ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,085
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 47 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 579 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 396 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,018 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 726 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 780 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,135 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
4,585 107-โลกอันชรานำไปไม่ยั่งยืนเป็นต้น รร.Vaishali Residency
8 มีนาคม 2560
1639
4,584 106-สาสนธรรมแบบแผนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย วัดเวฬุวัน
7 มีนาคม 2560
1379
4,583 105-ฐานะอันเป็นที่ตั้งแห่งความสังเวช เจดีย์พุทธคยา
7 มีนาคม 2560
1499
4,582 104-พระธรรมจักรที่ไม่มีจักรอื่นใดยิ่งไปกว่า สารนาถ พาราณสี
3 มีนาคม 2560
1662
4,581 103-คำสอนกัมมวาท กิริยวาท และวิริยวาท วัดเชตวัน สาวัตถี
1 มีนาคม 2560
1594
4,580 102-ข้อธรรม4อย่างในที่ดับขันธปรินิพพาน กุสินารา
27 กุมภาพันธ์ 2560
1859
4,579 101-ตอบปัญหาเรื่องบุญกับกุศล รร.Vaishali Residency
26 กุมภาพันธ์ 2560
1802
4,578 100-ประตูทางออกคืออริยมรรคมีองค์8 กูฏาคารศาลา เวสาลี
26 กุมภาพันธ์ 2560
1653
4,577 099-ความเป็นมาและขยายความโอวาทปาติโมกข์ วัดเวฬุวัน
25 กุมภาพันธ์ 2560
1491
4,576 098-ธรรมที่ทรงแสดง; อริยสัจ4 รร.royal residency
24 กุมภาพันธ์ 2560
1584
4,575 097-ธรรมที่ตรัสรู้; ปฏิจจสมุปบาทกับนิพพาน เจดีย์พุทธคยา
24 กุมภาพันธ์ 2560
1495
4,574 007-สัมมาทิฏฐินำชีวิต7 สัมมาทิฏฐิที่เป็นผ่ายบุญ10อย่าง
21 กุมภาพันธ์ 2560
1721
4,573 055-ธรรมปฏิบัติ2 ความไม่ประมาท, ตั้งใจและใส่ใจ
20 กุมภาพันธ์ 2560
1669
4,572 149-ยมก14 สัจจยมก ตอนที่2
15 กุมภาพันธ์ 2560
1352
4,571 088-พุทธานุสสติ12 วิธีเจริญพุทธานุสสติ6
17 กุมภาพันธ์ 2560
1931
4,570 087-พุทธานุสสติ11 วิธีเจริญพุทธานุสสติ5
17 กุมภาพันธ์ 2560
1923
4,569 602-ขุ.อิติ8 ฆราวาสกับพระภิกษุอาศัยกันและกัน
16 กุมภาพันธ์ 2560
1324
4,568 601-ตอบปัญหาธรรมไม่เพ่งไม่เผลอ
16 กุมภาพันธ์ 2560
1563
4,567 600-ขุ.อิติ7 พรหม, บุรพเทพ, บุรพาจารย์, อาหุเนยยะ
16 กุมภาพันธ์ 2560
1186
4,566 1791-มีจิตเลื่อมใสในสิ่งเลิศและมีพื้นฐานที่ดี ยุวพุทธฯ
17 กุมภาพันธ์ 2560
1278
4,565 1790-ตอบปัญหาธรรม7 ยุวพุทธฯ
17 กุมภาพันธ์ 2560
