ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,738
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 911 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,017 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 744 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,431 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 970 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,014 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,788 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
8,188 1832-มิลินทปัญหา4(9) วิตักกลักขณปัญหา วิตักกะมีลักษณะแนบชิด
23 เมษายน 2566
32
8,187 1831-มิลินทปัญหา4(8) วิญญาณลักขณปัญหา วิญญาณมีลักษณะรู้ต่างจากสัญญาปัญญา
23 เมษายน 2566
42
8,186 1830-มิลินทปัญหา4(7) เจตนาลักขณปัญหา เจตนามีลักษณะจงใจและปรุงแต่ง
23 เมษายน 2566
35
8,185 1829-มิลินทปัญหา4(6) สัญญาลักขณปัญหา สัญญามีลักษณะกำหนดหมาย
23 เมษายน 2566
34
8,184 1828-มิลินทปัญหา4(5) เวทนาลักขณปัญหา เวทนามีลักษณะเสวยอารมณ์
23 เมษายน 2566
34
8,183 1827-มิลินทปัญหา4(4) ผัสสลักขณปัญหา ผัสสะมีลักษณะกระทบถูกต้อง
23 เมษายน 2566
26
8,182 1826-มิลินทปัญหา4(3) จักขุวิญญาณาทิปัญหา จักขุวิญญาณเกิดก่อนมโนวิญญาณ
23 เมษายน 2566
33
8,181 1825-มิลินทปัญหา4(2) เวทคูปัญหา อัตตาที่เป็นผู้รู้อยู่ภายในไม่มี
23 เมษายน 2566
37
8,180 1824-มิลินทปัญหา4(1) ภวันตสังขารชายมานปัญหา สังขารที่มีอยู่เท่านั้นย่อมเกิด
23 เมษายน 2566
51
8,179 320-คณกโมคคัลลานสูตร4 บางพวกถึงนิพพาน บางพวกไม่ถึง
22 เมษายน 2566
59
8,178 319-คณกโมคคัลลานสูตร3 ละนิวรณ์5เข้าถึงฌาน4
22 เมษายน 2566
57
8,177 318-คณกโมคคัลลานสูตร2 ลำดับปฏิบัติเพื่อสมาธิ6ขั้นตอน
22 เมษายน 2566
71
8,176 317-คณกโมคคัลลานสูตร1 เหตุเกิดพระสูตร
22 เมษายน 2566
59
8,175 1188-ขุ.ธ.พราหมณวรรค30 ผู้บริสุทธิ์ไม่ขุ่นมัวเป็นพราหมณ์
20 เมษายน 2566
46
8,174 1187-ขุ.ธ.พราหมณวรรค29 ผู้ละบุญและบาปได้เป็นพราหมณ์
20 เมษายน 2566
42
8,173 1186-ขุ.ธ.พราหมณวรรค28 ผู้ไม่มีความอาลัยเป็นพราหมณ์
20 เมษายน 2566
27
8,172 1185-ฐานความคิดเรื่องบารมี10ทัศ
20 เมษายน 2566
44
8,171 1184-ขุ.ธ.พราหมณวรรค27 ผู้ปราศจากความหวังเป็นพราหมณ์
20 เมษายน 2566
31
8,170 1183-ขุ.ธ.พราหมณวรรค26 ผู้ไม่ขโมยสิ่งของผู้อื่นเป็นพราหมณ์
20 เมษายน 2566
23
8,169 1182-ขุ.ธ.พราหมณวรรค25 ผู้ไม่กล่าวคำหยาบเป็นพราหมณ์
20 เมษายน 2566
25
8,168 1181-ขุ.ธ.พราหมณวรรค24 ผู้ทำราคะให้ตกไปเป็นพราหมณ์
