ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,802
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 991 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 1,072 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 798 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,490 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 1,002 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 1,053 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,852 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
5,902 243-ยมกปาลิ1 โครงสร้างคัมภีร์และโครงสร้างมูลยมก
19 มิถุนายน 2562
535
5,901 108-ธรรมปฏิบัติ55 สัญญาวิปัลลาส จิตตวิปัลลาส ทิฏฐิวิปัลลาส
17 มิถุนายน 2562
656
5,900 1028-สรุปธรรมและตอบปัญหา คลีนิกศูนย์ทันตกรรมปากน้ำ
16 มิถุนายน 2562
705
5,899 1027-กฎแห่งธรรมทั้งปวง คลีนิกศูนย์ทันตกรรมปากนำ้
16 มิถุนายน 2562
584
5,898 2188-คุณธรรมให้ตรัสรู้และคุณสมบัติอุบาสกรตนะ
16 มิถุนายน 2562
584
5,897 2187-กฎอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาท ยุวพุทธฯ
16 มิถุนายน 2562
560
5,896 2186-ตอบปัญหาธรรม6 ยุวพุทธฯ
15 มิถุนายน 2562
631
5,895 2185-ปัญญาขันธ์ สีลขันธ์ สมาธิขันธ์ ยุวพุทธฯ
15 มิถุนายน 2562
550
5,894 2184-ตอบปัญหาธรรม5 ยุวพุทธฯ
15 มิถุนายน 2562
551
5,893 2183-มุ่งละสักกายทิฏฐิ20 วิจิกิจฉา8 สีลัพพตปรามาส
15 มิถุนายน 2562
550
5,892 2182-ตอบปัญหาธรรม4 ยุวพุทธฯ
15 มิถุนายน 2562
544
5,891 2181-ขันธ์5 ความเกิดของขันธ์5 และความความดับของขันธ์5
14 มิถุนายน 2562
619
5,890 2180-ตอบปัญหาธรรม3 ยุวพุทธฯ
14 มิถุนายน 2562
559
5,889 2179-สัญญาขันธ์ กับ สังขารขันธ์ แยกจากจิต ยุวพุทธฯ
14 มิถุนายน 2562
630
5,888 2178-ตอบปัญหาธรรม2 ยุวพุทธฯ
14 มิถุนายน 2562
504
5,887 111-กัมมัฏฐาน15 อานาปานสติ1 คุณประโยชน์และอานิสงส์1
13 มิถุนายน 2562
591
5,886 2177-ตอบปัญหาธรรม1 ยุวพุทธฯ
13 มิถุนายน 2562
613
5,885 2176-แจกแจงกาย14 เวทนา9 จิต16 ในสติปัฏฐาน ยุวพุทธฯ
13 มิถุนายน 2562
501
5,884 2175-อาศัยธรรม3 แล้วดูความจริงด้วยอนุปัสสนา7 ยุวพุทธฯ
13 มิถุนายน 2562
593
5,883 2174-วิปัลลาส3อย่างในธรรม4ประเด็น ยุวพุทธฯ
13 มิถุนายน 2562
692
5,882 242-ธาตุกถา2 อุทเทส5 มีนยมาติกา14เป็นต้น
12 มิถุนายน 2562
495
5,881 2173-การรู้ลมหายใจ อิริยาบถ และการประกอบสัมปชัญญะ4 ยุวพุทธฯ
12 มิถุนายน 2562
585
5,880 2172-หลักการฝึกจิตและแนะนำวิธีการฝึกสติ ยุวพุทธฯ
