ajsupee
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
supee2t@gmail.com
เว็บอาจารย์สุภีร์ เป็นเว็บที่รวบรวมธรรมบรรยาย ของอาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ได้แก่ เสียงบรรยาย หนังสือ วีดีโอบรรยาย บทความ บทสวดมนต์ และตารางบรรยาย รวมทั้งแจกสื่อธรรมเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านศึกษาได้ตามสะดวกนะครับ

หากมีความผิดพลาดประการใด
ก็ขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับ
ขอให้เจริญในธรรมทุกท่านครับ
ดร.สุภีร์ ทุมทอง
https://supee.net
เสียงธรรม 8,085
หนังสือ 83
วีดีโอ 2,388
บทความ 119
บทสวด 62
ซีดี/ดีวีดี 163

หนังสือล่าสุด

083-สาธยายธรรม (เรียกดู : 48 ครั้ง)
082-อริยสัจ ๕ สูตร ๑๔ มุม ๒๖๖ บท (เรียกดู : 581 ครั้ง)
081-เนตติปกรณ์ (เรียกดู : 396 ครั้ง)
80-ปฏิจจสมุปบาทภาคปฏิบัติ (เรียกดู : 1,018 ครั้ง)
79-อัปปมาทธรรม (เรียกดู : 726 ครั้ง)
78-โลกอันไฟติดทั่วแล้ว (เรียกดู : 781 ครั้ง)

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ (ดร.เจษฎ์สุภา เบนซ์ทองหล่อ ประธานโครงการ)