1322
4,564 1789-ตอบปัญหาธรรม6 ยุวพุทธฯ
16 กุมภาพันธ์ 2560
1359
4,563 1788-ตอบปัญหาธรรม5 ยุวพุทธฯ
16 กุมภาพันธ์ 2560
1349
4,562 1787-ตอบปัญหาธรรม4 ยุวพุทธฯ
16 กุมภาพันธ์ 2560
1353
4,561 1786-สัจจะของพระอริยะ ยุวพุทธฯ
15 กุมภาพันธ์ 2560
1420
4,560 1785-ตอบปัญหาธรรม3 ยุวพุทธฯ
15 กุมภาพันธ์ 2560
1308
4,559 1784-การเห็นธรรมในธรรม ยุวพุทธฯ
15 กุมภาพันธ์ 2560
1210
4,558 1783-เห็นบ่อยๆ เนืองๆ แบบสติปัฏฐาน ยุวพุทธฯ
14 กุมภาพันธ์ 2560
1215
4,557 1782-ตอบปัญหาธรรม2 ยุวพุทธฯ
14 กุมภาพันธ์ 2560
1367
4,556 1781-ตอบปัญหาธรรม1 ยุวพุทธฯ
14 กุมภาพันธ์ 2560
1333
4,555 1780-ฝึกปฏิบัติธรรมฝ่ายปัญญา ยุวพุทธฯ
14 กุมภาพันธ์ 2560
1247
4,554 1779-จากสติสัมปชัญญะไปสู่ปีติและสมาธิ ยุวพุทธฯ
13 กุมภาพันธ์ 2560
1381
4,553 1778-ใส่ใจถูกต้องแยบคายให้เกิดสติสัมปชัญญะ ยุวพุทธฯ
13 กุมภาพันธ์ 2560
1252
4,552 1777-ประตูสู่อิสรภาพ ยุวพุทธฯ
13 กุมภาพันธ์ 2560
1151
4,551 1776-การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ไม่บกพร่อง รร.เฟลิกซ์ฯ
12 กุมภาพันธ์ 2560
1329
4,550 1775-ตอบปัญหาธรรม รร.เฟลิกซ์ฯ กาญจนบุรี
12 กุมภาพันธ์ 2560
1291
4,549 1774-ความเห็นตรงถูกต้องตามเป็นจริง รร.เฟลิกซ์ฯ
12 กุมภาพันธ์ 2560
1183
4,548 1773-สัจจะจริงแท้ รร.เฟลิกซ์ฯ กาญจนบุรี
11 กุมภาพันธ์ 2560
1321
4,547 1772-ตัวเราเป็นสมมติ กองทุกข์เป็นสัจจะ รร.เฟลิกซ์ฯ
11 กุมภาพันธ์ 2560
1368
4,546 1771-ความสันโดษและธรรมะฆราวาส รพ.เฟลิกซ์ฯ
11 กุมภาพันธ์ 2560
1381
4,545 1770-พิจารณากาย พิจารณากรรม รพ.เฟลิกซ์ฯ กาญจนบุรี
10 กุมภาพันธ์ 2560
1352
4,544 1769-ความไม่ประมาทในกุศลธรรมทั้งหลาย รร.เฟลิกซ์ฯ
10 กุมภาพันธ์ 2560
1302
4,543 1768-ผูกใจไว้ อย่าให้เลื่อนลอย รร.เฟลิกซ์ฯ กาญจนบุรี
10 กุมพาพันธ์ 2560
2341
4,542 1767-นโม, สรณะ และสิกขาบท5 รร.เฟลิกซ์ฯ กาญจนบุรี
10 กุมภาพันธ์ 2560
1934
4,541 148-ยมก13 สัจจยมก ตอนที่1
8 กุมภาพันธ์ 2560
1561
4,540 147-ยมก12 ธาตุยมก ตอนที่2
8 กุมภาพันธ์ 2560
1165
4,539 083-สูตรโสดาบัน36 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบัน29
7 กุมภาพันธ์ 2560
1607
4,538 054-ธรรมปฏิบัติ1 สติ2ลักษณะและวิธีฝีกสติเบื้องต้น
6 กุมภาพันธ์ 2560
2478
4,537 209-อาธิปไตย3คืออัตตาโลกาธัมมาและตอบปัญหา
5 กุมภาพันธ์ 2560
1394
4,536 208-แมลงวันคืออกุศลวิตกตอมคนจิตเน่า
5 กุมภาพันธ์ 2560
1478
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8135 รายการ