997 1197-ก้าวย่างสู่ทางธรรม ยุวพุทธฯ2
26 สิงหาคม 2557
1434
2,996 086-ทางสายกลาง
25 สิงหาคม 2557
1821
2,995 021-สัมมาอาชีวะ; หลักการและวิธีปฏิบัติ
24 สิงหาคม 2557
2684
2,994 074-วิปัสสนา; การพิจารณาปฏิจจสมุปบาท10
24 สิงหาคม 2557
1722
2,993 073-วิปัสสนา; การพิจารณาปฏิจจสมุปบาท9
24 สิงหาคม 2557
1650
2,992 1196-โอวาทปิดอบรม ธรรมสถานว่องวานิช
24 สิงหาคม 2557
1360
2,991 1195-ตอบปัญหาธรรม3 ธรรมสถานว่องวานิช
24 สิงหาคม 2557
1433
2,990 1194-ตอบปัญหาธรรม2 ธรรมสถานว่องวานิช
24 สิงหาคม 2557
1353
2,989 1193-จากสติปัฏฐาน สู่ วิปัสสนา ธรรมสถานว่องวานิช
23 สิงหาคม 2557
1544
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8788 รายการ