20 เมษายน 2566
27
8,167 185-ธรรมปฏิบัติ132 อนิจจสัญญญานำสู่อนัตตสัญญา
11 เมษายน 2566
196
8,166 778-วิปัสสนาในพระไตรปิฎก08 วิปัสสนาภาวนาบรรพชิตกับคฤหัสถ์
8 เมษายน 2566
103
8,165 777-วิปัสสนาในพระไตรปิฎก07 วิปัสสนาภาวนารวมองค์มรรค
8 เมษายน 2566
100
8,164 2786-ความหมายในคุณพระรัตนตรัย สวนป่ามัชฌิมา
10 เมษายน 2566
73
8,163 2785-สังโยชน์3ละด้วยโสดาปัตติมรรค
9 เมษายน 2566
117
8,162 2784-ตอบปัญหาธรรม2 สวนป่ามัชฌิมา
9 เมษายน 2566
98
8,161 2783-ธัมมานุปัสสนาหมวดสัจจะ สวนป่ามัชฌิมา
9 เมษายน 2566
78
8,160 2782-ธัมมานุปัสสนาหมวดอายตนะและโพชฌงค์
8 เมษายน 2566
58
8,159 2781-ธัมมานุปัสสนาหมวดนิวรณ์และขันธ์
8 เมษายน 2566
54
8,158 2780-ตอบปัญหาธรรม สวนป่ามัชฌิมา
7 เมษายน 2566
76
8,157 2779-วิธีฝึกปัญญาตามหลักสติปัฏฐาน สวนป่ามัชฌิมา
7 เมษายน 2566
65
8,156 2778-ความสำคัญและวิธีทำกายคตาสติให้เกิด
6 เมษายน 2566
90
8,155 2777-ประเภทกรรมฐานลมหายใจ สวนป่ามัชฌิมา
6 เมษายน 2566
58
8,154 2776-สรณะอันเกษม สวนป่ามัชฌิมา
5 เมษายน 2566
48
8,153 2775-ทางเพื่อความไม่เกิดทุกข์และกิเลส สวนป่ามัชฌิมา
5 เมษายน 2566
80
8,152 131-ฉันโนวาทสูตร เมื่อไม่มีกิเลส ความหวั่นไหวก็ไม่มี
2 เมษายน 2566
87
8,151 130-อนาถปิณฑิโกวาทสูตร เมื่อไม่ยึดมั่น วิญญาณที่อาศัยสิ่งนั้นจักไม่มี
2 เมษายน 2566
85
8,150 776-วิปัสสนาในพระไตรปิฎก06 วิปัสสนาภาวนาแบบทั่วไปตามสติปัฏฐาน
1 เมษายน 2566
102
8,149 775-วิปัสสนาในพระไตรปิฎก05 หลักการทั่วไปของภาวนา
1 เมษายน 2566
94
8,148 120-ภาวนา43 ฝึกสร้างอนิจจสัญญา
31 มีนาคม 2566
97
8,147 184-ธรรมปฏิบัติ131 อนิจจสัญญามีผลอานิสงส์มาก
27 มีนาคม 2566
147
8,146 316-บทธรรม3(3) ปัญจสตภิกขุวัตถุ ในบรรดาทางอริยมรรคประเสริฐสุด
26 มีนาคม 2566
61
8,145 315-บทธรรม3(2) นิคมวาสีติสสเถรวัตถุ ผู้ไม่ประมาทไม่เสื่อมอยู่ใกล้นิพพาน
25 มีนาคม 2566
35
8,144 314-บทธรรม3(1) อัญญตรภิกขุวัตถุ ผู้ไม่ประมาททำลายสัญโญชน์ได้
26 มีนาคม 2566
45
8,143 316-สฬายตนวิภังคสูตร7 สรุปจบพระสูตร
25 มีนาคม 2566
42
8,142 315-สฬายตนวิภังคสูตร6 เหตุให้ได้นาม อนุตตโร ปริสทัมมสารถิ
25 มีนาคม 2566
27
8,141 314-สฬายตนวิภังคสูตร5 พระพุทธเจ้าทรงใช้สอยสติปัฏฐาน3
25 มีนาคม 2566
35
8,140 313-สฬายตนวิภังคสูตร4 อาศัยวิปัสสนาแล้วจงละกามคุณ
25 มีนาคม 2566
55
8,139 1180-ขุ.ธ.พราหมณวรรค23 ผู้ไม่มุ่งร้ายและไม่ยึดมั่นเป็นพราหมณ์
23 มีนาคม 2566
45
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8788 รายการ