ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,218
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 272 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 701 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 479 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,129 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 804 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 845 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,268 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
68 040-สังโยชน์10 บรรยายที่อัมพวา
5 กรกฎาคม 2552
2649
67 039-ปัญญาละกิเลส บรรยายที่อัมพวา
5 กรกฎาคม 2552
2257
66 027-การรู้ขันธ์5 โดยอาการ7
9 มิถุนายน 2552
2463
65 038-อริยมรรคมีองค์ 8 ตอนที่2 บรรยายที่อัมพวา
7 มิถุนายน 2552
2244
64 037-อริยมรรคมีองค์ 8 ตอนที่1 บรรยายที่อัมพวา
7 มิถุนายน 2552
2207
63 036-อริยมรรคมีองค์8 และบุญกิริยาวัตถุ10 บรรยายที่ยุวพุทธฯ
20 พฤษภาคม 2552
2233
62 035-อริยสัจ4 บรรยายที่ยุวพุทธฯ
20 พฤษภาคม 2552
2432
61 026-อนัตตาของขันธ์5
26 พฤษภาคม 2552
2196
60 034-ดูด้วยจิตที่เป็นกลาง วัดพุทธปัญญา
25 เมษายน 2552
2346
59 025-สมาธิภาวนา 4 อย่าง
21 เมษายน 2552
2180
58 033-มนุสสธรรม
5 เมษายน 2552
2087
57 032-ทำตนให้เป็นที่พึ่ง
5 เมษายน 2552
2263
56 031-สาระธรรมนำปฏิบัติ บรรยายที่กรมศุลกากร
20 มีนาคม 2552
2187
55 024-ธรรมะ 4 ประการที่ทำให้อยู่ใกล้พระนิพพาน
10 มีนาคม 2552
2354
54 030-ธรรมสมาธิ
1 มีนาคม 2552
2210
53 029-จากจิตปภัสสรสู่จิตตภาวนา
1 มีนาคม 2552
2324
52 023-อุบายวิธีละอาสวะ 7 ประการ
10 กุมภาพันธ์ 2552
2525
51 028-สติกับสัมมาสติ
1 กุมภาพันธ์ 2552
2207
50 027-ความยึดมั่นถือมั่น
1 กุมภาพันธ์ 2552
2615
49 026-แนะวิธีปฏิบัติ วัดพุทธปัญญา
25 มกราคม 2552
2365
48 025-ปฏิบัติเพื่อรู้ความจริง วัดพุทธปัญญา
24 มกราคม 2552
2214
47 022-ปฏิจจสมุปบาทแห่งความวุ่นวาย
13 มกราคม 2552
2529
46 024-ลำดับการปฏิบัติตามโอวาทปาติโมกข์
28 ธันวาคม 2551
2336
45 023-จุดวัดการพัฒนา
28 ธันวาคม 2551
2324
44 021-ทางบรรลุธรรม
9 ธันวาคม 2551
2655
43 022-อภิธรรมเพื่อการปฏิบัติในชีวิตประจำวัน จุฬาธรรมสถาน
30 พฤศจิกายน 2551
2703
42 021-พัฒนาตนเองด้วยสติ2 บรรยายที่การบินไทย
20 พฤศจิกายน 2551
2308
41 020-พัฒนาตนเองด้วยสติ1 บรรยายที่การบินไทย
20 พฤศจิกายน 2551
2178
40 020-สัมมาทิฐินำสู่พระนิพพาน
11 พฤศจิกายน 2551
2268
39 019-สัจจธรรมกับจริยธรรม บรรยายที่อัมพวา
2 พฤศจิกายน 2551
1954
38 018-ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน บรรยายที่อัมพวา
2 พฤศจิกายน 2551
2253
37 017-พัฒนาจิต ให้ชีวิตเป็นสุข บรรยายที่ รพ.ศรีธัญญา
17 ตุลาคม 2551
2231
36 019-โพธิปักขิยธรรม ครั้งที่12 อริยมรรค8 ตอนที่4
14 ตุลาคม 2551
2226
35 016-สติปัฏฐาน 4 ตอน 4 บรรยายที่อัมพวา
5 ตุลาคม 2551
2311
34 015-สติปัฏฐาน 4 ตอน 3 บรรยายที่อัมพวา
5 ตุลาคม 2551
2546
33 018-โพธิปักขิยธรรม ครั้งที่11 อริยมรรค8 ตอนที่3
9 กันยายน 2551
2213
32 014-สติปัฏฐาน 4 ตอน 2 บรรยายที่อัมพวา
7 กันยายน 2551
2412
31 013-สติปัฏฐาน 4 ตอน 1 บรรยายที่อัมพวา
7 กันยายน 2551
2786
30 017-โพธิปักขิยธรรม ครั้งที่10 อริยมรรค8 ตอนที่2
26 สิงหาคม 2551
2352
29 012-ทางเดียว
4 สิงหาคม 2551
2424
28 011-เอกายนมรรค2 บรรยายที่อัมพวา
3 สิงหาคม 2551
2375
27 010-เอกายนมรรค1 บรรยายที่อัมพวา
3 สิงหาคม 2551
2325
26 009-ทางพ้นทุกข์ บรรยายที่วัดพุทธปัญญา
19 กรกฎาคม 2551
2468
25 016-โพธิปักขิยธรรม ครั้งที่9 อริยมรรค8 ตอนที่1
8 กรกฎาคม 2551
2405
24 015-โพธิปักขิยธรรม ครั้งที่8 โพชฌงค์7 ครั้งที่2
10 มิถุนายน 2551
2034
23 008-ความเข้าใจธรรมะ เจ เอส แอล
2 มิถุนายน 2551
2469
22 007-การฝึกสติ2
1 มิถุนายน 2551
2736
21 006-การฝึกสติ1
1 มิถุนายน 2551
3092
20 005-วิธีการปฏิบัติ บรรยายที่อัมพวา3
25 พฤษภาคม 2551
2477
19 014-โพธิปักขิยธรรม ครั้งที่7 โพชฌงค์7 ครั้งที่1
13 พฤษภาคม 2551
2050
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8268 รายการ