เสียงธรรม (MP3) จาก ทั้งหมด จำนวน 8,135 รายการ กรอกคำค้น เลือกหมวดหมู่ แล้วคลิกที่ปุ่มค้นหา เพื่อกรองข้อมูลที่ท่านต้องการ 
ลำดับ ชื่อ/รายละเอียด Views
6,635 2391-ตอบปัญหาธรรม1 ยุวพุทธฯ
26 กันยายน 2563
130
6,634 2390-วิธีฝึกประกอบสัมปชัญญะ4 ยุวพุทธฯ
26 กันยายน 2563
106
6,633 2389-ตั้งใจ ใส่ใจ และประกอบปัญญาในการฝึกสติ
25 กันยายน 2563
101
6,632 2388-อิ่มบุญ อุ่นธรรม นำสุข คอร์สเจ้าภาพยุวพุทธฯ
25 กันยายน 2563
90
6,631 397-ปรมัตถธรรม11 นิพพาน
25 กันยายน 2563
95
6,630 1148-หลงเพื่อรู้ ที่พักสงฆ์วิริยะธรรม อ.ปากช่อง
24 กันยายน 2563
182
6,629 043-มัคคภาวนา3 ความรู้ที่เป็นฐานรองรับการภาวนา
22 กันยายน 2563
115
6,628 175-สุตมยญาณ9 ลักษณะของสัจจะข้อละ4เป็นต้น
19 กันยายน 2563
145
6,627 174-สุตมยญาณ8 ลักษณะธรรมในจิตอารมณ์เดียวเป็นต้น
19 กันยายน 2563
148
6,626 145-วิปัสสนา10 การพิจารณาอายตนะ12 ตอน2
18 กันยายน 2563
165
6,625 396-ปรมัตถธรรม10 การแสดงรูปในหลายแง่มุม
18 กันยายน 2563
84
6,624 885-ขุ.ธ.ทัณฑวรรค4 เรื่องท่านพระโกณฑธานเถระ
17 กันยายน 2563
111
6,623 884-วิธีการปฏิบัติธรรมให้เป็นมรรค
17 กันยายน 2563
209
6,622 883-อารมณ์ของรูปฌานและอรูปฌาน
17 กันยายน 2563
150
6,621 882-วิธีการละทุจริต3
17 กันยายน 2563
140
6,620 881-ขุ.ธ.ทัณฑวรรค3 เรื่องเด็กตีงูเพราะกลัวงูกัด
17 กันยายน 2563
104
6,619 880-ขุ.ธ.ทัณฑวรรค2 เรื่องภิกษุฉัพพัคคีย์เงื้อมือขู่พระ
17 กันยายน 2563
71
6,618 879-ขุ.ธ.ทัณฑวรรค1 เรื่องภิกษุฉัพพัคคีย์ทำร้ายพระ
17 กันยายน 2563
90
6,617 122-อานาปานสติ12 เห็นความสละคืน คือจิตสละสังขารแล่นไปนิพพาน
15 กันยายน 2563
209
6,616 130-ธรรมปฏิบัติ77 ความเสื่อม5อย่างทำให้เกิดโสกะเป็นต้น
14 กันยายน 2563
184
6,615 2387-ตอบปัญหาธรรม บ้านจิตสบาย
13 กันยายน 2563
205
6,614 2386-ธรรมอันเป็นที่เกิดของตัณหา60อย่าง บ้านจิตสบาย
13 กันยายน 2563
145
6,613 2385-กุศลธรรมรวมลงในความไม่ประมาท บ้านจิตสบาย
13 กันยายน 2563
124
6,612 2384-ปฏิบัติธรรมอย่างไรให้เป็นมรรค บ้านจิตสบาย
13 กันยายน 2563
197
6,611 395-ปรมัตถธรรม9 รูป28 แสดงโดย5นัย
11 กันยายน 2563
65
6,610 394-อริยสัจวิเคราะห์10 อริยสัจ&วิปัสสนาภาวนา
11 กันยายน 2563
112
6,609 393-อภิธรรมปิฎกวิเคราะห์10 โครงสร้างและเนื้อหาปัฏฐานปาลิ
11 กันยายน 2563
53
6,608 2383-ธรรม3ระดับและโอวาทปิด ยุวพุทธฯ
12 กันยายน 2563
98
6,607 2382-สรุปรวมองค์มรรคและตอบปัญหา ยุวพุทธฯ
12 กันยายน 2563
118
6,606 2381-ตอบปัญหาธรรม5 ยุวพุทธฯ
11 กันยายน 2563
118
6,605 2380-สัมมาทิฏฐิมรรค กับ สัมมาทิฏฐิบุญ ยุวพุทธฯ
11 กันยายน 2563
122
6,604 2379-จุดเชื่อมต่อของสิ่งทั้งปวง ยุวพุทธฯ
11 กันยายน 2563
123
6,603 2378-ตอบปัญหาธรรม4 ยุวพุทธฯ
10 กันยายน 2563
116
6,602 2377-สรุปหัวใจกรรมฐาน ยุวพุทธฯ
10 กันยายน 2563
143
6,601 2376-ตอบปัญหาธรรม3 ยุวพุทธฯ
10 กันยายน 2563
114
6,600 2375-ปฏิบัติให้เห็นธรรมในธรรม ยุวพุทธฯ
10 กันยายน 2563
123
6,599 2374-ตอบปัญหาธรรม2
9 กันยายน 2563
111
6,598 2373-หลักการและวิธีการปฏิบัติสติปัฏฐาน
9 กันยายน 2563
98
6,597 2372-ตอบปัญหาธรรม1 ยุวพุทธฯ
9 กันยายน 2563
107
6,596 2371-เริ่มต้นประกอบมรรคด้วยหลักสติปัฏฐาน4
9 กันยายน 2563
103
6,595 2370-ปัญญาภาวนาด้วยสัมปชัญญะ4 ยุวพุทธฯ
9 กันยายน 2563
97
6,594 2369-สติ สมาธิ ปัญญา ยุวพุทธฯ
8 กันยายน 2563
113
6,593 2368-กรรมฐานพื้นฐาน ยุวพุทธฯ
8 กันยายน 2563
90
6,592 2367-ปฏิบัติธรรมเริ่มต้นที่เปลี่ยนความเห็น ยุวพุทธฯ
8 กันยายน 2563
110
6,591 295-ตอบปัญหาธรรม
6 กันยายน 2563
139
6,590 294-อํ.ฉกฺก.โสปปสูตร ผู้เห็นแก่การนอน ไม่มีใครถึงวิมุตติ
6 กันยายน 2563
105
6,589 102-อํ.ฉกฺก.มัจฉพันธสูตร ร่ำรวยทรัพย์เพราะค้าขายสัตว์ ไม่มี
6 กันยายน 2563
103
6,588 392-ปรมัตถธรรม8 ขยายความสังคหนัย
4 กันยายน 2563
85
6,587 391-อริยสัจวิเคราะห์9 ญาณในอริยสัจ4
4 กันยายน 2563
128
6,586 878-ขุ.ธ.ปาปวรรค12 เรื่องเจ้าสุปปพุทธศากยะ
3 กันยายน 2563
108
แสดงผลหน้าละ 50 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 8135 รายการ