12 มิถุนายน 2562
536
5,879 2171-ความเข้าใจเบื้องต้นเรื่องการปฏิบัติธรรม ยุวพุทธฯ
12 มิถุนายน 2562
550
5,878 239-วิปัสสนาภูมิ คณะวิทยากรและผู้เผยแผ่ธรรมฯ
8 มิถุนายน 2562
744
5,877 094-ภาวนา17 วิธีกำหนดรู้ธรรมคือนิวรณ์
7 มิถุนายน 2562
768
5,876 241-ธาตุกถาและปุคคลบัญญัติ1 ความหมายชื่อคัมภีร์และแนะนำธาตุกถา
5 มิถุนายน 2562
628
5,875 240-วิปัสสนาภาวนาในคัมภีร์6 สรุปเนื้อหาการบรรยาย
4 มิถุนายน 2562
612
5,874 239-วิปัสสนาภาวนาในคัมภีร์5 วิสุทธิ7 และลำดับญาณในคัมภีร์ต่างๆ
4 มิถุนายน 2562
720
5,873 264-สํ.ข.นิรุตติปถสูตร บัญญัติถ้อยคำระบุถึงขันธ์5ใน3กาล
2 มิถุนายน 2562
670
5,872 263-สํ.ข.อุปาทานปริปวัตตนสูตร ความรู้ขันธ์5ขันธ์ละ4ญาณ
2 มิถุนายน 2562
683
5,871 090-สํ.ข.คัททูลพัทธสูตร อุปมาว่าด้วยสุนัขถูกล่ามไว้
2 มิถุนายน 2562
580
5,870 089-สํ.ข.ปุพผสูตร พระพุทธเจ้าไม่ขัดแย้งกับชาวโลก
2 มิถุนายน 2562
632
5,869 133-อัปปมัญญาภาวนา26 วิธีเจริญมุทิตาภาวนา
31 พฤษภาคม 2562
709
5,868 238-ตอบปัญหาธรรม เนกขัมมฯ
30 พฤษภาคม 2562
698
5,867 237-ทุกข์ในอริยสัจ เนกขัมมฯ
30 พฤษภาคม 2562
745
5,866 236-อาตาปี สัมปชาโน สติมา เนกขัมมฯ
29 พฤษภาคม 2562
685
5,865 033-สัมมาทิฏฐินำชีวิต33 สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ เป็นสีลขันธ์
28 พฤษภาคม 2562
716
5,864 235-ความจริงของสิ่งทั้งปวงและนำปฏิบัติ เนกขัมมฯ
28 พฤษภาคม 2562
739
5,863 107-ธรรมปฏิบัติ54 ฝึกจิตให้ทุกข์ไม่เกิด
27 พฤษภาคม 2562
777
5,862 144-ปฐมโพธิกาล19 การบวชของท่านพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ
25 พฤษภาคม 2562
590
5,861 143-ปฐมโพธิกาล18 เสด็จเข้าสู่ราชคฤห์และการถวายอารามเวฬุวัน
25 พฤษภาคม 2562
542
5,860 1026-หลักใหญ่แห่งธรรมของพระศาสดา อบรมพระวิปัสสนาฯ วัดกระโจมทอง
21 พฤษภาคม 2562
695
5,859 075-ตามรอย54 อานิสงส์ของการเจริญธัมมานุสสติ
20 พฤษภาคม 2562
573
5,858 074-ตามรอย53 สมาธิที่เกิดจากธัมมานุสสติ
20 พฤษภาคม 2562
584
5,857 073-ตามรอย52 ธรรมคุณบทว่าปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิ
20 พฤษภาคม 2562
630
5,856 072-ตามรอย51 กำหนดรอบรู้ทุกข์ด้วยปริญญา
20 พฤษภาคม 2562
628
5,855 071-ตามรอย50 ธรรมคุณบทว่าโอปนยิโก
20 พฤษภาคม 2562
555
5,854 070-ตามรอย49 ธรรมคุณบทว่าอกาลิโก,เอหิปัสสิโก
20 พฤษภาคม 2562
576
5,853 769-สํ.ข.สมาธิสูตร2 อัตถังคมของขันธ์5
16 พฤษภาคม 2562
613
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8852 รายการ